Skip to main content

Full text of "Практическiй и теоретическiй курсъ французскаго языка для взрослыхъ. Ч.2"

See other formats


4 О А > 2 сгчг 


Методъ V. Воуксакре. 


7,‘,Ѵ 


7^> 


полный 

ПРАКТИЧЕСКІЙ и ТЕОРЕТИЧЕСКІЙ 

ІЕС "У" ІЕ 3 С! ’ТЬ 

ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ. 

В. Бургарда. 

--КС*-- 

ШЕСТОЕ ИЗДАНІЕ 

ВНОВЬ ИСПРАВЛЕННОЕ II ДОПОЛНЕННОЕ. 

ЧАСТЬ II. 

(Для желающимъ читать безъ словаря и говорить). 

Цѣна 2 рубля. 

(5— 1 -0 

Обратить вниманіе на примѣчаніе на оборотѣ книги. 


С, - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ. 

Типографія Трепке и Фюсио, Макснмнліановскііі переулокъ, Х“ 13. 

1906. 

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Имперіи продаются слѣ¬ 
дующіе учебники Виктора Бургарда (I данный же 
складъ всѣхъ изданій въ С.-Петербургѣ. Книжный 
магазинъ И. Н. Морена (бывшій Фену и К )> Нсв 
скій пр., д. № 92). 


Полный практическій и теоретическій курсъ Французскаго 
языка для взрослымъ, 6-е изданіе. 


1 часть для 
Цѣна . 


желающихъ читать безъ словаря. 
. 2 р. 50 коп. 


II часть для желающихъ читать безъ словаря и 

говорить. Цѣна. 2 р. 

III часть. Техіе і'гапсаіз сісз ехегсісез гиззез соп- 

іепиз сіапз Іа II е рагііе. Рагіз. Цѣна 1 рубль. 


Полный практическій и теоретическій курсъ Ніьщецкаго 
языка для взрослымъ, 2-с изданіе 1905 г. (первое 
было въ і 9°4 •'•)• 

I часть для желающихъ читать безь словаря. 

Цѣна.2 р. 50 коп. 

II часть для желающихъ читать оезъ словаря 

и говорить. Цѣна.2 р. 50 коп. 

Полный практическій и теоретическій курсъ Англійскаго 
языка (съ указаніемъ произношенія) в ь нечаіи. 


Оглавленіе. 

_ (ІТІ’АН. 

Необходимыя указанія н совѣты. ^ 

О чтеніи книгъ. * 

Синеокъ авторовъ и сочиненій въ порядкѣ легкости слога. 

Опечатки.. ’ 

Матеріалы для словесныхъ н письменныхъ упражненій въ разговорной рѣчи 

(сто §§ разговоровъ на разныя темы). 1 

Ра^ез сЬоівіев Дев аиіеигв сопіетрогаіпв. 

Раиі Не Коек. Ш Ъапс (Іи Ьоиісѵагсі (IIп тагі Лопі ои зе нищие). . . «/ 

Непгі Сггеѵіііе. Ьа Гетіие тойоте ... 

Сиу сіе МаираввапЬ Ип йоигпаі рагізіеп (Всі-Аші) .о 

Ьа геіщие. 

йаіоизіе (Ріеггс сі Ьеап) . 

Ьа пиіі. Саисііетаг... * ' 

Несіог Маіоі. Апвоіззоз (Гии рёге (Ысгс.) . . . .. ІІ 1 

Ьез атЪШопз й’ип Іугаппеаи йе ѵіііауе (Маѵісксііе) . ІІЬ 

О-еогеев Оішеі. Аѵапі 1с йиеі (Ьс Миіігс Ле /окцез) . 120 

Аіехапсіге Битаз (рёге). Ьа тогі й’ип Тііап (Ьс Ѵісошіе <1е. Вгадеіоппе). 123 

ЛѴаіегІоо. ( Ехенгвіопз виг Ісз ЬогЛз йи ІІІііп ).• • • 

Аіехапсіге Витав (Мв). Рагайохе ійёаіізё. (Гм /Мине а их Сашёішз) . 133 

Оеогее Запй. Іл ргіеге йи зоіг. (Гм таге ап іІіаЫс) . Ц 

Раузаппе сі іасоЬіп (ІѴанон). 

Зутріюпіо зиг Іез Іа^ипез (Ьеіігез (Ѵнп ѵоуадеиг ). Ы2 

Кцауопз Гёсоіе (Нізіоіге ііе, та ѵіс) . 1^ 

АІрЬопве Ваисіеі. Мез саоиІсЬоисз (Гм РеШ-Скозс) . Ы6 

Ьс рогіе-йгареаи (Сопіез Ли Іишіі) . 

Ргапроів Соррёе. Ьс Ьоиіз й’ог. Сопіе йе Моеі. 

Апсігё ТЬеигіеі. Ь’спіеггстепі. 1^® 

Ѵаіту (Ьа Скапоіпеззе) . 1^2 

Киіе, Вгііаппіа. 1‘ 9 

Егсктап-СКаігіап. Ргстіёго Ьаіаіііо (Ьс сопзсгіі Ле 1813) . 1/5 

Віеззё (Ье сопзсгіі Лс 1813) . 178 

АІГгесі Де Миввеі. Ьа іеипеззо гопіапііфіо (Ьа соп/'сззіоп <Гип еп/апі 

Ли . . 17‘| 

Ітрготріи. (ІІне гёропзе а ееііе ([иойііоп: ри’езі-се еріе Іа І’оёзіс) . 180 

Ьа тогі (Ехігаіі Ли 8аи1с) . І®^ 

Мёгітёе. Ь’епіёѵетепі йо Іа гейоиіе. 187 
VI 


СТРАН. 


Ейтопсі ег Диіев сіе аопсоигі. Іе Ьаі сіе Горега ( Сігагіез БетаШу) . 

І,а заііо й’ЬбріІаІ {Заеиг РМІотёпе) . 

ѣо сіиеі {Кеше Мапрегіп) . 

Ь'ехёсиііоп йе М те сіи Ваггу {Ьа Ли Ваггу) . 

Ѵісіог СЪегЪиІіег. Ьо сііігигціеп (Коігз еі Но идез) . 

Н. сіе Ваігас. Еа іпогі сіи рёге Оогіоі {Ьс роге ОогіоІ) . 

Раиі Еегоиіёсіе. Еп аѵаиі! {Роёзіез тіШаігез) . 

Еатагііпе. Ш ѵіііаде йсз Л1і>ез (</ опссіуп ). 

Нёѵсгіе йи .іеіше ауе {Іл'сіигс8 ранг Іонз) . 

І/іпііпі ( Ьссінгсз іюиг Іоиз) . 

Осіаѵе ЕеиіІІеЕ Сгоуапсе ійёаіо {Ьа Могіс) . 

1)е Іа ргіёге {Ім Могіс) . 

ТЬёорЬіІе Оаиііег. Ее роёіо еі Іа Гоиіе (Роезігз) . 

Аіігесі сіе Ѵіепу. Есз Ьоггеигз йе Іа щіегге {Огатіенг еі ЗсгѵШиІе 

тіШаігез ). 

Зиііу РгийЬотте. Ь’авопіе {Ьсз зоШтІсз) . 

Ріегге Ііоіі. Ее с^иагі а Ьогй сіи «Ргішаіщиеі». {Мои [геѵс Лѵсз) . • 

Еа тогі йе Зуіѵезіге {Рёскеиг сѴізіатіе ). 

Шс аигоге Ьогёаіо {Кісигз (І’еппиі) . 

К А. ТЬіегз. Бізсоигз зиг Іа Йёсіагаііоп сіе диеіте а Іа Ргиззе (15іиіііеі 1870). 

Раиі МагеиегШ-е. ІІп шошепі йе Гёіісііё. (Ьи Топппепіе) .. . 

Апаіоіе Егапсе. Е’ёіоііе {Ьс Ноге (Іе, той иті) . 

бивйаѵе РІаиЪегІ. Е’ёйисаііоп й’Етша Воѵагу ( Марате Воѵагу) . . . 
СЬаіеаиЪгіапсІ. Епо ргоГеззіоп сіе Гоі (Еззаі, ргё/'исе Не 1826) . . . . 

Ѵіоіог Нидо. Аргез Іа Ьаіаіііе {Ьсусшіе (Ісз зіёсіез) . 

Еа шогі йе Оаѵгоеііе {Ьез МізсгаЫсз) . 

ІѴаіегІсю {Ьсз Скаіітепіз) . 

Е’азііе ( Еоігс-Ватс (Іе Рагіз)і . 

Соир й’овіі йе ссіиі диі озі Іюгз йе іоиі. {Ь'котте уні гіі) . . . . 

Ейоиагсі Кой. Ксііріоп. {Ьс зеиз (Іе Іа ѵіе) . 

Еа Могі {Ьс зенз (Іс Іа ѵіе) . 

Етііе 2о1а. Еа Могі йс МіеОе {Ьа І'огінне (Ісз Понуоп) . 

Ее рагайои {Ьс /’аиіс (Іе, ѴаЬЬё МоигеІ) .'. 

Аргёз іе сопзеіі йез шіпізігез {Зои ЕхссИепсе Еидепе Лондон) . . 

Раиі Воигдеі. Аіщоіззе {ТЬп егіте (І’Лѵюиг) . 

Ргёіго еі зееріідие ( Мснзочдез ). 

Рзусііоіо^ие егітіпеі {Ьс йізсіріс) . 


191 

193 

195 

197 

200 

208 

215 

216 
218 

219 

220 
<»5>д» 

223 


22-1 

227 

229 

231 

233 

235 

239 

2-12 

246 

250 

252 

253 
255 
257 
260 
264 
266 
268 
272 
275 
278 
280 
285 


... 

Мосіёіез сіе ІеМгез. Вііісіз й’іпѵііаііоп, й’ассеріаііоп еі йе геГиз . . . 
Віііеіз еі іеіігез й’аП'аігез, йе йетапйе, сіе зоПісііаІіои, Йо дгаіііийе, йе ге- 

сопшапйаііои .. 

Ееіігез Йо соштегсс. 

Ргосигаііопв. 


289 

291 

292 
301 
311 


і 


Необходимыя указанія и совѣты. 


Вторая часть учебника состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: 1 -го рус¬ 
скою, заключающаго въ себѣ 100 упражненій въ связныхъ разгово¬ 
рахъ на всевозможныя темы, 2-го французскаго подъ заглавіемъ: 
«Радез СІюізіез», вт. который вошли лучшіе отрывки современныхъ 
выдающихся писателей Франціи и 3-го нѣсколькихъ образцовъ писемъ 
разнаго содержанія изъ общаго ежедневнаго обихода, дѣловыхъ и 
коммерческихъ. Учащіеся, которые прошли первую часть Нурса, а 
также начинающіе уже говорить, но у которыхъ ощущается еще не¬ 
достатокъ словъ, выраженій и оборотовъ, должны перевести посте¬ 
пенно всѣ 100 §§ съ русскаго на французскій, въ первый разъ сло¬ 
весно, въ слухъ, безразлично, ведется ли занятіе подъ руководствомъ 
учителя, или самостоятельно, во второй же разъ непремѣнно пись¬ 
менно, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда учащійся ощущаетъ за¬ 
мѣтный недостатокъ словъ и оборотовъ, свойственныхъ французскому 
языку, а равно и тогда, если существуютъ кое-какіе недочеты въ 
правописаніи. 

Тѣ, которые занимаются самостоятельно, могутъ провѣрять 
правильность своего перевода съ русскаго языка на французскій, 
справляясь съ французскимъ текстомъ всѣхъ 100 §§, изданныхъ 
особою брошюркою въ Парижѣ (главный складъ и этого изданія въ 
книжномъ магазинѣ Н. Н. Морева (бывшій Фену и К 0 ) по Невскому 
пр., д. X» 92 въ С.-Петербургѣ) подъ заглавіемъ «Техіе ігапдаіз йез 
ехегсісез гиззез, сопіепиз ііапз Іа 2 е рагііе сіе Іа тёіНойе Войгдагсіе:> и 
составляющимъ ІП-ю часть Курса. Однакожъ не нужно упускать 
изъ виду, что всякое русское иредлолсеніе можетъ быть переведено 
совершенно правильно и иначе, и такимъ образомъ не смотрѣть на 
«Техіе ігапдаіз», какъ на нѣчто нсдопускающее никакихъ измѣненій. VIII 


Помимо того, что у и; о было сказано, я настоятельно совѣтую уча¬ 
щимся, особенно тѣмъ, которые начали изученіе французскаго языка 
съ самыхъ элементарныхъ познаній, прежде чѣмъ они займутся 
переводомъ съ русскаго на французскій, прочитать и постараться 
предварительно попять французскій текстъ всѣхъ ИЮ §§, прибѣгая 
лишь въ крайнихъ случаяхъ, для разъясненія своихъ сомнѣній, 
къ русскому тексту. 

Пройдя такимъ образомъ этотъ отдѣлъ (т. е. 100 вышеупомя¬ 
нутыхъ §§), начинающіе говорить убѣдятся, что они достигли воз¬ 
можности не только понимать прочитанное, но и живую рѣчь, а 
равно п выражать свои мысли безъ особенныхъ затрудненій; тѣ же, 
которымъ недоставало свободы выраженій, словъ и ироч., будутъ 
сами себѣ судьями относительно той разницы, которая произошла въ 
ихъ знаніи. 

При изученіи языка почти всегда случается, что многіе, осо¬ 
бенно изъ тѣхъ, которые занимались самостоятельно и, пройдя 
первую часть Курса, достигли пониманія прочитаннаго, все-таки за¬ 
трудняются въ пониманіи живой разговорной рѣчи. Для устраненія 
этого недостатка нужно почаще читать вслухъ; еще лучше, если 
учащійся имѣетъ возможность прислушиваться къ чьему-либо посте¬ 
пенно ускоряемому выразительному чтенію французскаго текста НЮ 
упражненій, но не тѣхъ, съ которыми онъ уже ознакомился, а новыхъ, 
т. е. тѣхъ, которыхъ онъ еще не переводилъ или читалъ. 

Вѣра въ самого себя, въ то, что указанный путь и методъ 
приведутъ къ желаемой цѣли и, пакоиецъ, извѣстная доля терпѣнія — 
вотъ в все, чѣмъ нужно вооружиться, чтобы, закончивъ занятія и 
закрывъ эту книжку, сказать самому себѣ: «время и трудъ далеко 
пе пропали даромъ». Это будетъ лучшею наградою за мое искреннее 
желаніе принести учащимся дѣйствительное облегченіе въ достиженіи 
ими желаемой цѣли. 

Викторъ Вургарйъ. 


Сар «ГАпІіЪез, зеркшЬге 1905. 
0 чтеніи книгъ. 


ТѢ изъ учащихся, которые прошли первую часть метода (за¬ 
ключающую слишкомъ 8000 словъ), могутъ смѣло приступить къ 
чтенію французскихъ авторовъ, согласно тѣмъ указаніямъ, которыя 
заключаются въ статьѣ, помѣщенной въ 1-й части вмѣсто преди¬ 
словія. Что касается выбора авторовъ и сочиненій, то въ ниже 
помѣщенномъ спискѣ находится все то, что есть лучшаго въ совре¬ 
менной беллетристикѣ Франціи. 

Однакожъ для достиженія полпаго чтенія безъ помощи словаря, 
необходимо переходить постепенно отъ болѣе легкаго къ болѣе трудному 
слогу и придерживаться но мѣрѣ возможности того порядка при чтеніи 
французскихъ акторовъ, который указанъ въ этомъ спискѣ. 1ѣ 
учащіеся, которые, начавъ изученіе французскаго языка съ самых ь 
элементарныхъ познаній, ограничивались до сихъ поръ лишь чтеніемъ 
разсказовъ, помѣщенныхъ послѣ каждаго урока, сдѣлаютъ гораздо 
лучше, если прежде чѣмъ они приступятъ къ чтенію одного изъ 
сочиненій упомянутыхъ въ нижеслѣдующемъ спискѣ, прочтутъ нѣ¬ 
сколько отрывковъ (хотя десять первыхъ) изъ «Радез сЬоізіез без 
аиіеигз сопіетрогаіпз» (смотри страницу 87-ю). 

Читать слѣдуетъ непремѣнно безь словаря, если вначалѣ 
будетъ попадаться еще довольно много неизвѣстныхъ словъ или 
неясныхъ предложеній, продолжать во что бы ни стало подобнаго рода 
чтеніе, довольствоваться пока пониманіемъ лишь нити разсказа и 
всякій учащійся убѣдиться, какъ мало-по-малу онъ пріобрѣтетъ 
массу новыхъ словъ, выраженій и прочее, а главное освоится н пой¬ 
метъ духъ языка. Прошу имѣть всегда въ виду, что тѣ, которые 
пріобрѣли уже около о тысячъ словъ, могутъ смѣло приступить къ 
подобнаго рода чтенію, и вотъ почему: допустимъ, что изь 10 словъ X 


6 уже извѣстны учащемуся, то но смыслу разсказа онъ непремѣнно 
угадаетъ по крайней мѣрѣ еще 2 или 3 слова, а остальпыя не могутъ 
уже служить серьезнымъ препятствіемъ, наконецъ, и найти-то ихъ 
въ словарѣ не составитъ особеннаго труда и затраты времени. 
Повторяю еще разъ: пока учащійся встрѣчаетъ па страницѣ прочи¬ 
таннаго 10—15 неизвѣстныхъ словъ, ему не слѣдуетъ прибѣгать къ 
помощи словаря, а несравненно лучше и полезнѣе прочитать еще 
разъ или два неясный для него отрывокъ и постараться уловить 
общій смыслъ. Когда же учащійся замѣтитъ, что на страницѣ про¬ 
читаннаго число незнакомыхъ словъ не превышаетъ уже 5-ти или 
6-ти и что они затемняютъ смыслъ — это и есть моментъ, когда 
пользованіе словаремъ принесетъ ему существенную пользу. 

Можетъ быть и даже болѣе чѣмъ вѣ.роятно, что многимъ подоб¬ 
наго рода совѣт'ь покажется весьма страннымъ и идущимъ въ разрѣзъ 
съ общепринятымъ способомъ изученія, лучшее средство убѣдиться въ 
истинѣ этой аксіомы — это личный опытъ, при условіи, что у нихъ 
хватитъ силы воли и терпѣнія прочитать такимъ образомъ 3 или 4 
сочиненія, а результатъ докажетъ имъ до очевидности справедливость 
этого утвержденія. 

Наконецъ, всѣ тЬ, которые уже изучили нѣмецкій языкъ по 
моему методу, а вѣдь онъ гораздо труднѣе французскаго, и убѣди¬ 
лись въ цѣлеобразности этого совѣта, могутъ служить лучшимъ и 
и неоспоримымъ доказательствомъ, что это есть кратчайшій и вѣр¬ 
нѣйшій путь достичь желаемой цѣли въ самое короткое время и съ 
самою меньшею затратою труда и времени. 

Сочиненія, напечатанныя жирнымъ шрифтомъ и курсивомъ, 
самыя выдающіяся. 
Списокъ авторовъ и сочиненіи въ порядкѣ 
легкости слога. 

Раиі (Іе Коек. — ТІп тагі ЛопЬ он вс нищие. Мои аті РіЦагЛ. Рев 
Лстоівеііев (Іе Мадавіп. Лпе Лгпіе (Іе таівоп. Ьа /'атШс 
ВгаШагй. Ьа (атШс О ода. Ѵара Веаи-ріге. Іх сопсіегде (Іе 
Іа гие (Іи Вас. Іх рго/евзеиг І'ісііесісщие. Іхв реііів гиіз- 
зсаих. Іх МШіоппаіге. ЗІаівоп РсгЛаШоп еЛ С-іе и нроч. 

Ёшііе ОаЪогіаи. — Ь’айаіге Ьегоіще. М. Ьссосц. Ье сіоззіег № 113. 
Ьа сііцііе йогёе. Ьа согЛе аи сои. 

Непгі Огеѵіііе. — Вовіа. Ьа ргіпсеззе О^ІіегоЙ’. Ье ѵсеи (Іе Иайіа. 
Ье сгіте. Реічіие. Ьез ёргеиѵез сіе Каізза. 

Непгі Коеііеіогі. — Ье раІс{гспісг. 

,Теап (Іе Іа Вгёіе. — Мт опсіе сі топ сиге. 1)п ѵаіпси (Ргіх Мопіуоп). 

Егпеві Раийеі. — Ь’езріоппе и проч. 

Пну (Іе Мапраязапі. — Ьпе Ѵіе. ВеІ-Аті. Ріегге еі ,Тсап. Аи 8о1еі1. 

Поіге Ссеиг. Вогі соттс Іа Могі. Мг. Рагепі. Ногіа и проч. 

ОаЬгіеІ Ргапау. — Мон еЪеѵаІіег (Ргіх Мопіуоп.) 

АІЬегІ Пеіріі. — Ье (Л в <1с Согаііе. Ьізрапі. Ьа Мащиізе. Майе- 
шоізеііе (Іе Вгеязіег. Сошшс (Іапз Іа ѵіе. 

Егскіиап-Сііаігіап. — Ь’іпѵазіоп. ЛѴаіегІоо. Ье сопзсгіі (Іе 1813. 
Ь’шпі Вгііг. Сопіев рориіаігез и проч. 

8аіпі-Ргіх. — Ѵсгіи рагеппе. 

Несіог Маіоі. — 8аѵв / атШс . Ьез Мііііопз Іюпіеих. Ье Ііеиіепапі 
Воппеі. Місііеііпе. Сопзсіспсе. Ьивіісс. Мопйаіпе. Мёге. Ма¬ 
нате гіеііе. 

ѣиіея 8ан(1еаи. — ЗІаЛетоізеІІе Лс Іа Веідіісге. Маізоп (Іе Репагѵап 
И проч. 

Пеог&ея Оііпеі. — Зегде Рапіпе. Іх Магіге Ле (огдев. Ѵоіопіё. Ье 
сіосіеиг Каіпсаи. Ьа Ѳгапйе Магпіёге. Пегпіег Атоиг. Ье 
сііетіп йе Іа §;1оіге. Ьа Сопциёгапіе и проч. 


XII 


Осіиѵе Еѳпіііеі. — Ье Потаи (Ѵнп ]еипе Ііотте раите. Монзіеиг сіе 
Сатогз. ІІп іпагіа&е Дапз 1с шопДс. IIп Котап Рагізіеп. 
Нізіоіге ДЧте Рагізіешіе. Ьа Могіе. Ноппсиг сѴАгІізіс. 

АпДгб Тіюигіеі. — Ьа таізоп сіез сіеих ВагЬеаих. Тапіе Аигёііс. 8аи- 
ѵа&еоппе. Рейх 8сеигз. ВоізЙеигу. 

Кепб Вагіп. — Ьез ОЪсгІё. Вопаііеппе. 

•Теаіі ВісЪсріп. — Марате Апсігёе. 

А. Витая рёге. — Ьез ігоіз МоизциеЫгез. Ѵіп&і апз аргёз. Ѵісотіе 
(1е Вга^еіоппе. Сотіе сіе Мопіе-СНгізіо. І_оиіз XIV еі зоп зіёсіе. 
Гегпатіе. Ігаргеззіопз «1е ѵоуа^е и проч. 

Еи^ёпе 8ис. — Музіёгсз (1ѳ Рагіз. .Тиіі-Еі гапі и проч. 

А. Впшаз Йіз. — Па Вате аих Сатёішз. Ыапе (1с Ьуз. Ье Потаи 
(Гипе Іетше. Аііаіге Сіётепсеаи и проч. 

АНгей (1е Миззеі. — Ра сопіеззіоп сі'ип епіапі сіи зіёсіе. Роёзісз. 
Веган^ег. — Сііапзопз. 

Мсгітбе. — СЬгошцие сіи гё^пе сіе Сііагіез IX. СоІотЬа. 

Оеог^о 8ап(1. — Нізіоіге сіе та ѵіс. Маиргаі. Сопзиеіо. ІпДіапа, Ье 
Мащиіз сіе Ѵіііетег. .Тсап сіе Іа Носііе. Ьа Маге (Іи ОіаЫе. 
Хапоп н проч. 

ЕДтопД еі .Тиіез Сопсонгі. — Зсеиг РІііІотёпе. Сііагіез Беіпаіііу. Ма¬ 
рате бегѵаізе. Непёо Маирёгіп. Ьа Еаизііп и проч. 

Магсеі Ргётозі. — Ьа Сопіеззіоп (1’пп Атапі. Ьез Оеті-Ѵіегдез. Егё- 
(Іёгісіие. Ьёа. Ьа ргіпсеззе Д’Егтіп&е (1904). 

Осіаѵе МігЪеаи. — Ье Саіѵаіге. 

Раиі Маг^иегШе. Ьа Тоигтепіе. Ате Д’спіапі. Ьез Істтез поиѵеііез. 
Раиі еі Уісіог Жаг^иегіііе. — Оёзазіге и проч. 

ЕДтопД КозіаиД. — Ргіпсеззе Ьоіпіаіпе. Сугапо сіе Вегдегас. Ь'аі^іоп. 
Егап^оіз Соррбе. — Непгіеііе. Тоиіе ипе іеипеззе. Сопіез еп ргозе. 
Ьопдиез еі Ъгеѵез. 

Непгі Ведпіег. — Ье раззё ѵіѵапі. Ьез гепсопігез (1е М. Вгёоі. 
Ріегге сіе Соиіеѵаіп. — 8иг Іа Ъгапсііе. 

Уісіог СІіегЪиІіег. — Ье сотіе Козііа. Ье Вотан (Тине Іюпнёіе /1 опте . 

Ьісіѳе сіе ^ап Тёіегоі. Nоігз еі Воидез. Мёіа НоШспіз. Ьа 
Ьёіе. Ье 8есгеі сіи Ргёсеріеиг и проч. 

Аіріюизо ВаиДсІ. — Ьеіігез Де топ тоиііп. Сопіез сіи Ьппсіі. Ье Ре- 
Ш СЬозе. Рготопі Іеипе еі Візіег АТпё. ,Таск. Ьез Ііоіз еп 
ехіі. Ье №ЬаЬ. ЗарНо. Хита Нитезіап. Ь’ітіпогіеІ. Іа реіііе 
Рагоіззе. Зоиііеп (Іе іатіііе и проч. 


хпі 


Оизіаѵе ГІапЬегі. — Марате Воѵагу. Ь’ёДіісаііоп Зспіііпепіаіе. Ьа іеп- 
іаііоп Де Заіпі-Апіоіпе. 

Майате Де 8іаё1. — Согіппе. 

Ріегге Ьоіі. (Диііеп ѴіаиД). — РёсИеиг ЛзІапДе. Котап Д іт епіапі. 

Мои Егёге Ѵѵез. Масіате СІігузапіЬёте. Ье Потаи Д’ип 8ра1іі 
п проч. 

Вгіеих. — Ьез Аѵагіёз. 

АНгеД Де Уіі?пу. — Огапсіеиг еі Зегѵііисіе тіШаігез. Сіпд-Магз. 
ЕДоиагД ВоД. — Іе Зепз (Іе Іа Ѵіе. Ьез ігоіз ссеигз. Ьа Заспйее. 

Ьа Соигзе і\ Іа Могі. Ьез Носііез Ыапсііез и проч. 

Апаіоіе Егапсе. — Ье Сгіте сіе Зуіѵезіге ВоппагсІ. ТЬаіз. Ье Ьуз гоиде. 
Ь’оппе Ди Маіі п проч. 

Ни уз іп апз. — Ьа-Ьаз. Еп гоиіе. Ьа СаіІіёДгаІе. 

Непгі Таіпе. — Бегпіегз еззаіз Де егіііііие еі Д’ііізіоігс. Ѵоуа&е еп 
Ііаііе. Ѵоуа&е аих Ругёпёез. 

Ваіхас. — Ье рёге Оогіоі. Ье соизіп Роиз. Еи&ёпіе Ѳгапйеі. Ьа Іетше 
сіе ігепіе апз. Ьез Деих роёіез. Ье Сигё сіе Тоигз. Огапсіеиг 
еі Оёсасіепсе сіе Сёзаг Вігоііеаи п проч. 

8іеш11іа1 (Непгі Веиіе). — Ье Вайде еі Іе Шг. СПагігеизе Де Раппе. 
Еоиіз-Асіоірііе ТЬіегз. — Иізіоіге Де Іа Пёѵоіиііоп. Нізіоіге Ди Соп- 
811 Іаі еі сіе ГЕтріге. 

Веіаѵі^ііе. — Есоіе сіез ѴіеіІІагДз. 

АпДгб СЬбпіег. — Роёзісз Іугщиез. 

Егапссоіз Оиіхоі. — Нізіоіге ^ёпёгаіе Де Іа сіѵііізаііоп ей Егапсе. 

М. Мі^иеі. — Нізіоіге Де Іа Пёѵоіиііоп Ігап$аізе. 

МігаЪеаи. — Оізсоигз. . 

АІрЬоп8в ь Де Ьаіпаііпе. — Мёсіііаііопз. Нагтопіе роёіісіие. Нізіоіге 

сіез Оігопсііпз и проч. 

Уісіог Ни^о. —- Ьез МізёгаЫез. Хоіге-Ьате сіе Рагіз. Ь 1 Ііотте циі 
гіі. Негпапі (Дгате). Ье Поі з’атизе (Лгатс) н проч. 

Ешііѳ Хоіа. — Сопіез а ІМіпоп. Ьез Зоігёез Де МёЛап. Ьа іаиіе сіе ГаЬЬё 
Моиггеі. Зоп ЕхсеІІепсе Воидоп. Ипе ра^е Д’атоиг. ОегтіпаІ. 
Ь’овиѵге. Ь’аг^епі. Ьа ЬёЪасІе. Ье ёосіеиг РазсаІ. ЬоигДез. 
Ноте. Рагіз. 

Раиі Воиг^оі. — СгиеІІе Ёпідте. ІІп Сгіте ё'Атоиг. Мепзопдез. Ье сііз- 
сіріе. II п Сот г сіе Ееіптс. Ьа Тегге ргошізе. Созтороііз. 
Ьез Ѵоуа^еизез. Ьгатез сіе Іатіііе. ІІп Ьіѵогсс и проч. 

Сііагіез ВаиДсІаіге. — (Ниѵгез сотріѳіез. XIV 


Классики. 

Вегпагйіп сіо Ваіпі-Ріегге. — Раиі еі Ѵіг&іпіе. Нагаопіез сіе Іа па- 
іиге. 

СЬГііеаиЪгіап(1. — Аіаіа. Ъ’еззаі. вёпіе (Іи Сіігізііапізте. Мёшоігез 
(І’оиІге-іотЪе п проч. 

ВеаитагеЬаіа. — ВагЪісг (1е Збѵіііе. Магіа^е сіе Еі^аго. 

Г. М. йе Уоііаіге. — 1-е Зіёсіе сіе І-оиіз XIV. Еззаі зиг Іез тоеигз еі 
ГевргН <1ез паііопз. Ьа тогі сіе Сёзаг (Іга^ёаіе). (Ейіре (іга- 
ощйіе). Вгиііі8 (іга&ёйіе) и проч. 

,Теап-.Іас«ціе8 Воиззеаи. — Мез сопГеззіопз. Сопігаі зосіаі. Ешііе. 

Ьа Еопіаіпе. — ЕаЫез. 

СогпеШе. — Ье СШ. Сіппа. Роіуеисіе. 

Теаи Ваеіпе. — Вгііашгісиз. Рііёсіге. АіЬаІіе и проч. 

Моііёге. — Ьез ргёсіеизез гиіісиіез. Бон Лиан. Ье ТагіиЙе. Ь’Аѵаге. 

Ье МізапИігоре. Ье$ Реттез заѵапіез. Ье Маіайе іта^іпаіге 
И проч. 

Воііеаи. — Заіігез. Ь'АгІ роёіфие. 

РазсаЬ — Ьеигез регзапез. Репзёез. 

Воззиеі. — Огаізопз іипёЬгез. 

Мопіе 84 іиіеи. — Ьеигез регзапе8. Езргіі (іез Ьоіз. 


Что касается словарей, то лучшіе изъ пихъ: Макарова, какъ рус- 
ско-французскій, такъ и французско-русскій, Каменскаго фр.-русскій 
и Таккеля тоже франц.-русскій; болѣе знающіе могутъ пользоваться 
прекраснымъ толковымъ французскимъ словаремъ Ьагоиззе (ЮО 
изданіе), цѣна б фр. (2 руб.). 
©печатки. 


Стран. 

Строки. 

Напечатала. 

Читайте. 

Г) 

6 еверху 

сейчасъже 

сейчасъ ж о 

9 

С 5 

и 

и и 

-14 

1 снизу 

предложеніи 

продположеніи 

117 

7 сверху 

и і 

Іиі 

151 

14 снизу 

Епѵеіопз-Іс! 

Еніеѵопз-Іс! 

205 

16 » ' 

Гаѵоігіз 

Гаѵогіз 

218 

4 сверху 

Кёѵегіез 

Пёѵегіез 

227 

1 » 

$е шошепі 

се шошем 

231 

5 э 

Ьашше 

Іюшгас 

251 

4 снизу 

с1ісг{гё 

сіог^ё 

262 

4 сверху 

сезіідшаіе 

се зіщіпаіе 

272 

8 снизу 

Іёдеггіге. 

Іё^ег гіге 


• оо • <► •- 


ПРИ /АЪЧ _ДНІЕ 

для покупающихъ эт\) книгу. * 

Всякій, купившій учебникъ, можетъ отослать его автору (С.-Пе¬ 
тербургъ, Невскій проспектъ, д. № 106; прошу лишь имѣть въ виду, 
что авторъ живетъ въ С.-Петербургѣ только съ 16 сентября но I мая, 
остальное время года за границею), если, пройдя его добросовѣстно, 
онъ найдетъ, что учебникъ не принесъ ему истинной пользы и не 
оправдалъ его ожиданій. Номинальная цѣна будетъ выслана желаю¬ 
щему немедленно за отчисленіемъ 20°/о (уступки дѣлаемой книгопро¬ 
давцамъ) и 15 коп. за почтовый переводъ (для иногородныхъ). Книга 
можетъ быть и бывшая въ употребленіи, лишь бы съ полнымъ числомъ 
страницъ н не слишкомъ запачканная. 


Начинающіе изученіе французскаго языка, во избѣжаніе лишняго 
расхода, могутъ пріобрѣтать сначала 1-ю часть руководства, и тогда 
лишь покупать 2-ю часть, когда они будутъ убѣждены въ несомнѣнной 
пользѣ учебника. 

Лица, не имѣющія вѣрнаго понятія объ изученіи языка, думаю¬ 
щія, что это дѣло нѣсколькихъ недѣль, а не нѣсколькихъ мѣсяцевъ, 
сдѣлаютъ гораздо лучше, не покупая эту книгу. 

Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ имперіи н но желанію 
высылается въ провинцію наложенномъ платежомъ. Главный складъ 
всѣхъ изданій В. Бургарда въ книжномъ магазинѣ Н. П. Морева 
(Фену п К"), С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, домъ № 92. 


КУРСЫ 

ФРАНЦУЗСКАГО, НѢМЕЦКАГО И АНГЛІЙСКАГО ЯЗЫКОВЪ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ 

В. БУРГАРДА. 

Невскій іір., д. ЛЬ іоб, кв. 7. 


Курсы: теоретическій и практическій выше?/помянутыхъ языковъ 
ііля взрослыхъ, желающихъ въ короткое время не только читать 
к понимать все, по и говорить ка этихъ ял>/ кахъ. 


МАТЕРІАЛЫ 


для 

СЛОВЕСНЫХЪ И ПИСЬМЕННЫХЪ УПРАЖНЕНІЙ 

ВЪ РАЗГОВОРНОЙ РЪЧИ. 


1 . 


Здравствуй, моя милая; я уже давно звоню, и никто нс вышелъ 
отпереть мнѣ. Мы всѣ были въ саду и ничего не слышали. Я ду¬ 
мала, что здѣсь никто пс живетъ (ЬаЬіѣег, (Істеигег, Іо^ег). Мы здѣсь 
съ прошлаго вторника. Какъ вамъ нравится ваша новая квартира? 
Мы еще не совсѣмъ устроились (з’аітап&ег, з’іизѣаііег), но домъ 
очень хорошъ, комнаты обширны и свѣтлы. У насъ есть также 
конюшни, большой дворъ п прекрасный садъ. А есть ли у васъ 
жильцы? Всего только двое: одинъ занимаетъ нижній этажъ, а другой 
живетъ въ третьемъ. Кто такіе эти жильцы? Это два семейства; ихъ 
почти никогда ие видать; оба они бездѣтны. Не покажешь ли мнѣ 
(Хе ѵаз-іді раз те топігег) своихъ комнатъ? Съ большимъ удоволь¬ 
ствіемъ, пойдемъ со мною. Вотъ моя спальня. Эта лѣстница просторна, 
красива и не крута (ганіе, гаріеіе); ступеньки (Іез іпагсііез) очень 
удобны. Вотъ комнаты моей матери. Какая у васъ прекрасная 
мебель: шкапъ изъ краснаго дерева, а письменный столъ изъ чер¬ 
наго! Какъ тебѣ нравятся этотъ стулъ и это кресло? Все превосходно: 
диванъ, комодъ и коверъ восхитительны (гаѵіззапѣ). Но кто разбилъ 
(Ьгізег) это стекло? Мой братъ. Обои этой комнаты замѣчательно 
хороши; но почему въ этой комнатѣ полъ не паркетный? Наконецъ, 
вотъ и людскія (ГоГйсе). Покажи мнѣ теперь погребъ, кухню н 
чердакъ. 
фр. 


1 

2 


2 . 


Скажите мнѣ вашу послѣднюю дѣну, я терпѣть не могу торго¬ 
ваться (гаагсііапсіег). Ничего не могу уступить, это крайняя цѣна 
(ргіх ііхе, ргіх іаіі), мы никогда не запрашиваемъ (вигСаіге). Усту¬ 
пите по (а) рублю 30 копѣекъ за аршинъ. Извините, пе могу. Этотъ 
атласъ (заііп) намъ самимъ стоитъ дороже. Но я не замѣчала, 
чтобы цѣна поднялась на шелковыя матеріи. Я помню, что (я) по¬ 
купала (сГаѵоіг асіісіё) у васъ же по рублю аршинъ, и атласъ быль 
лучше этого. Вы ошибаетесь, вѣроятно; хорошее сохраняетъ (соп- 
й егѵег, ^аічіег) всегда свою цѣну. Итакъ (ог), я должна согласиться 
на ту цѣну, какую вы отъ меня требуете! Отрѣжьте 12 аршинъ и 
не скупитесь въ (виг Іа) мѣрѣ. Объ этомъ не безпокойтесь. Есть ли 
у васъ бархатъ? Есть, сударыня; я покажу вамъ разныхъ сортовъ. 
Мнѣ нс нравится полосатый (гауё) бархатъ; покажите мнѣ гладкій 
(ипі). У насъ есть только одинъ остатокъ (сопроп) такого бархата. 
Жаль; посмотрите, пожалуйста, довольно ли его будетъ на отдѣлку 
(Іа ^агпііиге) платья. А сколько вамъ нужно на отдѣлку? Не менѣе 
трехъ съ половиною аршинъ. Тутъ только три съ четвертью аршина. 
Очень жаль, но этого будетъ мало (зііШге). Сдѣлайте отдѣлку нсмною по¬ 
проще. Этого бы я не хотѣла; впрочемъ, если вы отдадите за сходную 
(гаівоппаЫе, соиѵеиаЫс) цѣну, то я возьму этотъ остатокъ. Л не 
могу уступить дешевле трехъ рублей за аршинъ. Если вы устѵ пите 
за два рубля пятьдесятъ копѣекъ, то я возьму его. Вы отложите, 
пожалуйста, въ сторону все, что я купила. Извольте (ѵоіоніісгз), 
сударыня. Сколько слѣдуетъ мнѣ заплатить вамъ? За все приходится 
16 руб. 35 коп. 


3 . 

Скажите мнѣ, сколько вы платите за вашу квартиру? Я слы¬ 
шалъ, что въ этомъ домѣ всѣ квартиры очень дешевы. Прежде я 
платилъ 1500 р., но съ прошлой Пасхи (я) плачу меньше въ виду 
того (ѵи еще), что (я) лшву здѣсь уже 16-й годъ. Вашъ хозяинъ 
какая-то рѣдкость; всѣ домовладѣльцы (ргоргіёіаіге) имѣютъ обыкно- 
вевіе увеличивать наемную цѣну квартиръ (1е Іоуег), а вашъ умень¬ 
шаетъ ее. Нужно вамъ сказать, что я зпаю его уже болѣе 25-ти 
лѣтъ, когда-то (заіііз или <1анз 1с іетрв) мы были товарищами по 


3 


университету. Вообразите, (что) до сихъ поръ я не могу найти хоро¬ 
шей квартиры; въ прошломъ году я жилъ въ домѣ П., но квартира 
была сырая и холодная, теперь я нанялъ квартиру въ домѣ О.; но 
и эта квартира далеко не хороша; къ тому же (сі’аіііеіігз, сіи гезіе) 
она очень мала для нашего семейства. Я вамъ совѣтую посмотрѣть 
квартиры въ домѣ моего родственника Л.; всѣ помѣщенія (Іосаі, 
аррагіетепі) его дома очень удобны и не дороги. Нужно будетъ 
посмотрѣть, хотя (Ъіеп цис) его домъ находится далеко отъ центра 
города. Для меня было бы неудобно жить такъ далеко, но у васъ 
есть лошади. Не всегда же можно ѣздить, иногда приходится (іі аггіѵе) 
ходить и пѣшкомъ. — Оставайтесь у насъ до вечера; въ 8 часовъ 
М. придетъ, и мы составимъ (1'аіге) партію виста. Благодарю васъ, 
но сегодня я не могу: въ половинѣ восьмого (я) долженъ уже быть 
у Г. — Когда будетъ свадьба вашей дочери? Если обстоятельства 
позволятъ, то въ (ѵогз, 8ііг) концѣ будущаго мѣсяца между 
двадцатымъ и двадцать-пятымъ. Если вы нс пригласите Р. и все 
его семейство, то это можетъ возбудить разные толки (ргороз). Пусть 
говорятъ все, что угодно: это меня весьма мало иптерссустъ. 


4. 

Посмотрите, пожалуйста, который часъ на вашихъ часахъ, мнѣ 
кажется, что мои отстаютъ чуть ли нс на четверть часа; не пора ли 
намъ уже ѣхать? Что вы! (АИопз боне), еще нѣтъ и половины 8-го, 
а поѣздъ уходитъ въ 9 ч. 55 м. Не очень полагайтесь (зе гаррогіег 
а или 8с йог) на вѣрность вашихъ часовъ; вѣдь до сихъ поръ вы 
ихъ не переводили на здѣшній часъ (Піенге <Гісі), между тѣмъ раз¬ 
ница составляетъ около (епѵігои) полутора часа. Вы забыли, что 
вотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ здѣсь ввели средній европейскій часъ 
(ГЬснге тоуеппе <1е ГЕигоре), такъ что разница пе превышаетъ 
(зиграззег) 45 м. Пейте преспокойно (іонѣ ігаіщиіІІетеіК) вашъ кофе 
п не волнуйтесь (з’іпциіёіег, 8С іоиппспіег); не только не опоздаемъ, 
но у пасъ будетъ еще время прогуляться по городу. — Все ли вы 
приготовили къ отъѣзду? Почти все, черезъ пять минутъ мы можемъ 
п отправляться. Позовите швейцара отнести (ешрогіег) нашъ багажъ. 
Какъ же мы поѣдемъ: въ омнибусѣ или въ наемномъ экипажѣ? Для 
меня это безразлично; но я думаю, что въ омнибусѣ будетъ удоб¬ 
нѣе, тѣмъ болѣю что у насъ масса багажа. Скоро ли мы поѣдемъ 

1 * 4 


(АПопз-понз рагііг Ъіепібі)? Вы видите, что все уже готово; лы 
ждемъ только омнибуса. Какъ скоро мы доѣдемъ до вокзала желѣз¬ 
ной дороги (Сколько нужно времени, чтобы доѣхать до вокзала)? Мы 
будемъ тамъ черезъ четверть часа. Я боюсь, чтобъ мы не опоздали 
къ поѣзду, который отходитъ ровно въ восемь часовъ. Будьте спо¬ 
койны, мы будемъ на вокзалѣ за часъ до (аѵапі) отхода поѣзда. 
Я вамъ говорилъ, что вы ошибаетесь, поѣздъ уходитъ не въ восемь 
часовъ, а въ четверть восьмого. Берите скорѣе билеты. Въ какомъ 
классѣ вы поѣдете? До Б. во второмъ, а отъ границы (Іа (гопііёге) 
въ первомъ. Какой у васъ багажъ? У меня два чемодана, дорожный 
сакъ и картонка со шляпою. А гдѣ же одѣяло н зонтикъ? Поторо¬ 
питесь, поѣздъ сію минуту отправляется. 


5. 

Когда вы отправляетесь въ Дувръ? Сегодня съ третьимъ паро¬ 
ходомъ. Въ такомъ случаѣ я вамъ совѣтую немедленно взять мѣсто. 
Если вы будете медлить, то, по всей вѣроятности, не найдете от¬ 
дѣльной каюты (Іа саЫпс). Первое или второе мѣсто вы возьмете? 
Какія цѣны мѣстамъ? Первыя — 32 франка, а вторыя — 19. Возьмемъ 
первыя мѣста. Гдѣ наши вещи? Я уже отправилъ ихъ на пристань 
(1е рогѣ), но я еще не былъ на пароходѣ, чтобы взять для себя 
каюту. Еще успѣете; теперь нс такое время (заізоп),. чтобы трудно 
было достать (зе ргоенгег, зс гёзегѵег) хорошее мѣсто. Развѣ это 
ваше первое путешествіе моремъ? (Развѣ вы въ первый разъ путе¬ 
шествуете моремъ?). Нѣтъ, я былъ уже два раза въ Англіи: первый 
разъ въ 1884 году, а второй — въ 1892. Не забудьте адреса гости- 
бнцы, который я вамъ далъ: вы увидите, что вы будете ею (ей) 
очень довольны. Вотъ гостиница, которая имѣетъ довольно при¬ 
личный видъ (Гаррагепсе). Не остановиться ли (<1езсеш1ге) намъ здѣсь? 
Войдемъ: если она окажется неудобною въ какомъ бы то ни было 
отношеніи, то завтра (мы) переѣдемъ въ другую. — Есть ли у васъ 
свободныя (сІізропіЫе) комнаты? Да, господа: вы найдете здѣсь пре¬ 
красныя комнаты и отличныя квартиры со всѣми удобствами. Я 
не забочусь (зе зоисіег <1е) о роскоши, лишь бы комната была удобна 
и не въ верхнихъ (зпрёгіеиг, сі’еп Ііаиѣ) этажахъ. Мнѣ кажется, что 
изъ всѣхъ комнатъ, которыя мы видѣли, эта самая удобная. Мы 
беремъ (геіепіг, ргепйге) №42; велите принести (іаіге аррогіег) нашъ 


багажъ и затопите каминъ, — мы ужасно озябли. Кстати, когда 
пойдете внизъ, позовите къ намъ буфетчика. Что у васъ есть изъ 
жаркихъ? Не хотите ли нашппкованиой телятины (Пи Мсапсіеаи), 
ростбифу или цыпленка? Принесите намъ двѣ порціи ростбифу, бутылку 
краснаго внпа и какихъ-нибудь фруктовъ. Больше ничего не же¬ 
лаете? Нѣтъ, только велите сейчасъже подавать намъ ужинать, 
потому что мы устали съ дороги и хотимъ спать. Постланы ли 
постели? Не забудьте разбудить насъ завтра ровно въ шесть ча¬ 
совъ утра. 


6 . 

Вы ѣдете въ Парижъ? Точно такъ. Въ такомъ случаѣ я буду 
имѣть удовольствіе ѣхать съ вами: я тоже отправлюсь (зе геіиіге) 
туда (у). Это мнѣ очень пріятно; въ обществѣ дорога кажется ко¬ 
роче. Одному путешествовать очень непріятно н скучно. Вы правы: 
когда ѣдешь въ обществѣ, то говорятъ, болтаютъ (саизсг), и время 
проходитъ незамѣтно. Какъ вы думаете, когда мы будемъ въ 
Парижѣ? Завтра въ ноловипѣ 10-го вечеромъ... А я былъ увѣренъ, 
что этотъ поѣздъ приходитъ въ Парижъ въ семь часовъ, а не въ 
половинѣ 10-го. Вы смѣшали (сопГошІге); это пассажирскій поѣздъ, 
а не курьерскій, который хотя и уходитъ изъ Мобежъ (МаиЪёде) 
часомъ позже, но все-таки приходитъ въ Парижъ въ семь часовъ 
вечера. Въ такомъ случаѣ нами» слѣдовало ѣхать не съ этимъ по¬ 
ѣздомъ (ргежіге се На іи), а съ курьерскимъ. Это зависитъ отъ 
вкуса; по я предпочитаю пассажирскіе поѣзда (Іез Ігаіпз-ошпіЬиз): 
хотя они и ходятъ медленнѣе, но удобнѣе и въ нихъ само путе¬ 
шествіе пріятнѣе. — Мнѣ сказали, что у васъ отдаются комнаты въ 
наемъ; нельзя ли мнѣ нхъ видѣть? У меня есть на разныя цѣны. 
Какъ вамъ угодно нанять: поденно или помѣсячно? Покажите мнѣ 
ихъ, а потомъ (риіз) мы поговоримъ уже о всѣхъ этихъ условіяхъ. 
(йёЪаПге Іез сошІШопз) Вотъ прекрасная комната; она въ первомъ 
этажѣ, и при ней есть особый кабинетъ, который можетъ замѣнить 
(гешріасег, зегѵіг <1е) спальню. Она нс очень велика, я хотѣлъ бы 
побольше. Вы видите, что тутъ масса мебели; половину стульевъ 
можно убрать (еніеѵег) — и тогда комната будетъ казаться гораздо 
больше. Что вы хотите за эту комнату? Если вы берете ее только 
на нѣсколько дней, то — по три франка въ сутки; на недѣлю — 
6 


15 франковъ, а если вы нанимаете помѣсячно, то она будетъ стоить 
(геѵіепсіга а) 50 франковъ въ мѣсяцъ. Мнѣ кажется, что это не¬ 
много дорого. Нѣтъ, это очень недорого; обратите вниманіе, что эта 
комната во второмъ этажѣ и (что) ея окна выходятъ (Лопшч) на 
бульваръ. Хорошо, торговаться я не буду п перу ее помѣсячно. 
Вотъ 10 франковъ задатку (Л’асотріеу, вечеромъ я переѣду и за¬ 
плачу вамъ за мѣсяцъ впередъ. 


7. 

Вы жалуетесь, что вамъ скучно; это понятно: вы нпчею не 
дѣлаете. Но я не пріѣхалъ сюда, чтобы работать или чѣмъ-либо 
заниматься; цѣль моего пріѣзда — поправить (гёіаЫіг) свое здоровье. 
Чтеніе не есть работа; напротивъ, это удовольствіе, между тѣмъ вы 
даже не читаете ничего. Я читаю газеты каждое утро, нс моі у же 
(я) читать по цѣлымъ днямъ, какъ это дѣлаютъ другіе. Но чтеніе 
газетъ занимаетъ (ргепЛге) у васъ десять минутъ или самое большее 
четверть часа, читайте что-нибудь другое, здѣсь вы можете Достать 
(ігонѵег, зе ргоенгег) лучшія произведенія нашей литературы. Все 
это я уже читалъ, а новаго ничего не нашелъ. Наконецъ, если вы 
не находите удовольствія въ чтеніи, тогда гуляйте побольше, по¬ 
сѣщайте концерты и театры. — Будьте столь любезны, скажите мнѣ 
который часъ: мои часы остановились, и я не знаю сколько теперь 
времени. Теперь ровно два часа; мы можемъ еще погулять по край¬ 
ней мѣрѣ три четверти часа. Но я нс могу идти обѣдать прямо 
(Лігесіеіпепі), мнѣ нужно еще вернуться домой: вы видите, что я не 
одѣтъ. Я этого не замѣчаю, напротивъ, вы одѣты лучше меня. А 
мое бѣлье? Посмотрите: моя рубашка совсѣмъ (Юиіе) грязная; я 
долженъ ее перемѣнить. Полноте (АИопз Лопе!), она еще совсѣмъ 
чиста. Но я не задержу васъ, черезъ десять минутъ (я) буду здѣсь. 
Хорошо; но я васъ увѣряю, что это совершенно излишне (зирегИи), 
послушайте лучше моего совѣта и идите прямо обѣдать. 


8 . 

Я взялъ бы съ удовольствіемъ эту комнату, но она слишкомъ 
мала, а во-вторыхъ, нс на солнечной сторонѣ (1е соіё зоіаіге, 1с шіЛі). 


7 


Не бойтесь пожалуйста, она не холодна, притомъ вы будете жить 
здѣсь въ самое лучшее время (заізоп). Уступите за 18 р. тѣ двѣ 
комнаты, которыя я видѣлъ внизу, тогда я ихъ найму тотчасъ же. 
Нѣтъ, менѣе 22 рублей я не могу взять; не забывайте, что одна 
изъ этихъ двухъ комнатъ очень большая; это совсѣмъ не дорого; 
вы поищите, и увидите, что нельзя найти что-либо лучшаго за эту 
цѣну. Вы ошибаетесь, думая, что ваши квартиры очень дешевы: 
за 22 р. я найду навѣрное что-нибудь лучшее; я только нс люблю 
искать, — а (циаШ аих) квартиръ сколько угодно, и даже очень не¬ 
дорогихъ. Я могу уступить (гаЪаНге, сёЛег) вамъ еще два рубля, 
но пе больше. Теперь скажите мнѣ, какъ долго вы намѣрены про¬ 
быть (гезіег) у насъ, потому что если вы думаете пробыть (раззеі) 
недѣлю или десять дней, тогда я не отдамъ этой квартиры и за 
22 рубля. Сегодня ничего не могу вамъ сказать, такъ какъ я еще 
нс совѣтовался (сопзииег) съ докторомъ и не знаю, сколько времени 
(я) долженъ буду пробыть (зё^оигнег) здѣсь; тѣмъ пе мснЬс (я) по¬ 
лагаю, что (я) пробуду не менѣе трехъ или четырехъ недѣль. Въ 
такомъ случаѣ мы можемъ кончить, дайте мнѣ задатокъ (пп асошріе) 
и переѣзжайте, когда вамъ будетъ угодно (сріапЛ Ъоп ѵоіш ріаіга). 
Я хотѣлъ бы (ѵоиіоіг или Іепіг а) еще знать слѣдующее: сколько я 
долженъ платить за прислугу, и могу ли (я) получать у васъ каждое 
утро свѣжее молоко и яйца? Прислуга будетъ вамъ стоить 2 р. вь 
недѣлю; молоко и яйца (вы) можете имѣть но всякое время. 
Говорятъ, что М. женится; я слышалъ даже, что его свадьба 
будетъ (аѵоіг Ней) въ началѣ будущаго мѣсяца. Нс вѣрьте, пожа¬ 
луйста. въ среду онъ былъ у меня, и я говорилъ съ нимъ объ 
этомъ, но онъ мнѣ отвѣтилъ, что онъ и но думаетъ о чемъ-либо 
подобномъ. Можетъ быть, онъ нс хотѣлъ сообщать (Гаігс раіі Ле) 
вамъ своего намѣренія. Еслибъ онъ не былъ моимъ другомъ, то это 
было бы понятно; но я увѣренъ, что этотъ слухъ ложенъ. Знаете 
ли вы, кто мнѣ говорилъ объ этомъ? Какимъ же образомъ я могу 
это знать; не братъ ли нашего друга Б.? Нѣтъ, я ему не вѣрю 
больше. Я убѣдился, что чаще всего онъ лжетъ. Вы поссорились 
съ нимъ (зе ЪгошПег), — нс правда ли? Нѣтъ; а почему вы меня 
спрашиваете объ этомъ (еп), развѣ вы слышали что-либо въ этомъ 


8 


родѣ? — Неужели родители Р. такъ богаты, что ихъ сынъ тратить 
столько денегъ? Прежде у нихъ было громадное состояніе; но го¬ 
ворятъ, что они уже не столь богаты. Я слышалъ, что ихъ сынъ 
тратитъ (&азрі11ег, ррісііег, Лёреизсг) до 15-ти тысячъ въ годъ. Вь 
такомъ случаѣ онъ дѣлаетъ долги ] я знаю навѣрное, что они даютъ 
ему не болѣе шести тысячъ въ годъ. Вирочемъ у пего есть очень 
богатый дядя: можетъ быть (реіЯ-ёЬге или іі зе реиі), онъ ему н 
помогаетъ, хотя (я) сомнѣваюсь въ этомъ. Конечно, онъ не даетъ 
ему ни гроша, вѣроятно онъ дѣлаетъ долги, надѣясь на наслѣдство. 
Но если онъ будетъ продолжать тратить столько денегъ, то черезъ 
пять или шесть лѣтъ у него будетъ столько долговъ (онъ будетъ 
имѣть), что и наслѣдства не хватитъ (зиШге). 


10 . 

Я не знаю, когда оігІ> пріѣдетъ, но мы ждемъ его съ часу на 
(ев) часъ. Развѣ на дняхъ вы не получали отъ него письма или 
какого-нибудь извѣстія? Нѣтъ, но на прошлой недѣлѣ одіъ теле¬ 
графировалъ моему знакомому X., что 18-го числа (онъ) намѣренъ 
выѣхать изъ (гциНсг) Петербурга; если такимъ образомъ (сіе зогіе еще) 
ничто не задержало его и (если) въ пятницу онъ дѣйствительно вы¬ 
ѣхалъ, то онъ долженъ быть здѣсь сегодня или самое позднее (ап 
рінз іагіі) завтра утромъ. Что онъ не выѣхалъ — въ этомъ (ев) 
вы можете быть увѣрены: иначе (аиігешені) вы получили бы теле¬ 
грамму, если нс (зівов) съ мѣста, то по крайней мѣрѣ изъ Берлина. 
А вы когда думаете уѣхать, неужели (сзі-се Ъіев) въ субботу? Ко¬ 
нечно, мнѣ здѣсь болѣе нечего и дѣлать; купанье я окончилъ, а 
жить здѣсь для удовольствія нс имѣетъ смысла (зевз). Итакъ въ 
субботу вы уже насъ покидаете? Къ сожалѣнію — да, но, тѣмъ не 
менѣе, я не теряю надежды увидѣть васъ въ Парижѣ, куда вы 
конечно отправитесь отсюда. Это еще не рѣшено, но весьма вѣро¬ 
ятно, что мы тамъ будемъ около (сіапз, ѵегз) двадцатыхъ чиселъ. 
Куда же вы, развѣ уже домой? Нѣтъ, но уже половина 12-го, а въ 
двѣнадцать часовъ я долженъ быть въ купальнѣ; впрочемъ вечеромъ 
мы вѣроятно встрѣтимся съ вами въ казино (Сазіпо). Но думаю, 
потому что моя сестра больна, а идти одной какъ-то неловко (ё^бпаиі). 
Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ быть вашимъ кавалеромъ (ѵоиз 
ассогара^пег). Послѣ обѣда, часовъ въ шесть (зиг Іез б 1ь), я вайд\ 


9 


за вами (іо ѵіошігпі ѵоиз ргешігс), п мы отправимся вмѣстѣ, соіллсны 
ли вы на это (у)? Конечно, если только это не причинитъ вамъ за¬ 
трудненія (если это васъ только пе затруднитъ) (сіёгаіщег) и (если) 
не имѣете намѣренія пойти сегодня куда-либо (аіііеигз), гдѣ болѣе 
весело. 


И. 

Если вы думаете ѣхать завтра вечеромъ, то можетъ быть н 
поѣду съ вами (ассогара&пег). Вчера еще я думалъ ѣхать въ суб- 
боту, но теперь (я) вижу, что это невозможно. Почему же, развѣ 
вы еще не все кончили? До сихъ норъ я но могу получить 586 р., 
которые мнѣ долженъ X. Если вы ждете этихъ денегъ, то, я думаю, 
вы просидите еще (ѵоиз аііея гезіег) здѣсь но крайней мѣрѣ двѣ 
или три недѣли. Нѣтъ, вчера я его видѣлъ, и онъ обѣщался уплатить 
всю эту сумму въ пятницу. Можетъ быть онъ и заплатитъ, но я 
слышалъ, что у него нѣтъ въ настоящее время н ста (ипе сепѣаіпе) 
рублей. Не будете ли вы столь любезны подождать еще нѣсколько 
дней: мнѣ хотѣлось бы ѣхать съ вами, а то одному скучно. — 
Правда лн, что братъ полковника 3. еще не вернулся (геѵепіг, гепігсі)? 
Въ воскресенье я былъ у нихъ, и его еще не было, но можетъ быть 
онъ пріѣхалъ на этой недѣлѣ. Я не понимаю, что онъ дѣлаетъ такъ 
долго въ Москвѣ? Но я слышалъ, что онъ думалъ поѣхать изъ 
Москвы къ своему брату. Не помните ли вы, кто вамъ это говорилъ 
((ціі ѵоиз Га сііѣ или ѵоиз еп а рагіе)? Если не ошибаюсь, то сестра 
вашего хорошаго друга господина К. Гдѣ вы ее видѣли? У моей 
сестры, двѣ или три недѣли тому назадъ. Я удивляюсь, какъ она 
могла это знать, когда никто изъ пасъ не слышалъ даже объ этомъ. 
Вѣроятно, вы ошиблись или не хорошо поняли. Если вы пе вѣрите, 
то спросите ее: вы увидите, что она вамъ отвѣтитъ. 


12 . 

Почему вы приходите такъ поздно, гдѣ же вы были до сихъ 
ш ръ? Но еще не поздно: теперь не болѣе (іі п’езЬ еще) какъ поло¬ 
вина пятаго. Посмотрите на часы, н (вы) увидите половина ли 5-го, 
какъ (вы) говорите. Да, вы правы, уже три четверти 6-го, я не 
10 


понимаю, какимъ образомъ я не замѣтилъ, ито мои часы нс вѣрны. 
Будете ли вы обѣдать сегодня съ нами или вы уходите? Я не иду ни¬ 
куда; но вѣроятно вы уже отобѣдали? Нѣтъ еще, мы васъ ожидали, 
тѣмъ болѣе что, уходя, вы сказали моей женѣ, что въ пять часовъ 
(вы) уже будете дома. Не сердитесь, пожалуйста, — впредь (а Гаѵеніг. 
Лёзогтаіз, (Іогёпаѵапі) я уже буду приходить во-время (а Іетрз). Я 
и не думалъ сердиться; разскажите мнѣ лучше, гдѣ вы были и кого 
вы видѣли? Утромъ въ одиннадцать часовъ, я пошелъ къ доктору, 
по не засталъ его дома; послѣ (я) поѣхалъ (зе геікіге) къ отцу моего 
друга У., — тамъ я пробылъ до пяти часовъ. Но вы хотѣли сегодня 
быть въ банкѣ; развѣ вы тамъ не были? Нѣтъ, туда нужно идти въ 
двѣнадцать часовъ дня или въ три часа пополудни. Что это съ вами 
((?и’аѵех-ѵоіі8) сегодня: вы не пьете ничего? я завтракалъ у N.. и мы 
выпили бутылку краснаго вина. Но если не ошибаюсь, вы вѣдь не 
пьете краснаго вина? Прежде я его нс любилъ, но теперь иногда 
(рагГоіз) (я) пыо его съ удовольствіемъ. Если вы хотите, то мы мо¬ 
жемъ выпить и Краснаго вина. Иванъ, принеси бутылку ЬайНе! 
Не безпокойтесь, пожалуйста, я уже ничего не буду пить. 


13. 

Я думалъ, что вы остаетесь здѣсь до 24-го числа. Я остался 
бы съ удовольствіемъ и дольше, напр., до 1-го сентября, но что же 
дѣлать, когда это невозможно: 15-го августа я долженъ уже быть 
(Іе <1оІ8 или іі і'аиі цис...) въ Петербургѣ. Развѣ вы служите гдѣ- 
нибудь? Я не служу, но у меня есть свои дѣла (без айаігез а тоі). 
кромѣ того (ей ріііз бе ееіа), здѣсь жизнь стоитъ очень дорого. Я 
этого не нахожу. Сколько же вы платите, напр., за вашу квартиру? 
Сначала я жилъ въ гостиницѣ X. и платилъ 25 франковъ въ не¬ 
дѣлю за очень маленькую (Іоніе реНіе) комнату; теперь живу въ 
домѣ № 45 и плачу 24 франка за двѣ комнаты. Но развѣ для васъ 
одного мало (зиі'Нге) одной комнаты? Я взялъ двѣ комнаты, чтобы 
имѣть больше воздуху въ квартирѣ. Мнѣ кажется, что гораздо 
лучше имѣть одну большую комнату, нежели двѣ маленькія: во- 
первыхъ, это стоитъ дешевле, а во-вторыхъ—воздуху будетъ больше. 
Мое несчастіе, (что) я пріѣхалъ уже слишкомъ поздно, всѣ лучшія 
квартиры были уже заняты. Очень жаль, что вы не сказали мнѣ 
этого раньше: двѣ недѣли тому назадъ вы могли бы получить от¬ 


11 


личную комнату за 12 франковъ въ томъ домѣ, гдѣ я живу. А іді» 
вы обѣдаете? Въ различныхъ ресторанахъ, но вездѣ обѣды не хороши 
и дороги. Это правда, обѣды очень дороги; кромѣ того (заиі сесі), 
даютъ (он зегі) такъ мало, что весьма часто послѣ обѣда встаешь 
голоднымъ. Говорятъ, что при леченіи (Іа сиге) это необходимо. 


и. 

Я понимаю (сотргешіге, сопсеѵоіг), что для больныхъ это не¬ 
обходимо, но здѣсь живетъ масса лицъ совершенно здоровыхъ. Здо¬ 
ровые могутъ потребовать (зе Іаіге зегѵіг) двойной обѣдъ. Конечно, но 
не всякій можетъ тратить 5 или 6 франковъ на обѣдъ. Но если вы 
возьмете двѣ порціи жаркого, то это не будетъ стоить тремя фран¬ 
ками дороже. Я не говорю, что это будетъ на три франка дороже, 
по, во всяком'ь случаѣ, разница составитъ (іаігс) не менѣе VI з 
франка. Я не знаю какъ другіе, но я (фіапі а шоі) совершенно до¬ 
воленъ и нахожу, что, напротивъ, жизнь (1е ѵіѵге) здѣсь стоить го¬ 
раздо дешевле, чѣмъ у насъ, въ Петербургѣ. Можетъ быть вы 
завтракаете, въ такомъ случаѣ это понятно (сопсеѵаЫе). Но мнѣ 
кажется, что всѣ завтракаютъ, тѣмъ болѣе, что мы встаемъ обыкно¬ 
венно въ шесть часовъ утра. Я нс завтракаю, но въ десять часовъ 
я пыо (ргепсіге) чай или кофе. Въ такомъ случаѣ вы составляете 
исключеніе, н я понимаю, почему вы недовольны обѣдомъ; но по¬ 
пробуйте завтракать хотя немного — и вы увидите, что (вы) не будете 
хотѣть ѣсть (аѵоіг іаііп) послѣ обѣда. Попробую, можетъ быть вы и 
правы. — Что вы намѣрены дѣлать сегодня вечеромъ? Я еще и самъ 
пе знаю, все это будетъ зависѣть отъ погоды: если погода будетъ 
хороша, то (я) отправлюсь (зе геікіге а или рагііг ронг) въ М., если 
же будетъ дождь, то (я) пойду въ театръ. Вообразите, что до сихъ 
поръ я еще не былъ въ театрѣ, а между тѣмъ живу здѣсь уже 
четыре недѣли. Не хотите ли тогда пойти сегодня со мною? Хорошо, 
но только, если погода будетъ не хороша. 


15. 

Давно ли вы видѣли М., говорятъ, что въ настоящее время онъ 
совершенно здоровъ. Я видѣлъ его въ прошлую субботу; правда, 
12 


теперь ему гораздо лучше, онъ выглядитъ отлично (аѵоіг ехсеііепіе 
тіпс) и чувствуетъ себя вполнѣ хорошо. Не знаю (і&погег), каково 
ваше мнѣніе, по мнѣ кажется, что его болѣзнь зависѣла отъ того, 
что онъ работалъ слишкомъ много (Ігор). Не вѣрьте вы этому, онъ 
не работала» больше кого-нибудь изъ насъ; причина его болѣзни не 
трудъ, а его безобразная (безпутная, разгульная) ((ІёЬаисІіёе) жизнь. 
Насколько я могъ замѣтить, то послѣднее время (ііегиіёгетеій) онъ 
проводилъ большею частію дома. Совершенно вѣрно, но это было, 
когда онъ уже былъ боленъ и не могъ выходить изъ дому; но годъ 
тому назадъ, когда онъ еще былъ здорова», (она.) никогда по ложился 
раньше трехъ или четырехъ часовъ ночи. Въ такомъ случаѣ понятно, 
почему онъ разстроилъ (Лёгап&ег, аЫіпег) свое здоровье. — Но какъ 
зке вы чувствуете себя теперь; довольны ли вы вашимъ путеше¬ 
ствіемъ? Нельзя сказать, чтобы было совершенно хорошо, но все- 
таки теперь гораздо лучше: во-первыхъ, я чувствую себя гораздо 
сильнѣе, а во-вторыхъ и мой желудокъ исправнѣе (ріиз ен опіге). 
Однимъ словома», совѣта» доктора К. былъ отличный. Да, онъ одинъ 
понялъ мою болѣзнь и посовѣтовалъ мнѣ поѣхать въ Карлсбадъ; 
всѣ же прочіе совѣтовали совсѣмъ другое. Я думаю, что вы поѣдете 
и на будущій годъ туда зке? Конечно, тѣмъ болѣе что это полезно 
(ееіа іа К сіи Ьіеп а... или Ъон роиг...) для моего здоровья и стоитъ 
недорого. 


10 . 

Куда вы такъ торопитесь? — по бѣгите такимъ образомъ. Уже 
не такъ рано: три четверти 12-го, а въ двѣнадцать часовъ я дол- 
зкенъ (сіеѵоіг или іаііоіг) узко быть у М. Развѣ онъ васъ ждетъ, пли 
вы ему писали, что (вы) будете у него въ двѣнадцать часовъ? Я 
видѣлъ его третьяго дня и сказалъ ему, что сегодня въ двѣнадцать 
часовъ (я) буду у него. Я увѣренъ, что онъ не обидится, если, 
вмѣсто двѣнадцати часовъ, (вы) придете къ нему лишь въ половинѣ 
1-го. Я могу прійти и поззке, но это было бы невѣжливо; однакозгь 
скажите мнѣ, позкалуйста, почему вы меня задерживаете? Я хотѣлъ 
бы поговорить съ вами о дѣлѣ моего знакомаго К.; вчера онъ былъ 
у меня и просилъ побывать у васъ и посовѣтоваться съ вамп (ѵоиз 
сопзиНег). Сказкнте ему, что я ничего не могу сдѣлать, — нее это 
зависитъ отъ М.: пусть онъ и обратится къ нему. Я вижу, что 


13 


сегодня вы въ дурномъ располозкеніи духа, и потому (еі Ьіеп) — до 
свиданья! Напрасно вы думаете (аѵоіг Ъеан), что завтра или послѣ¬ 
завтра (вы) услышите отъ меші что-либо другое: двѣ недѣли тому 
назад'і» я вамъ сказалъ то зке самое. Извините, тогда вы мнѣ гово¬ 
рили совсѣмъ другое (іоиі, аніге сіюзе); 22-го числа вы обѣщали 
поговорить съ М. Я узко говорилъ съ нимъ, и вы знаете его отвѣтъ; 
чего зке онъ хочетъ еще; развѣ этого ему мало (зиШге)? Если вы 
думаете, что я обманываю васъ, тогда обратитесь къ самому Ы, и 
вы увидите, что онъ вамъ скажетъ. Я не имѣю никакого права не 
вѣрить вамъ, ио вѣроятно вы ошибаетесь сами, иначе это и быть 
не можетъ. 


17. 

На-дняхъ я уже былъ у васъ, ио васъ не было дома; мнѣ от¬ 
вѣтили, что вы въ деревнѣ. Мозкете ли вы сказать мнѣ, когда вы 
приходили? Если не ошибаюсь, я былъ у васъ въ четвергъ на 
прошлой недѣлѣ; знаю только, что это было 15-го числа. Вѣроятно 
вы ошибаетесь: всю среду и четвергъ я былъ дома; если зке вы н 
приходили ко мнѣ, то пли раньше, или позже, но во всякомъ слу¬ 
чаѣ не (раз) 14-го или 15-то числа. Что я приходили» къ вамъ именно 
15-го числа— это (я) помню отлично; но мозкетъ быть дворникъ, у 
котораго я спрашивалъ — дома ли вы, не зналъ, что вы уже вер¬ 
нулись съ дачи. Конечно, онъ этого ио могъ знать, теперь и пони¬ 
маю, какъ это случилось (аггіѵег, зё раззег); по вы сами виноваты: 
вамъ слѣдовало позвонить и спросить у лакея или у кухарки, дома 
ли я. Я такъ и сдѣлалъ, но никто пс отворилъ двери; думая, что 
вы спите, а лакей вашъ куда-нибудь ушелъ, такъ какъ это было 
въ половинѣ 9-го утра, я отправился (зс гешіге, з’аЛгеззег а) къ 
дворнику, и этотъ послѣдній увѣрилъ меня, что квартира пуста, и 
(что) вы и ваше семейство узко на дачѣ. Странно, что въ половинѣ 
9-го утра вы не застали дома ни лакея, ни кухарки; что я спалъ 
въ это время и не слышалъ ничего — это весьма вѣроятно, но при¬ 
слуга (Іез ^епз) во всякомъ случаѣ должна была быть дома; не 
забыли ли вы, не приходили ли вы въ половинѣ 8-го? Нѣтъ, я 
знаю навѣрное, что это было около (зиг, ѵегз) девяти часовъ, а не 
раньше. 14 


18 . 

Вы не можете себѣ представить, какъ я недоволенъ тѣмъ, что 
я пріѣхалъ сюда (своимъ пріѣздомъ сюда);' еслибъ я могъ знать 
(догадаться), что у васъ такая скверная погода, то (я) остался бы въ 
Т. по крайней мѣрѣ до конца іюня. Не безпокойтесь, черезъ (сіапз) 
два или три дня погода перемѣнится, и вы не пожалѣете, что вы 
пріѣхали (о своемъ пріѣздѣ). Но вотъ уже вторая педѣля какъ без¬ 
прерывно (запз сс8зс, сопііішеІІетеіЯ) идетъ дождь; я не спорю 
(йізсиіег, сопігесіігс), можетъ быть, хорошіе дни еще вернутся, но, 
вѣроятно, я ихъ не увижу, такъ какъ черезъ недѣлю (я) уже уѣду. 
Почему такъ скоро, развѣ вы не можете остаться здѣсь хотя до пер¬ 
ваго числа? Я уже потерялъ немало времени совершенно напрасно, 
пора (іі С8І ісшрв) и возвратиться, тѣмъ болѣе что (я) имѣю еще 
намѣреніе поѣхать на двѣ недѣли въ Парижъ и на нѣсколько дней 
въ Лондонъ. Развѣ вы еще нс были никогда въ Парижѣ? Нѣть, я 
былъ тамъ уже три раза, но (я) поѣду еще разъ; я не могу себѣ 
представить, какъ можно быть за границею и не посѣтить этой сто¬ 
лицы міра! Вамъ это кажется страннымъ, потому что вы ѣздите за 
границу болѣе для удовольствія, нежели для здоровья. Нисколько! 
но нельзя же лечиться (зе ігаііег, Саіге пае сиге) все лѣто, нужно 
удѣлить немного времени и для удовольствія. Повѣрьте мнѣ, что кто 
серьезно боленъ, тотъ не думаетъ объ удовольствіяхъ: его единствен¬ 
ная цѣль — здоровье, потому что оно ему дороже всего. 


Іі). 


Звонятъ, посмотрите, пожалуйста, кто тамъ: если это не К, то 
скажите, что меня нѣтъ дома. Развѣ вы уходите куда-нибудь и не 
хотите, чтобы васъ задержали? Я никуда нс уйду, но у меня страшно 
болитъ голова и я хочу лечь. Сдѣлайте лучше маленькую прогулку 
(лучше немного прогуляйтесь), и вы увидите, что головная боль 
пройдетъ. Сначала (іоиі сІ’аЪогсІ) я усну немного, а послѣ, подъ ве¬ 
черъ, пойду погулять; теперь еще жарко, и это меня только утомитъ. 
Въ такомъ случаѣ отправляйтесь въ спальню, а я пойду отворить 
дверь. Но гдѣ же Иванъ: я его съ утра не видѣлъ; неужели онъ 
опять напился (зе дтізег, з’епіѵгег)? Нѣтъ, я послалъ (епѵоуег сііег- 
сііег) его за виномъ, онъ скоро вернется. Но какъ же ваша голов- 


15 


пая боль: лучше ли вамъ теперь, или вы еще чувствуете себѣ не 
совсѣмъ хорошо? Я н самъ не знаю, кажется, что головная боль 
уменьшилась, но я какъ-то особенно усталъ и не могу понять, от¬ 
чего это происходитъ. Вы сидите слишкомъ много дома; вамъ необ¬ 
ходимо гулять побольше. Развѣ вы пе видите, что я ежедневно 
гуляю? — не могу же (я) гулять въ продолженіе трехъ или четырехъ 
часовъ сряду ((1с зііііе). Отчего же нѣтъ: развѣ вы такъ заняты? 
вамъ очень легко погулять два часа утромъ и часъ пли полтора ве¬ 
черомъ: попробуйте, и увидите, что вы будете чувствовать себя го¬ 
раздо лучше. Не думаю; прежде я гулялъ еще меньше, а все-таки 
чувствовалъ себя гораздо лучше. 


20 . 

Куда это вы шли, когда я встрѣтилъ васъ вчера; вы такъ то¬ 
ропились, что пе замѣтили даже, когда (цпе) я вамъ поклонился? Въ 
которомъ это было часу? Пополудни около трехъ или половины чет¬ 
вертаго; я замѣтилъ далее, что вы несли что-то въ (а Іа) рукѣ. Вы 
ошибаетесь, до шести часовъ вечера я пе выходилъ изъ дому; это 
былъ кто-нибудь другой. Извините, я дѣйствительно ошибся: это 
было не вчера, а третьяго дня, въ среду. Въ среду — да, (я) помню, 
я шелъ отъ (йе сііех) моей сестры и несъ книги, которыя (я) купилъ 
(асііеіёз) для моихъ дѣтей (купленныя для моихъ дѣтей). Я былъ 
увѣренъ, что у васъ дѣти очень малы и еще не учатся (ёіікііег). 
Моему старшему сыну пятнадцать лѣтъ, онъ уже въ (еп) шестомъ 
классѣ; самой младшей дочери девять лѣтъ; что же касается моего 
второго сына, то вотъ уже третій годъ, какъ онъ постоянно боленъ.— 
Слышали лп вы, что братъ поручика И. опасно боленъ? — гово¬ 
рятъ, что пѣтъ никакой надежды спасти его. Неужели ? — но въ 
четвергъ я еще видѣлъ его у моихъ знакомыхъ М.; онъ былъ со¬ 
всѣмъ здоровъ. Съ нимъ случился ударъ, и это уже во второй разъ; 
сегодня я встрѣтилъ доктора Я.: онъ и сообщилъ мнѣ это печальное 
извѣстіе. Очень жаль, если онъ умретъ: это былъ отличный чело¬ 
вѣкъ ; такихъ людей теперь не много; но можетъ быть его еще спа¬ 
сутъ, какъ н два года тому назадъ. Это весьма мало вѣроятно, 
тѣмъ болѣе, что докторъ О. ошибся н нс предписалъ (сдѣлалъ) того, 
что слѣдовало бы; думая, что это простуда, онъ далъ какое-то ле¬ 
карство, послѣ котораго ему сдѣлалось (іі зе зепііі) еще хуже. 


16 Ые говорите, пожалуйста, такъ скоро: вы забываете, что я го¬ 
ворю по-французски еще очень мало. Однакожъ, вы меня понимаете; 
мнѣ кажется, что для васъ гораздо полезнѣе, если я буду говорить 
какъ настоящій французъ. Я прошу васъ говорить помедленнѣе по¬ 
тому, что (я) хочу понимать каждое слово, между тѣмъ когда вы 
говорите скоро, то многое (Ыеп (Ісз сіюзез) остается для меня непо¬ 
нятнымъ (га’ёсЪаррепі). Въ такомъ случаѣ спрашивайте меня: я 
могу повторить то, что я вамъ говорю, но (яі не нахожу нужнымъ 
говорить медленнѣе. — Какъ же вамъ понравилась вчерашняя пьеса; 
я слышалъ, что М. игралъ лучше обыкновеннаго? Онъ всегда хо¬ 
рошъ, но вчера онъ игралъ превосходно: я еще никогда не видѣлъ 
чего-либо подобнаго; но остальные актеры были очень слабы въ 
своихъ роляхъ. —Скажите мнѣ, правда ли, что вы намѣрены купить 
имѣніе вашего сосѣда Г.? Эго еще не рѣшено; я даю ему 43 тысячи, 
но онъ не хочетъ уступить дешевле (а тоіпз (1е) 48-ми, а я нахожу 
это черезчуръ дорого. Извините, это не только не дорого, но даже 
очень дешево, его имѣніе одно изъ лучшихъ; черезъ пять или шесть 
лѣтъ оно будетъ стоить (ѵаіоіг), по меньшей мѣрѣ, 75 тысячъ руб¬ 
лей. Вѣроятно, я дамъ ему эту цѣну, но (я) не тороплюсь, тѣмъ 
болѣе что до Новаго года у меня не будетъ наличныхъ денегъ 
(аггелѣ сотріапі). А если, пока вы думаете и ждете, кто-нибудь 
другой дастъ ему 48 тысячъ, что вы будете тогда дѣлать? Это меня 
не безпокоитъ: теперь не такъ-то легко продать имѣніе, — вы знаете 
какое у пасъ безденежье (1е тапер! с (І’агргепѣ или Іа рёпигіе). На 
это вы не должны разсчитывать (ѵоиз пе сіеѵег раз у сошріег): не¬ 
смотря на безденежье, онъ давно продалъ бы (аигаіЬ ѵеіиіи) это 
имѣніе, еслибъ было извѣстно, что онъ его продаетъ. 


22 . 

Я пе понялъ хорошенько (вполпѣ), что они говорили; но мнѣ 
кажется, что рѣчь шла (П з’а^іззаіі) о вашемъ знакомомъ господинѣ 
X. Но они его не знаютъ, если лее они его и видѣли разъ или два, 
то что лю (они) могутъ говорить о немъ? Насколько я могъ понять, 
то офицеръ увѣрялъ, что X. весьма извѣстный русскій живописецъ. 
Странно, какъ они могли узнать, кто онъ и чѣмъ онъ занимается 


17 


(се (рі'іі іаіі,): это тѣмъ болѣе непонятно, что X. пріѣхалъ только 
вчера ночью, и (что) кромѣ меня у него пѣтъ здѣсь нн одного зна¬ 
комаго! Вѣроятно, имъ сказали все это въ гостиницѣ, гдѣ живетъ 
X.: иначе и быть не можетъ. Но я васъ задерживаю, не замѣчая 
(запз гешащиег), что, посматривая (сопзиііег, ге^апіег) на часы, вы 
хотите вѣжливымъ образомъ напомнить, что мнѣ пора вамъ сказать 
«до свиданья»: — не правда ли (іГезі-сс раз), (что) я правъ? Ни¬ 
сколько! До половины 3-го я свободенъ, и смотрѣлъ на часы потому, 
что, услышавъ бой (епіешіапі зопнег) башенныхъ часовъ (Г1юг1о"е), 
я хотѣлъ посмотрѣть, вѣрны лы мои. Но и мнѣ уже пора домой: 
до свиданья! — вѣроятно, вечеромъ мы увидимся, если не въ саду, 
то на концертѣ. Въ саду я буду, но на концертъ не пойду; вчера я 
уже тамъ былъ и убѣдился, что не стоитъ (ееіа пе ѵаиі раз Іа 
реіие) ходить такъ далеко. М. говорилъ мнѣ, что, напротивъ, кон¬ 
цертъ былъ отличный. Если вашъ знакомый М. слышалъ въ первый 
разъ венгерскую (Іюиртоіве) музыку, то я не удивляюсь, что она 
поправилась ему; по я ее слышалъ ()е Гаі епіешіііе) столько разъ, 
что она мнѣ уже наскучила. Приведите съ собою вашу сестру: что 
она сидитъ постоянно дома? Она еще не совсѣмъ оправилась (зе 
гешеНгс) (здорова) и до сихъ поръ еще нс выходитъ. 


23. 

Скажите мнѣ, почему вы пе хотите поѣхать со мною къ М.: пе 
лучше ли (п’езі-се раз шіеііх) провести вечеръ у нихъ, чѣмъ сидѣть 
дома и думать про какія-то (а йез) болѣзни? Вы не вѣрите и 
думаете, что я совершенно здоровъ; повторяю (говорю) вамъ еще 
разъ, что сегодня мнѣ очень не хорошо. Будетъ лучше — только слу¬ 
шайтесь (зиіѵе/.) моихъ совѣтовъ. Начните съ того, что, не думая 
(«шз у реизег) долго, идите одѣваться; для васъ лучшее лекарство 
— (это) не думать о вашихъ болѣзняхъ. Будучи совершенно здоро¬ 
вымъ, вы не понимаете меня, п думаете, что это капризы. Не без¬ 
покойтесь, я вижу отлично, что вы не оовсѣмъ здоровы; по лучшее 
средство противъ вашей болѣзни — общество, удовольствія п 
тому подобныя развлеченія. Я не хочу ѣхать съ вами и потому еще, 
что вы остаетесь у нихъ всегда черезчуръ долго; вы вѣдь пе вер¬ 
нетесь раньше (аѵапі) трехъ или четырехъ часовъ ночи, а я завтра 
долженъ встать не позже семи часовъ утра. Извипитс, завтра вое- 
18 


кресенье, и пы можете спать сколько вамъ угодно, хотя бы до 
трехъ часовъ пополудни. Въ девять часовъ ко мнѣ придетъ 3.; мы 
поѣдемъ съ нимъ кт. моей сестрѣ: завтра ея рожденіе. Вы это (1е) 
только такъ говорите, по я увѣренъ, что ранѣе двѣнадцати часовъ 
вы нс отправитесь въ Павловскъ. Нс вѣрьте, если не хотите, для 
меня это безразлично. Я не вѣрю потому, что (я) вижу, какъ вы 
ищете повода, чтобы только (роіігѵп (Іо по...) не ѣхать со мною. 
Поѣзжайте въ понедѣльникъ, и я вамъ не скажу ни слова, но сегодня 
(я) не поѣду. 

24. 

Какъ же вамъ понравилась (вы нашли) М., не правда ли, что 
она очень хороша? Она не дурна (таі), но нельзя сказать, чтобы 
она была особенно хороша: такихъ красавицъ (Ъеаиіе) я вамъ найду 
весьма много. Кто же изъ вашихъ знакомыхъ красивѣе ея, — не 
дочь ли генерала С.? Почему вы меня спрашиваете именно про нее? 
Потому что, насколько я могъ замѣтить, она вамъ нравится болѣе 
другихъ. Нравилась, но не нравится, это будетъ гораздо вѣрнѣе, 
впрочемъ, вы правы, по моему мнѣнію, она несравненно красивѣе М. 
До сихъ поръ я еще не слышалъ подобнаго мнѣнія; вы первый на¬ 
ходите, что X. красивѣе, лучше и умнѣе. Красивѣе — да, но не 
умнѣе; про качества какъ М., такъ и X., я нс могу судить: я ихъ 
знаю еще такъ мало. Какъ мало! по если я нс ошибаюсь (во ігошрег 
или іаігс еггенг), то вы знакомы съ семействомъ X. уясе шесть или 
семь лѣтъ. Кто это вамъ сказалъ?— я познакомился съ ними только 
прошлою зимою. Такъ какъ же вы разсказывали мнѣ не разъ про 
X. п все его семейство? я помню, что это было гораздо раньше. Я 
встрѣчался ел. ними довольно часто и раньше (прежде ц но я не 
бывалъ (йющіепіег) у нихъ; первый разъ я былъ у нихъ 24-го 
ноября прошлаго года, т. о. восемь мѣсяцевъ тому назадъ. Я пола¬ 
галъ, что вы ихъ знаете съ 1888 года. Вы ошиблись, какъ это слу¬ 
чается съ вами весьма часто, вотъ и все. — По я замѣчаю, что вы 
начинаете уже сердиться, а поэтому будемте лучше говорить о чемъ- 
нибудь другомъ. 


Я не понимаю, почему они нс отвѣчаютъ на наши письма: 
неужели ихъ уже нѣть въ Б.? Вы еще мало знаете Д.; вы не можете 


19 


себѣ представить, какой это лѣнтяй. Всѣ письма ваши онъ получилъ 
еще на прошлой недѣлѣ и не отвѣчаетъ потому только, что ему 
трудно посидѣть часъ или два дома. Но до сихъ норъ этого съ нимъ 
не случалось, напротивъ: онъ отвѣчалъ постоянно на всѣ мои письма. 
Я думаю, что вѣроятнѣе всего — они уже уѣхали (гцнНег) изъ В. 
Еслибъ они уѣхали, то Павелъ написалъ бы намъ объ этомъ (ея). По¬ 
вѣрьте мнѣ, что ничего особеннаго не случилось, всѣ они здоровы и 
веселы, а если не пишутъ, то потому лишь, что у нихъ нѣтъ вре¬ 
мени думать о (а) насъ. — Почему вы являетесь такъ поздно? — 
мы уже думали, что вы не придете. Извините, опоздалъ; но не я 
тому виноватъ (се п’еві раз сіе та іаиіе); по дорогѣ я встрѣтилъ К., 
и онъ задержалъ меня. Вообразите, что X. не хотѣлъ начинать пар¬ 
тіи безъ васъ: онъ увѣряетъ, что когда вы не играете, то ему 
скучно (онъ скучаетъ). Можетъ быть ему скучно потому, что тогда 
некому проигрывать? Но, насколько я могъ замѣтить, вы проигры¬ 
ваете ие особенно часто; въ большинствѣ случаевъ (роиг Іа ріирагі) 
вы играете довольно счастливо (аѵоіг сіе Іа сііансе, сіе Іа ѵеіпе). Изви¬ 
ните, по это положительная неправда (Гаих); спросите кого-нибудь 
изъ моихъ друзей (знакомыхъ), — видѣлъ ли онъ, чтобы я выигралъ 
хотя бы разъ даже 10 копѣекъ? Но если вы проигрываете постоянно, 
такъ зачѣмъ вы продолжаете играть? 


2 (>. 

Завтра или, самое позднее, послѣзавтра я уѣду; но пусть это 
васъ не безпокоитъ; вчера я видѣлъ М., и онъ мнѣ обѣщалъ за¬ 
няться вашимъ дѣломъ. Конечно мнѣ было бы пріятнѣе имѣть дѣло 
съ (а) вами, нежели съ постороннимъ (чужимъ) человѣкомъ; но что 
же дѣлать, когда это невозможно. М. человѣкъ отличный: онъ мой 
хорошій другъ; я увѣренъ, что онъ устроитъ все не хуже меня; 
впрочемъ, ваше дѣло уже почти кончено. Получить деньги вещь не 
трудная — главное (Гевзепііеі) уже сдѣлано. А что будетъ, если эти 
деньги будутъ задержаны? — безъ васъ мы ничего не сдѣлаемъ. 
Это почти невозможно, по еслибъ что-нибудь подобное случилось, 
тогда напишите мнѣ, н я вамъ сообщу, что нужно будетъ предпри¬ 
нять въ такомъ случаѣ. — Итакъ, вы находите, что я виноватъ; вы 
полагаете, что онъ поступилъ умно и честно? Конечно, вы сами 
виноваты: но его поведеніе нельзя назвать (циаМег сіе) честнымъ. 

о* 

20 


Что же я долженъ теперь дѣлать: жаловаться ли (рогіег ріаіпіе) 
мировому или просто оставить дѣло безъ вниманія (запз сопзёциепсез, 
зпііез)? Повѣрьте мнѣ, что это будетъ лучше всего; пожаловаться 
нс трудно, но какой прокъ изъ этого (циеі ей зега 1е ргойі)? Я все- 
таки думаю, что (я) могъ бы выиграть этотъ процессъ. Можетъ быть 
вамъ это скажутъ многіе, но будьте увѣрены, что все будетъ на¬ 
прасно; вмѣсто 1,500 р. вы потеряете 2,000 рублей: вотъ и вся 
разница. Вы забываете, что у меня есть и до сихъ поръ его первое 
письмо, въ которомъ онъ сознается, что бралъ ((Гаѵоіг ргіз) у меня 
эти деньги. 


27. 

Что же это вчера вы не были у наст., мы васъ ожидали до 
половины 9-го? Мнѣ кажется, что вы сдѣлали бы лучше, еслибъ, 
вмѣсто этого вопроса, (вы) извинились (Гаіге Лез схсизез) передъ 
нами за свою невѣжливость. Приглашаете гостей, а сами уходите. 
Согласно (зеіоп) обѣщанію, мы пришли къ вамъ ровно- въ половинѣ 
седьмого, по васъ нс было дома. Въ половинѣ седьмого меня пе 
было дома, по вы могли подождать меня, тѣмъ болѣе, что я преду¬ 
преждалъ васъ не приходить раньше восьми часовъ. Конечно мы 
подождали бы васъ, но квартира была заперта: нельзя же было 
ждать на улицѣ или на дворѣ (ни на улицѣ, пн на дворѣ). Вы 
могли погулять п вернуться черезъ полчаса, но вы предпочли от¬ 
правиться въ садъ: тамъ конечно веселѣе, нежели у меня. Кто вамъ 
говорилъ, что мы были въ саду? Это уже мое дѣло (Сеіа те ге&агЛе), 
кто сообщилъ мнѣ это извѣстіе (кто разсказалъ мнѣ это), достаточно, 
что я это знаю. Не имѣя ничего лучшаго въ виду, мы отправились 
въ садъ М., гдѣ мы пробыли до часу. Вы. а не кто другой виноватъ, 
что это удовольствіе обошлось намъ по 25-ти рублей съ человѣка. 
Напротивъ, я этому (ев) очепь радъ; другой разъ у васъ оудеть 
больше терпѣнія; это вполнѣ заслуженное наказаніе; очепь жаль, что 
это не стоило каждому изъ васъ по 50-тн рублей. Потеря 25-ти р. 
еще не большая бѣда (шаі), но вотъ что худо (1с різ); въ саду я 
простудился, и изъ-за этого пролежалъ (61 ге аіііё) всю прошлую 
недѣлю; еще до сихъ поръ чувствую себя пе совсѣмъ хорошо. Какъ 
же вы могли простудиться? въ субботу погода была отличная, 
совсѣмъ теплая. 


21 Нс видѣли ли вы X.? — вообразите, что вотъ уже болѣе иол- 
года, какъ я его не встрѣчалъ, — пе уѣхалъ ли онъ? Теперь вы 
его нс такъ-то легко встрѣтите: все время онъ проводитъ у своей 
невѣсты; развѣ никто не говорилъ вамъ, что онъ женится? Первый 
разъ объ этомъ слышу; на комъ же (<іиі ероизе-і-іі Лоис)? На дочери 
О.; вѣроятно, если вы н нс знаете самого О., то (вы) встрѣчали его 
у X. Но это очень богатый человѣкъ; у него должно быть не менѣе 
полмилліона состоянія, если не больше. Такимъ образомъ, X. беретъ 
большое приданое? Вѣроятно (конечно), иначе я не могу объяснить 
себѣ, какъ О. могла ему понравиться; нужно вамъ сказать, что его 
будущая жена (за Гиіиге) не только некрасива, по просто (Ьоиі Ьоп- 
неіпеиі) безобразна, притомъ же она старше его по крайней мѣрѣ 
восемью или девятью годами. Сознаюсь, я пе думалъ никогда, чтобы 
X. былъ способенъ на подобнаго рода сдѣлку (ассоттоЛсшепі). 
Еслибъ онъ еще былъ бѣденъ, это было бы простительно; но вѣдь 
онъ самъ весьма зажиточный (аізё, а 1’аізе) человѣкъ: у него два 
отличныхъ имѣнія въ Кіевской губерніи и домъ въ Москвѣ. Вы 
забываете, что не все это принадлежитъ ему: у пего есть еще два 
брата и сестра., такъ что при раздѣлѣ (1е рагіа&е) онъ не получитъ 
болѣе 15-ти или 20-тн тысячъ. Все-таки, по моему мнѣнію, про¬ 
давать себя (ігайциег Ле за регзоппе) безчестно, тѣмъ болѣе, что не 
можетъ же онъ любить со! Что онъ ея пе любитъ, это я знаю на¬ 
вѣрное: онъ не стѣсняется говорить самъ объ этомъ (онъ самъ 
говорилъ мнѣ нѣчто въ этомъ родѣ). 


29. 

Что вы тамъ дѣлаете такъ долго? — помилуйте, мы ждемъ 
васъ уже болѣе часу. Нора уже и ѣхать; развѣ вы не помните, что 
поѣздъ уходптъ ровно въ половинѣ восьмого (а зері Ііеигез еі Лешіе 
ргёсізез), а теперь уже три четверти седьмого. Неужели вы думаете, 
что необходимо три четверти часа, чтобы (роиг) доѣхать до вокзала 
(что нужно три четверти часа, чтобы доѣхать до вокзала); на это 
совершенно достаточно десяти минутъ (Ліх шіпиіез у зиШзепІ). Вы 
упускаете изъ виду, что мы поѣдемъ въ омнибусѣ (ргепЛге ГотпіЪиа), 
а онъ идетъ очень медленно. Вы торопитесь всегда, и мы постоянно пріѣзжаемъ черезчуръ рано; та же самая исторія была и (тогда) когда 
мы ѣхали (циіііег) изъ Женевы; п что же (еі, ЬіспУ)? — (мы) пріѣхали 
на вокзалъ за полтора часа до отхода поѣзда. Такъ, но вашему 
мнѣнію, лучше (ргёіегаЫе) пріѣзжать за пять минутъ до звонка (1е 
сонр сіе сіосйе), чтобы терять вещи и не быть въ состояніи получить 
удобнаго (Ъоппе, соинвосіе) мѣста? Вмѣсто того чтобы спорить, упла¬ 
тите лучше счетъ; онъ уже принесенъ два часа тому назадъ. Я же 
говорилъ вамъ, что счетъ невѣренъ; развѣ мы брали па этой не¬ 
дѣлѣ бѣлое вино? Насколько я помню, нѣтъ; впрочемъ, спросите 
Ивана: можетъ быть онъ и требовалъ когда-нибудь (пп зонт) бутылку 
бѣлаго вина. Вѣроятно, опп ошиблись, нужно позвать хозяина (1е 
раігоп) п разъяснить ему эту ошибку (Іа тёргізе, Геггеиг). Кромѣ 
того въ счетѣ (Іа поіе) поставлено (П у а) 48 лиръ за квартиру; по 
моему расчету мы должны заплатить только за С дней, т. е. 
42 лиры (Ііге»). Можетъ быть опп считаютъ и сегодняшній день; 
но вѣдь мы пріѣхали но утромъ, а вечеромъ въ девять часовъ. 


30. 


Если вы не приглашены, то обѣдайте съ нами. Благодарю 
васъ, но сегодня я не могу воспользоваться вашимъ любезнымъ 
приглашеніемъ: въ четыре часа (я) долженъ ѣхать въ Павловскъ. 
Но мнѣ кажется, что это не составитъ (іаіге) большой разницы, 
если вмѣсто четырехъ часовъ вы отправитесь въ Павловскъ въ 
шесть или въ половинѣ седьмого; не забывайте, что поѣзда идутъ 
туда каждые полтора часа. Вы думаете, вѣроятно, что я ѣду въ 
Павловскъ къ знакомымъ или такъ себѣ (іоиѣ Ъоппегаепі), для препро¬ 
вожденія времени; нѣтъ, вы ошибаетесь, мнѣ нсооходнмо отправиться 
туда по (раг) дѣлу, которое нельзя откладывать (а^оигпег, гепіеМге). 
Въ такомъ случаѣ отправляйтесь и не забудьте, что завтра мы будемъ 
ожидать васъ къ (а) обѣду; смотрите, не обманите. — Неужели вамъ 
было трудно зайти ко мнѣ, вѣдь вы проходили мимо нашего дома? 
Да, но это уже было около (зиг Іез) одиннадцати часовъ вечера, 
поэтому-то я п не зашелъ; притомъ же ((Ѵаіііеигз) въ пятницу я 
еще ничего не зналъ. Что же онъ пишетъ, гдѣ онъ теперь, скоро ли 
вернется? Вообразите, что я объ этомъ (ев) ничего не знаю; все 
письмо наполнено вздоромъ (іаЛаізез), а про дѣло ни слова. Въ 
такомъ случаѣ вы должны ему немедленно телеграфировать; не за¬ 


23 


бывайте, что до дня продажи этого имѣнія остается едва лишь двѣ 
недѣли. 


31. 


Утромъ онъ у меня нс былъ, а вечеромъ я не имѣлъ времени 
зайти къ нему; такимъ образомъ вчера я его не видѣлъ. Я }Д ІШ 
іяюсь почему онъ не извѣстилъ (іп&ппег, іаіге рагі) васъ, если 
ему нельзя было прійти самому; неужели у пего не нашлось пяти 
минутъ свободнаго времени, чтобы написать вамъ двѣ или гри 
строчки? Очевидно, вы его еще мало знаете, если удивляетесь такому 
случаю: это лѣнтяй, какихъ мало. Что же вы думаете дѣлать, не¬ 
ужели (вы) будете ждать, пока онъ пріѣдетъ къ вамъ. Нѣтъ, завтра 

Л отправлюсь къ нему и постараюсь око,.. всѣ эти переговоры 

(іюпграгіегз). Не лучше-ли было бы послать къ нему Ивана, мнѣ 
кажется, что онъ устроитъ все это скорѣе васъ. Почему д>мас ^’ 
что я буду церемониться (іаіге (Іез Гасопз) съ нимъ? Зная вашь 
характеръ, я убѣжденъ, что вы не будете въ состояніи поступить 
(ігаііег) съ нимъ, какъ бы слѣдовало. На этотъ разъ вы ошибетесь 
п убѣдитесь, что, когда необходимо, то и я сумѣю поступить (а&іг) 
„е хуже всякаго другого. Вы это говорите, потому что въ настоящій 
моментъ (роиг 1с шошені) вы выведены изъ терпѣнія его поведеніемъ, 
но и ручаюсь головой Ое Лоппе та Ше а соирсг), что до вечера вы 
уже забудете все это н постараетесь такъ или иначе объяснить его 
поведеніе. Это можетъ произойти только въ такомъ случа >, если 
онъ докажетъ, что дѣйствительно онъ не былъ въ состояніи из¬ 
вѣстить меня заблаговременно (а іешрз). Я такъ и зналъ (Ле ыіх. • 
Ъіеп), что всѣ угрозы (шепасез) кончатся (Сошііі, ргезспі) самою 
обыкновенною бесѣдою и все останется по-прежнему. 


32 . 

Недѣлю тому назадъ вы меня просиди купить вамъ эти бумаги 
(ѵаіеиѵз); я хлопоталъ (зе Лоппсг Ле Іа реіие) болѣе десяти дней, а 
теперь вы мнѣ говорите, что онѣ (сп) вамъ не нужны болѣе. Изви¬ 
ните меня, 4-го числа я вамъ сказалъ: эти бумаги и акціи нужны мнѣ 
на 12-е число, а вы мнѣ приносите пхъ сегодня; развѣ вы забыли, 
что у насъ уже (поиз аѵопз Лі'ф'і или поиз зоішпез Лещ 1е...) 22-е? Но вы 

24 


могли предупредить (ргёѵепіг) меня, что онѣ вамъ не нужны. Не 
получая отъ васъ никакого извѣстія, я былъ увѣренъ, что, разсчи¬ 
тывая па меня, вы не пріобрѣтете ни одной акціи въ другомъ 
мѣстѣ (аіііешъ). — Не думайте, пожалуйста, что вы меня стѣспяете, 
напротивъ, я буду очень радъ, что въ продолженіе (йигапі) лѣта вы 
будете жить со мною. Куда же я поставлю всю свою мебель? Мнѣ 
не хотѣлось бы оставлять ее въ сараѣ дома, гдѣ я жилъ до сихъ 
поръ; перевозить же ее къ вамъ — пеудобпо. Почему же? — всѣ мои 
верхнія (сГеп капѣ) комнаты совершенно пусты, вы можете тамъ 
поставить всю вашу мебель. Я вамъ очень обязанъ за такую 
любезность, но (я) боюсь обезпокоить васъ этимъ (ей). Полноте, 
какое тутъ безпокойство (ігасаз); завтра или послѣ-завтра вы пере¬ 
везете всѣ ваши вещи; мои люди (§ - сп§) вамъ помогутъ — и от. полчаса 
все уже будетъ уставлено; я даже и знать ничего объ этомъ (ей) 
пе буду. 


33. 


Почему вы полагаете, что оиъ нс заплатитъ ему: развѣ въ на¬ 
стоящее время у него нѣтъ денегъ? Я слышалъ отъ многихъ, что 
онъ не очень заботится (не зоисіег) о своихъ долгахъ. Однакоже я 
заболтался и забылъ о главномъ; я зашелъ къ вамъ, (чтобы... роит) ска¬ 
зать вамъ, что ни сегодня ни завтра (я) не могу быть у вашего 
брата, потому что черезъ часъ (я) ѣду въ деревню къ моей сестрѣ, 
она очень больна (зоийтапѣе), и я даже опасаюсь, чтобъ она не 
умерла. Будьте спокойны, ея болѣзнь не такъ опасна, какъ вы 
предполагаете; это простая простуда, которая пройдетъ черезъ нѣ¬ 
сколько дней, если только ваша сестра не будетъ выходить изъ дому. 
— Какимъ образомъ вы думаете извѣстить ихъ о томъ, что мы не 
можемъ быть у нихъ сегодня ? Очень (Топѣ, ѣгёз) просто: послѣ 
обѣда мой братъ пойдетъ погулять, я и попрошу его зайти къ нимъ. 
Но вашего брага еще нѣтъ дома, оиъ можетъ и не вернуться 
(гспігег, геѵспіг) къ (а) обѣду. Впрочемъ, если они и не будутъ знать, 
что мы не будемъ у нихъ сегодня, то это небольшое несчастіе (іі 
п’у а рай 8'гаші шаі). Тѣмъ ые менѣе, имъ будетъ очень непріятно 
ждать насъ до десяти или одиннадцати часовъ вечера. Что нее дѣ¬ 
лать, когда иначе этого нельзя устроить! Вы должны были заранѣе 
подумать и не обѣщать наугадъ (а Гаѵепіиге). 


25 


34. 


Сегодня я приглашенъ къ Р., но вы не можете себѣ предста¬ 
вить, какъ мнѣ не хочется идти туда. Вамъ, вѣдь, все равно (іп- 
(іійёгепѣ), куда ни пойти, лишь бы только нс быть дома; подите 
къ нимъ за меня (аи Ией (1е тоі). Отчего же нѣтъ, я пошелъ бы и 
даже съ большимъ удовольствіемъ; но къ чему болтать (.іазег) пона¬ 
прасну, вы вѣдь знаете сами отлично, что это невозможно. Почему 
невозможно? — вы же бываете у нихъ, отправляйтесь и сегодня; 
кстати (а ргороз) вы и скажете, что я заболѣлъ и, несмотря на 
все мое желаніе, не могу быть у нихъ. Никто изъ нихъ не повѣ¬ 
ритъ, что вы больны, они еще пошлютъ за вами (спѵоуег сііегсііег); 
лучше уже идите сами. Вы можете уйти, когда вамъ угодно, никто 
не можетъ принудить васъ оставаться до утра. — Сегодня очень хо¬ 
лодно; одѣвайтесь теплѣе, если вы намѣрены ѣхать ісь К.; не за¬ 
бывайте, что вы еще пе совсѣмъ здоровы. По я не пойду пѣшкомъ, 
я ѣду съ В.: у нихъ будетъ карета и они обѣщали заѣхать за 
мпою (ѵепіг тс ргепсіге). Если вы поѣдете, вамъ нужно одѣться еще 
теплѣе: идя пѣшкомъ, вы не простудитесь; ѣдучи же, это весьма не¬ 
трудно, стоитъ только (іі не йіиі цис) ногамъ прозябнуть — вотъ 
вамъ и новая болѣзнь (ѵоий ѵоііа сіе поиѵеаи гааіабе). Знаете, что 
прежде, когда я гораздо меньше заботился о своемъ здоровья, — 
я былъ несравненно здоровѣе; тогда я почти никогда не болѣлъ. 
Вы забываете главное: тогда вамъ было 20 или 25 лѣтъ, а пе 50; 
мало ли что было когда-то (Ьіеи без сіюйсй еіаіепѣ )ас1із); прошлаго 
не вернешь (1е раййё не геѵіепі раз), поэтому про него не стоитъ 
и говорить; теперь нужно уже думать о настоящемъ и будущемъ. 


35. 

Развѣ вы его знаете лично ? — можетъ быть все, что говорятъ 
про него, и правда. Еслибъ я нс зналъ его лично, (я) никогда не 
осмѣлился бы утверждать (аШгтег, йоиЬеиіг), что все это ложь и 
клевета. Но тогда объясните мнѣ, во-первыхъ, кому выгодно (циі а 
(Іи ргойі а) распускать подобнаго рода сплетни, а во-вторыхъ, почему 
прежде никто не клеветалъ? Лучшимъ доказательствомъ, что все эго 
неправда, это, что, пока (іапі ци’іі) онъ не имѣлъ этого мѣста, 
никто не говорила, про него ни слова; съ того же времени, какъ 


26 


СП, полупилъ (оМепіг) лгу должность, « — 

гчсопіагв) Если вы хотите убѣдиться, что я правъ, тогда попросите 
кого-нибудь изъ распускающихъ лги нелѣпости сказать вахтъ что- 
либо болѣе опредѣленное: вы увидите, что ни одииь ' 
п „дъ не приведетъ (сіЛег) па- (ѵ#8 1) 

должать говорить <» у наете „ сами о томъ, какъ онъ 

далГ'отлишюТіГтомѵжу^ осетры. Что-жъ п» этого 

€6 оно соіа 1‘аіі): развѣ И. человѣкъ не вполнѣ заслушиваю 
^ доХГ Гаівѣ это мѣсто можно было дать кому-пиоудь ДРУ- 
юну; кт., же, по вашему мнѣнію, честнѣе и способнѣе его. 


Что это пасъ такъ давно нигдѣ не было видно, не Гикали лп 

ШІ кѵлѵнибѵдь 9 Нѣтъ, все это время я былъ безотл. ѵ‘ 

вы кА, да нио\д . большую часть времени проводилъ дома, 

ш’аЪвепІег) въ гв^ѣн псрсыѣня? _ „ ре жде 

вы ‘только ^ дучади' о томъ, какъ бы куда-нибудь отправиться, по- 

исселиться (е’аганвег), ™"°^ 1 ^^ И ®™ е дуда* ь П ви^ Л ж 1 гавь М про Ц однн 

“реждеябыдь — .^ааоѣюя уже 

причисляете себя (ее ріаесг ап пошЪгеЛе) гь стартамъ 

то же вы скажете, когда вы будете въ >«ъ годахъ (а п овысь 

тг 0 пчш11ХЪ дѣтъ (а&е) я навѣрное не доживу (аИишПс). 

До вашихъ лі и; ((Ѵоі , ѴІС пі) такая увѣренность г 1 - 

вы лто можете знать, откуд эта собак а не укуситъ 

X “ боГеГже"’.."™ (аѵапссг) смѣлѣе. Ч*■ « 

, ѵ ’ чѵс7 Ьеап...), но ваша собака по выглядитъ (аѵон 1 ап) крот 
(ѵоп8 а\с/ м хотя вы „ увѣряете меня, что 

тггчтл • погііотшіте, какъ она лясть, - . . \ 

кою, посмотри , пто она не впуститъ (Іаіззег спігег) 

Гнн Н въп^ѣлдъ°(Гс рети). Слѣдуйте за мною и не обращайте, 
пожалуй ста ‘ никакого вниманія на лту собаку. Я ее нисколько не 
2 Гвсе-такн, (будучи) на пашемъ мѣстѣ, я по держалъ бы 


27 


никогда эту породу (сбросе): во-первыхъ, онѣ очень злыя, а во-вто¬ 
рыхъ, я не вишу ничего красиваго въ догахъ. Я держу эту собаку 
нс для роскоши, а просто для безопасности (зёсигііё); вы видѣли 
сами, насколько она хорошій сторожъ. 


37. 

Неужели вы въ состояніи сидѣть въ такой температурѣ? — 
помилуйте, у васъ тутъ навѣрное 20 или 22 градуса, это ужасъ; 
— я весь въ поту (]о зиія Іоні он па^е, зиеиг). Я не знаю какъ вамъ, 
но мнѣ совсѣмъ не жарко, притомъ лее (й’аШеигз) здѣсь нѣтъ болѣе 
16-тп градусовъ. Можетъ быть сегодня вы нездоровы? Нисколько; 
напротивъ, я чувствую себя отлично; но, привыкнувъ (ІіаЫіиё а) къ 
13-ти градусамъ комнатной температуры, я не могу находиться [быть 
(тамъ)], гдѣ теплота доходитъ (гаопіег) до 16-ти градусовъ, нс говоря 
уже о 20-ти или болѣе. Вы не вѣрите, а вѣдь это чрезвычайно 
вредно; оттого-то вы и хвораете такъ часто, что (вы) находитесь въ 
такой жарѣ; подумайте только (репзег-у зеиіешепі), вы вѣдь посто¬ 
янно въ разгоряченномъ состояніи (ен ЪгапзрігаНон): чуть (вы) вой¬ 
дете (туда), гдѣ немного холоднѣе, сейчасъ лее (вы) и простулш- 
ваетесь. Нѣтъ, я уже совершенно привыкъ къ этой температурѣ; на¬ 
противъ, для меня ото спасеніе (ни гсгоёйе) отъ всякой простуды. 

Я думаю, что онъ теряетъ совершенно напрасно свое время: ея 
отецъ ищетъ жениха съ деньгами, а у него, кромѣ мѣста, пѣть ни¬ 
чего болѣе. Но она некрасива, притомъ у нея предурной характеръ. 
Развѣ вы ее хорошо знаете? — можетъ быть она и лучше, чѣмъ 
говорятъ. По моему мнѣнію, глупо ухаживать (і'аігс іа сот* а...) за 
тѣми, которыя не хотятъ п смотрѣть на пасъ (іюня ѵоіг); неужели онъ 
не можетъ найти другой дѣвицы, хотя и бѣднѣе, но зато красивѣе 
и добрѣе? Дѣвица, о которой вы говорите, не та, про которую я 
думаю; кто-нибудь изъ насъ ошибается; не вы ли? 


38. 

Я не понимаю, къ чему ведутъ всѣ эти споры? — вы видите, 
что вы его не убѣдите: оставьте же его лучше въ покоѣ (ИапцпШе). 
Не всѣ лю могутъ слушать хладнокровно такую чепуху; хорошо, что 28 


у васъ такой характеръ и для васъ это безразлично. Извините, я 
самъ спорилъ бы съ нимъ и доказывалъ бы ему несостоятельность 
(Іа і'аиззеіё, 1е іогі) его мнѣній, если бы это былъ разсудительный 
(гаізоппаЫе) человѣкъ; но я уже убѣдился собственнымъ опытомъ, 
насколько всѣ эти споры безполезны. Не говорите, иногда онъ со¬ 
знаетъ самъ свои заблужденія и уступаетъ; но сегодня я его по 
узнаю. Полноте (АНопз сіопс!)! Неужели вы полагаете, что я его 
мало еще знаю; въ продолженіе одиннадцати лѣтъ моего съ нимъ 
знакомства, я еще не видѣлъ пи разу, чтобы онъ уступилъ кому- 
нибудь; всѣ его споры кончались всегда такимъ же образомъ. Сна¬ 
чала онъ споритъ довольно хладнокровно; затѣмъ, видя, что его 
противникъ (айѵегзаіге) съ нимъ не соглашается (п езі рая йс зон 
аѵіз), (онъ) начинаетъ бранить его и въ концѣ концовъ, наговоривъ 
тысячу грубостей, уходитъ. Не всегда это ему удается, двѣ или три 
недѣли тому назадъ, поспоривъ съ К., онъ сказалъ ему какую-то 
грубость; но тотъ не только отвѣтилъ ему тѣмъ же, но и заставилъ 
его еще извиниться (а яе іаігс Лея ехеияея). Что-жъ изъ этого, 
развѣ этотъ урокъ принесъ какую-нибудь пользу (былъ полезенъ); 
развѣ съ тѣхъ поръ, какъ это случилось, онъ сталъ (яе теіііе а) 
выражаться (я’ехргіінег, я’ёиопсег) не такъ рѣзко и грубо? Понятно, 
что если бы подобнаго рода случаи повторялись съ нимъ чаще, 
то весьма скоро отучили бы его отъ этой рѣзкости (Ъгияциегіе, 
"тояяіёгеіё). 


39. 


Сердитесь, жалуйтесь, но я не могу поступить иначе; изъ этой 
суммы я не могу дать вамъ ни одной копейки; черезъ нѣсколько 
дней я ее передамъ вашему брату, тогда и дѣлите ее, какъ знаете 
(сотые Ъоп ѵоия ястЫега). Но развѣ это не все равно (тйійёгеііі); 
къ чему эта процедура (ібгшаШё)? — вы же знаете, что половина 
этихъ денегъ принадлежитъ мнѣ. Не спорю, что половина этой 
суммы принадлежитъ вамъ, но (это) еще вопросъ: получите ли вы 
всю эту половину? Вашъ брать говорилъ мнѣ, что изъ вашей части 
придется уплатить около 6 тысячъ долгу. А развѣ я самъ пе моі} 
этого сдѣлать; неужели вы думаете, что, взявъ деньги, я израс¬ 
ходую ихъ и не уплачу того, что (я) долженъ ? — за кого же вы 
меня принимаете? За кутилу (ѵіѵеиг, ^асііеиг й аг^ені), каковы вы 


29 


п есть на самомъ дѣлѣ. Я вамъ совѣтую не спорить больше, потому 
что все будетъ напрасно; вы мнѣ ничего не докажете, — такъ къ 
чему же тратить совершенно напрасно время н слова? Въ такомъ 
случаѣ дайте мнѣ хотя тысячу рублей; я вамъ дамъ расписку, чего 
же вамъ еще нужно? Извините, но у меня нѣтъ времени болтать 
съ вами; меня ждутъ у нотаріуса къ одиннадцати часамъ, а теперь 
уже три четверти одиннадцатаго; поэтому (ог) прощайте, приходите 
въ субботу къ вашему брату между тремя и четырьмя часами: я 
тамъ буду, тогда мы и поговоримъ обо всемъ. Итакъ, вы не 
дадите мнѣ даже и тысячи рублей? Не только тысячи рублей, но 
п десяти копѣекъ я не могу вамъ дать; я не имѣю на это (еп) 
ни малѣйшаго права. Всю эту сумму я сдамъ подъ (сопігс) расписку 
вашему старшему брату, и онъ уже будетъ имѣть съ вами дѣло, 
а не я. 


40. 

М. разсказывалъ мнѣ непріятную исторію, которую вы имѣли 
съ моимъ братомъ; но вы сдѣлали очень умно, что не дали ему 
денегъ (пе давъ ему денегъ), по крайней мѣрѣ, я могъ расплатиться 
(з’асциіііег) съ его кредиторами. Нс обижайтесь, пожалуйста, но я 
долженъ сказать вамъ, что вашъ братъ несносный человѣкъ; поми¬ 
луйте (йе ртасе, іепег), онъ мнѣ наговорилъ столько дерзостей, что, 
еслибъ это былъ кто-нибудь другой, а не вашъ братъ, то я велѣлъ 
бы вывести (іаігс зогііг) его изъ моего дома. Благодарю васъ сер¬ 
дечно за вашу любезность и прошу еще разъ извинить меня. Пол¬ 
ноте, я уже н забылъ о всемъ этомъ; я удивляюсь только вашему 
терпѣнію, неужели вы ладите (з’еніенйге) съ нимъ? Сначала я не 
могъ даже и говорить съ нимъ хладнокровно, теперь же я уже 
свыкся (з’ІіаЪііиег, зе іаіге а) н не обращаю болѣе никакого вни¬ 
манія на всѣ его возраженія. — Скажите мнѣ, пожалуйста, какъ же 
вы кончили: отдали ли вы ему на руки остальную сумму, или же 
(вы) ее передали его женѣ, какъ (вы) хотѣли это сдѣлать? Во-пер¬ 
выхъ, 6,850 р. я уплатилъ его кредиторамъ, затѣмъ 3,149 р. по¬ 
мѣстилъ (ѵегзег, йёрозег) въ банкъ на имя его жены, а 1,500 р. от¬ 
далъ ему самому. II онъ остался доволенъ? — мнѣ что-то не вѣрится 
(Іе не 1е сгоіз раз). Онъ былъ увѣренъ, что я не дамъ ему и рубля, 
поэтому, получивъ сразу 1,500 р., онъ остался вполнѣ доволенъ. 

I 


30 

Напрасно вы дали ому всю эту сумму заразъ; мнѣ кажется, что 
было бы гораздо благоразумнѣе (ргшіепі, гаізоппаЫе) давать ему по¬ 
немногу. Это совершенно вѣрно, но онъ уже такъ надоѣлъ мнѣ, 
что я хотѣлъ покончить разъ навсегда всѣ расчеты съ нимъ. 

41. 

Скажите, пожалуйста, правда ли, что на прошлой недѣлѣ васъ 
обокрали? — мнѣ говорили, что у васъ украдено серебра (Де Гагуеиіегіе) 
п вещей на 2,600 р.? Это совершенная правда, меня обокрали (он 
нѵн ѵоіе), по не на 2,600 р., а только на 1,400 р. Какъ же это слу¬ 
чилось: развѣ въ квартирѣ никого не было, н было лн это ночью 
или днемъ? А вотъ какъ (Тепе/.): это было утромъ, часовъ въ шесть 
пли въ половинѣ седьмого — я еще спалъ, а мой слуга пошелъ въ 
булочную п, уходя, забылъ запереть дверь; вѣроятно воръ, воспользо¬ 
вавшись его отсутствіемъ, вошелъ въ квартиру п, не думая долго 
(&аіі8 у репвег), унесъ (строгіег) ящикъ съ серебромъ, который сто¬ 
ялъ въ столовой. Все это мнѣ кажется весьма страннымъ; я думаю, 
что воръ кто-нибудь изъ живущихъ въ томъ же домѣ. Вы никого 
не подозрѣваете? Конечно, нѣтъ, тѣмъ болѣе, что Иванъ служитъ у 
меня уже 16 лѣтъ, а кухарки не было дома; въ это время она была 
на рынкѣ. Кто же говоритъ полиція, подаетъ лн она какую-нибудь 
надежду на возможность отысканія вора и похищенныхъ (ііёгоѣёез) 
вещей? Какъ обыкновенно, говоритъ она весьма многое, но я увѣ¬ 
ренъ заранѣе, что (она) ничего не найдетъ. Такимъ образомъ вы 
миритесь съ мыслью потерять все ваше серебро? А что же дѣлать? — 
конечно, досадно (іасінчіх) потерять 1,500 р.; по если помочь этому 
(у) нельзя, то не стоитъ и думать о томъ. Въ этомъ отношеніи у 
васъ отличный характеръ, и я вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе: 
нечего (іі п’у а гіеп а) говорить о томъ, чего нельзя вернуть 
(гсігопѵег). 

42. 

Если вы намѣрены ѣхать сегодня вечеромъ, то что же вы 
сидите дома, отправляйтесь кончать ваши дѣла: вѣдь многое (Ысн 
<1е8 сііовее) еще не сдѣлано. Будьте спокойны, къ одиннадцати ча- 
.31 


самъ вечера я окончу уже все; мнѣ осталось лишь побывать у X. 
и купить одѣяло. Однакожъ какая у васъ плохая память ((^ие Іа 
шётоіге ѵоіі8 іаіі ііёіапі); вы уже забыли, что мы должны еще от¬ 
править вещи, послать телеграмму моей женѣ, зайти на почту спра¬ 
виться (з’іпіогтег), нѣтъ ли тамъ писемъ, проститься (ргеініге соіщё 
сіе, сііге асііеи а) съ О. п съ семействомъ Павла и, наконецъ, кромѣ 
одѣяла, купить еще чемоданъ, картонку для (а) шляпы да еще кое- 
что. Все это мы сдѣлаемъ въ продолженіе двухъ часовъ; вы увидите, 
что до обѣда (къ обѣденному часу) все уже будетъ готово; развѣ 
на все это нуженъ цѣлый день? Я вамъ совѣтую устроить это 
такимъ образомъ: я отправлюсь съ, вещами па станцію для ихъ 
сдачи, а оттуда на почту; а вы въ это время пойдите п купите всѣ 
эти бездѣлицы; послѣ обѣда намъ останется только побывать (ёіге, раззег 
сііе/) у О. п у Павла. Какъ лее вы хотите отправлять вещи, когда 
не все еще уложено (ешЪаІІег)? — посмотрите: тутъ еще будетъ 
работы часа на два. Приготовьте только ваши вещи, а про мои не 
заботьтесь: я уложу все въ пять минутъ. Вотъ что еще мы забыли, 
намъ вѣдь нужно еще зайти и въ банкъ. Затѣмъ, развѣ у васъ 
уже нѣтъ болѣе денегъ? Такъ вы хотите, чтобы, мѣняя эти бу¬ 
мажки въ Базелѣ (Ваіс) на (роит сіе) золото, мы потеряли половину? 


4:1 


Если вы уйдете (з’аЪзеШег, зогііг), то пожалуйста не берите съ 
собою ключа, а то (зіпоп) опять случится такая же исторія, какъ и 
въ среду, когда мнѣ пришлось (Саііоіг, сіеѵоіг) ночевать у С. Нс 
безпокойтесь, это не повторится (возобновится) больше; разъ слу¬ 
чилось, а вы уже думаете [хорошо разъ, но вы не думайте (не 
должны думать)], что это будетъ постоянно. Съ вами бывали слу¬ 
чаи во сто разъ хуже. Какіе? не угодно ли вамъ сказать мнѣ хоть 
одинъ? — я не помню по крайней мѣрѣ ничего подобнаго. Вспо¬ 
мните, что вы сдѣлали прошлый годъ на (іі) Рождество. Развѣ тогда 
я вамъ не отослалъ (гепѵоуег) на шестой день всѣ ваши деньги? 
Сколько это будетъ стоить н можете ли вы приготовить все къ чет¬ 
вергу? Если къ этому вы не прибавите опять чего-нибудь, то въ 
четвергъ вечеромъ я вамъ принесу всѣ эти бумаги переписанными 
уже начисто (виз аи пеі); если же явится (іі у а) необходимость 
измѣнить ихъ содержаніе (1е сопіепи) или вновь добавить кое-что, 

32 


тогда я не успѣю переписать всего къ четвергу. Нѣтъ, теперь уже 
не будетъ никакихъ измѣненій, исключая (заіЯ, схсеріё) тѣхъ, про 
которыя (ііопі) я уже говорилъ вамъ. Въ такомъ случаѣ вы можете 
разсчитывать получить все это даже вл> среду, вечеромъ, но только 
не очень рано. Въ среду вы можете и не безпокоиться (зе (Іёгап&ег), 
потому что по всей вѣроятности вечсром'ь меня не будетъ дома; 
приходите лучше въ четвергъ, часовъ въ восемь или въ половинѣ 
девятаго. Я предпочелъ бы прійти въ среду вечеромъ, потому что 
въ четвергъ мпѣ придется поѣхать въ Р. съ первымъ поѣздомъ, а 
онъ отходитъ въ четверть 7-го. Хорошо, заходите и въ среду, если 
противъ всякаго ожпданія меня и не было бы дома, то вы передадите 
свертокъ. (1е гопіеан) моей женѣ. 


44. 

Уговорите (регзшиіег) (попросите) его пожалуйста, чтобы онъ 
не ѣхалъ на этой недѣлѣ, можетъ быть васъ онъ и послушается, 
потому что всѣ наши просьбы были до сихъ поръ безполезны. Но 
если онъ не желаетъ остаться, то я нс понимаю, съ какой стати 
(а срюі Ъоп) вы его упрашиваете н задерживаете? Но опъ еще не 
совсѣмъ поправился (зе гстсМге); мы боимся, чтобы дорогою ему 
не сдѣлалось хуже. Оставьте пожалуйста; развѣ это ребенокъ, кото¬ 
рый не сознаетъ (гссоппаііге), что ему вредно; если онъ рѣшается 
(зе (Іёскіег а...) ѣхать, значитъ (сеіа ѵеиі; сііге, зщпійе, ргоиѵе) (онъ) 
чувствуетъ себя уже настолько здоровымъ, что не боится этого путе¬ 
шествія. Вы его не видѣли на этой недѣлѣ, а потому (вы) пс можете 
п судить о томъ (еп); но онъ сейчасъ придетъ (ѵа гспНег), и вы 
убѣдитесь, основательно ли наше опасеніе или нѣтъ; онъ еще на¬ 
столько слабъ, что еле ходитъ; куда же (сотшеій реіЯ-іІ...) ему 
ѣхать й притомъ одному. Если вы остаетесь, тогда пожалуй (аиззі) 
п я останусь, хотя, сказать правду, намъ нечего больше смотрѣть, 
мы уже видѣли все; послушайте, не лучше ли намъ отправиться 
домой и лечь пораньше? Погодите еще полчасика — и я вѣдь не 
буду долго оставаться: въ два часа мы уйдемъ. Но я не вижу ни 
малѣйшаго удовольствія находиться въ (еп) подобнаго рода обществѣ; 
я не понимаю тѣхъ людей, которые проводятъ здѣсь чуть ли не 
цѣлые дни; по моему мнѣнію, это не только не доставляетъ (ргосіігег) 
удовольствія, но, напротивъ, внушаетъ (іпзрігег) даже отвращеніе къ 


33 


подобному препровожденію времени (раззс-іетрз). Для васъ, какъ 
для человѣка серьезнаго, конечно это не можетъ нравиться; но вы 
видите, общество состоитъ (сопзізіег) большею частію (еп ішцогііё) 
изъ рабочаго класса, а для людей мало развитыхъ вегѣ эти предста¬ 
вленія особенно привлекательны. Я не говорю про нихъ; меня уди¬ 
вляетъ одно лишь, какъ вамъ не наскучитъ бывать здѣсь такъ 
часто? Я не знаю, правда ли, но мнѣ говорили, что вы не про¬ 
пускаете (ташщег, Іаіззег раззег) ни одного вечера. 


45. 

Ну, ужъ если на то пошло (Еіі Ъісп, з’іі еп с»ѣ щіезНоп), то я 
вамъ скажу, что вы поступили крайне глупо. Такъ что-жъ, по 
вашему мнѣнію, мпѣ слѣдовало извиниться передъ нимъ или отвѣ¬ 
тить молчаніемъ? Вы могли и не извиняться, но вамъ слѣдовало 
молчать: во-первыхъ, онъ былъ вполнѣ правъ, а во-вторыхъ (онъ) 
велъ себя во все продолженіе вашего разговора очень вѣжливо; вы 
начали брапить его, а но онъ. Тѣмъ не менѣе, въ концѣ концовъ 
онъ замолчалъ (іі йпй раг зе Іаіге). Всякій благовоспитанный чело¬ 
вѣкъ поступилъ бы точно такъ же: развѣ возможно спорить съ чело- 
вѣкомъ (находящимся) въ ненормальномъ (апогшаі) состояніи? Всѣ, 
безъ всякихъ исключеній, согласны (сопѵспіг), что онъ поступилъ 
такъ, какъ это слѣдовало сдѣлать человѣку образованному (хорошо 
воспитанному); каждый скажетъ, что вы вели себя крайне непри¬ 
лично. — Чтобы не произошло (Роиг ёѵііег) никакой задержки, я на¬ 
пишу къ нему сегодня же; завтра вы отправитесь къ нему, и если 
только захотите, то и кончите все въ полчаса. Я знаю, что сч. его 
стороны не будетъ задержки, но завтра я не могу еще кончить, 
потому что пока у меня только 1,350 руб. Это не должно васъ без¬ 
покоить: — опъ подождетъ, въ случаѣ надобности, мѣсяцъ или два. 
И это я знаю, но (я) не соглашусь самъ начинать дѣла безъ денегъ: 
я нахожу, что лучше подождать еще нѣкоторое время, нежели съ 
первыхъ же дней входить въ долги (Гаіге сіез (ІеМез, з’епіІеМег). 
Неужели 300 или 400 руб. такія большія (сопзісІёгаЫе) деньги, что 
это можетъ вас'ь безпокоить? Конечпо, не большія (раз утапсі), но 
лучше не имѣть н трехъ копеекъ долгу. 


3 


34 


46. 

Развѣ, уходя, онъ не говорилъ намъ, куда (онъ) идетъ, что вы 
не знаете, когда онъ вернется? Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, 
что я спрашиваю его, куда онъ уходитъ; да мнѣ какое до этого 
дѣло (аи’езі-се час сеіа те іаіі)? Не знаю, какъ теперь, но прежде 
онъ положительно нс могъ сдѣлать и шагу безъ вашего вѣдома 
(а ѵоіге інзи). Никогда ничего подобнаго не было; вамъ кто-нибудь 
насплетничалъ (гасіоіег), и вы не постыдились повѣрить этом) вздору. 
Никто не говорилъ мнѣ ничего подобнаго, все это я видѣлъ самъ, 
и не разъ или два, а во все продолженіе того времени, п^ка я 
жилъ въ одной квартирѣ, съ вами. И вамъ это не стыдно говорить? 
Нисколько, я вѣдь не лгу, а правду говорить нечего стыдиться. — 
Развлекитесь, подите куда-нибудь, и весь этотъ вздоръ (Ьаііѵегпез) 
вылетитъ (цшИег) у васъ изъ головы; если вы хандрите (з’ешшусг), 
то тутъ нечего (не слѣдуетъ) и удивляться, помилуйте, вы проводите 
цѣлые мѣсяцы, не видя ни души. Я понимаю, что у каждаго изъ 
пасъ бываютъ минуты, когда даже никого не хочется видѣть, но 
для этого необходимо имѣть какія-нибудь уважительныя причины, 
несчастіе, горе какое-либо, а у васъ одно (се п'езі час...) вообра¬ 
женіе. Это мнѣ нравится — воображеніе, сплинъ! почему вы знаете, 
можетъ быть, у меня есть весьма много горя и непріятностей (йё- 
ѣоігез, сіеза&гётепіз), если же я нс разсказываю никому о нихъ и не 
жалуюсь, это еще не доказываетъ, чтобъ у меня не было чего-ни¬ 
будь подобнаго. Сдѣлайте одолженіе (АПопз <1опс!)— будь у васъ 
истинное горе, вы не такъ бы заговорили: въ томъ-то и дѣло (ѵоііа 
Іа сѣозе), что съ вашимъ характеромъ вы никогда не сумѣете скрыть 
чего-либо подобнаго отъ постороннихъ (лицъ), хорошо васъ знающихъ; 
малѣйшая непріятность (Іа сопігагіёіё) — и все это сейчасъ же 
отражается (зе ѵоіі) на вашемъ лицѣ. 

47. 


Скажите мнѣ, какъ же вамъ нравится ваша новая квартира? 
Сказать вамъ откровенно, я ею (ев) недоволенъ: во-первыхъ, она 
немного дорога для меня, а во-вторыхъ, (она) очень холодна. Я слы¬ 
шалъ отъ N. (і’аі епіешіи <1іге К), который жилъ прежде въ этой 
квартирѣ, что, напротивъ, она очень тепла. Вы не можете себѣ нред- 


35 


ставить, сколько я имѣлъ хлопотъ, пока (я) не нашелъ (до пріиска¬ 
нія) этой квартиры. Ваша супруга говорила мнѣ какъ-то на-дняхъ, 
что вы искали квартиру болѣе трехъ мѣсяцевъ. Я не знаю почему, 

► но вообще (сп зотте) ваша квартира мнѣ кажется неудобною. Она 
въ самомъ дѣлѣ очень мала для наст., особенно съ тѣхъ поръ, какъ 
съ нами живетъ и жена моего брата. Развѣ вы думаете и на буду¬ 
щій годъ остаться въ этой же квартирѣ, несмотря на ея сырость и 
всѣ ея неудобства? Что же дѣлать, когда мои средства (шоуеиз, 
геззопгсез) не позволяютъ мнѣ тратить болѣе пятисотъ р. въ годъ 
на квартиру, а за эту цѣну едва ли (я) найду что-нибудь лучшее. 
Развѣ вы ее знали, когда она еще была дѣвицею, или вы слышали 
(епіеікіге, іепіг <1с) все это отъ другихъ? Я ее зналъ еще ребенкомъ, 
когда она жила у своей тетки. Какъ давно вы уже ея не видали? 
Порядочно (раззаЫстепІ); погодите, дайте (регшеПег) вспомнить: 
если не ошибаюсь, то это было 11 лѣтъ тому назадъ; можетъ быть 
пемпого и меньше, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе десяти лѣтъ (по 
крайней мѣрѣ десять лѣтъ) тому назадъ. Тогда вы ея не узнаете 

► теперь: она такъ похорошѣла (етЪеШг) въ эти послѣднія пять лѣтъ, 
что многіе, видѣвшіе ее шесть лѣтъ тому назадъ, принимаютъ ее за 
совсѣмъ другую личность. Можетъ быть, но все-таки (іоиіеібіз) я 
думаю, что я узналъ бы ее; а когда опа у васъ будетъ? Сегодня 
вечеромъ; оставайтесь у насъ нить чай, и вы ее увидите. 

48. 

у него не было тогда и 500 руб. наличныхъ денегъ (еп аг&епі 
сошріапі); какъ же вы хотѣли, чтобы онъ одолжилъ вамъ 1,800 руб. 
и то еще на полгода? Я этому (у) не вѣрю; будьте увѣрены, что 
онъ васъ обманываетъ, говоря, что 14-го числа у него было всего 
486 руб. А я вамъ говорю, что это правда; въ пятницу мой брата. 

► былъ у него и просилъ 200 руб. на четыре дня, но онъ и ему от¬ 
вѣтилъ, что до перваго числа онъ не можетъ дать ему ни одной 
копейки. Но это еще ничего нс доказываетъ; очевидно, что онъ не 
желаетъ дать вашему брату точно такъ же, какъ и мнѣ (сіе тёте 
ри’а). — Я только что хотѣлъ уйти (аііег зогііг); если бы вы опоздали 
еще пять минуть, то вы меня не застали бы уже дома. Вы не 
можете себѣ представить, какъ я торопился (зе сіёрёсііег, зе Ііаіег), 
тѣмъ болѣе, что я зналъ, что вы не будете меня долго ждать. Но 

3 * 


3(3 


я васъ не задерживаю; мы можемъ отправляться; я васъ провожу, 
н дорогою мы поговоримъ. Мнѣ кажется, что намъ слѣдовало бы 
зайти п къ Ивану. Дѣлайте, какъ знаете, я согласенъ па все: до 
шести часовъ вы можете вполнѣ располагать мною (Лізрозег (Те...). — 
Почему вы не пользуетесь этимъ случаемъ, развѣ въ настоящее 
время у васъ нѣтъ денегъ, пли же вы уже отказались (гепопсег а) 
отъ своего намѣренія пріобрѣсти домъ въ Петербургѣ? Въ томъ-то 
н бѣда (ѵоііа 1с шаі), что у меня не хватаетъ денегъ; если бы я 
могь достать еще 15 тысячъ, то, не задумываясь (запа у гёііёсЫг), 
(я) купилъ бы этотъ домъ. Но развѣ у васч, нѣтъ такихъ знако¬ 
мыхъ, которые одолжили бы (аѵапсег) вамъ эту сумму подъ залогъ 
этого же дома? У кого пы въ настоящее время (нынѣ) достанете 
денегъ? — всѣ бѣдствуютъ (еіге еп (Іёігев&о); если же нѣкоторые п 
имѣютъ, то они не даютъ (ихъ) (1е) никому. Я не знаю, какъ 
поступили бы другіе, но будь у меня деньги, я немедленно далъ бы 
(сіоннег, аѵапсег) эту сумму, тѣмъ болѣе что обезпеченіе самое вѣр¬ 
ное ((1е Іонію аёсигііё). Это такъ, но, къ несчастію, не всѣ разсуж¬ 
даютъ (гаізоппег), какъ вы. 


49 . 


Зная почти навѣрное, что его нѣтъ дома, я отворила, дверь въ 
его кабинетъ и вошелъ безъ цсремопіп (іа^ои); но вообразите себѣ 
(зс %іігег) мое удивленіе, когда я увидѣлъ, что у него тамъ была 
(дігіі у аѵаіі) цѣлая компанія. Вамъ слѣдовало спросить кого-нибудь, 
дома ли онъ. Но во всѣхъ комнатахъ я не нашелъ никого; дойдя 
(ѵеіш) до столовой и не найдя н тамъ никого, я былъ убѣжденъ, 
что его нѣтъ дома; поэтому-то я и пошелъ въ его кабинетъ, чтобы 
написать ему два или три слова. Однакоже, чѣмъ же вы кончили: 
принесло ли это свиданіе какую-нибудь пользу дѣлу? Пока (еп аМеи- 
сіапі) еще нѣтъ, но я надѣюсь, что на этой недѣлѣ (я) дополучу 
остальныя деньги, и тогда все пойдетъ скоро и успѣшно. — Я могъ 
бы обратиться и къ нему самому; но (я) боюсь, чтобы онъ не 
сказалъ впослѣдствіи, что безъ него я не могъ бы получить (оЫспіг) 
этого мѣста. Этого вамъ нечего бояться; оиъ нс настолько глупъ, 
чтобъ говорить подобнаго рода вздоръ; кто же ему повѣритъ, если 
бы даже онъ и сказалъ что-нибудь подобное? Однакоже многіе 
говорятъ, что это съ нимъ (<ціе сеіа Іиі...) случалось; еще недавно 


37 


(пациёге) одинъ изъ моихъ друзей разсказывалъ мнѣ нѣчто въ этомъ 
родѣ. Извините меня, по вашъ другъ лгалъ: М. не способенъ на по¬ 
добную глупость; я увѣренъ, что, если бы онъ и далч, кому-нибудь 
какое мѣсто, то впослѣдствіи онъ никогда не напрашивался бы на 
благодарность (Іа ^гаіЯшІе). Все-таки, я постараюсь обойтись безъ 
протекціи, — по крайней мѣрѣ, не будучи никому обязаннымъ, я 
буду спокоенъ. Не глупите, пожалуйста, а то впослѣдствіи вы 
будете раскаиваться. 


50 . 


Неужели, имѣя такое громадное состояніе и будучи (живя) оди- 
нокимч,, онъ не помогаетъ своимъ роднымъ, которые если нс всѣ, то 
большая часть бѣдняки? Онъ не только не помогаетъ никому, но 
даже не принимаетъ (гессѵоіг) никого изъ нихъ; это до такой степени 
скряга (§ті°дш, сііісііе), что и для самого себя жалѣетъ всякаго 
расхода. Я но знаю, каковъ (цнеі) онъ теперь, но 12 лѣтъ тому 
назадъ въ нем г ь не замѣчалось (нельзя было замѣтить) что-либо по¬ 
добное. Теперь вы его нс узнаете, до такой степени онъ перемѣнился 
во всемъ, нс говоря уже о томъ, что онъ постарѣлъ. Давно ли вы 
его знаете? Около восьми лѣтъ; однимъ словомъ, съ тѣхъ поръ, какъ 
онъ покинулъ Петербургъ. — Я уже сказалъ вамъ какъ-то па-дняхъ, 
что это меня не касается (ге&агсіег, Іоисііег, ішрогіег); зачѣмъ же 
вы пристаете ко мнѣ (оЪзёйег); какое мнѣ дѣло, что опъ вамъ 
долженъ: развѣ я его отецъ или опекунъ; если онъ вамъ долженъ, 
то и взыскивайте съ него (іаіге рауег). Меня послалъ къ вамъ 
господинъ К.; онъ мнѣ говорилъ, что его отецъ, уѣзжая въ деревню, 
оставилъ у васъ 300 руб. на нужды своего сына; не будучи въ 
состояніи получить съ него ни копейки, мнѣ осталось лишь одно 
средство, — (это) обратиться къ вамъ. Дѣйствительно его отецъ 
оставилъ у меня 300 р., но онъ взялъ всѣ эти деньги еще въ 
маѣ мѣсяцѣ, говоря, что ему необходимо разсчитаться (рауег) съ 
кое-кѣмъ; не подозрѣвая, чтобы онъ меня обманывала,, я отдалъ ему 
всю эту сумму безъ всякихъ возраженій (зава сонігесііге); впрочемъ, 
иначе я и пе могъ поступить, потому что (риізцие, ѵи еще) М. 
сказалъ мнѣ, чтобы я употребилъ эти деньги на его нужды. Какъ 
вы мнѣ посовѣтуете, что мнѣ дѣлать: пожаловаться ли мировому 
или написать къ его отцу? Конечно, напишите лучше (ріііібі) отцу; 

1 


38 


что же касается (гріапі а...) жалобы, то вѣдь вы знаете, что она 
останется безъ всякихъ послѣдствій, такъ какъ онъ (ѵн (іи’іі) еще 
несовершеннолѣтній (шіпеііг или іГсзі раз..., ша^еиг). 


51 . 


Казалось (можно было бы думать, что это) пустяки, между 
тѣмъ вотъ уже третья недѣля, какъ не могу поправиться (зе гетеМгс): 
до сихъ поръ чувствую себя весьма слабымъ, притомъ и лихорадка 
еще не совсѣмъ прошла; хотя и рѣдко, а все-таки нѣтъ той недѣли, 
чтобъ она нс возвращалась. Но можетъ быть, вы не лечитесь (зс 
ігаіісг), какъ слѣдуетъ, или не исполняете предписаній (ргезсгірНои, 
огЛоппапсе) вашего доктора; не можетъ же быть, чтобы лекарства не 
дѣйствовали. Отчего же нѣтъ? — мнѣ кажется, что это и есть именно 
единственная причина, почему до сихъ норъ я не могу оконча¬ 
тельно поправиться (что это именно единственная причина, которая 
мѣшаетъ моему окончательному выздоровленію); моя натура такъ 
привыкла къ разнаго рода лекарствамъ, что на нее (у) обыкновенныя 
дозы не производятъ уже пн малѣйшаго дѣйствія. Можетъ быть; но 
я думаю, что, кромѣ этого, тутъ еще должна быть какая-либо другая 
причина, которую какъ вы, такъ п вашъ докторъ еще не замѣтили; 
обратите на это (у) вниманіе, и увидите, что я нс ошибаюсь. Не 
думаю; я уже такъ остороженъ во всѣхъ отношеніяхъ и настолько 
внимателенъ, что если бы что-либо подобное и было, то я немедленно 
замѣтилъ бы это. — Если вы располагаете временемъ, то посидите 
(гезіег) еще; куда вамъ торопиться, спать вѣдь не ляжете такъ рано, 
а чѣмъ сидѣть одному дома, посидите (раззег) лучше лишній часъ 
(пне Ііеиге <1е ріиз) у меня. Но уже не рано, пока (сціаші) я приду — 
будетъ двѣнадцать ч. ночи, а пока лягу — и половина второго, между 
тѣмъ завтра мнѣ нужно непремѣнно встать въ шесть час. утра. 
Отчего такъ рано, развѣ завтра утромъ вы собираетесь (ѵонз аѵег 
Гіпіепііоп (Гаііег) куда-нибудь? А развѣ вы не знаете, что я встаю 
обыкновенно въ шесть часовъ утра; я уже такъ привыкъ къ этому 
(,І’у зиіз іеііешепі іаіі, ІіаЪШіё), что, если иногда и случится проспать 
лишній часъ, то на слѣдующій день я всегда чувствую себя не¬ 
хорошо. А я такъ, напротивъ, тогда только и чувствую себя со¬ 
вершенно хорошо, когда сплю не менѣе десяти часовъ ночью, но за¬ 
то (еп геѵапсііе) я никогда не сплю послѣ обѣда. 


Г 


3 ‘> 


Можетъ быть, вамъ и не поправилось то, что я вамъ сказалъ, 

* но вы меня просили сказать вамъ всю правду. Однимъ словомъ, вы 
говорите, что не онъ виноватъ, а я. Конечно, мнѣ кажется, что 
всякій вамъ скажетъ то же самое: вы хотѣли пошутить, позабавиться 
имъ (з’апшзег), но это вамъ не удалось. Въ этомъ-то именно вы и 
ошибаетесь: забавляться кѣмъ бы то ни было я не думала, да и не 
умѣю СІе нс заигаіз 1е і'аіге). Но если это правда, то почему же вы 
обижаетесь, что онъ пересталъ бывать (Ігёцисніег) у вашей сестры? 
Я не обижаюсь, но мнѣ кажется, что его невниманіе къ моимъ род¬ 
нымъ крайне (Ъіен) невѣжливо. Почемъ вызнаете (С^іі’епзаѵег-ѵоиз); 
.можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ у пего есть основаніе (иис гаізои, 
ші тоНГ) не посѣщать ихъ. Нѣтъ, я этого не понимаю и ые пойму 
никогда. Я могу быть съ вами въ ссорѣ, но, тѣмъ не менѣе, встрѣ¬ 
чаться въ другомъ домѣ; мнѣ кажется, что глупо (таізёапі) было 
бы обижать постороннихъ людей (без ёігапрегз, анігпі) изъ-за того, 

> что въ нхъ домѣ я могу встрѣтить личность, которую нс хотѣлось 

бы видѣть. — Съ вами всегда бываютъ какія-то особенныя приклю¬ 
ченія (аѵепѣиге); скажите мпѣ пожалуйста, отчего ни съ кѣмъ изъ 
насъ но случается ничего подобнаго? Очень просто: у васъ нѣтъ 
никакихъ дѣлъ съ посторонними людьми, а потому съ вамп этого и 
не можетъ случиться. Пока я нс буду спорить съ вами; объ этомъ 
(еп) мы поговоримъ (герагіег) впослѣдствіи; теперь же продолжайте 
начатый вами разсказъ, но главное — не преувеличивайте (оиігсг, 
еха&ёгег) н разсказывайте, какъ все это произошло. Я уже разсказалъ 
вамъ все, развѣ (вамъ) этого еще мало (зиіѣгс)? чего же вы еще 
хотите; вѣдь это просто (іонѣ ЪоппетепЬ) сказка, никто не хочетъ 
вѣрить, чтобы что-либо подобное могло случиться и гдѣ же еще 
въ столицѣ! Но знаете ли вы, что я могу разсказать вамъ множество 
подобныхъ случаевъ; для васъ, какъ (для) иностранца, это кажется 

* чѣмъ-то невозможнымъ и удивительнымъ; по мы уже настолько 
привыкли къ подобнаго рода исторіямъ, что н не обращаемъ на нііхъ 
( у) ни малѣйшаго вниманія. 

• 

53 . 

Какъ же ваши дѣла; устроили вы то, про что (йопі) вы мнѣ 
говорили въ среду? Почти, но не совсѣмъ, въ настоящее время въ 

40 


Лондонѣ нѣтъ директора банка М., а безъ него совѣтъ нс можетъ 
дать своего согласія (Га&гёіпепі) на мое предложеніе. Это одна лишь 
формальность; его согласіе не подлежитъ никакому сомнѣнію (сзі 
1 юі*8 іоиі сіоиіе); тутъ весь вопросъ только во времени; поэтому вы 
можете считать (сопзніёгег) это дѣло вполнѣ удавшимся, с г ь чѣмъ 
васъ н поздравляю; вы устроили главное: все остальное сравнительно 
гораздо легче (пустяки). Не совсѣмъ: многое еще предстоитъ (аѵоіг) 
мнѣ окончить, но не теряю надежды и думаю, что къ 20-му числу 
я окончу уже все. Гораздо раньше, черезъ десять дней все уже 
будетъ готово, п вы будете въ состоянія вернуться домой съ хорошимъ 
результатомъ. — Если вы желаете дѣйствовать успѣшно, то прежде 
всего вамъ необходимо войти въ соглашеніе (з’епіепйге) сгь какимъ- 
нибудь банкирскимъ или торговымъ домом'ь, иначе вы пе будете 
пользоваться (.іояіг) довѣріемъ, а это — главное. Кт» чему (а ерюі 
Іюп) мнѣ входить въ какія бы то ни было сношенія съ здѣшними 
фирмами (гаізон зосіаіе, таізов сіе сотшегсе), когда я заручился (зе 
ропгѵоіг) этимъ (он) въ Россіи? Какъ къ чему? — вы же не можете 
вести всѣ эти дѣла самостоятельно, вамъ необходимо имѣть какой- 
нибудь торговый домъ въ Лондонѣ для пріема заказовъ (Іа соштапсіе); 
безъ этого вы не обойдетесь. Мнѣ кажется, что гораздо лучше за¬ 
ручиться этимъ (ей) теперь же, нежели откладывать до крайней 
(ехігёше) необходимости. Я нс прочь войти ()с пе зиіз раз сопігаіге а) 
въ соглашеніе (пне гніеніе), если только условія будутъ подходящими 
(ассерІаЫез); по я слышалъ, что это весьма трудно, въ большинствѣ, 
случаевъ всѣ фирмы (шаізопз) предлагаютъ почти невозможныя условіи. 

54 . 

Если онъ очень молодъ, то я вамъ не совѣтую его брать: для 
такого рода службы нуженъ человѣкъ опытный, уже служившій. Всту¬ 
пивъ въ отправленіе (епігё ей Гопсііопз <1е...) своихъ обязанностей, 
онъ уже пе будетъ имѣть времени учиться дѣлу, потому что исполня¬ 
ющій эту обязанность долженъ знать свое дѣло до мельчайшихъ по¬ 
дробностей. Я хотѣлъ взять молодого потому лишь, что, во-первыхъ, 
это будетъ стоить гораздо дешевле, а во-вторыхъ, и потому, что съ 
молодымъ легче справиться (ѵепіг а Ьоні): — его можно поучить 
(гергепйге) безъ церемоніи, сдѣлать замѣчаніе въ случаѣ нужды и 
проч.; пожилой же человѣкъ не только обойдется вдвое дороже, но 


41 


будетъ имѣть постоянно разнаго рода претензіи и требованія, а на 
дѣлѣ (ап іаіі) окажется (ёіге) ничуть не лучше молодого н менѣе 
опытнаго. Со всѣмъ этимъ я согласенъ, исключая лишь вашихъ 
э кономнчеекпхъ взглядовъ (гаізоп, шоШ): гдѣ идетъ (іі з'а§;іІ) дѣло 
о тысячахъ, тамъ нс можетъ быть рѣчи («рюзЫоп) о какнхъ-ннбудь 
пяти или шести стахъ рубляхъ; не упускайте изъ виду, что, выга¬ 
дывая (Іёзіпег) копейки, вы можете потерять тысячи. — Не помните 
ли вы, въ которомъ часу мы вышли изъ дому? — уходя, я забылъ 
посмотрѣть на часы, между тѣмъ мнѣ хотѣлось бы знать, сколько 
времени мы употребили (теМге), идя медленнымъ шагомъ. Я тоже 
не посмотрѣлъ на часы, но, проходя мимо думы (Гіібіеі сіе ѵіііе), я 
взглянулъ на башенные часы и помню, что тогда было 18 минутъ 
перваго, теперь же половина третьяго; такимъ образомъ мы употре¬ 
били приблизительно два часа 25 минутъ: это нс особенно много. 
Да, но вес это лишь приблизительно, потому что вы не помните на¬ 
вѣрное, который былъ часъ, когда мы проходили мимо думы; при¬ 
томъ же вы не принимаете въ расчетъ (Іепіг сотріе (1с...) того 
времени, которое мы потеряли на разговоръ при встрѣчѣ (ауані 
гепсопігё) съ П., и наконецъ времени, нужнаго для того, чтобы прійти 
отъ насъ къ думѣ, а это разстояніе не малое. Какъ вы пн считайте 
(аѵоіг Ііеан ссшріег), но результатъ выйдетъ тотъ же самый — два 
часа съ половиною или самое большее — три (часа), полагая, что 
мы шли очень медленно. 


Если я нс хочу вдаваться въ подробныя объясненія, — то 
только потому, что мнѣ не хотѣлось бы начинать новыхъ споровъ 
н пререканій (сопігаііісііоп). Послушайте, вѣдь мы не дѣти, чтобы 
(айп) спорить ради удовольствія. Новый разговоръ о томъ же самомъ 
предметѣ не можетъ послужить предлогомъ (ргёіехіе) къ новому 
спору; напротивъ, онъ разъяснитъ (ёсіаігсіг, (Ііззірег) лишь всѣ эти 
недоразумѣнія (шаіепіспсііі). Наконецъ, если ваши слова: «я вашъ 
другъ» нс были одною лишь пустою (еп Гаіг) и звонкою фразою, то 
вы должны понять, что я имѣю право требовать объясненія. Отвер¬ 
гать того, что я былъ вашимъ другомъ, вы не можете и пе имѣете 
права; я вамъ это доказалъ не словами, а сотни разъ на дѣлѣ (ап 
іаіі). Вы выходите изъ себя (з’етрогіег) изъ-за (а ргороз) такихъ 


пустяковъ; скажите, стоитъ ли раздражать сеоя ради такой бездѣ¬ 
лицы? — я понимаю, что было бы очень обидно слышать нѣчто по¬ 
добное отъ образованнаго человѣка; но разумно ли обращать вниманіе 
на прислугу? Но помилуйте, если я ей позволю хотя разъ отвѣчать 
мнѣ подобнымъ образомъ, то что же будетъ впослѣдствіи? По моему 
мнѣнію, тутъ не должно быть никакихъ разговоровъ (соиТёгепсс) ; 
она вамъ говоритъ грубости, отвѣчая черезчуръ дерзко; вы сю 
недовольны, — прогоните (соп^есііег) ее; развѣ мало прислугъ і 
да я вамъ сама достану сегодня же хотя десять отличныхъ кухарокъ. 
Я сознаю (гесоппаііге) и сама, что это слѣдовало сдѣлать еще въ 
прошломъ году, но я терпѣла (раііеніег), думая, что она исправится, 
но теперь вижу, что это ни къ чему не поведетъ: ее слѣдуетъ вы¬ 
гнать, — другого исхода нѣтъ. Такъ и сдѣлайте, но не ограничивайтесь 
(зе ІігаНег) одними лишь пустыми разговорами, не обѣщайтесь вы¬ 
гонять (шеііге а Іа рогіе) и не кончайте этимъ, а отпустите (соп- 
о-Міег) ее дѣйствительно (ѣоііб <1с Ъоп). 


5 (>. 

Извините меня, но мнѣ кажется, что вы меня не понимаете; 
я не говорю о тѣхъ обстоятельствахъ, которыя могутъ все измѣнить 
(шосііііег, сііаіщег); я хотѣлъ бы только быть увѣреннымъ, что вы 
нс откажете мнѣ въ вашемъ содѣйствіи (сопсоигв): этого мнѣ уже со¬ 
вершенно достаточно, потому что, коль скоро вы захотите, чтобы я 
поступилъ (спігег) па службу, то все остальное устроится само собою. 
Что касается (цнапі а) моего содѣйствія (Іа соорёгаЬіоп, 1е сопсошъ), то 
вы можете быть совершенно спокойны; я сдѣлаю все, что только будетъ 
отъ меня зависѣть. Не вѣрьте ему, пожалуйста, онъ лжетъ, вчера я 
и не думалъ выходить нзъ дому; еслибъ я былъ (ріизщ.-р.) въ 
маскарадѣ (Ъаі тазциё), то сказалъ бы вамъ объ этомъ еще вчера 
вечеромъ. Я говорю, что вы не были дома; въ половинѣ девятаго я 
проходилъ мимо вашего дома и у васъ въ окнахъ не было свѣту 
(Ішпіёге). Это еще ничего не доказываетъ: можетъ быть въ это 
время я былъ въ кабинетѣ, окна котораго выходятъ (сіопнег) во 
дворъ. Это невѣроятно, тѣмъ болѣе что, насколько я могъ замѣтить, 
вы большею частью сидите (гезіег) всегда въ залѣ, а не въ кабинетѣ. 
А я вамъ говорю, что вы ошибаетесь: въ этотъ день я именно и 
просидѣлъ (раззег) весь вечеръ въ кабинетѣ. Мнѣ только не хочется 
43 


спорить съ вами, по я могъ бы доказать намъ, что вы говорите не¬ 
правду; вы не были дома, я даже знаю, гдѣ вы были. Говорите, гдѣ 
же я былъ? Извольте (Тепег): въ восемь часовъ вы вышли изъ 
дому п отправились (зе гешіге) прямо къ М.; сколько времени вы 
тамъ пробыли, — этого я уже не знаю; но въ половинѣ двѣнадцатаго 
ночи васъ видѣли у под'ьѣзда купеческаго клуба. Странно, какъ это 
вы все знаете отлично! 


Вчера я его встрѣтилъ, но такъ какъ он'ь былъ не одинъ, а 
въ компаніи, то я и не могъ поговорить съ нимъ (Іиі). Чего же вы 
ждете? — въ такомъ случаѣ вамъ необходимо пойти къ нему немед¬ 
ленно, а то (зіпоп) онъ уѣдетъ завтра, и мы опять останемся въ 
неизвѣстности (1’іпсегіліисі.е). Я пообѣдаю н сейчасъ же отправлюсь 
къ нему; если же пойти теперь, то пожалуй я его не застану дома. 
Мнѣ кажется, что, напротивъ, вы должны нойтн къ нему теперь 
же: до двѣнадцати часовъ онъ, но всей вѣроятности, не уходитъ изъ 
дому. Можетъ быть онъ и будетъ дома, но (онъ) меня не приметь 
(гесеѵоіг); не забывайте, что это большой баринъ (&гаш! зеі&пеиг): 
онъ вѣдь встаетъ лишь въ часъ дня. Нѣтъ, если онъ и встаетъ 
поздно, то во всякомъ случаѣ не позже одиннадцати часовъ утра. 
А помните ли про прошлую среду: вѣдь уже было больше половины 
второго, когда мы пришли къ нему, а онъ еще былъ въ постели. 
Вчера я былъ у Ивана и видѣлъ его новую квартиру; она въ самомъ 
дѣлѣ отличная и притомъ чрезвычайно удобная. Я думаю (.Те 1е 
сгоіз Ъіеп), за 3,000 руб. въ годъ нс трудно найти еще лучшую; 
цѣна-то какая! Не особенно большая; нс забывайте, что у него 18 
комнатъ, двѣ конюшни, три или четыре сарая, нѣсколько погребовъ, 
ледникъ, наконецъ, отопленіе (1е сЪаийа^е); я увѣренъ, что одни 
лишь (гіеп (ще) дрова стоятъ не менѣе шестисотъ руб. въ годъ. 
Я еще не видѣлъ этой квартиры, а потому н не могу спорить съ 
вамп; но, судя (зеіоп) но мѣсту, цѣна ея очень высока. Но гдѣ же 
вы найдете что-либо лучшее? — неужели, по вашему мнѣнію, 
квартира шипе го зятя лучше, а вѣдь онъ платитъ 400 руб. въ 
мѣсяцъ. А мѣсто: развѣ возможно сравнивать квартиру, находящуюся 
на Англійской набережной, съ какой бы то пи было (квартирою) на 
Васильевскомъ островѣ? Что касается удобствъ, то, по моему мнѣнію, 
квартира Ивана гораздо лучше квартиры вашего зятя: во-первыхъ, 


44 


она въ бельэтажѣ, во-вторыхъ, комнаты гораздо больше п выше, 
наконецъ, и отдѣлка (Іа (Іёсогаііоп, Гопіешепі) всей квартиры не¬ 
сравненно богаче. 


58 . 

Не подумайте, пожалуйста, что вы мнѣ мѣшаете; напротив!., я 
очепь радъ, что вы пришли ко мнѣ. Я зашелъ (раззег) къ вамъ на 
пять минутъ; вчера вечеромъ М. былъ у меня н (онъ) просилъ меня 
передать (сопштпщиег) вамъ, что до субботы он г ь не можетъ дать 
вамъ отвѣта. Скажите ему, пожалуйста, чтобъ онъ не безпокоился 
(зс сіёгап&ег): я могу подождать не только до субботы, но даже до 
18-го числа. Въ субботу или самое позднее (ап ріиз іапі) въ воскре¬ 
сенье онъ будетъ у васъ, и вы получите всѣ эти свѣдѣнія (гепзещне- 
тепів). Извините меня, по если сегодня или завтра вы увидите Б., 
то передайте ему, что на-дняхъ у меня былъ поручикъ X. н просилъ 
сообщить ему адресъ Б., между тѣмъ я и самъ не знаю, гдѣ онъ 
живетъ (ІіаЬЯег) въ настоящее время. Я знаю, гдѣ онъ живетъ, а 
потому могу вамъ дать этотъ адресъ сейчасъ же, — вотъ онъ. Прошу 
извинить меня еще разъ, что я васъ побезпокоилъ ((1с ѵопв аѵоіг), 
но задерживать васъ больше я не буду, — до свиданья! Погодите, 
пожалуйста, еще немного, куда вы торопитесь, вѣдь еще нс время 
обѣдать. — Всѣ безъ исключенія разсказываютъ, что онъ могъ бы за¬ 
платить всю эту сумму заразъ, потому что до сихъ поръ у него есть 
еще порядочное (равваЫе) состояніе. Вы недовольны тѣмъ, что вчера 
онъ вамъ не далъ денегъ; вы не вѣрите, чтобы онъ не имѣлъ трех¬ 
сотъ руб.; не такт, ли? Конечно, это отвратительный скряга (&гі§;ои): 
оиъ не далъ мнѣ этихъ денегъ не потому, что дѣйствительно у него 
ихъ (он) нѣтъ, а потому лишь, что (онъ) боится, какъ бы не потерять 
этой пустой (іііШе) суммы. Развѣ вы уже обращались и въ банкъ? 
Да, но мнѣ отвѣтили, что въ настоящее время это невозможно; что 
я уже опоздалъ, такъ какъ крайній срокъ (Де іеппс) окончился (ёсіюіг) 
29-го октября. Вія смѣетесь, думая, что все это шутки и что вамъ 
не угрожаетъ никакая опасность; но смотрите, какъ бы не оши¬ 
биться, н далее весьма жестоко! 


59 . 

Какъ вамъ не совѣстно (аѵоіг ІюпЬе) дѣлать подобнаго рода 
предложенія: неужели, въ продолженіе 15-тп лѣтъ, какъ вы его 


45 


знаете, (вы) не могли убѣдиться, что оиъ не способенъ на подобнаго 
рода иоступокч.? Я вамъ передаю (гесііге) лишь то, что (я) слышалъ: 
весьма возможно, что все это и вздоръ. Развѣ въ настоящее время 
его пѣть въ городѣ? — мнѣ говорили какъ-то на-дняхъ, что онъ уже 
вернулся въ прошлую пятницу. Можетъ быть, но я ничего объ 
этомъ (еп) не знаю, и не думаю, чтобы это была правда: если бы 
онъ пріѣхалъ, то первымъ дѣломъ (аѵапі іоиі) онъ пришелъ бы ко 
мнѣ (ѵеиіг те ѵоіг). Впрочемъ, завтра я увижу его сестру; она должна 
знать, вернулся ли онъ уже, или если еще нѣтъ, то когда именно 
онъ пріѣдетъ. Вамъ нечего безпокоиться: я знаю отлично, что его 
еще нѣтъ въ городѣ; если онъ и вернется, то, во всякомъ случаѣ, 
не раньше 25-го числа, а сегодня у насъ только 14-е. Почему же 
вы полагаете, что онъ пріѣдетъ именно 25-го числа? — Почему вы 
не хотите отправиться съ нами къ М.? они вѣдь (же) васъ пригла¬ 
шали не только въ прошлую среду, но еще н вчера. Что же я буду 
у нихъ дѣлать? вы знаете, что я не играю въ карты, а у нихъ одно 
лишь развлеченіе (сІізігасНоп) — карты. Нисколько, неужели вы 
думаете, что всѣ ихъ гости только играютъ (не іопі цис )оііег) въ 
карты? — да вотъ (іюпег), напримѣръ, братъ полковника К., онъ 
даже никогда и картъ не держалъ (аѵоіг) въ рукахъ. Нѣтъ, сегодпя 
я уже не пойду, лучше (ріиѣбѣ) когда-нибудь въ другой разъ; притомъ 
же сегодпя мнѣ что-то нездоровится (еіге іпсіізрозё). Конечно, если 
вы нездоровы, то эта причина весьма уважительная (аЛпшзіЫс). 
Кланяйтесь имъ отъ меня и скажите, что я прошу ихъ извинить 
меня; поблагодарите за ихъ любезное приглашеніе н добавьте, что 
при первой возможности я постараюсь побывать у нихъ ((Ѵаііег 
Іез ѵоіг). 


00 . 

Неужели у васъ нс было времени пойти въ лавку, про которую 
(Попѣ) я вамъ говорилъ еше вчера вечеромъ; развѣ вы не знаете, что 
въ нашей нельзя достать ничего порядочнаго (раззаЫе)? Если бы 
вы мнѣ дали деньги утромъ, а не въ три часа дня, то я пошелъ бы 
на рынокъ; утромъ я былъ совершенно свободенъ. Если уже было 
поздно, чтобы идти пѣшкомъ па рынокъ, то вы могли бы поѣхать; 
во всякомъ случаѣ вамъ не слѣдовало (іаііоіг) покупать что бы то 
пи было въ нашей лавкѣ. Но мнѣ кажется, что рыба нс особенно 46 


худа: можетъ быть она не такая, какую вы хотѣли имѣть, но на 
вкусъ она не дурна. Вѣроятно, вы ея еще не пробовали (еюауог).- 
покушайте (^оніег) и тогда (вы) увидите, что ея даже ѣсть нельзя 
іп’еві раз пюпвеаЫе). Да, это правда, она очень дурна; я не понимаю, 
какъ мнѣ не пришло въ голову (аѵоіг Шее) попробовать ее въ 
магазинѣ. Помните, пожалуйста, разъ навсегда, не покупайте ничего 
въ этой лавкѣ: ея хозяинъ замѣчательный плутъ (Шроп). — Хорошо, 
что вы пришли, а то мы уже хотѣли посылать (аііег енѵоуег) за 
вами; вы вѣроятно забыли, что (вы) обѣщались прійти самое позднее 
въ половинѣ восьмого; не угодно ли вамъ посмотрѣть, который уже 
часъ? Повѣрьте мнѣ, что я тутъ не при чемъ (з’у зшз ропг псп, се 
п’езі раз гаа і'аиІеѴ. въ шесть часовъ М. пришелъ ко мнѣ и за¬ 
держалъ меня до сихъ поръ. Развѣ вы не могли сказать ему, что 
вы должны уйти, что васъ ждутъ и что вы обѣщали быть у вашихъ 
знакомыхъ не позже половины восьмого? Я ему Дѣлалъ уже разные 
намеки (аПизіовз); но, несмотря на все это, онъ продолжалъ сидѣть 
(гѳзіег) и болтать; видя, наконецъ, что онъ думаетъ провести у меня 
весь вечеръ, я извинился, и мы ушли вмѣстѣ: онъ пошелъ домой 
а я къ вамъ. Скажите намъ, что выдѣлали вчера? Вчера?., да (вниз) 
я провелъ весь день дома, впрочемъ въ семь часовъ (я) вышелъ 
прогуляться; но такъ какъ погода (гааіз ѵи ци’П іаізаіѣ) была отвра¬ 
тительная, то (я) и вернулся сейчасъ же домой. Извините меня, но 
я не вѣрю, чтобы вы были въ состояніи просидѣть (раззег) цѣлый 
вечеръ дома; это что-то невѣроятное, до сихъ поръ съ вами еще не 
случалось ничего подобнаго. 


61 . 

Сегодня у меня не будетъ времени побывать у васъ, а потом} 
вы меня и не ждите, но я буду у васъ навѣрное (запз йшіе) въ 
среду Это не очень удобно; не можете ли вы быть у меня сегодня; 
заходите (раззег) хотя на четверть часа. Извините меня, но сегодня 
я положительно не могу быть у васъ; черезъ часъ (я) ѣду въ Царское 
Село и вернусь лишь ночью, а можетъ быть п завтра утромъ, гго 
же я долженъ сказать, если въ двѣнадцать часовъ зайдетъ ко мнѣ 
М.? Скажите (ему), что до четверга вы не въ состояніи дать ему 
какой бы то ли было отвѣтъ; если же онъ спроситъ, почему именно, 
то отвѣчайте (ему), что меня нѣтъ въ городѣ, а безъ меня вы не 


47 


можете дать рѣшительнаго (сіёсізіѵе) отвѣта. Я боюсь, чтобы онъ не 
обидѣлся, тѣмъ болѣе, что еще вчера я обѣщался дать окончательный 
(сШпіііѵе) отвѣтъ не позже, какъ сегодня вечеромъ. Что же дѣлать, 
когда иначе этого нельзя устроить; мнѣ самому это непріятно (,і он 
81 ІІ 8 іасЪб шоі-теше). Не лучше ли будетъ, если, нс дожидаясь его 
прихода, я пойду къ нему самъ? — Она говоритъ, что (она) сердится; 
но спросите ее за что именно, и она вамъ отвѣтитъ: «Это ужъ мое 
дѣло (Іоисіісг, гертігсіег), этого я вамъ не скажу». Если нс ошибаюсь, 
то мнѣ кажется, что я догадываюсь (ргёзшпег, ііеѵіиег) <> причинѣ 
ея неудовольствія: она обидѣлась, что мы не были у нея въ с^боот} . 
вы вѣроятно забыли, что 16-го мая день ея рожденія. Вотъ въ чемъ 
дѣло, а я себѣ голову ломаю (зе готрге Іа Ше), что это случилось 
съ нею? Вотъ, по моему мнѣнію, настоящая причина; а развѣ вы 
приписали (аНгіЪиег) все это чему-либо другому? Я былъ увѣренъ, 
что вы поссорились (зе Ъгоііііісг) съ нею, потому что вчера и сегодня 
она какъ-то болѣе сердилась на васъ. Это весьма просто, она знаетъ 
меня гораздо лучше, поэтому она п сердится (зе іасііег, еп ѵоіііоіг), 
болѣе на меня; что же касается васъ, то она еще стѣсняется (зе 
<гёпег). Пойдемте къ ней сегодня вечеромъ и извинимся, тѣмъ болѣе 
что, сказать правду, мы виноваты отчасти: намъ слѣдовало поздра¬ 
вить ее съ днемъ ея рожденія. Въ такомъ случаѣ, заходите ко мнѣ 
вечеромъ — н мы отправимся вмѣстѣ. Отлично, но я не буду у васъ 
раньше восьми часовъ: до половины восьмого я занятъ. 

62 . 

Вы думаете, что это легко ? — вы такъ судите потому, что вы 
еще не испытывали (ёргоиѵег) ничего подобнаго; но подождите годъ, 
два — п вы увидите, былъ ли я правъ! Я не спорю, отчасти вы 
нравы, но, тѣмъ не менѣе, я все-таки (Іоніейнз) лучшаго мнѣнія о 
людяхъ. Вчера мнѣ не удалось (роиѵоіг) видѣть ни Ивана ни его 
брата, поэтому я еще ничего не узналъ (арргешіге, заѵоіг); но будьте 
совершенно спокойны, ваши деньги не пропадутъ. Я не боюсь, что 
мои деньги пропадутъ или что онъ мнѣ ихъ не отдастъ; по согла¬ 
ситесь (сопѵеиіг) сами, что мнѣ опѣ (си) нужны: развѣ я могу жить 
на то, что (я) имѣю въ настоящее время? Все это я понимаю; 
но что же вы подѣлаете? — до 18-го числа у него, не будетъ и 
половины той суммы, которую онъ вамъ долженъ. Скажите мнѣ, но- 

4Я 


жалуйста, неужели онъ не можетъ занять на два или на три мѣсяца 
нѣсколько сотъ (сспіаіпсз) рублей у своего шурина; вѣдь это очень 
зажиточный (аізе) человѣкъ? — Въ которомъ, часу вы его встрѣтили, 
неужели утромъ? Совершенно точно (ап .Іпзіе) я не могу вамъ сказать, 
въ которомъ часу это было, но мнѣ кажется, что въ половинѣ один¬ 
надцатаго утра. Не ошибаетесь ли вы, не было ли это въ. два часа 
дня или даже въ половинѣ третьяго? Нѣтъ, въ два часа я уже был ь 
дома, самое позднее (это) могло быть въ половинѣ двѣнадцатаго, но 
почему это васъ такъ интересуетъ? Это васъ не касается (ігароіѣег, 
гецапІсг); мнѣ хотѣлось бы знать навѣрное, былъ ли онъ утромъ въ 
городѣ или же (опъ) пріѣхалъ съ дачи, какъ онъ мнѣ говорилъ, вь 
четверть второго. Однакожъ я васъ задерживаю, забывая, что для 
васъ всякая минута дорога. Сегодня я свободенъ, вы меня не за¬ 
держиваете нисколько, напротивъ, я очень радъ, что (я) васъ встрѣтил ь 
( ( 1е Ѵ 0 Н 8 аѵоіг). Кстати, куда вы отправлялись, когда (Іогвцис) я васъ 
встрѣтилъ? Въ Б. Конюшенную, а оттуда на Васильевскій островъ 
къ моей сострѣ. Въ такомъ случаѣ намъ по дорогѣ (1с тёте сііетіп 
а іаіге, Іа тёте йігесііоп а ргетіге); если только я васъ не стѣсняю, 
то позвольте мнѣ проводить васъ до угла Невскаго проспекта? Сдѣлайте 
одолженіе (з’іі ѵоиз ріаіѣ, ,іс ѵонв еп *ргіе), напротивъ: я этому (ен) 
очень радъ. 


63 . 

Его нѣтъ дома, но онъ вернется (ѵа гепігег) черезъ полчаса; 
не угодно ли вамъ подождать; садитесь (ргепсіге ріасе, з’аззеоіг), по¬ 
жалуйста. Вы можетъ быть озябли (аѵоіг і’гопі), тогда я велю подать 
(і'аіге (Іоппсг) вамъ стаканъ чаю. Нѣтъ, благодарю васъ, мнѣ не 
холодно, но я страшно усталъ; вообразите, что съ половины девятаго 
утра я уже на ногахъ (виг ріегіз) н все-таки еще ничего не сдѣлалъ; 
до сихъ поръ не могу получить свидѣтельства о смерти (Гасіе сіе 
аёсёв) моего дяди, а безъ этого документа судъ не выдастъ (сіёііѵгег) 
мнѣ денегъ. Павелъ вернется сейчасъ же, онъ вамъ посовѣтуетъ, 
что дѣлать и къ кому обратиться; у него очень много знакомыхъ въ 
окружномъ судѣ (Іа соиг сѴаззізез). У меня тамъ тоже есть кое-кто 
изъ знакомыхъ; но все это люди маленькіе (іпзі^пійапіз), не имѣющіе 
никакого вліянія и значенія (Гішрогіапсе), а безъ этого вы ничего 
не подѣлаете. - Какъ долго вы думаете пробыть въ нашемъ городѣ? 


49 


Пока (Еп аМепсІапі) я еще и самъ не знаю, все это будетъ зависѣть 
отъ того, какъ пойдутъ мои дѣла; я могу пробыть здѣсь дней десять, 
а можетъ быть и два или три мѣсяца. Развѣ весною, когда вы 
были здѣсь, (вы) не окончили этого процесса? Конечно, нѣтъ, тогда 
у меня не было съ собою достаточно денегъ, поэтому-то я и уѣхалъ, 
ничего не добившись (запз аѵоіг аЪоіШ а сщейще сѣозе). Если я могу 
быть вамъ въ чемъ-либо полезнымъ, то скажите (мнѣ); — я сдѣлаю 
все, что только будетъ отъ меня зависѣть. Нока я могу и сама, кое- 
что устроить; но если обстоятельства такъ сложатся (зопі іеііез), что 
чья-нибудь помощь окажется (ёіге) необходимою, тогда я прибѣгну 
(з’асігеззег, гесоигіг а) къ вамъ; во всякомъ случаѣ я вамъ очень 
благодаренъ за вашу любезность. 


64 . 

Кто вамъ говорилъ, что онъ женится? —онъ даже и не думаетъ 
о чемъ (а) либо подобномъ. Я не знаю, женится ли онъ или нѣтъ, 
но всѣ его знакомые увѣряютъ, что въ декабрѣ онъ ѣдетъ въ Москву, 
гдѣ должна состояться его свадьба. Не придавайте, пожалуйста, ни¬ 
какой вѣры (а,]оиіег іоі) этимъ сплетнямъ; повѣрьте, что, если бы 
это была правда, то я первый зналъ бы объ этомъ (ев). Можетъ 
быть, онъ не желаетъ сообщать (Гаіге рагѣ* своимъ друзьямъ и зна¬ 
комымъ о своемъ намѣреніи? Подобнаго рода разговоры и слухи 
были уже не разъ, между тѣмъ, несмотря па все это, онъ остается 
и до сихъ поръ холостякомъ (сёІіЪаіаігс). Мнѣ кажется, что въ на¬ 
стоящее время во всѣхъ этихъ слухахъ (гасопЬа^ез, ргороз) есть 
гораздо больше вѣроятности (ргоЪаЪіШё). Почему именно ? Потому что 
дочь К. прелестная дѣвушка, отлично образованная, да притомъ же (заиі 
сесі) и богатая невѣста. — Не спорьте, пожалуйста, я вамъ говорю, 
что вчера его здѣсь не было, съ субботы онъ уже на дачѣ. Еслибъ 
я его зналъ мало, тогда (я) могъ бы допустить, что я ошибся; но 
это невозможно, я вамъ даю мое честное слово, что онъ въ городѣ. 
Наконецъ, къ чему намъ спорить изъ-за (а ргороз) такихъ пустяковъ, 
не все ли вамъ равно (іпсіійегепѣ) — въ городѣ онъ или въ деревнѣ? 
Нѣть, мнѣ это хотѣлось бы знать, потому что, если онъ еще въ 
городѣ, то съ какой стати распускать слухи, что его нѣтъ здѣсь. Я 
не знаю, какъ для васъ, но для меня это совершенно безразлично 
фр. 4 
50 


Вы это только говорите, но я увѣренъ, что вы думаете совершенно 
другое. Даю вамъ честное слово, что я вамъ говорю правду. 


(> 5 . 


Одѣвайтесь потеплѣе, сегодня очень холодно. По я не могу 
одѣться теплѣе; что же мнѣ одѣть (шсНге) еще? Дѣлайте, какъ 
знаете, по смотрите (ргенсіге §агі1е), будьте осторожны: простудиться 
и захворать не трудно; поправиться (§е гбіаЫіг) же и особенно съ 
вашимъ здоровьемъ не такъ-то легко. Я одѣлся такъ тепло, что будь 
морозъ въ пять разъ больше, то и тогда я не могу прозябнуть; 
сегодня же всего 11 градусовъ. Морозъ не особенно великъ, но вѣтеръ 
сильный (ѵіоіепѣ), а ото во сто разъ хуже; если кто-нибудь п про* 
стуживается (ргенсіге 1‘гоісі), то большею частью въ (раг) такую по¬ 
году. Если же вы такъ безпокоитесь, тогда дайте мнѣ вашу карету, 
я воспользуюсь ею (і с пГеп зегѵігаі) съ большимъ удовольствіемъ. 
Почему вы не хотите обѣдать с'ь нами: развѣ вы приглашены куда- 
нибудь и имѣете лучшій обѣдъ въ виду? Нисколько, но я тороплюсь 
домой: въ четверть четвертаго у меня «обѣщался быть X., а мнѣ не¬ 
обходимо (ішІізрепзаЫе) повидаться съ нимъ сегодня. Въ такомъ 
случаѣ напишите къ нему, чтобы онъ пришелъ къ намъ; мы съ нимъ 
знакомы настолько же хорошо, какъ и съ вамп. Сегодня онъ не 
придетъ къ вамъ, потому что въ 10 минутъ шестого онъ уѣзжаетъ 
въ Москву. Я просилъ его заѣхать (раззег) ко мнѣ хотя на четверть 
часа; я хочу просить его, чтобы, будучи въ Москвѣ, онъ постарался 
окончить (асііеѵег, іегтіпег) мое дѣло съ полковникомъ Р. Въ такомъ 
случаѣ отправляйтесь домой, переговорите съ нимъ и возвращайтесь 
къ намъ: мы подождемъ васъ до пяти часовъ. Отлично; но если въ 
пять минутъ шестого меня не будетъ, то не ждите и обѣдайте безъ 
меня. Во всякомъ случаѣ мы будемъ васъ ожидать; до свиданья! 


<»<». 

Поѣздъ уходитъ въ половинѣ восьмого: вамъ нужно торопиться, 
иначе (зіпоп, аіЯгсшенЬ) вы опоздаете; не забывайте, что до станціи 
по крайней мѣрѣ добрыхъ три четверти часа (ігоіз Ъопз (цтіѣз (ІЪеиге) 
ѣзды (йтуеі). Вы ошибаетесь: курьерскій поѣздъ уходитъ въ половинѣ 


51 


девятаго, а не въ половинѣ восьмого; вчера я справлялся объ этомъ 
(еп) па вокзалѣ желѣзной дороги. Не спорьте, пожалуйста: въ поло¬ 
винѣ девятаго поѣздъ идетъ въ Гавръ (1е Наѵге), а не въ Діэппъ. 
Я не понимаю, какимъ образом'ь я ошибся; я былъ увѣренъ, что мы 
должны уѣхать въ половинѣ девятаго, поэтому-то я и проспалъ. Но 
у пасъ есть еще время, вставайте только поскорѣе; наговориться мы 
успѣемъ и послѣ, дорогою; а вашъ чемоданъ уложенъ? Право (Ѵгаі- 
шепі), не знаю; вирочем'ь, вы же его укладывали (етЬаІІег, іаігс) 
еще вчера вечеромъ, такъ что же вы меня спрашиваете? Я уложилъ 
только свои вещи, вашихъ (я) не трогалъ. — Бъ которомч. часу вы 
будете у нихъ? — если до обѣда, тогда я могу пойти съ вами. Я 
думалъ пойти вечеромъ; но если для васъ удобнѣе утромъ (зі 1с 
таНп ѵоиз агганде вііеих), то я могу идти н теперь. Для меня 
удобнѣе всего было бы въ одиннадцать часовъ утра, по пожалуйста 
не стѣсняйтесь; если это для васъ неудобно, то идите вечеромъ, а 
я могу отложить (аДшгнег, гешеиге) свое посѣщеніе до болѣе удоб¬ 
наго (ІаѵогаЫс, оррогіпп) случая. Гдѣ же вы были вчера вечеромъ: 
я заходилъ къ вамъ два раза и всякій разъ нс заставалъ васъ дома? 
Вчера я провелъ весь день на дачѣ у Н.; вы, вѣроятно, забыли, 
что это былъ день его ангела. Въ самомъ дѣлѣ! — а я его и не 
поздравилъ. Не большая бѣда, успѣете (роиѵоіг) поздравить и завтра. 


07 . 


Кто-нибудь изъ васъ долженъ заплатить, — въ противномъ 
случаѣ (ев саз сопігаіге) я обращусь въ судъ (1е ігіЪипаІ, Іа соиг), 
Я заплатилъ бы сейчасъ же, если бы у меня были деньги, но вы 
видите, что до сихъ поръ я еще ничего не получалъ (іоіюііег). Что 
же вы дѣлаете съ вашимъ жалованьемъ: вы вѣдь получаете до 
3,000 руб. въ годъ? — мнѣ кажется, что, имѣя такую сумму, 
можно жить отлично п ни въ чемъ нс нуждаться. Кто вамъ говорилъ, 
что я получаю три тысячи? мое жалованье всего только (по йѵіі 
цис) 1,200 руб.; неужели, по вашему мнѣнію, можно жить роскошно 
(аѵсс Іііхс), имѣя 100 руб. въ мѣсяцъ? Не роскошно, но удобно и 
не бѣдно; если бы у васъ было семейство, тогда, конечно, (этого) 
было бы мало, но для холостяка (это) даже много. Но вы тоже нс 
женатый, а сколько вы проживаете (Лёреизег) въ годъ, развѣ не вдвое 
болѣе? — Почему вы нс кушаете, развѣ вы уже обѣдали, или этотъ 

4 * 


52 


ростбифъ вамъ нс нравится? Напротивъ, онъ отличный, но я уже 
совершенно сытъ (газзазіё): вы забыли, что до обѣда мы завтракали, 
а вашъ завтракъ (ото) своего рода обѣдъ. Что же вы ѣли за (а) 
завтракомъ: немного копченой рыбы, сыру и консервовъ; такою 
рода закуска (іш Ьогв-сГсеиѵге) не можетъ повредить обѣду, напротивъ, 
она лишь возбуждаетъ (ехсііег) аппетитъ. Да, но въ такомъ случаѣ, 
намъ слѣдовало лишь закусить, а не ѣсть вдоволь; если ваши гости 
обѣдаютъ не съ особенно большимъ аппетитомъ, то вы сами вино¬ 
ваты (а ѵоиз-шёше Іа іішіе): зачѣмъ вы заставляли ихъ кушать 
(і’аіге шапгег) во время (а) завтрака. Вы видите однакожъ, что не 
всѣ слѣдуютъ вашему примѣру: между моими гостями (Іібѣез, іпѵііез) 
есть и такіе, которые ведутъ себя лучше вас г ь. 


08 . 

Кто-то звонитъ, подите пожалуйста и посмотрите, кто тамъ: 
если это И., то скажите ему, что меня нѣтъ дома, а то (зіпон) онъ 
опять совершенно напрасно продержитъ меня три или четыре часа. 
Но я его видѣлъ только разъ, п потому могу ошибиться и отказать 
(гепѵоуег) кому-нибудь другому. Неужели вы его не помните? — 
блондинъ, большого роста, въ очкахъ (аих (аѵсс, без) ІипеМез); въ 
прошлую субботу онъ былъ здѣсь, II мы ПИЛИ (ргешігс) чай всѣ 
вмѣстѣ. Теперь я вспомнилъ; да, конечно, ото несносный оолтуич» 
(Ъаѵапі), я ему платилч. бы даже — лишь бы толысо избавиться (зе 
(Іёіаіге, зе Лёііѵгег) отъ его общества. Нѣтъ, это приходилъ почталіонъ 
(1е іасіепг сіе Іа розіе); вамъ (есть) два письма и цѣнная посылка 
(соНз сіе ѵаіеиг). —Повѣрьте мнѣ, что если бы это зависѣло только 
отъ меня, то я исполнилъ бы вашу просьбу уже давно, но до пріѣзда 
X. я ничего не могу сдѣлать: подождите еще двѣ или три недѣли. 
Я могъ бы подождать и дольше, еслибъ (я) былъ увѣренъ, что съ 
его пріѣздомъ все это устроится; а что будетъ, если, потерявъ время 
и не мало денегъ, мы увидимъ, что и онъ ничего не поможетъ. Тго 
касается этого, то будьте совершенно спокойны; какъ только (без 
еще) онъ вернется, мы устроимъ все дѣло въ (ев) двѣ недѣли, вы 
получите по крайней мѣрѣ половину денегъ, а можетъ быть и всю 
сумму. Хорошо, если бы ваши надежды не пропали даромъ; мнѣ 
какъ-то не вѣрится въ счастливое окончаніе этого противнаго (аЪо- 
шіпаЫе) процесса. Если до сихъ поръ васъ обманывали, то изъ этого 


53 


еще нс слѣдуетъ (іі не з’еп зиіЬ раз), что (васъ) обманутъ и на 
этотъ разъ. Я вамъ ручаюсь, и вы можете быть совершенно спокойны. 


69 . 

Вмѣсто того, чтобы идти къ нему и терять чуть ли не цѣлый 
день (іоііѣе пне доигпёс), лучше напишите къ нему. Я самъ думалъ 
сдѣлать то же самое; я даже п началъ писать, но въ письмѣ нельзя 
передать (П-апзшеНге) все такъ подробно, какъ въ разговорѣ. Мнѣ 
кажется, что нѣтъ надобности особоппо распространяться ((Іёіаіііеі. 
зе гёрашіге); напишите къ нему вкратцѣ (еп Ъгсі), что, нс будучи 
въ состояніи исполнить просьбу его матери по весьма многимъ не¬ 
зависящимъ отъ васъ причинамъ, вы просите его, чтобы онъ заѣхалъ 
(сіе раззег) къ вамъ самъ. Этого еще не достаточно: я долженъ же 
объяснить ему, какія это причины, а то онъ не пойметъ и подумаетъ, 
что я не исполнилъ нхч. порученія по своей небрежности и лѣни, 
между тѣмъ какъ я тутъ ни при чемъ ()с іі’у зиіз роиг гіен). Не 
разсказывайте, пожалуйста, при (еп ргёзепсе) чужихъ людяхъ по¬ 
добнаго рода вздоръ, а то многіе могутъ подумать, что вы и читать 
не умѣете. Но онъ увѣрялъ меня, что разсказъ объ этомъ проис¬ 
шествіи (ёѵёпешепі, аѵепіиге) былъ напечатанъ (ёіге іпзёгё) въ 
одной изъ нашихъ газетъ; опъ говорилъ мнѣ даже въ какой именно. 
Онъ посмѣялся (зе тоциег) надъ вами, а вы приняли все за чистую 
монету (роиг (Іс Іа ѵёгііё) и разсказываете всѣмъ такую чепуху (аЪ- 
зшчіііё); я увѣренъ, что если бы вы подумали хорошенько, то (вы) 
увидали бы безъ большого труда, насколько это неправдоподобно. 
Можетъ быть вамъ это и кажется невѣроятнымъ, но я тутъ (у) не 
вижу ничего особеннаго; псе вѣдь у насъ возможно. Да, почти вес, 
но только нс это; но моему мнѣнію, нужно быть сумасшедшимъ, 
чтобы повѣрить такого рода извѣстію. 


70 . 

Что это, вы только что встали (ѵоиз ѵеііег сіе ѵоиз Ісѵег)? 
отлично? знаете лн вы, который уже часъ ? Полюбуйтесь (Ѵоуопз!), 
не правда ли, что еще очень рано: только три четверти третьяго? Сначала 
вы меня спросите (Сошшепсег раг те Лсгаашіег), въ которомъ часу 
54 


я легъ, а потомъ уже удивляйтесь моей лѣни; знаете ли вы, что я 
легъ не вчера почыо, а сегодня утромъ въ одиннадцать часовъ; всю 
ночь я пробылъ у М., который захворалъ вчера вечеромъ. Что же 
съ нимъ случилось, во вторникъ онъ еще былъ совершенно здоровъ? 
Да, утромъ онъ еще чувствовалъ себя отлично, а ночью чуть не 
(і’аіПіг) умеръ; вчера, около (зиг Іез) одиннадцати часовъ вечера, съ 
нимъ случился ударъ. Это уже второй разъ въ настоящемъ году; я 
его не понимаю (сопссѵоіг) : зная, насколько ему вреденъ тотъ образъ 
жизни, который онъ ведетъ, проученный (арргіз) горькимъ опытомъ, 
онъ все-таки не думаетъ бросить (зс сіёйнге (1е...) свои ужасныя 
привычки. — Спросите его, что ему угодно, почему опъ не уходитъ, 
вѣдь ((Іонс) ему уже было сказано, что М. нѣтъ дома, а безъ него 
никто не дастъ ему и пяти копѣекъ. Онъ говоритъ, что онъ пред¬ 
почитаетъ подождать, чѣмъ приходить второй разъ. Кстати, кончили ли 
вы уже всѣ расчеты съ прочими работниками? Не совсѣмъ : двоимъ 
я еще не отдавалъ денегъ, потому что, за израсходованіемъ (ауапі 
(ІёЪонгзё) въ субботу 268 руб., у меня не хватило наличныхъ 
(денегъ) для расчета. Почему же вы молчите и не говорите (мнѣ) 
объ этомъ (еп): развѣ я могу знать (угадать), что вамъ нужны деньги? 
Пожалуйста, не стѣсняйтесь и говорите мнѣ всегда обо всемъ безъ 
всякихъ церемоній. Я не хотѣлъ васъ безпокоить, зная, что всѣ эти 
дни вы были весьма заняты, при томъ же дѣло было не къ спѣху 
(не ргеззаіі раз). 


71 . 

Выбирайте какіе-нибудь другіе часы, но въ три или четыре 
(часа) я не могу быть дома, да и вообще это обѣденное время не¬ 
удобно. Но у васъ всегда нѣтъ времени, а между тѣмъ вы ничего 
не дѣлаете; что вы дѣлаете и чѣмъ вы заняты, я думаю, вы и сами 
того не знаете. Вы судите сами по себѣ: проводя всю свою (вашу) 
жизнь въ бездѣйствіи (іепёапсс), вы думаете точно такъ и про другихъ; 
вамъ кажется непонятнымъ, вы не можете себѣ представить (зе 
йодігег), какъ это люди не имѣютъ времени. Извините меня, я самъ 
знаю такихъ людей, у которыхъ положительно нѣтъ свободнаго 
времени, но вмѣстѣ съ тѣмъ, знаю и то, что они дѣлаютъ; про ваши 
же занятія я слышалъ только отъ васъ, а этого для меня недоста¬ 
точно (знМге) ; сознайтесь сами, иногда вы вѣдь любите изъ мухи 


дѣлать слона. — Если до шести часовъ я не приду, то не ждите 
меня больше п уходите: это будетъ означать (ееіа ѵоікіга Діге), что 
я останусь у нихъ почевать. Но завтра, въ девять часовъ утра, 
вамъ нужно уже (будетъ) быть въ городѣ: такъ не лучше лн вернуться 
сегодня вечеромъ; иначе вы можете проспать, п тогда опоздаете къ 
М. Не безпокойтесь, я встапу въ шесть часовъ утра и въ половинѣ 
восьмого (я) уже буду въ городѣ; полтора часа, которые мнѣ оста¬ 
нутся, совершенно достаточны па то, чтобы одѣться (ропг вГІіаЪіІІег) 
п пріѣхать къ нему. Если вы встанете въ шесть часовъ утра, тогда 
вы поспѣете (ѵепіг <і ѣеіпрз); но я увѣренъ, что этого не случится; 
смотрите, чтобы не упустить дѣла ради (а саизе <1е...) пустого удо¬ 
вольствія, которое не уйдетъ (йііге) отъ васъ; вы можете поѣхать 
къ нимъ и завтра. Я могу отложить свою поѣздку (ехспгвіоп, ѵоуа^е) 
и до болѣе удобнаго (йіѵогаЫе) времени, но это какъ-то неловко 
(ітроіі), тѣмъ болѣе, что я обѣщался быть у нихъ непремѣнно (запз 
ілиіо) сегодня, и они будутъ меня ждать. 


Вамъ, какъ человѣку опытному въ (еп) подобнаго рода дѣлахъ 
(агёаіге, таѣіёге), должно быть извѣстно, нуженъ ли залогъ (ип саи- 
ііоппетепі) при такомъ подрядѣ(ипс зошпіззіоп) или нѣтъ? По (Веіон) 
англійскимъ законамъ, это дѣлается (зе ргаііфіег) такимъ образомъ: 
если подрядъ отдается одному лицу, то залогъ необходимъ (ішіізреп- 
заЪІе, оЫщаіоіге, Де гі&иеиг), хотя бы это лицо н представило дока¬ 
зательства своей состоятельности (зоІѵаЪіІііё); если же подрядъ 
беретъ компанія или товарищество, тогда нѣтъ надобности (пёсеззКё, 
игренее) въ залогѣ, но зато отвѣтственность круговая (шиіиеііе, 
сошлите, гёсіргоцие). И это вы знаете навѣрное? Конечно; впрочемъ, 
если вы мнѣ не довѣряете, тогда обратитесь къ любому изъ здѣш¬ 
нихъ юристовъ,— н онъ вамъ подтвердитъ мои слова. Но подобнаго рода 
условіе не особенно разумно, я даже не понимаю (заізіг) его значенія 
(Іа зщпШсаИоп, Іа роіѣёе).—Что же они не подаютъ (зегѵіг) обѣдать; 
развѣ вы не говорили, чтобы обѣдъ былъ готовъ къ (ропг) четыремъ 
часамъ? — уже 10 минутъ пятаго, а они еще и не думали накрывать 
столъ (теМге 1е соііѵегі). Я не понимаю, почему они медлятъ (іагДег); 
но я нмъ сказалъ два часа тому назадъ, что мы будемъ обѣдать 
сегодня ровно въ четыре часа. Извините, если я васъ потревожу 56 


((Іёгаіщег), но спуститесь, пожалуйста, н поторопите повара, а то онъ 
подастъ по обыкновенію въ пять часовъ — и я останусь сегодня безъ 
обѣда. Но если у васъ нѣтъ времени, то поѣзжайте, вы вѣдь вернетесь 
черезъ часъ; развѣ это такъ далеко? Это неудобно, тѣмъ болѣе, что 
въ шесть часовъ мнѣ нужно быть у адвоката А.; къ чему же (а 
([іюі Ъоп) возвращаться изъ такой дали? — я хотѣлъ пообѣдать и 
заодно (а Іа 1'оіз) отправиться сначала къ К., а затѣмъ къ А. 


;з. 

Если вы надѣетесь только (не еще) на него и не думаете сами 
заняться этимъ дѣломъ, то я сомнѣваюсь, чтобъ вы успѣли; 
но моему мнѣнію, онъ не в г ь состояніи заниматься чѣмъ-либо по¬ 
добнымъ. Тѣмъ нс менѣе, въ прошломъ году онъ устроилъ подоб¬ 
наго рода предпріятіе (епЪгергізе) въ 4 мѣсяца. Это былъ простой 
случай (ни саз, ип Ъазаічі); тогда онъ сидѣлъ преспокойно (іоиі 
ігашщіііетепі) дома, а за него хлопоталъ (зе Лопнег (1с Іа реіне) его 
другъ X., котораго въ настоящее время.нѣтъ въ городѣ. Посмотримъ, 
что случится (асіѵепіг); черезъ мѣсяцъ или полтора уже можно будетъ 
судить, какой исходъ (ипе іззие) получитъ наше предложеніе, хотя 
я и нс вижу причинъ, которыя могли бы послужить къ его откло¬ 
ненію (1с ге^еі). — Бы дѣлаете очень худо, что даете ему столько 
денегъ: это пріучаетъ его только къ расточительности (Іа ргойі^аШё); 
привыкнувъ смотрѣть (сопзпіёгег) на деньги, какъ на вещь, весьма 
легко добываемую (і'асііе а (здріег), впослѣдствіи (раг Іа зиНе) онъ 
можетъ испытать немало горя. Но я не даю ему особенно много; 
нельзя же ему давать 20 р. въ мѣсяцъ. Отчего же нѣтъ? — да и 
къ чему ему (а (щоі Іпі зеіѣ) деньги: развѣ у него нѣтъ готовой 
квартиры, стола, платья, однимъ словомъ всего; вѣдь эти деньги вы 
даете не на житейскія потребности, а просто на удовольствія; развѣ 
вы полагаете, что для шестиадцатилѣтняго мальчика мало 20-ти 
рублей въ мѣсяцъ ? — а какъ же живутъ (дѣлаютъ) другіе его 
товарищи, у которыхъ нѣтъ и 20-ти копѣекъ для этой цѣли? Другіе 
были воспитаны при другихъ условіяхъ жизни, оин привыкли къ 
нуждѣ съ самаго ранняго возраста (йёз 1 а§'с 1е ріиз іепііге), это 
дѣло совсѣмъ другое. Извините меня и не сердитесь, по это такой 
вздоръ, на который и отвѣчать не стоитъ (не тёгііе раз (Іе гёропзе). 


57 


74. 

Когда я его встрѣтилъ вчера, то онъ еще ничего не зналъ объ 
этомъ (си); если же опъ и получилъ какое-нибудь (циеКопцие) извѣ¬ 
стіе, то развѣ вчера вечеромъ. М. былъ у него около (зиг) восьми 
часовъ вечера, и оиъ ему передавалъ, что въ половинѣ седьмого (онъ) 
получилъ телеграмму. Въ такомъ случаѣ он'ь долженъ ѣхать; что же 
вы будете дѣлать безъ него, у васъ самихъ нѣтъ же времепп зани¬ 
маться этимъ дѣломъ? Нужно будетъ попросить кого-нибудь изъ 
моихъ знакомыхъ окончить то, что онъ началъ. Но это не такъ 
легко; я знаю многихъ, которые возьмутся (зе сііаг&ег) за это дѣло, 
но не даромъ (^гаіиііетспі;); по правдѣ сказать, кому же охота (<щі 
аига епѵіе) терять время безъ всякой (іоиі) для себя пользы. А 
развѣ вы думали, что М. занимался даромъ? — онъ мнѣ стоилъ 
болѣе двухсотъ рублей въ мѣсяцъ. — До сегодняшняго дня я 
ничего не зналъ о его смерти; напротивъ, не получая никакого 
извѣстія, мы думали, что онъ поправляется. Гдѣ же теперь его жена 
п дѣти? Пока все его семейство еще въ городѣ, но они не останутся 
здѣсь долго: какъ только окончатъ кое-какія дѣла, сейчасъ же 
отправятся въ деревню, гдѣ они и думаютъ поселиться (зё4аЫіі } 
зе йхег). Но вѣдь это имѣніе не его (и’езі раз а Іпі): оно принадлежитъ 
его старшему брату; поэтому (я) не думаю, чтобы она поселилась 
(зе йхег) тамъ навсегда. По крайней мѣрѣ, на нѣкоторое время, а 
тамъ Богч» знаетъ, что будетъ (іі аггіѵе): можетъ быть, она выйдет ь 
замужъ вторично (зе гешагіег). Едва ли, тѣмъ болѣе, что послѣ него 
не осталось (онъ не оставилъ) ровно ничего; а безъ нриданаго (Іа 
(Іоі) никто ее не возьметъ. 


7о. 

Онъ мнѣ предлагаетъ два мѣста: одно — въ (сп) провинцію на 
3,800 р. въ (раг) годъ, другое здѣсь — на 2,900; на что рѣшиться 
я и самъ не знаю; уѣзжать мнѣ не хотѣлось бы; сч> другой стороны 
((Гаиіге рагЪ), трудно помириться съ мыслью, что я лишусь тысячи 
руб. почти добровольно (сіе Ъоп §тё). Мнѣ кажется, что въ этомъ 
выборѣ вы должны руководствоваться (зе &иі<1ег) главнымъ образомъ 
не денежною (рёсішіаіге) выгодою, а шансами дальнѣйшей (іиіше) 
58 


карьеры; если мѣсто, которое онъ предлагаетъ вамъ здѣсь, будетъ 
способствовать (сопігіЬиег) къ быстрому повышенію (Гаѵапсетеііі), 
тогда нечего н думать—оставайтесь здѣсь; но если же эти шансы 
одинаковы, то конечно глупо было бы терять тысячу рублей ради 
удовольствія жить въ столицѣ. Въ томъ-то и бѣда (ѵоііа 1е шаі), что 
я не могу знать заранѣе, гдѣ будетъ выгоднѣе: одни говорятъ, что 
слѣдуетъ предпочесть мѣсто въ провинціи, такъ какъ оно болѣе 
самостоятельно: прослуживъ три года въ этой должности (Іа ібпсііон, 
Іа сііаг&е), я могу разсчитывать быть персведепнымъ въ столицу па 
еще лучшее мѣсто; другіе же говорятъ, что. отправившись (шіе йіз. 
рагіі) въ провинцію, я рискую остаться тамъ десятокъ лѣтъ на той 
же самой должности; что необходимо стараться во что бы то ни стало 
(а Іоиі ргіх) остаться здѣсь, на виду у ближайшаго начальства (іея 
сііеіз); вотъ и рѣшайте теперь, на чьей сторонѣ правда? Конечно, 
это дѣло не пустячное, а потому вамъ слѣдуетъ хорошенько обдумать 
его раньше, чѣмъ вы рѣшитесь на что-нибудь. Кстати, что же вамъ 
совѣтуетъ N.. который предлагаетъ вамъ эти мѣста, каково его 
мнѣніе? 

;<>. • 


Ыс говорите, пожалуйста, такъ скоро, вы забываете, что я 
говорю по-фрапцузкн еще очень мало. Не безпокойтесь, я знаю 
отлично, какъ вы говорите; я увѣренъ, что вы меня вполнѣ пони¬ 
маете. Конечно, я уже привыкъ къ вашему разговору (ѵоіге тапіёге 
(1с рагіег), но иногда, нс будучи въ состояніи слѣдитъ (ыііѵге) за 
нитью разсказа, (я) путаюсь (з’етЬгоиіІІег) и многое остается для 
меня непонятным'!,. Но это бываетъ весьма рѣдко, въ видѣ, исклю¬ 
ченій; до сихъ поръ еще не случалось, чтобы вы меня не поняли; 
если иногда вы и не понимаете отдѣльныхъ словъ, то все-таки (вы) 
всегда схватываете (заізіг) смыслъ цѣлой фразы. Но этого для меня 
недостаточно: я долженъ понимать совершенно ясно ісаждое слово.— 
Оттого вы и скучаете, что ничего не дѣлаете; займитесь чѣмъ бы то 
ни было, хотя ради (ронг) собственнаго удовольствія, и вы увидите, 
что всѣ ваши болѣзни пройдутъ сразу. Но я занимаюсь и теперь; 
развѣ для того, чтобы имѣть какое-нибудь занятіе, необходимо по¬ 
ступать на службу н такимъ образомъ связывать (з’оЪН&ег) себя 
обязанностями? вы же знаете, что я занимаюсь музыкою; кромѣ 
того, много читаю, развѣ все это не занятія? Для другого это было 


59 


бы достаточно (зпШге), но не для васъ; вамъ необходимо имѣть такое 
занятіе, которое не зависѣло бы отъ васъ самихъ: не будучи при¬ 
нуждены заниматься ежедневно (циоШіешіетепі, сііацие ,]оиг), вы 
проводите большую часть времени въ бездѣйствіи, потому что ваши 
занятія музыкою и чтеніемъ я ставлю (сопзМёгег) ни во что. Но 
если вы мнѣ но вѣрите, то спросите мою сестру: она влмч. скажетъ, 
бездѣйствую ли я или нѣтъ; если иногда и случалось, что въ иной 
день я нс игралъ, то ото было всегда въ видѣ исключенія. 


Это для меня такая неожиданность, про которую мнѣ никогда и 
нс спилось (гёѵег); если бы ие вы мнѣ это разсказывали, а кто-нибудь 
другой, — я положительно сказалъ бы, что это вздоръ. Это доказы¬ 
ваетъ только, что до сихъ норъ вы еще мало знали его, впрочемъ, 
иначе п быть нс можетъ; развѣ, встрѣчаясь разъ или два вь годъ, 
возможно узнать (соппаііге) характеръ человѣка: для этого иногда 
(рагГоіз) необходимы не годъ или два, а десятокъ лѣтъ. Конечно, я 
съ нимъ весьма мало знакомъ, но (я) знаю людей, которые съ нимъ 
знакомы по двадцати лѣтъ, были его товарищами но школѣ, и всѣ они 
твердили въ одинъ голосъ (ішапітѳшепі), что это замѣчательно честный 
человѣкъ, неспособный ни на малѣйшій неблаговидный (таііюпнёіе) 
поступокъ; помилуйте, его выставляли (сіісг) всегда примѣромъ для 
прочихъ, какимъ-то исключеніемъ; всѣ ему вѣрили, уважали, любили, 
преклонялись (айогег) даже, — и все это, какъ оказывается, была 
простая комедія!—До сихъ поръ я не могу помять, отчего вы из¬ 
бѣгаете посѣщать ихъ; я нс знаю почему, но вы какъ-то не долюблн- 
вастс (аігаег) никого изъ нихъ, между тѣмъ они крайне (Ъіеп) любезны 
и внимательны къ вамъ; насколько (аиіапі) вы къ нимь равнодушны, 
настолько (аиіапі) они, напротивъ, расположены къ вам ь. Хотя опи 
и любезны, но, бывая у нихъ, я чувствую себя какъ-то неловко 
(#ёпё); все у нихъ натянуто (айесіё), неестественно, нѣтъ того 
радушія, которое столь необходимо, чтобы (роиг фіе) гости чувство¬ 
вали себя совершенно свободно (а Іеиг аіве). Что касается меня, 
то, бывая у нихъ, я никогда не чувствовалъ никакого стѣсненія 
(роіпі (1е &ёпе), напротивъ: свобода въ ихъ домѣ доходитъ (аіѣеішіге) 
до крайней безцеремонности (1с запз-йщоп). Можетъ быть это проис¬ 
ходитъ оттого, что вы знаете ихч> у г же давно; но я не ду г маю, чтобы 
60 


таково же было мнѣніе вновь (поііѵеііегаепі) введеннаго человѣка въ 
ихъ домъ; вы уже свыклись съ нхъ гостепріимствомъ, а потому 
многое, странное (Ъігагге) для посторонняго человѣка, для васъ уже 
не ощутительно (зепзіЫе). 

78. 

Гдѣ онъ служилъ прежде н были ли имъ довольны — этот я 
не могу вамъ сказать; но изъ всего видно, что это очень порядочный 
человѣкъ; главное его достоинство (1е гаёгііе) то, что онъ не пьетъ 
(з’епіѵгег), а это рѣдкость въ настоящее время (роиг 1е іпоіпепі). Вы 
какъ-то особенно счастливы на прислугу; вообразите, (что) у меня 
никто пе живетъ (гезісг) болѣе двухъ или трехъ мѣсяцевъ; всякій 
разъ мнѣ попадается (ігоиѵег, ІотЪег виг) такая дрянь (шіе сапаіііе), 
что положительно нѣтъ никакой возможности держать въ домѣ. Можетъ 
быть, вы черезчуръ взыскательны (ехщеапі), потому что нельзя 
же допустить, чтобы всѣ были съ пороками и ни къ чему не годны 
(ргоргев а гіеп), это что-то невозможное; изъ десяти можно всегда 
найти двухъ или трехъ порядочныхъ. У васъ всѣ они будутъ сносны 
(виррогіаЫѳ, іоіёгаЫе), потому что пмъ нечего дѣлать; отчего и не 
жить, когда у нихъ одно лишь занятіе — спать чуть ли нс цѣлый 
день; но гдѣ есть дѣти и большое семейство, какъ у насъ, тогда 
это положительно невыносимо. — Еслибъ я могъ предвидѣть, что все 
это кончится такимъ образомъ, неужели, вы думаете, я истратилъ 
бы столько денегъ напрасно; мнѣ и въ голову не приходило, что они 
могутъ отклонить (ге^еіег) мое предложеніе. Откуда же у васъ по¬ 
явилась такая увѣренность, что они непремѣнно согласятся на ваше 
предложеніе; развѣ вы имѣли возможность знать заранѣе ((Ѵаѵапсе) 
условія, предложенныя другими лицами ? Этот я не имѣлъ, но, судя 
по (зеіоп) прошлогоднимъ цѣнамъ, (я) былъ увѣренъ, что цѣна 
назначенная (ііхё) мною, будетъ самою низшею, притомъ же К. 
увѣрялъ меня, что мое предложеніе самое выгодное. Впредь это будетъ 
вамъ хорошимъ урокомъ — не полагаться (с.оиіріег) никогда на другихъ, 
а дѣлать все самому. 

79. 

Отчего вы не идете спать? — мало того (раз сопіепі сіе...), что 
вы сами ничего не дѣлаете, (вы) еще мѣшаете и другимъ заниматься. 


61 


Чѣмъ же я вамъ мѣшаю, пишите преспокойно, не обращая вниманія 
(вниз іаіге аПепІіоп) на меня; если уже кто кому мѣшаетъ, то пе 
вы ли? Вы тому причиною, что я не могу писать; вы меня пере¬ 
биваете (іпЪеггошрге) поминутно; дайте (регшеМге) мнѣ кончить это 
письмо — и тогда спрашивайте, сколько вамъ угодно. Что вы при¬ 
дираетесь (сііегсііег сійсапе), если я вамъ и сдѣлалъ два вопроса, 
то тогда вы еще не писали. Отстаньте (Іаіззег Ігаіщиіііе) пожалуйста, 
а то я, ей-Богу (та іоі), выведу васъ изъ комнаты. Зачѣмъ выводить, 
я и самч, уйду, попросите меня только хорошенько (^епііпіепі). 
Неужели это такъ далеко, что вы не можете пойти пѣшкомъ; къ 
чему тратить совершенно напрасно три или четыре рубля ? Если бы 
я чувствовалъ себя вполнѣ хорошо, тогда конечно, (я) не бралъ бы 
кареты; но сегодня мнѣ опять хуже, и я боюсь простудиться, идя 
пѣшкомъ. Повѣрьте мнѣ, вы простудитесь гораздо скорѣе, если вы 
поѣдете; идите лучше всего пѣшкомъ, но не одѣвайтесь (*е гаеМіс) 
очень тепло, надѣньте пальто, а не шубу. Вотъ еще (Ѵоііа сіи поиѵоаи, 
с’езі да!), чтобы прійти и быть принужденнымъ завтра опять лечь 
въ постель (зе гесоисііег); благодарю васъ за совѣтъ: въ шуб 1» я 
уже никакъ не могу простудиться, а въ пальто — навѣ.рное (а соир 
зйг). Съ вами вѣчно одна и та же исторія; неужели вы думаете, я 
вамъ дамъ худой совѣтъ? — вѣдь до сихъ поръ вы еще ни разу не 
раскаивались, послѣдовавъ (ауапі зиіѵі) моему совѣту. Вы вѣдь оттого 
и заболѣли, что одѣвались всегда черезчуръ тяжело; развѣ мыслимо 
(гаізоппаЫе) ходить въ такой шубѣ? — я, человѣкъ совершенно здо¬ 
ровый, и то не вынесъ бы. 


80. 


Вамъ всего мало (Той! ѵоиз езі реи, гіеп пе ѵоиз зиШ); ни¬ 
когда вы ничѣмъ не довольны; годъ тому назадъ, когда у васъ не 
было еще этого мѣста, вы только (пе... <щс...) и мечтали о томъ, 
какъ бы окончательно устроиться (з’іпзіаііег); наконецъ, послѣ многихъ 
хлопотъ, вы получили (оМепіг) мѣсто даже лучшее; и что же (ей 
Ъіѳп)? — вамъ опять мало, вы вѣчно завидуете всякому. Да развѣ 
я не правъ? - обидно же видѣть, какъ другіе ничего не дѣлаютъ и 
получаютъ (іоисѣег, гесеѵоіг) чуть ли не въ десять разъ больше меня. 
Мало ли что съ другими бываетъ; есть такіе, которые владѣютъ 
милліонами; по чтожъ изъятого ((рі’сзі-се еще ееіа іаіі)? — неужели 


потому, что другіе богаты, а у васъ нѣтъ такого состоянія, вы 
сойдете съ ума? Мнѣ кажется, что человѣкъ можетъ быть вполнѣ 
счастливъ п нс имѣя тысячъ для удовлетворенія своихъ прихотей н 
капризовъ. — Если вы хотите узнать всѣ подробности этой не¬ 
счастной исторіи, то не перебивайте меня; развѣ я могу разсказы¬ 
вать. когда поминутно вы мнѣ дѣлаете разнаго рода вопросы, большая 
часть которыхъ не касается (іоисііег) того, что насъ интересуетъ. 
Согласитесь (сопѵеніг), что нельзя составить (іаігс) себѣ полнаго по¬ 
нятія о происшедшемъ (1е зигѵеіш), не зная многихъ мелочей; ни 
одинъ изъ моихъ вопросовъ нс могъ отвлечь (сіёіоигпег) вашего вни¬ 
манія отъ главнаго предмета. Я не отрицаю, что многое можетъ 
интересовать васъ; но дайте (рсгтеМге) мнѣ кончить, — н тогда 
говорите п спрашивайте сколько вамъ угодно: я вѣдь не уйду 
сейчасъ же; у насъ еще есть достаточно времени наговориться вдоволь 
(а Іоізіг). Продолжайте, пожалуйста; даю вамъ честное слово, что 
больше (я) не буду уже вамъ мѣшать; кончайте начатый разсказъ — 
это чрезвычайно любопытно. Я уже п забылъ, на чемъ (я) остано¬ 
вился (гейіег); погодите, дайте-ка мнѣ вспомнить. Если не ошибаюсь, 
то я остановился на томъ мѣстѣ своего разсказа, когда мы прибыли, 
наконецъ, въ городъ Р., послѣ двухнедѣльнаго странствованія (ѵа§ді- 
Ъоікіа&е) въ пустынѣ; развѣ я уже разсказывалъ вамъ, какъ насъ 
приняли и какъ горько мы разочаровались въ нашихъ ожиданіяхъ? 


81 . 

Я прочиталъ всю эту повѣсть, но (я) съ вамп не согласенъ (,)е 
не 8НІ8 раз Пе ѵоіге аѵіз): она далеко не такъ хороша, какъ вы 
говорили, въ ней (у) я не нашелъ пи одного типа дѣйствительно 
естественнаго; все это очерки (иве ехщііззе, ип сгосцііз), н ничего 
нѣтъ вполнѣ законченнаго. Ваше мнѣніе меня крайне удивляетъ; 
оно для меня совсѣмъ (іоиі) ново, до сихъ поръ мнѣ приходилось 
только и слышать однѣ лишь похвалы; всѣ, безъ исключенія, на¬ 
ходили его послѣднюю повѣсть выходящею изъ ряда обыкновенныхъ 
(Ііогз 1і§не); многіе говорили даже, что это лучшее произведеніе 
нашего времени. Я не говорю, что оно худо, эта повѣсть выше (зн- 
регіеиг а) многихъ нашихъ романовъ, въ ней есть дѣйствительно 
прелестныя мѣста (разза&е), но ей многаго еще недостаетъ, чтобы 
назвать (цпаМег сіе) это произведеніе образцовымъ. Развѣ вы на¬ 


ходите, что между его прежними произведеніями есть вещи лучше 
написанныя? Конечно, но моему мнѣнію, его первыя повѣсти выше 
всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ (рагаііге) впослѣдствіи; въ нихъ его 
талантъ ярче (ёѵісіепі), могущественнѣе; всѣ его тогдашнія (сі’аіогз) 
произведенія полны естественности и правды. — Однимъ словомъ, вы 
вполнѣ довольны вашимъ путешествіемъ? Да, оно доставило мнѣ 
столько удовольствія и обошлось такъ дешево, что я уже начинаю 
думать, какъ бы устроиться, чтобы и на будущій годъ отправиться 
за границу. Это весьма не трудно; слѣдуетъ лишь взять паспортъ, 
захватить (етросііег) рублей 800 — и въ дорогу. Вамъ это не трудно 
устроить; вы вѣдь холостой, а у меня семья, дѣти; да къ тому же 
и дѣла, которыя не такъ-то легко оставлять безъ присмотра (Іа зиг- 
ѵеіііапсе). Мнѣ кажется, что ваша семья не можетъ служить пре¬ 
пятствіемъ: она вѣдь п будущимъ лѣтомъ будетъ жить, но всей 
вѣроятности, въ деревнѣ, какъ и всегда: дѣла же не на столь важны, 
чтобы могли требовать вашего постояннаго пребыванія въ Петербургѣ. 
Конечно, не важны, а все-таки безъ меня поразстрондись. 


82 . 


Я не понимаю, отчего вамъ не ѣхать прямо въ Лондонъ, зачѣмъ 
останавливаться въ Берлинѣ; если бы вы тамъ никогда не были, 
тогда другое дѣло, но Берлинъ вѣдь знакомъ вамъ не хуже (такъ же 
хорошо, какъ и) Петербурга. Мнѣ нѣтъ никакой надобности торо¬ 
питься; до 18-го числа у меня остается еще восемь дней; если я 
пріѣду въ Лондонъ 15-го вечеромъ, развѣ это не достаточно (зиіТіге) ? 
Но если вы намѣрены пробыть три дня въ Берлинѣ да день въ 
Брюсселѣ, такъ какимъ же образомъ 15-го числа вы будете уже въ 
Лондонѣ? Не безпокойтесь, пожалуйста, это уже мое дѣло; я вамъ 
говорю только, что въ четвергъ, 15-го мая, (я) уже буду на мѣстѣ; 
какъ я устроюсь и поѣду, — все это предоставьте моему собствен¬ 
ному усмотрѣнію (а- та &иізе); я вѣдь уже не дитя, которое нуждается 
въ наставленіяхъ (Гіпзігисііоп). — Я помогалъ ему столько разъ, что 
въ настоящее время и не думаю заботиться о томъ, какъ оиъ выйдетъ 
изъ этой бѣды. Два года тому назадъ, еслибъ я не далъ ему 3,000 руб., 
онъ погибъ бы окончательно; — н что же?— все это было напрасно: 
дѣлъ своихъ онъ не поправилъ (ашеііоѵег), а всѣ деньги прокутилъ 
(§азрШег) въ три мѣсяца. Однакожъ, нельзя же оставить его въ 

такомъ положеніи, помочь необходимо, если не ради его самого, то 
для его семейства: вѣдь жена и дѣти не виноваты; нельзя же до¬ 
пустить, чтобы они окончательно погибли. Но у меня п средствъ не 
хватитъ помогать постоянно; хорошо разъ, два, три наконецъ, но не 
каждый же годъ; повѣрьте мнѣ, что будучи увѣренъ въ томъ, что 
его не оставятъ на произволъ судьбы (ап §тё <1е зов зоіѣ), онъ ни 
о чемъ п не заботится, зная, что, такъ или иначе, (онъ) не умретъ 
отъ нужды (Іа тізеге). 


83. 

Что вы тамъ ни говорите (ѵопз аѵс/ Ъеан (Ііге), но вашъ хваленый 
докторъ не внушаетъ (іпврігсг) мнѣ ни малѣйшаго довѣрія; кто такъ 
много говоритъ, какъ онъ, тотъ, по всей вѣроятности, мало дѣлаетъ. 
Что же онъ такое говорилъ, что могло произвести на васъ столь 
дурное впечатлѣніе (ітргеззіопег)? Мнѣ кажется, что вы знаете его 
лучше меня; помилуйте, послушавъ его (а Гепіепсіѵе рагіег), поневолѣ 
приходишь къ тому заключенію, что кромѣ него у насъ нѣтъ ни 
одного порядочнаго доктора; онъ критикуетъ всѣхъ: одниъ глупъ, 
другой невнимателенъ, третій невѣжда (і^погапй); выходитъ (іі зеп 
зиЧ), что онъ одинъ верхъ (1е совіЫе) совершенства. Отчасти это 
правда; ему нельзя отказать въ знаніи своего дѣла (І’аіѣ), по крайней 
мѣрѣ его хвалятъ очепь многіе, оттого у пего и такая огромная 
практика (Іа сІіепШе); знаете ли вы, что иногда у него нѣтъ и пяти 
минутъ свободнаго времени (1с Іоізіг). Если у него большая практика 
ото еще нс доказываетъ, что онъ дѣйствительно хорошій докторъ, 
знающій свое дѣло; практику имѣютъ н самые плохіе доктора, для 
этого нужны, во-первыхъ, большой кругъ знакомства, затѣмъ хорошая 
обстановка (Гепіопга^е) и, наконецъ, отчасти извѣстная доля счастія. 
Но я могу привести (сііег) вамъ нѣсколько десятковъ случаевъ, въ 
которыхъ онъ дѣйствительно выказалъ себя (іаігс ргеиѵе (Іёііс) от¬ 
личнымъ докторомъ; да вотъ (іепег), напримѣръ, Петръ: вѣдь онъ 
единственно ему обязанъ своимъ спасеніемъ (Іа ^иёгізов). Вы такъ 
думаете, но я съ вами не согласенъ: Петръ обязана» своимъ спасе¬ 
ніемъ исключительно своей желѣзной натурѣ, которая вынесла такую 
опасную болѣзнь; нс будь у него такого сильпаго сложенія (сош- 
ріехіоп), его не спасло бы н само чудо, а вашъ знаменитый медикъ— 
и подавно (сі’аиіапі тоіпз). 


Конечно, мнѣ было бы пріятнѣе имѣть дѣло съ вами, нежели 
съ чужими людьми; но если нельзя уже иначе устроить, то что же 
дѣлать? — я согласенъ и на ото условіе. Если бы я жилъ постоянно 
здѣсь, тогда, но всей вѣроятности, вамъ не пришлось бы имѣть ни¬ 
какихъ дѣлъ съ посторонними; ио въ томъ-то и бѣда (ѵоііа 1е шаі), 
что я не буду постоянно въ Петербургѣ, потому что все лѣто (я) 
буду въ разъѣздахъ (ев ѵоуа§е), а осенью мнѣ придется (іі Гаиі), 
вѣроятно, отправиться за границу. Но кто же будетъ главнымъ 
управляющимъ (§ёгані ев сііеѣ): вы или господинъ М.? Номинально 
я, но въ дѣйствительности (аи іаіі) онъ; тѣмъ по менѣе будьте со¬ 
вершенно спокойны: М. такого рода человѣкъ, что вы можете быть 
совершенно спокойны: — онъ не причинитъ вамъ нн малѣйшей не¬ 
пріятности; къ тому же ((ГаШеигз), уѣзжая, я постараюсь позна¬ 
комить васъ съ ннмъ, и потому увѣренъ, что черезъ недѣлю вы 
сойдетесь (з’епіепсіге) и сдѣлаетесь ((Іеѵепіг) лучшими друзьями въ 
мірѣ.— Если бы онъ нашелъ неудобнымъ быть у него, то скажите 
ему, что М. представитъ его ему; я уже писалъ къ М., что вавіъ 
братъ ѣдетъ на-дняхъ въ Москву; въ письмѣ я просилъ (его) 
не отказать ему въ своей помощи; поэтому, пріѣхавъ (пне іоіз 
аітіѵё), онъ можетъ немедленно же обратиться къ М.. п тотъ ему 
скажетъ, съ чего слѣдуетъ начать. А развѣ теперь вы не дадите 
ему рекомендательнаго письма къ М.? Если вы желаете, отчего же 
нѣтъ, но это лишнее: М. предупрежденъ заранѣе ((Ѵаѵапсе) и (онъ) 
его уже ждетъ; вашъ братъ можетъ ѣхать даже сегодня. II вы 
полагаете, что этого будетъ достаточно? — развѣ вашъ другъ М. 
въ хорошихъ отношеніяхъ съ X.? Въ такихъ же, какъ я съ вами, 
если не въ лучшихъ; притомъ X. ему обязанъ весьма многимъ; однимъ 
словомъ (Ьгеі) — я вполнѣ увѣренъ, что онъ сдѣлаетъ все, что 
только будетъ отъ него зависѣть; во всякомъ случаѣ, какъ вы, такъ 
и вашъ братъ (вы), можете быть совершенно спокойны, съ этой 
стороны ны не встрѣтите нн малѣйшаго препятствія. 

85. 

Что же онъ говоритъ, возможно ли разсчитывать на него или 
нѣтъ? Знаете ли, что, несмотря на то, что я говорилъ съ ннмъ болѣе 
трехъ часовъ, (я) все-таки не могъ прійти пи къ какому результату 66 


относительно того, какъ онъ намѣренъ поступить (а§іг); правда, онъ 
не отказываетъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя вывести заключенія (соп- 
сіш-е), чтобы (онъ) н соглашался; до сихъ поръ онъ не сказалъ мнѣ 
ничего опредѣленнаго; одно, что можно усмотрѣть (Лёсіпігс) изъ все¬ 
го этого, ото то, что онъ не желаетъ связывать себя никакимъ 
обязательствомъ (Гепда^ешепі) и поступитъ сообразно (сопібппётені 
аих) обстоятельствамъ. Другими словами, что на него нельзя разсчи¬ 
тывать, ну такъ и Богъ съ нимъ; постараемся обойтись и безъ его 
помощи; сегодня же вечеромъ (я) поѣду къ Ы. и попрошу его взять 
все это дѣло на себя. Это было бы лучше всего; но я сомнѣваюсь, 
чтобы И. могъ заняться вашимъ дѣломъ; не забывайте, что у него 
столько р;іботы, что при всемъ желаніи (шаі^гё іоиі зон Ьоп ѵоиіоіі) 
онъ не в'ь силахъ принять новаго дѣла, и притомъ нс очень легкаго. 
— Такъ ему и слѣдуетъ (іі Га Ъіеи тёгііё), пусть другой разъ не 
разсчитываетъ на чужой карманъ; я очень радъ, что наконецъ онъ 
попался (ііоппег (Іесіапз). Однимъ словомъ, всѣ его розовыя надежды 
разомъ рушились (сговіег), нс только онъ ни копѣйки не получил ь 
изъ ея приданаго, по ея родные не даютъ ему (а Іа таін) даже 
и процентовъ; всѣ деньги у его жены, которая не можетъ истра¬ 
тить и рубля безъ ихъ вѣдома (1’іпзіі). Что же онъ дѣлаетъ, не¬ 
ужели мирится съ необходимостью подчиниться ея роднымъ? мнѣ. 
что-то этому не вѣрится. Что же онъ можетъ сдѣлать? какъ это 
НИ (Ъіеп еще) было непріятно для него, но все-таки, въ концѣ кон¬ 
цовъ (ап ІюіК (Іи сошріс), ему пришлось подчиниться волѣ ея род¬ 
ныхъ, иначе онъ рискуетъ потерять и то, что у него есть въ на¬ 
стоящее время. Воображаю, что должна перетерпѣвать его бі.днля 
жена: съ одной стороны (раіѣ) родители, съ другой —такая прелесть 
(Ігёзог), какъ онъ! 


86 . 

Вамъ слѣдуетъ обратиться не къ М., а непосредственно (ігаиіё- 
(Ііаіешепі) къ директору. 31. ничего не сдѣлаетъ, если бы онъ что- 
нибудь и хотѣлъ сдѣлать, такъ къ чему только время напрасно 
терять; впрочемъ, если, по вашему мнѣнію, этотъ путь (Іа ѵоіе) удоб¬ 
нѣе, в'ь такомъ случаѣ поступайте по вашему собственному усмо- 
трѣнію (&иізе). Если я имѣлъ намѣреніе обратиться къ 31., то ни въ 
какомъ случаѣ (ішііеіпепі) не въ надеждѣ, что онъ можетъ посред¬ 
ствомъ своего вліянія сдѣлать что-либо для моего дѣла, а просто 


67 


(Донѣ Ьоппешепі) для того, чтобы имѣть возможность познакомиться 
съ Р., отъ котораго многое будетъ зависѣть. Не вѣрьте вы этому 
вздору: какъ 31., такъ и Р. тутъ ни при чемъ (іГу зоиі роиг гіеп); 
все дѣло будетъ зависѣть отъ совѣта, а они въ немъ не участвуютъ; 
я даже не думаю, чтобы они имѣли знакомыхъ среди членовъ ко¬ 
митета; но, допуская и это, неужели вы думаете, что одинъ или два 
голоса изъ 35-ти могутъ имѣть какое-нибудь значеніе? Въ такомъ 
случаѣ, мнѣ нечего и хлопотать (зе (Іоппег сіе Іа реіпе), когда, 
по вашему мнѣнію, все будетъ напрасно. Конечно, будьте увѣрены, 
что если ваше предложеніе выгодно для правительства, то (оно) бу¬ 
детъ принято и безъ всякой протекціи. —Наконецъ, вотъ и О.! — а 
мы уже собирались начать (аііег соішпепсег) партію безъ васч.; что 
вы такъ поздно, вы навѣрное уже были гдѣ-нибудь? Конечно, се¬ 
годня пятница и мой абонементъ; неужели вы думали въ самомъ 
дѣлѣ, что я пожертвую ЗІазнни изъ-за пустой партіи виста? Развѣ 
опера вамъ еще не надоѣла; я думаю, что весь репертуаръ вы зна¬ 
ете наизусть? Не судите, пожалуйста, о другихъ по себѣ; развѣ 
прекрасное, художественное можетъ когда-либо надоѣсть? — я сомнѣ¬ 
ваюсь, чтобы вы могли пайтн много такихъ людей, которые ска¬ 
зали бы вамъ, что пѣніе и музыка могутъ наскучить. А я вамъ 
найду очень многихъ, которые скажутъ вамъ, что современемъ (а 
Іа Іоп^ие), при однообразіи, и музыка надоѣдаетъ, и не думайте, что 
это мнѣніе профашжь или не понимающихъ музыки. Не думаю, 
чтобы нашелся хотя одинъ человѣкъ, искренно любящій музыку, ко¬ 
торый бы былъ этого мнѣнія; впрочемъ, можетъ быть, подъ словомъ 
любителя искусствъ вы подразумѣваете (епіежіге) людей подобныхъ 
вамъ, тогда (вы) совершенно правы. 


87. 

Она протнворѣчитъ сама себѣ: утромъ (она) говорила въ присут¬ 
ствіи моего брата, что съ понедѣльника она его не видѣла, а часъ 
тому назадъ (она) увѣряла мою сестру, что они видѣлись (сіе І’аѵоіг 
ѵи) въ среду. Послѣ я вамъ это объясню, н тогда вы поймете, отчего 
все это происходитъ; узнавши (арргепсіге) то, что было годъ тому 
назадъ, вы поймете н то, что случилось въ субботу. Они стараются 
скрыть всю эту исторію; но, несмотря на ихъ усилія (Гейшѣ), уже 
почти весь городъ знаетъ (ёіге аи сои г ап Г) о происшедшемъ (зигѵепи, 


68 


аггіѵё) скандалѣ; они забыли, что это не столица, гдѣ многое можно 
скрыть н гдѣ весьма часто живущіе въ одномъ и томъ же домѣ не 
знаютъ другъ друга. Я н придумать (ке йртігег) не могу, что они 
теперь сдѣлаютъ; по моему мнѣнію, послѣ этой исторіи имъ нѣть 
никакой возможности жить (ІтЪіІег) въ городѣ; они должны пере¬ 
ѣхать на постоянное жительство (зе ііхсг) въ деревню пли въ дру¬ 
гой городъ: иначе они сдѣлаются всеобщимъ посмѣшищемъ (гінёе) и 
имъ не дадутъ покоя.—Мнѣ ужасно совѣстно, что вы безпокоились 
напрасно; отчего, видѣвши меня у Р. въ субботу, вы мнѣ нс сказа¬ 
ли, что (вы) собираетесь (аѵоіг 1 іпІеШіоп) прійти ко мнѣ, вы не мо¬ 
жете себѣ представить, какъ мнѣ было непріятно, когда мні> сказали, 
что вы были у меня и пе застали меня дома. Предупреждать я васъ 
не хотѣлъ, во-первыхъ, чтобы не стѣснять васъ, а во-вторыхъ и пото¬ 
му, что въ среду (я) еще и самъ не зналъ, когда у меня будетъ 
больше времени. Не извиняйтесь, пожалуйста, потому что это такіе 
пустяки, про которые и говорить не стоитъ; что за бѣда такая 
(цнеі іпаі у а-і-іі?) — я могу прійти и въ другой разъ. Зная, какъ вы 
заняты, я понимаю, что вамъ не легко собраться (зе гепйге, аііег) 
куда-нибудь, притомъ же вскорѣ и лѣто настанетъ вы > ѣдете, 
такъ опять придется отложить все до будущей зимы. Что вы! 
(аііопз боне!) я вѣдь уѣду не раньше половины іюня (Іа ті-]шп), 
а теперь у паст, едва лишь мартъ; неужели вы думаете, что въ 
продолженіе трехъ съ половиною мѣсяцевъ я не найду нѣсколькихъ 
часовъ, которые (я) могъ бы посвятить (сопзасгег) для моего соб¬ 
ственнаго удовольствія?—во всякомъ случаѣ, я еще буду у васъ 
и даже весьма скоро. 

88 . 

Я уже писалъ къ нему два раза, но до сихъ поръ (я) еще не 
получалъ отвѣта; (я) и придумать (з’ішартпег) не могу, —чѣмъ объяс¬ 
нить его молчаніе; развѣ оиъ боленъ или его уже нѣть вь Па¬ 
рижѣ? Ничего подобнаго не случилось; объ этомъ (ев) вамъ нечего 
и безпокоиться; я вамъ ручаюсь (рагіег), что онъ получилъ оба 
письма, и не отвѣчаетъ потому лишь, что не находитъ времени 
посидѣть (гевіег, раззег) два или три часа дома. Но до сихъ порт, 
съ ннмъ никогда не случалось ничего подобнаго; напротивъ, онъ 
былъ весьма аккуратенъ (ехасі,ропсіиеі); хотя вы н увѣряете меня, что 
ОИЪ въ Парижѣ II нс пишетъ потому только, что у него нѣтъ вре¬ 


мени, но я боюсь, чтобы тутъ (у) пе было чего-ниоудь другого; если 
до среды онъ мнѣ не отвѣтить, то я буду телеграфировать. II уви¬ 
дите, что всѣ мои догадки (виррозШопв) были вполнѣ основательны 
(Ъіен іопсіёез): попавъ разъ въ Парижъ (пне іоів а Рагів), овъ за¬ 
былъ обо всемъ; — это такъ ясно, какъ дважды два четыре. Итакъ 
(аіпзі, ог), до завтра; если будетъ возможно, то вы постараетесь быть 
у меня утромъ, п только въ крайнемъ случаѣ придете вечеромъ, и 
то не иначе, какъ предупредивъ меня объ этомъ заранѣе, въ против¬ 
номъ случаѣ вы не застанете меня дома. Если только будетъ воз¬ 
можно, то я буду у васъ между одиннадцатью и двѣнадцатью часа¬ 
ми; но если утромъ мнѣ не удастся (рагѵепіг) его видѣть, тогда я и 
не буду у васъ; все равно безъ него мы ничего не рѣшимъ. Вставай¬ 
те только пораньше, и вы навѣрно застанете его дома; я знаю, что 
до половины одиннадцатаго онъ не уходитъ изъ дому: конечно, если, 
по обыкновенію, вы подниметесь лишь (пе цис) въ десять часовъ, 
тогда нечего и хлопотать (зе (Іёгаіщсг). Объ этомъ (еп) вамъ не¬ 
чего безпокоиться: въ десять часовъ я уже буду у него; и если толь¬ 
ко это правда, что до половины одиннадцатаго онъ дома, тогда я 
повидаюсь съ нимъ, исключая (ехссріё), конечно, того случая, шн да 
онъ меня не приметъ. Однимъ словомъ, я надѣюсь на васъ, будучи 
увѣренъ, что вы сдѣлаете все, что только зависитъ оть вась для 
того, чтобы наши труды по пропали даромъ. 

89. 

Но онъ не настолько (іеИетспі, ап роіпѣ> боленъ, чтобы нс могъ 
принять меня; я вѣдь знаю, что онъ не лежитъ въ постели (ёігс піііё). 
Вы ошибаетесь, со вчерашняго дня онъ уже не встаетъ; насколько 
оиъ серьезно боленъ, вы можете судить по тому, что со вчерашняго 
дня онъ не велѣлъ никого принимать. Однакожъ мой братъ былъ 
у пего сегодня утромъ; какъ же это могло случиться, если вы го¬ 
ворите, что онъ никого не принимаетъ? Вашъ братъ пришелъ в'ь 
одно время (си тёте іетрз еще...) съ докторомъ Э.; онъ и вошелъ 
съ ннмъ въ его кабинетъ, а затѣмъ и въ спальню. Все это прекрас¬ 
но (Гоіѣ Ъіеп), все-такн подите къ нему п скажите, что я пришелъ 
и прошу его принять меня немедленно (запз геіаічі). Я пойду, если 
вы настаиваете на этомъ (зі ѵоиз у іпзізіея), но (вы) увидите, что 
это ни к'ь чему не поведетъ; оиъ не приметъ васъ, а меня выбра- 70 


нитъ. — Я ос сержусь, что вы не исполнили моей просьбы, я вѣдь 
понимаю, что это было невозможно, но вамъ слѣдовало прійти ко 
мнѣ н объяснить (мнѣ) все дѣло, а не обманывать меня пустыми 
(йЯПе) обѣщаніями. Неужели вы нс понимаете, что со среды я самъ 
былъ введенъ въ заблужденіе (<Чге іпсіиіѣ ен еітеиг) обѣщаніями М.; 
онъ столько наговорилъ мнѣ, что я былъ въ полной увѣренности, 
что до субботы мы уже окончимъ все. А развѣ я не предупреждалъ 
васъ, чтобы вы относились къ его словамъ не съ особеннымъ 
довѣріемъ; развѣ вы его знаете первый годъ; неужели вы не знали, 
что въ большинствѣ случаевъ (роиг Іа ріирдгі) онъ лжетъ? Я зналъ, 
что онъ не прочь прихвастнуть (Ыа&иег), но мнѣ н въ голову не 
приходило (аѵоіг Гніёе), чтобы онъ могъ обманывать насъ въ столь 
серьезномъ дѣлѣ; это было тѣмъ болѣе неправдоподобнымъ, что опт» 
настолько же вашъ хорошій знакомый, какъ и мой. Что вы тамъ 
ни говорите (аѵоіг Ъеаи) въ свое оправданіе (зс іизііііег), но всс-такп 
я скажу, что вы виноваты сами; вамъ слѣдовало буквально (а Іа 
Ісііге) исполнить мои предписанія. 


00 . * 


Если это не стѣснитъ васъ, то я попрошу позволить мнѣ дѣлать 
уплаты помѣсячно; для меня, получающаго (сріі іоисііе) жалованье 
каждое первое число, это будетъ удобнѣе, а для васъ почти безраз¬ 
лично. Конечно, если вы будете платить регулярно; для меня весьма 
важно знать точные (ргёсіз) сроки получекъ (Іа гепігёе); я могу 
даже сдѣлать для васъ и то одолженіе, чтобы вы мнѣ платили ие 
ежемѣсячно, а каждые два мѣсяца; однимъ словомъ, обдумайте (геііё- 
сіііг) все хорошенько н скажите мнѣ на этой недѣлѣ ваше рѣше¬ 
ніе; я согласенъ на все, лишь бы только ваше обѣщаніе исполнялось 
вт> точности (ропсіііеІІетеіЯ). Вы сдѣлали уже для меня столько, 
что съ моей стороны было бы крайне безсовѣстно (ишііюітёіе) зло¬ 
употреблять вашею любезностью и за одолженіе отплатить (вамъ ) не¬ 
благодарностью (ГііщгаііЦкІе); что касается точности, то (вы) мо¬ 
жете быть увѣрены, что не только я пе просрочу (Іаіззег раззег 
1е іегше), но, напротивъ, днемъ ранѣе буду приносить эти деньги. 
Въ такомъ случѣ мы можемъ покончить сейчасъ же; я вамъ дамъ 
чекъ на Международный Банкъ (Вапцие Іііѣегпаѣіопаіе), а вы напи¬ 
шите вексель (ипе Іеііге іі’ёсііап^е, иве ігаііе) на предъявителя (ли 


71 


роіѣеиг). — Онъ не богатъ, но н нс нуждается; у него 3,000 руб. 
въ годъ, но зато вѣрныхъ (сіе іоіЧе аззигапсе); а такъ какъ онь 
человѣкъ весьма аккуратный н разсчетливый, то этихъ денегъ (ему) 
совершенно достаточно; другіе, имѣющіе вдвое больше его, живутъ 
гораздо хуже. Зпаете ли, что для меня это новость: я былъ увѣ¬ 
ренъ, что у него, по крайней мѣрѣ, б или 7 тысячъ годового до¬ 
хода; какъ вы хотите, но мнѣ кажется, что у него должно быть 
больше трехъ тысячъ; помилуйте, на три тысячи невозможно жить 
такъ, какъ онъ (живетъ). Но я васъ увѣряю, что у него нѣтъ боль¬ 
ше; еслибъ у него были какіе-нибудь посторонніе (сазііеі) доходы, 
я это зналъ бы отлично, хотя бы (Ъісп цис) опъ п желалъ скрып» 
это (что-либо подобное). Ыо повѣрите ли, что я расходую до (ей 
ѵігоп) четырехъ тысячъ, а онь вѣдь живетъ лучше меня; у него и 
гости (сіи гаоікіе) чаще, да и вообще всѣ расходы больше; насъ двое, 
а у него цѣлое семейство; я плачу за квартиру 960 р., а овъ пол¬ 
торы тысячи, если не больше. Въ томъ-то н дѣло (ѵоііа Іа сіюзе), 
что не только не больше, но даже на половину меньше. 

91. 

Вы спорите, горячитесь (з’сшрогіег) и нс слушаете того, что л 
вамъ говорю, а между тѣмъ это не пустяки; я вамъ повторяю 
еще разъ, что въ этомъ (ев) онъ ничуть не виноватъ; все произошло 
оттого, что вы не предупредили его во-времн: вамъ слѣдовало на- 
пнеать къ нему 8-го числа, а вы телеграфировали едва лишь 12-го; 
само собою понятно (ееіа ѵа запз сііге), что въ (еп) одинъ день онь 
ничего уже не могъ сдѣлать. По моему мнѣнію, это не извиненіе; не¬ 
ужели онъ не могъ подать заявленія (Іа гецшЧе, Іа йёсіагаііоп) и 
безъ моего извѣщенія? Конечно ему не было никакой надобности 
начинать дѣло безъ вашего вѣдома (Гіпзи); тѣмъ болѣе, что, уѣзжая, 
вы сами сказали ему', (что вы его увѣдомите о времени подачи прось¬ 
бы; что бы вы ни говорили (аѵоіг Ъеаи), какъ вы все это ни объ¬ 
ясняйте, но во всемъ виноваты вы сами. Повѣрьте мнѣ, что я нс 
опоздалъ бы и не пропустилъ бы срока, еслибъ (я) могъ допустить, 
что мой управляющій будетъ такъ глупъ. Что вамъ ни говори (ои 
а Ъеаи), вы все-таки свое (ѵоиз н’еп сіёшогсіег раз); я вамъ повторяю 
еще разъ, что не оиъ глупъ, а вы виноваты. — Я вамъ не говорю, 
что я заставилъ (іаіге) бы его жить отдѣльно, но у меня хватило бы 72 


достаточно характера н твердости (Іа іеппеіе) не дозволить ему играть 
всѣми, какъ куклами; наконецъ, еслибъ я увидѣлъ, что мнѣ съ 
нимъ не совладать (ѵепіг а бонѣ), тогда я отдалъ бы ему всѣ его 
деньги и попросилъ бы безъ всякихъ церемоній нанять себѣ отдѣль¬ 
ную квартиру и жить какъ ему заблагоразсудится (сотте Ьоп Іпі 
зетЫега). Я не спорю (сопіевіег), что вы это сдѣлали бы; ио не у 
всѣхъ же такой характеръ; другой не скажетъ ничего подобнаго и 
постороннему человѣку, не говоря уже объ отцѣ, своей жены. Такъ, 
ио вашему мнѣнію, слѣдуетъ сидѣть (ас іепіг Ігатцііііе) и молчать, 
терпѣть всѣ его прихоти слушать безропотно его брань, однимъ сло¬ 
вомъ— быть его крѣпостнымъ (1е зегГ, Гезсіаѵе) или слугою? За¬ 
чѣмъ вы переходите сейчасъ же къ крайностямъ? — мнѣ кажется, 
что можно не выгонять его изъ дому, не быть его рабомъ и все-таки 
(Іоиі сіе тёте) заставить его уважать ваше мнѣніе (Іепіг соіпріс сіе); 
я не спорю — передѣлать его характеръ почти невозможно, но тѣмъ 
по менѣе съ умѣніемъ (ей засЬаиІ «'у ргешіге) можно до нѣкоторой 
степени обуздать (гсігёнег) его самодурство (Іапіазцііе), и этого уже 
довольно. 


92. • 

Послушайте, неужели васъ такъ интересуетъ, что дѣлаютъ дру¬ 
гіе; неужели вы не въ состояніи жить безъ того, чтобы не сплет¬ 
ничать (пніоіег)? Какія же это сплетни (соішпёга^ез)?— я передаю 
(гссіігс) вамъ только то, что онъ дѣлаетъ, какъ онъ проводитъ вре¬ 
мя и съ кѣмъ (онъ) знакомъ (кто у него бываетъ). Мнѣ какое дѣ¬ 
ло до того, какъ онъ живетъ, кто у него бываетъ п что онъ говорить; 
не глупо ли было бы съ моей стороны, еслибъ пн съ того ни съ 
другого (сіе Ъпі ей Ыанс), я сталъ (зе теііге а) разспрашивать его 
лакея нлп горничную о (зиг) всѣхъ подробностяхъ его жизни; мнѣ 
кажется, что никому нѣтъ дѣла (ге&агйег, ітрогісг) до того, что 
я пью п ѣмъ, съ кѣмъ (я) встрѣчаюсь и кого (я) избѣгаю; тоже са¬ 
мое и меня ничуть не интересуетъ, что происходитъ у иего. Вы ме¬ 
ня не понимаете; если я передалъ вамъ многое о немъ, то ничуть 
не въ видѣ какихъ-то сплетенъ, а для того только, чтобы доказать 
вамъ, что хотя онъ и говоритъ одно, но дѣлаетъ другое. А вы сами 
не подвергаетесь ли (ёіге зіуеі а) той же самой слабости? —Неужели 
вы приняли за правило говорить всегда то, что вы думаете, и, нс 
стѣсняясь, объясняете каждому всѣ мелочи вашей домашней жизни? 


73 


Конечно, я ничего не скрываю; всѣ знаютъ нс только мой образъ 
жизни, по и все то, что происходитъ у меня в г ь домѣ; я того убѣж¬ 
денія, что одно лишь предосудительное (1е ргёцкІісіаЫе) — скрывает¬ 
ся. Хотите, такъ я вамъ докажу, что вы ошибаетесь, чтобы не 
сказать, что п теперь вы говорите неправду. Помните ли, какъ вы 
разсердились па N. за то, что онъ передалъ полковнику К., что вы 
высказали о немъ въ разговорѣ съ госпожою Р. і Это было совсѣмъ 
(Ыеп) другое; тогда я имѣлъ поводъ сердиться на пего; сгоряча я 
высказался (з’ехргітсг) немного рѣзко, а онъ передалъ ему нс весь 
разговоръ, а лишь только то, что больше всего могло его обиділъ. 
Извините, но я не вижу между этими двумя случаями никакой раз¬ 
ницы; если вы утверждаете, что (вы) говорите всегда одну лишь 
правду, то васъ должно весьма мало интересовать, какъ онъ от¬ 
несется (ргепсіге) къ этому (у). Нѣтъ, вы ошибаетесь, говоря лично, 
я могу высказать ему ту же самую правду, но въ формѣ болѣе при¬ 
личной (ііёсепіе, роііе); говоря же съ другими, я передавалъ одни 
факты, не заботясь (зе зоисіег) о і(юрмѣ, въ которой они были пере¬ 
даны. 


9В. 

Мнѣ нужны хорошіе часы; ее будете ли вы столь добры 
показать мнѣ нѣсколько штукъ (ріёсе), но только изъ лучшихъ сор¬ 
товъ. Въ какомъ же родѣ вамъ угодно? Не давайте мнѣ только этихъ 
часовъ: я не думаю, чтобы они были вѣрны. Да, въ этомъ вы не 
ошибаетесь. Мнѣ хотѣлось бы пріобрѣсти часы съ заводомъ безъ 
ключа (гетопіоіг); мнѣ кажется, что это одни изъ лучшихъ п бо¬ 
лію всего практичныхъ; кстати, вы отвѣчаете за точность и качество 
продаваемыхъ вами часовъ? Конечно, исключая полома (Іа саззе), 
угодно ли вамъ съ секундннкомъ или безъ него? А развѣ это со¬ 
ставить большую разницу въ цѣнѣ? Да, но небольшую, во вся¬ 
комъ случаѣ нс болѣе 20-тп руб. Однако, это не мало; впрочемъ, 
покажите мнѣ тѣ и другіе, а тамъ я посмотрю, которые понравятся 
мнѣ больше. Вотъ отличные часы; за ихъ вѣрность я вамъ руча¬ 
юсь і^агапііг); это во всѣхъ отношеніяхъ превосходный экземпляръ. 
Какая же цѣна, напримѣръ, этимъ часамъ? Прежде я продавалъ ( ихъ) 
по (а) 225 р. за штуку, но въ настоящее время я не могу усту¬ 
пить дешевле 235 р. Это почему? мнѣ кажется, что, напротив ь, 
часы годъ отъ году дешевѣютъ, а у васъ выходитъ наоборотъ (с езі 
74 


1с сопігаіге). Вы забываете настоящую (асіиеі) цѣну нашего рубля 
за границею, да притомъ и то, что пошлину (1е Лгоіѣ сѴепІгёе) мы 
платимъ. не. какъ прежде, бумажными деньгами, а золотомъ; теперь 
намъ самимъ всякіе часы обходятся (геѵепіг а) на 10% дороже. Дгг, 
это правда; по все-таки не можетъ же быть, чтооъ разница была 
такъ значительна; я допускаю разницу на 5°/о или 6°/о, но 10 — это 
черезчуръ много (с’еп езі ігор)! Позвольте, разсчитайте сами, и вы 
увидите, что я сказалъ вамъ правду; во-первыхъ, покупая часы 
у фабрикантовъ, мы имъ платимъ и въ настоящее время не деше¬ 
вле прежняго; теперь возьмите разницу на курсѣ (1е соіігз, ГёсІіан°;е) 
да прибавьте къ нему (у) увеличеніе пошлины, и вы увидите, что 
разница на 10°/о можетъ быть только тогда, когда покупается оптомъ 
(еп < 2 Д 08 ); а попробуйте купить одни часы, и вы убѣдитесь, что 
эта разница достигнетъ по крайней мѣрѣ, 25%. Все-таки вы мнѣ 
уступите эти часы за 200 р. — это весьма хорошая цѣна (ші ргіх 
гаізоппаЫе). Помилуйте, я не только не могу уступить 35-ти р., но 
даже и 5-ти. Почему же у васъ дороже, чѣмъ у Б.? — я только 
что былъ (,;е ѵіенз сі’ёіге) у него, и онъ спрашивалъ съ меня за 
такіе же точно часы 215 р. Повѣрьте маѣ, что, вѣроятно, есть 
какая-нибудь разница, я вамъ ручаюсь, чѣмъ (вамъ) угодно, что ни 
одинъ часовой мастеръ въ Петербургѣ не продастъ вамъ такихъ ча¬ 
совъ дешевле (а тоіпз ііе) 255 р. 

и. 

Когда же вы ѣдете и куда именно? Повѣрите ли. что до сихъ 
норъ я и самъ еще не знаю; все будетъ зависѣть отъ обстоятельствъ; 
если до 24-го мая (я) получу долгъ съ М. (если 31. заплатитъ мнѣ 
свой долгъ), тогда (я) поѣду за границу мѣсяца на два съ половиною, 
а потомъ отправлюсь (зе гепДге) къ сестрѣ въ деревню; если же мои 
надежды не осуществятся (зе гёаіізег), тогда поневолѣ придется вы¬ 
бирать одно изъ двухъ: или уѣхать на все лѣто къ дядѣ, или 
остаться въ городѣ; обѣ перспективы нс особенно привлекательны; 
но что же дѣлать? — придется направиться въ Пермскую губернію. 
Что же я ничего не зналъ о томъ, что В. вамъ долженъ і Развѣ я 
вамъ не говорилъ, что прошлую осень онъ занялъ у меня 2,000 р. 
на двѣ недѣли, и вотъ уже больше года, какъ (я) не могу получить 
этихъ денегъ. Въ такомъ случаѣ позвольте ммѣ поздравить васъ: вы 


75 


сдѣлали замѣчательную неосторожность (ііпе Ъсѵие, ішргисіепсе), давь 
ему такую сумму; развѣ вы не знали, что онъ не въ состояніи отдать 
не только двухъ тысячъ, но даже 20-тп рублей? Напротивъ, я былъ 
всегда убѣжденъ, что это весьма состоятельный (аізё) человѣкъ, кото¬ 
рому можно дать не только двѣ тысячи, но даже десять. Его роди¬ 
тели люди весьма богатые, но они не даютъ ему ни копѣйки сь 
тѣхъ поръ, какъ онъ прокутилъ кііззірег) все свое состояніе. Разві. 
вы не слышали, что пять лѣтъ тому назадъ его отецъ отдалъ ему 
два имѣнія, отъ которыхъ въ настоящее время не осталось и слѣда 
(Іа Пасе, 1е ѵезіще)? Не можетъ быть! — не преувеличиваете ли 
вы? — нельзя же допустить, чтобы у него не было ничего? съ ка¬ 
кихъ же средствъ (геззоигеез, тоуепз) онъ живетъ; онъ расходуеіь 
вѣдь до четырехъ тысячъ въ годъ! Этому' нечего удивляться. развЬ 
мало такихъ простяковъ (1е .іоЪагсІ, иіаіз, пщаікі), какъ вы, которыхъ 
обманутъ такому пройдохѣ (сііеѵаііег й’іпйшЛгіе, езсгос), какъ онъ, 
ничего не стоитъ (которыхъ такой пройдоха, какъ онъ, можетъ обма¬ 
нуть безъ всякаго труда)? По если это правда, въ таком ь случай 
мон деньги пропади (с’еп езі Іаіиіс), мнѣ не видать ихъ больше. Что 
ваши деньги пропали, въ томъ вы не сомнѣвайтесь; за это я вамь 
ручаюсь, чѣмъ вамъ угодно. Но если до перваго числа онъ мнѣ не 
отдастъ хотя половины, тогда я обращусь къ его отцу; нельзя же, 
чтобы онъ не заплатилъ за него! Это съ какой стати (роіігциоі »;а), 
развѣ онъ малолѣтній; неужели вы думаете, что его отецъ будеть 
платить за него долги? — да у него и состоянія не хватитъ, чтобы 
удовлетворить всѣхъ кредиторовъ; притомъ не забывайте, что у него 
есть еще двѣ сестры и несовершеннолѣтній братъ. 


95. 

Что вы ни говорите, а я все-таки никогда не повѣрю, чтобы это 
случилось помимо его вѣдома (а зон івзи). На чемъ вы основываете 
ваше убѣжденіе; какія данныя (вы) имѣете, чтобы вывести подоо- 
наго рода заключеніе? Пока я не могу еще высказать вамъ все¬ 
го, но повремените (раПепіег) немного — п я вамъ докажу истину 
своихъ словъ. Можетъ быть, вы и правы, но въ продолженіе пяти 
лѣтъ, какъ я его знаю, я не имѣлъ нн одного случая, который бы 
далъ поводъ усомниться въ его честности. Не подумайте, пожалуй¬ 
ста, что я хочу этимъ (рагіа) сказать, что онъ безупречный чело- 

76 


вѣкъ (.чаи» гергосііс), образецъ (ші тосіеіе) всѣхъ добродѣтелей или 
что-нибудь въ этомъ родѣ; напротивъ, онъ настолько же грѣшенъ, 
какъ п мы всѣ, но его недостатки такъ незначительны, что о нихъ 
п толковать (рагіег) нс стоитъ. Тѣмъ пе менѣе, вы сами признаете, 
что онъ не безъ недостатковъ, что онъ эгоистъ. Да, но не больше 
всякаго изъ насъ; повѣрьте мнѣ, что будь вы сами на его мѣстѣ, 
вы поступили бы точно такъ же, да п смѣшно было бы требовать, что¬ 
бы онъ не заботился о своей будущности; не забывайте, что у не¬ 
го есть семейство, что не вѣкъ (Іоіцопгз) лее онъ будетъ молодымъ; 
когда-нибудь наконецъ придетъ и старость; кто же ему тогда по¬ 
можетъ, если, не воспользовавшись обстоятельствами, опъ очутится, 
въ концѣ концовъ, чуть ли не нищимъ? Хорошо памъ разсуждать 
(ѵоиз аѵег Ъеан гаізоппег), имѣя путь ли не 20 тысячъ годового 
дохода; но я хотѣлъ бы посмотрѣть, что бы вы запѣли, еслибъ 
въ одинъ прекрасный день (вы) очутились бѣднякомъ? Вы меня не 
понимаете; я пе осуждаю (сошіапніег) его за то, что (онъ) не трудит¬ 
ся для другихъ даромъ, но (я) говорю, что цѣлью жизни не должна 
быть одна лишь забота сколотить (і'аіге) состояніе; мнѣ кажется, 
что если по прошествіи какихъ-нибудь 15-ти лѣтъ у него будетъ 
десятью тысячами болѣе или менѣе*, то это пе составитъ большой 
разницы. То-есть, другими словами, вы говорите, что 10 тысячъ 
такой пустякъ, про который и говорить не стоитъ; но если это (та¬ 
ково) ваше убѣжденіе, то, имѣя слишкомъ 600,000, отчего же вы 
не отдадите кому-нибудь изъ нуждающихся десяти (пне іііхаіие) 
тысячъ? Если для пего эта сумма бездѣлица, то какое же значеніе 
(ііпрогіансе, нщніііенііоп) она можетъ имѣть для васъ? 


ІИ). 

Прекратите, ради Бога, этотъ безсмысленный споръ; говорите 
лучше о чемъ-либо другомъ. Да вамъ какое дѣло до насъ? —вѣдь 
мы васъ пе задѣваемъ (ІопеЬег), такъ оставьте насъ въ покоѣ (1 ган- 
цшИо) п занимайтесь своимъ дѣломъ. Уйдите въ столовую или въ 
спальню п спорьте тамъ хотя до самаго утра, тогда я вамъ нс ска¬ 
жу ни слова, но здѣсь вы мнѣ мѣшаете (епіресііег). Извините, что 
мы вамъ помѣшали въ такомъ серьезномъ занятіи, какъ чтеніе 
объявленій. Дѣло пе въ томъ (іі з’аціі), что вы мнѣ мѣшаете чи¬ 
тать, но у меня положительно голова разболѣлась отъ (а саизс сіе) 


77 


вашего крику; это тѣмъ болѣе досадно, что вѣдь это повторяется 
положительно каждый вечеръ. Успокойтесь (зе саішег) пожалуйста, 
мы сію ;кс минуту уйдемъ; дайте (регтеМгс) намъ допить чай. Вы 
можете велѣть подать (зе І'аіге зегѵіг) вамъ чай н въ спальню, а то 
йодъ предлогомъ чая вы можете спорить до часу ночи. Нашъ споръ 
уже давно прекратился; еслибъ вы не вмѣшались ( ініегѵепіі), то о 
немъ не было бы уже и помину (іі псп зегаіь ріиз циезПон). Еслибъ 
я нс вмѣшался, то вы пожалуй подрались бы іѵепіг аих шаінз), 
это тѣмъ болѣе правдоподобно, что вы уже оба вышли изъ пре¬ 
дѣловъ приличія. Послѣ этого мнѣ остается лишь замолчать; что 
же я могу отвѣтить на такую нелѣпость? Перестань, оставь его въ 
покоѣ, бери стаканъ н пойдемъ въ спальню. — Вы хотите доказать 
мнѣ, что медицина наука точная; вы даже сравнивали ее съ (аих) 
математикою, но это положительный вздоръ: подобное сравненіе уже 
само собой (еп зоі-шеше) нелѣпо. Извините, этого я не говорилъ, а 
сказалъ вамъ только, что весьма многое въ медицинѣ доказано съ 
математическою точностью; мнѣ кажется, что между моими словами 
и вашими существуетъ громадная разница. Еслибъ вы говорили о 
физіологіи, то пожалуй я (,іе ронггаіз) и согласился бы съ вами; эта 
наука, несмотря на то, что она еще недавно стала разрабатываться 
(ёЫкІіег), имѣетъ уже весьма много совершенно точныхъ данныхъ, но 
въ томъ-то н дѣло (ѵоііа Іа сіюзе), что рѣчь шла не о физіологіи, 
а о дѣйствіяхъ разныхъ лекарствъ па человѣческій организмъ. Вы 
утверждали, что дѣйствіе большинства лекарствъ извѣстны въ ме¬ 
дицинѣ съ математическою точностію; съ этимъ-то именно я и не со¬ 
глашусь ..никогда, и вы не въ состояніи доказать мнѣ справедливо¬ 
сти вашего мнѣнія. Положимъ, что доказать я могъ бы, но будетъ 
уже этого спора (с ? езі аззеи (Іе ееііе сіізсиззіоп роиг) на сегодня. 

і)7. 

Не понимаю, какимъ образомъ такой умный человѣкъ, какъ Д., 
можетъ вести своихъ дѣтей такъ непослѣдовательно (сі ипе тапіёіе 
ьі реи Іоц’ігріс), скажу даже оолыпе: —такъ неразумно! Я уже самь 
говорилъ ему это нс разъ; иногда онъ соглашался со мною, но что 
же вы подѣлаете?— это его слабость: опъ ихъ любитъ до безумія (а 
Іа іЫіе). Какая тутъ (езі-се сіе...) любовь; по-моему, это чистѣйшій 
эгоизмъ; развѣ онъ не сознаетъ, что, поступая такимъ образомъ, онъ 78 


положительно (ѵгаітепі) губитъ (іаіге рёгіг) своего ребенка; боясь 
разлуки, онъ держитъ его до сихъ поръ при себѣ, балуетъ (садоіег) 
до безобразія и забываетъ о будущемъ. Говорите, что хотите, но я 
вамъ скажу, что всѣ родители, которые идутъ (виіѵѵе) по его слѣ¬ 
дамъ, любятъ болѣе самихъ себя, нежели своихъ дѣтей ; любовь и 
привязанность къ дѣтямъ, разумно понятыя, далеко не заключают¬ 
ся (уоиі; Іоіп сіе сопзівіег) въ томъ, чтобы держать ихъ у себя ради 
собственнаго наслажденія (Іа іоіе), ради удовольствія видѣть ихъ по¬ 
стоянно при себѣ, п особенно тогда, когда это наносить очевидный 
ущербъ (ргёішіісе, таі) ихъ будущему. Не забывайте, что это ихъ 
любимое дитя; я даже по могу себѣ и представить, что съ ними 
будетъ (сіеѵепіг), когда имъ придется, наконецъ, разстаться съ нимъ 
(сп), потому что не будетъ же онъ весь вѣкъ (сопяіаішпенЬ) съ 
ними. Знаете, что я не осмѣлился бы сказать ни слова, если бы это 
было ихъ единственное дитя, еслибъ у нихъ не было такихъ страш¬ 
ныхъ примѣровъ на ихъ старшихъ дѣтяхъ, неужели прошлое не 
принесло имъ никакой пользы, неужели оно пройдетъ даромъ, забу¬ 
дется и нс спасетъ (ргезегѵег, вапѵег) хотя это послѣднее дитя отъ 
горькой (ІгівЬе) судьбы предыдущихъ (ргёсёсіепів)? Повѣрьте мнѣ, 
что н я сознаю все это, соглашаюсь во многомъ (еп Ъіеп (1с8 сію- 
808 ) съ вамп, а все-таки у меня не хватаетъ (шашщег) мужества 
осуждать ихъ; одно лишь могу сказать; всякій изъ насъ грѣшенъ 
и подверженъ (зіуеі; а) разнаго рода недостаткамъ; они, какъ и всѣ 
люди, не безъ (не вопі раз запз...) слабостей; жаль только одного, 
а именно, что эта слабость стоила (сойіег, оссазіоппег) родителямъ 
столько горькихъ слезъ, а дѣтямъ такой печальной и незавидной 
(реи енѵіаЫе) доли. Да, тѣмъ болѣе это грустно, что Д. рѣдкіе люди 
по своей добротѣ и честности; они вполнѣ заслуживали лучшей уча¬ 
сти, и я ихъ не осуждаю, — мнѣ ихъ невыразимо (іпйпітепі) жаль; 
еслп же я и высказалъ все это, то ничуть (ішПетені, аисітетепі) 
не съ цѣлью упрека, а лишь какъ примѣръ, до чего можетъ довести 
ложно понятая любовь къ дѣтямъ. 


98. 

Однакожъ я замѣчаю, что и вы принадлежите къ числу тѣхъ, 
которые осуждаютъ (сошіатпег) ее, а не его; это тѣмъ болѣе меня 
удивляетъ, что я могъ замѣтить, насколько вы относились всегда 


79 


болѣе безпристрастно (ітраіѣіаіешепі) къ подобнаго рода вопросамъ. 

Я не выгораживаю (іІёГеінІге) его, потому что это было бы нелѣ¬ 
постью, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, (я) не оправдываю и ея. Въ такомъ 
случаѣ мы далеко пе сходимся (з’еиіешіге) съ вами: я уже гово¬ 
рилъ и повторяю еще разъ, что винить ея невозможно. Конечно, вы 
были бы вполнѣ правы, если бы она вышла замужъ не ребенкомъ, 
а въ тѣ годы (въ томъ возрастѣ), когда характеръ уже болѣю или 
менѣе выработанъ (Гоппе), когда постороннее (ёіган^ёге) вліяніе, а осо¬ 
бенно любимаго человѣка— мужа —менѣе значительно. Но многія вы¬ 
ходятъ замужъ въ томъ же возрастѣ; однакожъ намъ весьма рѣдко 
приходится встрѣчаться съ чѣмъ-либо подобнымъ; ея молодость и 
неопытность, по моему мнѣнію, не могутъ служить ей оправданіемъ 
(ІіізШісаііон). Еслибъ вы знали ее лучше, еслибъ вы могли убѣдиться, 
насколько она слабаго характера, тогда (вы) никогда не сказали бы 
ни слова въ ея обвиненіе. Выйди она замужъ (ві еііс еиі ероивё) за 
человѣка вполнѣ честнаго, умнаго, а не такого безнравственнаго 
какъ X., — изъ нея выработалась бы (сіеѵепіг) отличная жена, 
безупречная мать. Это мое глубокое убѣжденіе, оспованпос не на при¬ 
страстіи (Іа рагііаіііё), а на самомъ основательномъ (арргоГопйіс) зна- 
піи характера, понятій, убѣжденій и образа мыслей (Іа гаапіёге <1е 
репвег) самого X. Современемъ, когда вы узнаете его ближе, когда 
вы убѣдитесь, что это за (цисі езГ сеі...). человѣкъ, вы вполні. со¬ 
гласитесь со мною, и я убѣжденъ, что тогда (вы) скажете то же 
самое. Не думаю, потому что я нс раздѣляю того мнѣнія, которое 
полагаетъ (айгаеЦге), что вліяніе мужчины па женщину сильнѣе; 
я видѣлъ въ своей жизни столько примѣровъ, доказывающихъ (ргои- 
ѵапі) обратное (1е сопігаіге), что если у меня самого н было пер¬ 
воначально (ЬоѵА (ѴаЪопІ) такое мнѣніе, то, увидѣвъ впослѣдствіи 
многое, мнѣ поневолѣ пришлось отказаться (гепопсег) отъ него (у) 
Все-таки изъ этого еще не слѣдуетъ (іі в’еп впіі), чтобы въ данномъ 
случаѣ можно было примѣнить вашу теорію; наконецъ, мнѣ кажется, 
что вы знаете X. достаточно, чтобы быть убѣжденнымъ, что ужъ ни 
въ какомъ случаѣ она не могла вліять на него. Если она но вліяла 
на него (п’аѵаіі раз (Ѵегаріге виг Іиі), то я думаю, что п онъ не имѣлъ 
особеннаго вліянія на псе ; оба они, во-первыхъ, безхарактерные, а 
во-вторыхъ, п, по-моему, это главное, пе вынесшіе (п’ауапі ра8 ехігаіЬ 
сіе...) изъ родительскаго дома нстпппыхъ понятій (поііопз) о нрав¬ 
ственности ; не забывайте, что X. воспитывался Богъ знаетъ какъ и 
гдѣ, а его жена, какъ многія купеческія дочери, росла и воспи- 

80 


тывалась среди такой обстановки (Іеі шіііеи), гдѣ образованіе стоитъ 
на (езі геіёциёе) послѣднемъ планѣ. Съ этнмъ трудно нс согла¬ 
ситься ; конечно, ото одна изъ главнѣйшихъ причинъ, но опять- 
таки (іоніеіоіз) это именно н оправдываетъ болѣе ее, нежели его. 
Онъ, какъ болѣе образованный, кап. человѣкъ достаточно (зііШзат- 
теій) развитой, виноватъ во сто разъ болѣе ея. 


99. 


Такъ, по вашему мнѣнію, тотъ, кто идетъ въ театръ въ бал¬ 
конъ или въ послѣдніе ряды креселъ, а не въ первый, кто ѣздитъ 
(ргеисіге) вч, омнибусѣ, а не въ коляскѣ, хотя бы нанятой и въ долгъ, 
— тотъ пачкаетъ (іасінт) свой мундиръ, роняетъ (аѵіііг) военное до¬ 
стоинство? Нечего сказать (И п'у а гіеп а (Иге), хороша логика и 
понятія о добропорядочности (Іа Ыепзёапсе) и собственномъ досто¬ 
инствѣ! Развѣ это я выдумалъ: это было до насъ, будетъ, вѣро¬ 
ятно, и послѣ насъ (поив зіігѵіѵга); что-жъ дѣлать, можетъ быть, все 
ото и пустыя предубѣжденія (1е ргері&ё), по, живя въ извѣстной сре¬ 
дѣ, я считаю себя не въ правѣ идти въ разрѣзъ (гёа&іг соніте) съ ея 
понятіями и обычаями. Еслибъ даже они были самыми глупыми, 
самыми безсмысленными (іпзензёез) ? Конечно, что-жъ дѣлать, если 
судьба поставила меня въ необходимость жить въ этой средѣ? 
Извините меня, но я васъ положительно пе понимаю, или вы не 
такъ выразились; какимъ образомъ возможно помирить такія двѣ 
крайности? — одно изъ двухъ: или вы раздѣляете всѣ эти понятія 
(сез ійёез-іа), и тогда ведете себя согласно этимъ правиламъ, или 
вы сознаете (гесоннаНгс) ихъ глупость и стараетесь такъ или иначе 
отдѣлаться (&с йёіаіге) отъ нихъ (еп), потому что сознавать глу¬ 
пость своего поступка и, несмотря на это сознаніе (Іа соиѵісііоп), 
упорствовать въ немъ (у регзізіег), составляетъ, по-моему, верхъ 
ограниченности и тупоумія (ГііпЪёсіШё). Однакожъ, жизнь показыва¬ 
етъ намъ чуть ли не на каждомъ шагу противоположное; мало ли что 
мы сознаемъ отжившимъ свой вѣкъ, глупымъ, безсмысленнымъ, 
а все-таки у пасъ не хватаетъ достаточно силы воли и энергіи, 
чтобы поступать противъ принятыхъ (і'аізапі Іоі) въ извѣстномъ 
обществѣ условій и требованій. Но мы удалились отъ нашего пер¬ 
воначальнаго (ргішіШ) разговора; вы касаетесь уже понятій цѣлаго 
общества, а я говорилъ только о глупыхъ и ничѣмъ неоправдыва¬ 


81 


емыхъ (ііуизІіЯаЫез) обычаяхъ и убѣжденіяхъ извѣстной и даже 
весьма незначительной его части. — Я уже слышалъ о вашемъ вче¬ 
рашнемъ спорѣ съ М.; мнѣ передавали (гейіго) даже, что еслибъ не 
(занз) вмѣшательство (Гіпіегѵепііон) К., то этотъ разговоръ моіъ 
бы имѣть весьма печальныя и нежелательныя (реи (ІёвігаЪІез) по¬ 
слѣдствія. Положимъ, что до такой крайпостн не дошло бы никогда, 
но все-такн мнѣ было весьма непріятно, что это случилось (зе раззег, 
аггіѵег) именно у К., котораго я такъ уважаю и цѣню (арргёсіег). 
Я вполнѣ созпаюсь, что я увлекся, что мнѣ слѣдовало быть болѣе 
сдержаннымъ (геіепи); но, услышавъ чушь въ родѣ той (рагеіііе а 
ееііе...), которую я уже передавалъ вамъ, я не былъ въ состояніи 
удержаться и высказалъ М. все, что (я) думаю о подобныхъ ему лично¬ 
стяхъ. По-моему, не стоило горячиться (зс іпопіег Іа іёіе, з’епігаіиег), 
тѣмъ болѣе, что вѣдь это его не исправитъ. Конечно, вы вполнѣ 
правы; но услышавъ его отзывы (зез ііігез) о 3., я не могъ промол¬ 
чать и доказалъ ему до очевидности, что 3. въ сравненіи съ нимъ 
п ему подобными — совершепетво. 3. — человѣкъ бѣдный, его 
отецъ былъ купцомъ; если же его сипъ н выдвинулся (зиграззег) изъ 
толпы, то этнмъ (ей) онъ обязанъ исключительно своему труд> и 
своимъ личнымъ заслугамъ; развѣ какой-нибудь порядочный чело¬ 
вѣкъ будетъ кому-либо ставить въ вину (ішриіег а...) его происхож¬ 
деніе (Гогіціпе) и бѣдность? Если уже кому и осуждать другихъ, то 
уже никакъ не М., который всю свою жизнь провелъ на счетъ (аих 
йёрепз) другихъ, пе считалъ предосудительнымъ (ЫашаЪІе, ргё- 
цкІісіаЫе) прокутить до послѣдняго гроша женино состояніе, пустилъ 
ее чуть ли не по міру, дѣлалъ долги съ искреннимъ убѣжденіемъ но 
отдавать ихъ никогда и всю свою жизнь мѣнялъ своп мнѣнія и 
убѣжденія, смотря (зеіоп) по обстоятельствамъ и карманнымъ со¬ 
ображеніямъ (сошЪіпаізопз, сонзійёгаНопз). 

100 . 

Иаконецъ-то вчера н мнѣ удалось познакомиться ближе (іаіге 
ріиз атріе соппаіззапсе) съ пресловутою (і'атеизе) генеральшею; я 
думаю, вамъ н въ голову пе приходило никогда, чтобъ я былъ удо¬ 
стоенъ чести быть принятымъ ся превосходительствомъ ? Какъ же 
это случилось, развѣ она васъ приглашала? Конечно, третьяго дня я 
получилъ форменное приглашеніе пожаловать (ѵеніг) къ нимъ на ве- 


82 


черъ; сначала мнѣ не хотѣлось идти туда, но послѣ любопытство 
взяло верхъ (ргешіге 1е ііеззиз) и, надѣвъ обязательный (гё&іетсп- 
ѣаіге) фракъ, я отправился на Сергіевскую; и хорошо сдѣлалъ: 
вы не можете себѣ представить, сколько эти нѣсколько часовъ пребы¬ 
ванія (проведенныхъ) въ обществѣ этихъ мнимо-аристократовъ (рзеи- 
сІо-агівІосгаЪез) доставили мнѣ развлеченія и смѣха! Объ ея обще¬ 
ствѣ я имѣю уже кое-какое понятіе (іііёс); мнѣ хотѣлось бы узнать 
ваше мнѣніе о самой хозяйкѣ дома. Оно осталось такимъ ню, ка¬ 
кимъ н было до сихъ поръ, съ той только разницею, что я еще боль¬ 
ше убѣдился въ справедливости вашего мнѣнія о ней. Съ однимъ 
лишь я не могу только согласиться съ вами, а именно : вы говорили, 
что она не только не получила никакого образованія, но и отъ са¬ 
мой природы не одарена (сіоиег) тѣмъ, что у пасъ принято называть 
здравымъ смысломъ; — я нахожу, что, напротивъ, она не глупа; 
одно то (гіеп (рю <щ), что она сумѣла вполнѣ подчинить своему влі¬ 
янію мужа, доказываетъ уже противоположное. Будь она глупа, то 
К., несмотря па всю мягкость (іаіЫеязе) своего характера, не попалъ 
бы подъ такой башмакъ, тѣмъ болѣе, что онъ весьма неглупый 
человѣкъ. Я и не говорилъ никогда, что она глупа, — я передавалъ 
вамъ, что опа не получила никакого особеннаго образованія; но мож¬ 
но быть необразованнымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неглупымъ: это двѣ 
вещи совсѣмъ (іоніез) разныя. Еслибъ она была глупа, то, во-пер¬ 
выхъ, будучи почти старухою, (она) нс вышла бы замужъ (ёроизег) 
за человѣка пятнадцатью годами моложе ея; она никогда не сумѣ¬ 
ла бы довести (тепег а) его до того, чтобы онъ сдѣлалъ ей предло¬ 
женіе, будучи глубоко убѣжденнымъ, что этотъ бракъ необходимъ для 
будущаго счастія его дѣтей отъ первой жены; во-вторыхъ, она не 
была бы въ состояніи играть имъ, какъ куклою н вести все это 
такъ искусно, что онъ не ощущаетъ и до сихъ поръ, насколько 
(онъ) находится подъ ея вліяніемъ. Наконецъ, мало ли нужно имѣть 
такта, расчета и ума, чтобы, будучи чуть ли не уродомъ (сШТогвіе), 
не принеся съ собою и того утѣшенія, которое называется прида¬ 
нымъ и которое иногда замѣняетъ (гетріасег) все остальное, выйти 
замужъ за человѣка умнаго, прекраснаго во всѣхъ отношеніяхъ, 
пользующагося (.іоніг) болѣе или менѣе извѣстностью, и обдѣлать 
(тасЫпег) все это такъ ловко, съ такимъ умѣніемъ и знаніемъ (сои- 
паіззапсе) его характера, что не только опа остается вполнѣ удовле¬ 
творенною достиженіемъ своей завѣтной (йёзігё) цѣли, но и опт, ми¬ 
рится со своимъ, созданнымъ такимъ образомъ семейнымъ бытомъ 


83 


(Ьопііеиг ііошезіщие). Развѣ женщина глупая способна па что-либо 
подобное, развѣ для достиженія подобнаго результата пе нуженъ умъ? 
Нѣтъ, она необразованная, но одарена недюжиннымъ (Ію г 8 1і§тіе) 
природнымъ умомъ, и я вполнѣ согласенъ съ X., который въ трехъ 
словахъ охарактеризовалъ ее лучше и вѣрнѣе, нежели мы всѣ; онъ 
былъ тысячу разъ правъ, сказавъ какъ-то однажды про нее: «Это 
іезуитъ (іёзиііе) въ юбкѣ». Но, увлекшись генеральшею и ея ха¬ 
рактеристикою, вы не сказали мнѣ ни слова про ея гостей, между 
тѣмъ между ними есть замѣчательные субъекты. Признаюсь, что я 
не обратилъ на нихъ (у) особеннаго вниманія, но все-таки (я) пом¬ 
ню нѣкоторыя личности (регзоппаде). Напрасно (аѵоіг ѣогі), въ слѣ¬ 
дующій разъ, когда будете у нихъ, присмотритесь поближе, и вы 
найдете прекурьезные типы. Понятно, что въ массѣ они терялись н 
не мудрено, что не привлекли (аШгег) вашего вниманія; но при бо¬ 
лѣю обыденной обстановкѣ (епіоішще), въ болѣе интимномъ круж¬ 
кѣ (сегсіе) вы будете поражены (зіирёіаі*, аішгі) глупою ролью 
однихъ, жалкимъ заискиваніемъ (ЙаНегіе) другихъ и тупоуміемъ (Іа 
піаізегіе) третьихъ. Да, вы мнѣ уже говорили какъ-то еще въ прош¬ 
ломъ году, что одна изъ главнѣйшихъ заботъ генеральши состоитъ 
въ томъ, чтобы окружить себя такими лицами, которыя, во-пер¬ 
выхъ, всегда и во всемъ соглашались бы съ нею, во-вторыхъ, кото¬ 
рыя признавали бы (гесонпаііге) ея авторитетъ, умъ, свѣтскость (Іа 
шошіапііё), доброту и тому подобное, и, наконецъ, такими, которыя 
считали бы за особаго рода честь играть роль гороховыхъ шутовъ 
(1 юн 0*011) въ ея домѣ. Современемъ, когда (вы) познакомитесь по¬ 
ближе съ этимъ обществомъ, вы убѣдитесь, что я не преувеличивалъ 
(оиігег); вы увидите, что стоятъ (ѵаіоіг) всѣ эти кажущіеся (зоі- 
сіізапі) друзья п цѣнители (арргёсіаіеиг) добродѣтелей п заслугъ хо- 
зяйки дома. Не думайте, чтобы я былъ предубѣжденъ (цис ссіа воіѣ 
бе Іа ргёѵепііон, еще ееіа зоіі раг ргёѵеиііоп) противъ кого-нибудь 
изъ нихъ, ничуть не бывало (раз 1е гаоіпз (Іи топсіс); для меня это 
лнчностн вполнѣ (рагіаіЬстепі) безразличныя, всѣ мои отношенія съ 
ними ограничивались въ большинствѣ случаевъ лишь этими двумя 
словами: «здравствуйте» и «прощайте» ; но, несмотря на это почти 
шапочное знакомство (соппаіззапсе а соирз (1е сѣареаи), я ихъ изу¬ 
чилъ какъ нельзя лучше (1е шіеих (Іи топйе). Истиннаго друга, че¬ 
ловѣка вполнѣ преданнаго вы нс отыщете между ними: за весьма 
ограниченнымъ исключеніемъ, все это паразиты, не стоящіе (ѵаіоіг) 
мѣднаго гроша (1е зон гоп&ё). Одпнъ цѣлуетъ ручки генеральшѣ, 

6 * 84 


увѣряя се вт> своей преданности и дружбѣ, въ своемъ расположеніи 
къ ея семейству и уваженіи кт» пей самой, имѣя въ виду дочь со 
стотысячнымъ приданымъ и два дома, дающіе (гарроіѣег) сорокъ ты¬ 
сячъ годового дохода; другой, ис задумываясь, принимаетъ на себя 
роль шута, изъ кожи лѣзетъ (зе теШ-с ей цшйге), лишь бы только 
сыскать (&а°;пег) ея расположеніе и при ея помощи и протекціи по¬ 
лучитъ тепленькое (Ъоппе) мѣстечко; третій, наконецъ, съ болѣе скром¬ 
ными желаніями и мечтами унижается (з’іішпіііег, з’аѵіііг), лакейничаетъ 
(риег 1с ѵаіеі), увѣряя кстати и некстати (а ѣоиі ргороз) о сво¬ 
емъ ничтожествѣ (1е пёаиі) въ сравненіи съ ея превосходительствомъ, 
лишь бы только удостоиться чести быть терпимымъ (Іоіёгё) въ 
столь аристократическомъ обществѣ да пользоваться отъ времени 
до времени даровымъ («гаііііі) обѣдомъ, театромъ, каретою и тому 
подобными наградами за свое умѣніе льстить въ глаза (ей Іа ргёзепсе) 
и ябедничать за глаза (саіоінпіег ей ГаЪзсисе). 


РАШ СН0І8ІЕ8 

БЕЗ 


АИТЕЩ8 СОЖЕМРОЯАШ8. 
к 


РАІІЬ БЕ КОСК. 


1. І_Іп Ъапе йи Ъоиіеѵагсі. 

Ѵоиз заѵег (рГоп а ріасё без Ъаисз бе Ьоіз зиг іез Ьоиіеѵаібз, со (ріі 
е*і іі*ёз-1>іеп ѵи, саг іоиі еп ѵоиз рготепапі, ѵоиз роиѵег ёіге ргіз 
(Гипс (Іоиісиг зиЬііе, он (Гипс іаіЫеззе; ѵоіге ріе<1 реи! іоиг пег; епііп, 
ѵоиз роиѵег ѵоиз зепііг ОДі&иё еі ёргоиѵсг 1е Ъезоіп бе ѵоиз аззеоіг. 
Ог, сот те іі п ; у а раз рагіоиі без Іоиеизсз бе сЬаізез, сотте ои а 
зирргітё Іез Ьогпез, (ріі, би гезіе, п’ёіиіепѣ раз соттобея роиг з’аз- 
зеоіг, он а боне ігёз-Ъіеп іаіі бе поиз бонпег без Ьапсз <1апз Іез 
епбгоііз (ріі зегѵепі бе рготепабез еі ой Гоп реиі зс герозег запз 
бап^еі*. 

б'аі серепбапі епіепби без регзоппез зе ріаіпбге бе се грГоп п’еп 
ігоиѵаіі раз бапз Іез гиез; с'езі Ъісп 1е саз <1е бігѳ (рі іі у а без 8'еаз 
(ріі пе зон! затаіз сопіепіз! Ѵоуег-ѵоиз без Ьапсз ріасёз бапз Іа те 
Ѵіѵіеппе ои Іа піе бе Еіѵоіі, Ьаітапі 1е ігоііоіг, стрёсЪапі Іа сігсиіа- 
ііоп?... сотте зі поиз п’аѵіопз раз бё^а Ьісп аззег без егіпоііпез бе сез 
багаез! Ъез Ьапсз <ріе Гоп ігоиѵе зиг Іез Ьоиісѵаѵбз зопі еп Ьоіз еі 
боиЫез; Іез беих рІапсЬез зопі: зёрагёез аи тіііеи раг беих топіапіз 
еп Гег (ріі зиррогіепі ипе реіііе ріапсііе (ріі зегі бе боззіеі* аих рег¬ 
зоппез аззізез зоіі б’ип соіё, зоіі бе 1’аиігс. Л’аі епсоге епіепби біге: 
«Ііп зеиі боззіеі* рот* Іез беих соіёз, се п’езі раз соттобе; оп зе со&пе 
зоиѵепі Іез ёраиіез сопіге 1е боз бе Іа регзоппе (ріі езі беггіёге ѵоиз!.. 
еі ип боззіеі* еп Ьоіз, с’езі Ьіеп биг!» Моі, ,]е те зиіз регшіз бе гё- 
ропбге а сез (Ыіісиіз: «Ке ѵоиз іаибгаіі-іі раз зш* 1е Ъоиіеѵагб, схрозёз 
аих іпрігез би іеіирз, без Ьапсз гетЬоттёз, сарііоппёз еі гесоиѵегіз еп 
ѵеіоигз ои еп зоіе? Из зегаіеиі ^епіііз аи Ьоиі бе ерііпге іоигз! Сез 88 


Ьапсз (1е Ъоіз «онЬ Ы роиг сріе ѵоиз риіззіег герозег ѵоз ^атЬез, еі поп 
раз роиг ѵоиз зегѵіг сіе сапарёз он сіе сііѵапз!.. Ѵоиз ігоиѵег сріе се 
п’езі раз аззег сі’ип сіоззіег соіпіпип аих сіеих соіёз, шаіз зі ѵоиз п’еп 
аѵіег раз сіи іоиі, се зсгаіі Ьіеп пюіпз сотшосіе; ѵоз ёраиіез гспсоп- 
ігепі сріекріеГоіз сеіісз сіи ѵоізіп,'еі сеіа ѵоиз сіёріаіі; шаіз яиапсі ѵоиз 
гепсопігег сеііез сГипе ^оііе ѵоізіпе, ,іе § - а^е Ьіеп еще ѵоиз пе ѵоиз еп 
ріаі^пег раз... ІТапз се топсіе, Іоиі а зон Ьоп еі зон таиѵаіз соіё. 

.Те ргешіз 1а сіёіепзе сіез Ьапсз <1е Ьоіз Ьіеп іпиііістепі реиі-ёіге; 
.І’спіешіз ипе Тоиіе сіе регзоппсз <ріі те сіігопі: «Хе ѵоиз сіоппег раз 
іапі сіе реіпе!.. (,>ие поиз ітрогіе ѵоз Ьапсз сіез Ьоиіеѵапіз? езі-се срГоп 
з’аззоіі Іа-сісззиз ^иапй оп зс гезресіе!.. роиг ёіге соисіоуё рас* ип ^е 
пс заіз сіиі! заіі раг ипе ^е пе заіз <]іюі!.. С’сзі Ьоп роиг Іез Ьоппез 
еі іез іпѵаіісіез!» Ыа Тоі! ѵоиз аѵоиегаі аие сез сопзісіёгаііопз-іа пе 
іи’опі ^атаіз етрёсЬё сіе т’авзеоіг зиг ип Ъапс риЫіс іоиіез Іез Тоіз 
с]ііе Уеп аі ёргоиѵё 1е Ьезоіп он 1’с.пѵіе. С^ианЬ аих: іТе пе заіз ^иі! еі 
аих: Яе пе заіз срюі! оп п’еп гепсопіге раз сріе зиг Іез Ьапсз сіез Ьои- 
Іеѵагіів; оп езі соисіоуё раг еих сіапз Іез заіопз, сіапз Іез зресіасіез, 
сіапз Іез ріиз ёіё&апіез ргоіпепасіез... Ѵоиз те сіігег сріе сеих-іа зопі 
Ьіеп тіз еі пе ѵоиз заііззепі раз. СЬасіт зоп &ойі: з’аіше шіенх те 
Тгоіег сопіге Іа Ыоизе сі’ип оиѵгіег сріе сопіге ГЬаЪіі рагТшпё сГип топ- 
зіеиг ^иі те ѵоіе топ рогіетоппаіе; іез ріс1с-]юі‘1сеІ зопі іоіцоигз тіз 
сіапз 1е сіегпісг $*ойі! Еп ѵоііа Ьіеп Іопд; зиг сез Ьапсз сіе Іюіз! с’езі 
^ие, ѵоиз сіиі сгаіпсігіег сіе ѵоиз сотрготеііге еп ѵоиз у аззеуапі, ѵоиз 
пе ѵоиз сіоиіег раз сіе Гатизетепі сріе Гоп у ргепсі сріе^иеіоіз. ІѴаЪогсІ, 
Іа зосіёіё у езі ігёз-ѵагіёе еі зе гепоиѵеііе Тгёсріеттепі. Ѵоиз епіеп- 
сіег зоиѵепі саизег а ѵоіге сігоііе, а ѵоіге «аисЬе, риіз епсоге сісггіёгс 
ѵоиз, еі ѵоиз епіепсіег рагТоіз сіе Ьіеп сігоіез сіе сіюзез. Ог, роиг ѵоиз 
еп Таіге .рі^е, ^е пе ѵоіз гіеп сіе тіеих сріе сіе ѵоиз ігапзрогіег ргёз 
сі’ип сіе сез Ьапсз... СЪоізіззопз-еп ип сіапз Іез ѵоісз поиѵеіісз, зиг 1е 
Ъоиіеѵагсі сіе ЗігазЬоиг^, раг ехетріе; іі езі тоіпз Тгёсріепіё сріе зоп 
аппехе, 1е Ъоиіеѵагсі сіе ЗёЬазіороІ; іез Ьапсз зопі тоіпз оссирёз, шаіз 
аиззі оп сіоіі у гепсопігег ріиз сГатоигеих, зигіоиі а пеиТ Ьеигез сіи 
зоіг, еі іез атоигеих с’езі ргезсріе іоіуоигз депіііз... а тоіпз ри’ііз пе 
зе (іиегсііепі; шаіз аіогз тёте Іеигз сіізриіез зопі зоиѵепі атизапіез. 
Ѵоііа сріі езі сіссісіё, поиз §;н§попз 1е Іюиіеѵагсі сіе 8ігазЬоиг§;, еі поиз 
аііопз оЬзегѵег се сріі зе разве зиг ип Ьапс ріасё ип реи аи-сіеззиз сіе 


89 


ГЕЫогасІо, се саТё-сЬапіапі диі а іоиі 1’азресі сГип іЬёаіге еі сріі ѵеиі 
гезіег ип саТё; іі езі пеиТ Ьеигез сіи зоіг, шаіз, а Рагіз, §тГісе аи 8'аг, 
іі пе і'аіі затаіз пиіі. 

II у а, сіапз се тотепі, зіх регзоппез зиг 1с Ьапс, сріаіге сі’ип соіё, 
сіеих сіе 1’аиіге. Ьсз сріаіге регзоппсз зопі ігёз-сзрасёез еі пс зе раг- 
Іепі раз; Іез сіеих аиігез зопі ігёз-гарргоскёез еі зе рагіепі сіапз 1’огеіі- 
1е, сріеЪріеТоіз тёте оп роиггаіі сгоіге срТеІІсз зе рагіепі сіапз 1е пег, 
іапі іез ѵіза&ез зе гарргосЪепі; таіз а1оі*з езі-сс Ьіеп роиг зе рагіег 
(ріе сез сіеих ѵіза^ез зопі ргёз сіе зс іоисііег, еі пе зе регтеіігаіі-оп 
раз сіе з’етЬгаззег іоиі еп ауапі Гаіг сіе сііисіюіег?.. сГаиіапі ріиз сріе 
Іез ѵоізіпз аззіз сіеггіёге п’опі гіеп сіе Ьіеп ітрозапі! Есоиіопз-іез ип 
реи. С’сзі сГаЬогс! ип ѵіеих топзіеиг, аззег Ьіеп соиѵегі, сріі ііепі ип 
рагаріиіе а саппс епіге зез іатЬез, гарізіс а сііасріе іпзіапі Іез Ьоиіз 
сіе зоп Таих соі сріі з’оЬзііпаіі а ѵоиіоіг сіізрагаііге сіапз за сгаѵаіе, еі 
Іого-пе і'огі зоиѵепі ипе скипе аззізе а соіё сіе Іиі, сіопі Іа іоііеііе іапёе 
еі сіе таиѵаіз §;ойі пе сіоппе раз ипе Ьаиіе ісіес сіе за розіііоп зосіаіе. 
Маіз сріапсі оп езі ^гапсі атаіеиг сіи Ьеаи зехе еі срГоп а раззё 1а 
сіпсріапіаіпе, оп п’у ге&агсіе раз сіе зі ргёз. 

Ье ѵіеих топзіеиг Тгесіоппе епіге зез сіспіз ипе скапзоп іогі еп 
ѵо°;ие сіериіз ди’еііе а ёіё сііапіёс раг Іа ѵігіиозе ТІіегеза , 1а сііѵа сіез 
саТёз-сопсегіз. Риіз, іі зе гарргосііе ип реи сіе за ѵоізіпе, еп аѵапгапі 
Іа іёіе роиг іаскег сіе ѵоіг за Я&иге, се сріі пе Іиі езі раз і'асііе, рагсе 
сріе Іа сіате а ипе сзрёсе сіе ѵоііеііе зиг зоп сііареаи еі гейте запз 
сеззе Іа іёіе роиг ге^агсіег а сігоііе еі а еаисііе; поіге сЬсгскеиг сіе 
Ьоппез Тогіипез гаіігаре Іез сіеих Ьоиіз сіе зоп соі, срі’іі гетеі еп ёѵі- 
сіепсе, риіз И со";пс 1е Ьііите аѵес зон рагаріиіе, еі спйп зогі сіе за 
роске ип реііі зас сіе раріег сіапз Іесріеі іі у а сіе Іа раіе сіе ^иітаиѵе; 
И еп Тоигге ип тогсеаи сіапз за ЪоисЬе. ЛТізсрі’а ргёзепі гіеп сіе іоиі 
сеіа п’ауапі раги іпіёгеззег Іа сіате аи ѵоііе сіе &аге, поіге топзіеиг 
зе теі а Тгесіоппег, шаіз ип реи ріиз Ъаиі сеііе Тоіз. 

Еі іі зе реппеі тёше сіез гоиіасіез, сіез Йогііигез зиг 1е сіегпіег ѵегз. 
Аіогз за ѵоізіпе зе іоигпе сіе зоп соіё еі Іиі сііі сі’ип іоп тосріеиг еі 
аѵес ипе ѵоіх іапі зоіі реи шазсиііпе: — Езі-се сріе топзіеиг езі а 
ГОрёга? — Хоп, тасіате, поп!... ОЫ іе пе зиіз тёте раз тизісіеп!... зеи- 
Іеіпепі, з’аѵаіз сіе Іа ѵоіх, ипе аззег іоііе ѵоіх... — Еп сріеііе аппёе ? Ье 
топзіеиг зе гесігеззс; И пе ігоиѵе раз сеііе сріезііоп сопѵепаЫе, сііе 

90 


1 ііі §етЫе Гогі сіёріасёе, еі іі Гете! ііапз за росііе зоп реііі зас (1е 
раіе (1с §иітаиѵе, (рі’іі зе (Іізрозаіі а ргёзепісг а сеііе Дате, еп тиг- 
гаигапі: — Маіз іі п’у а раз зі Іоп^іетрз... — Ѵоиз т’ёіоппег! — Еп (рюі 
ѵоиз ёіоппё-зе, тасіатс? — Еп тс ііізапі о не ѵопз п’ёіез раз тпзісіеп. 
.Те зиіз зйге сріе ѵопз пс ііііез раз Іа ѵёгііё; ѵоиз (Іеѵег ёігс аи тоіпз 

іготЪопе... §а зе ііеѵіпе а ѵоіге тапіёге йе сііапіег.—Маіз поп, ша- 

(Іате, зе пе зиіз раз іготЪопе (Іи іоиі... — Аіогз ѵоиз ёіез різіоп? — Газ 
ріиз різіоп ({ис іготЪопе... Роиіч{поі ііопс ѵоиіег-ѵоиз аЪзоІитепі цис 
Зе зоие сГип іпзігигаепі іі ѵепі? — Рагсе (ріе ѵоиз аѵег ипе ѵоіх ( 1 е 
тігіііоп. Ьс ѵіеих топзісиг еп а аззег; іі зе Іёѵе еі (рііііе 1е Ъапс, 
роиі*зиіѵі раг Іез ёсіаіз сіе гіге ( 1 е сеііе ііатѳ сріі з’езі точнее (Іе Іиі; 
іиаіз Іоиі п’езі раз гозе ^пап(^ он соигі Ісз Ъоппез Гогіипез; оп сп геп- 
сопіге рагГоіз ііе таиѵаізез! Аргёз Іа сіапю аи ѵоііе (Іе &аге, (ріі ѵіепі 
аиззі (Іе зс Ісѵег сі (Іе рагііг, ёіаіі «аззізе ипе Гетто (Іи реиріе, іогі 
раиѵгетепі ІіаЬіІІёе, Іа іеіе соиѵегіе (Тип Йсіш (Іе соиіеиг, таіз зеипе 
епсоге еі (ріі зегаіі зоііе зі Іа Гаіі<ріе, Іе ігаѵаіі, Іез ргіѵаііопз, Іа ті- 
зёге, п’аѵаіепі раз (1ё.]а йёігі зез ігаііз. Сеііе Гетте ге^агйе іпсеззат- 
шепі іі за (Ігоііе; сііе рагаіі ішрііёіе; еііе (Іоіі аііежіге ({исТірі ип, таіз, 
а соир зйг, се п’езі раз ип атоигеих; Іез гепйег-ѵоиз ^аіапіз пе (Іоп- 
пепі раз ип аіг зі ігізіе, зі таіііеигеих. Епііп, ипе реіііе ііііе (Іе зіх а 
зері апз ассоигі, еі 1 а іі<ріге (Іе Іа зеипе тёге з'ёсіаігсіі ип реи; еііе 
аіііге Гепіапі іоиі сопіге еііе, сп Іиі (Іізапі: — АЬ! іе ѵоііа... .іе соттеп- 
даіз ё. ёіге ішрііёіс, ,іе сгаі^паіз ері’іі пе іе іиі аггіѵё (ріеіцие сіюзе... — 
О шатай, іі п’у а раз (Іе Лап^ег, ,]е ргешіз Ыеп дагйе аих ѵоііигез 
соттеіи те Газ іапі гесотташіё... — Еіі Ыеп, аз-іи ігоиѵё іопрёге? 
Оиі, татап ; таіз раз сііег Іе ргегаіег іпагоііапй сіе ѵіп (ріе іи т’аѵаіз 
іп( 1 і(ріё... іі п’у ёіаіі раз. (}иапі1 з’аі (Іеташіё аи сотріоіг: «М. Леап- 
Ьоиіз езі-іі ісі?» оп т’а гёрошіи: «N 011 ; іі п’у а раз (Іе (1ащ?ег 
(рі’іі геѵіеппе; іі (Іоіі (Іе Гаг^епі! Оп Іиі а (Ііі (рі’іі Гаііаіі (рі іі 
раус 1’апсіеп аѵапі (І’аѵоіг (Іи поиѵеаи; аіогз іі пс геѵіепі ріиз! Епсоіе 
ип сіііеп (1’іѵго^пе (ріі поиз теі (ІеЛапз!» — О топ Оіеи! Аіоіз 

Зе т’еп аііаіз; 3 с пе заѵаіз ріиз ой сііегсііег роиг ігоиѵег рара, 
({ііаші ип соттіззіоппаігс зогііі аиззі (Іе еіюг Іе тагсііаші (Іе ѵіп, еі 
те йіі: «Ѵоиз сііегсііег Іеап-Ьоиіз, та реіііе? — Оиі, топзіеиг; с’езі 
топ рара, сі татап 1 ’аііеші (Іериіз се таііп, еі поиз п’аѵопз раз сп- 
соге (Гтё. _ Еіі Ъіеп, іепег, іі ѵа таіпіепапі а ееі езіатіпеі (ріе ѵоиз 


91 


ѵоуег Іа-Ъаз аи соіп, ой ІІ у а зіх Ъіііапіз; ѵоиз Гу ігоиѵегег». — О топ 
ріеи! Іе ЬШагЛ а ргёзепі! Се п’ёіаіі (Іопс раз аззег (Іи ѵіп!.. іі Гашіга 
у зоііиіге Іе леи!.. Епііп, іи аз ёіё іі ееі езіатіпеі? — Оиі, татап. .Т’ёіаіз 
етЪаітаззёе, саг .іе те зиіз ігоиѵёе йапз ипе ртапйе, ^гашіе заііе, оіі 
іі у аѵаіі іоиі ріеіп (Іе Ьіііаічіз, еі ііз ёіаіепі іоиз оссирёз раг (Іез 
теззіеигз еп Ыоизез сотте рара; зе пе заѵаіз іі аиі пГаЛгеззег. .Т аі 
йеташіё іі ип еагерт: «М. Йеап-Ьоиіз, з’ІІ ѵоиз ріаіі?» II з’езі тіз а 
гіге, еп те гёрошіапі: «Езі-се (ріе ѵоиз сгоусг (ріе зе заіз Іез поіпз 
(Іе іоиз сез Іоироигз-Іа?.. Сііегсііег... рготепег-ѵоиз, да п’езі раз ііёіетіи». 
Аіогз, зе те зиіз рготепёе аиіоиг (Іез Ьіііаічіз; таіз, сотте іоиз сез 
теззіеигз Гитаіепі еп зоиапі, іі у аѵаіі іапі (Іе Гитёе ііапз Іа заііе 
дне с’езі іі реіпе зі оп роиѵаіі у (Іізііп^иег іе гаопйе. ЕпГіп з’аі гесоппи 
рара ({ііі ёіаіі сп ігаіп (Іе зоиег; з’ёіаіз Ъіеп сопіспіе (Іе Гаѵоіг ігоиѵё; 
З’аі соиги іі Іиі еі зе Гаі іігё раг за Ыоизе роиг (рГіІ ѵоіе (ріе з’ёіаіз 1ё... таіз 
аррагеттепі (ріе з’аі ей іогі (Іе Іе іоисЪег, саг іі з’езі тіз а зигег Ъіеп 
Гогі, сп ііізапі: «С^иеі езі 1’апітаі еріі ѵіепі те со&пег роиг те Гаіге тап- 
(ріег топ сагатЪоІа&е? — С’езі тоі, рара, Іиі иіз-зс еп ігетЪІапі. Аіоіз... 
оЫ аіогз... іі т’а (Іоппё ип &гоз зоиЯеі»... — Раиѵге Лиііеппе!.. іі і’а 
Ггаррёе... іоі, зоп епГапі!.... Іе тёсііапі!.. — Оіі! <рі пс т’а раз Іаіі Ъіеп 
таі, ѵа, еі риіз іі т’а іііі: «Сіи’езі-се аие іи ѵіепз Гаіге ісі, іоі? — Ле 
ѵіепз, рара, рагсе (ріе татап т’а епѵоуёе роиг іе сііегсііег, поиз 
п’аѵопз раз (Гтё, поиз і’аііепіііопз іоиз'оигз, еі зі іи пе ѵеих раз геѵе- 
піг, (Іоппе-тоі аи тоіпз ип реи (Гаг&епі... татап п’еп а ріиз (Іи іоиі»... 
Маіз іі а рігё епсоге... іі аѵаіі Гаіг іогі еп соіёге; іі з’езі ёегіё: «Оп 
пе те Іаіззега (Іопс затаіз ігатрііііе!.. Ти т’а іаіі ташріег ип зи- 
регЪе сагатЪоІа^е (ріі т’аигаіі іаіі да^пег 1а рагііе!.. Ѵа-і’еп, Йсііе-тоі 
Іе сатр... еі іііз іі іа тёге аис зе пе ѵеих раз (рГоп зе теііс зиг Іе 
ріеіі ііе т’епѵоуег сііегсііег». Ле Іиі іешіаіз Іа таіп роиг аѵоіі (Іе 1 аі- 
"епі, таіз іі т’а героиззёе, еп з’ёегіапі: «Езі-се (ріе 3 аі (Іе 1 аг&епі а 
ѵоиз (Іоппег! аііопз! аііопз! Ше Ъіеп ѵііе»... Еі соттез’аѵаіз роиг іГеіге 
епсоге Ъаііие, зе т’еп зиіз аііёе еі те ѵоііа. Ьа раиѵге тёге ргеззе за 
Шіе сопіге зоп ссеиг, еп тигтигапі: —II п’а раз (Гаг^епі роиг поиз; іі 
поиз Іаіззе запз раіп! еі іі раззе за зоигпёе а зоиег аи Ъіііагіі, а Гитеі, 
іі Ъоіге!.. Аіі! (ріе! таШеиг!.. Еі роііг({иоі (Іопс ііе іеіз Ъоттез зе та- 
гіепі-ііз, риізірі’ііз пс ѵеиіепі раз ігаѵаіііег роиг поиггіг Іеигз спіапіз!.. 
Оиеііріез іпзіапіз з’ёсоиіепі; Іа реіііе Шіе зе іепаіі іоизоигз (ІсЪоиі епіге Іез іатЪез (1с за теге, «іиі зетЫаіі аЪзогЪёс йапз за (Іоііісііг. 
Епйп, 1’епіапі ЪаІЪиІіе : — Матап... і’аі Ьіеп і'аіт... езі-се (іие поиз не 
шапдашз раз агцошчГкш? Аіогз Іа раиѵге теге ёргоиѵе сотте ип 
тоиѵеіпопі иегѵеих еі ргеззе аѵес ріиз (1е іогсе за Шіе сопіге зон 
ссеиг еп ёіеѵапі зез ге^агйз ѵегз Іе сіеі; риіз, аи Ъоиійип тотепі, (1е 
Яроззсз Іагшез з’ёсЪаррепі (1с зез уеих еі іпопйепі зон ѵіза^с. Циаікі 
Іа реіііе йиііеппе ѵоіі ]>1еигег за теге, еііе з’ёсгіе. —Матап... Іепаі 
ріиз і'аіт!.. не ріеиге раз... ,іе і’аззиге (ріе іе п’аі ріиз і'аіт!.. Раиѵге 
епіапі! (ріі роштаіі гепйге сез ассепіз рагііз (1е Гате!.. се ріеих теп- 
зоп^е, аициеі за теге пе реиі гёропсіге (ріе раг (Іез Ъаізегз! Сеііе-сі а 
герогіё зез ге^агйз ѵегз Іа ісгге, риіз, іоиі а соир, еп ѵоуапі за таіп 
а 1а<іис11е езі ип аппеаи (Гог, зоп аіііаисе (1е гоагіа^е, еііе з’ёсгіе: — 
Аіі! і’аі епсоге сеііе геззоигсе... Ѵіепз, та ііііе, іі у а (Іез Ъцоиііегз 
раг ісі... Іи ѵаз аѵоіг (Іи раіп... С’езі Ъіеп 1е тоіпз (ріе сеііе аіііаисе 
(ріі а і'аіі той таШеиг І’етрёсЪе аи тоіиз (Іе тоигіг (1е і'аіт! Еі Іа 
раиѵге і'етте з’ёіоі^ис ргёсірііаттепі ей іепапі зоп епіапі рас Іа таіп. 
Тоиіез Іез зсёпез пе зопі раз §аіез зиг Іез Ъапсз (Іе Ъоіз... таіз іі Іаиі 
ргепйге Іез сЬозез сотте еііез зе ргёзепіепі. II гезіе епсоге зиг Іе 
сОіё (Іи Ьапс ипе езрёсе іі’оиѵгіег; таіз іі йогі он (Іи тоіпз іі еп а 
Гаіг. С^иаиі аих атоигеих аззіз (Іе 1’аиіге соіё, ііз сопііпиепі а зе раг- 
Іег (Іе ігёз-ргёз, запз з’оссирег (Іе се (ріі зе раззе аиіоиг й’еих. ІТеих 
рсгзоппез ѵіеппепі з'аззеоіг а Іа ріасе ой ёіаіі Іа раиѵге тёге. С’езі 
ип соиріе йё.іа зиг Іе геіоиг; тізе Ьоигреоізе, іоигпиге ргоѵіпсе, рог- 
іеигз, Пттте еі Іа і'етте, й’ип аззег «гасіеих сіпіюпроіпі. С’езі, 1с 
тоизіеіи* (ріі з’аззоіі Іе ргстіег, еп з’ёсгіапі: — Аіі! заргізіі! іе пезиіз 
раз іасііё (Іе те герозег... Іез ІатЪез те гепіічті!.. еі іоі, Осіаѵіе? 
Осіаѵіе гёропсі й’ип аіг й’аззег шаиѵаізе Ішіпеиг, еі еп ёіаіапі за 
гоЪо аѵес ргёсаиііоп аѵапі (Іе з’аззеоіг: — Ъез іатЪез ѵоиз гепігепі!.. 
ѵоиз ёіез іоиіоигз ёгеіпіё шаіпіепапі! 11 пе Іаиі раз §рашГс1юзе роиг 
ѵоиз іаіі^иег!.. Аіі! топзіеиг Оіиріп, ѵоиз п’аііег ріиз!.. ѵоиз п’аііег 
ріиз (Іи іоиі! — Соттепі! іе пе ѵаіз ріиз? іе ѵоиз ігоиѵе епсоге ріаі- 
запіе, тайате! Бериіз се таііп поиз тагсіюпз, поиз ігоііопз (Іапз 
Рагіз, еі ѵоиз ігоиѵег зигргспапі (ріе ,]с зоіз іаіі«иё!.. —Ке іаийгаіі-іі 
раз гезіег спіегтёз йапз 1а сЪашЪгс (Іе 1’ііоіеі ой поиз зоштез 
(Іезсетіиз? Коиз зоштез ѵепиз а Рагіз роиг іаіге ип ѵоуа«е й’аятё- 
шепі... еі іизсрГа ргёзепі (ріеі сзі (Іопс Га§гёпіепі (ріе ѵоиз т’аѵея 


93 


ргосигё? — АГаіз, Осіаѵіе, ѵоиз ёіез іпзаііаЫе... ѵоиз п’ёіез іатаіз соп- 
іепіе! Б’аЪогй, поиз аѵопз йёіеипё еі (Ііпё сііег Іе ігаііеиг... — Оиі! аѵес 
да (іие с’ёіаіі Ъоп! йёіеипег а ѵіп&і еі ип зоиз, сііпег й ігепіе-ііеих 
зоиз... (Іез гаоиіез а еЪаіріе гсраз! тоі, (ріі аі іоиіоигз рейс (Гепііег! 
сотте да т’а гё&аіёе... — Моі, .і’аі ігоиѵё (ріе с’ёіаіі Ъоп... заиі' Іе Ъееі- 
зіеак, (ріі зепіаіі ігор Іе Ъагеп"!.. С^иапіі іе т’еп зиіз ріаіпі аи я’агдоп, 
іі т’а (Ііі: «Мопзіеиг, с’езі срі’іі езі аи Ъеигге й’апсЬоіз». — Риізсріе 
ѵоиз ёііег зі іаіі&иё, роипрюі пе зоттез-поиз раз епігёз (Іапз ип саіё? 
Біеи тегсі! іі п’еп ташріе раз й Рагіз... оп пе ѵоіі (ріе сеіа... іі у а 
ип Ъоиіеѵапі... ,]е пе заіз раз зоп пот, таіз ип ігёз-іоіі Ъоиісѵаічі, ой 
Зе п’аі ѵи (ріе йез саіёз сіериіз Іе соттепсетепі ііщи’ё Іа йп; еі, се 
циі т’а Ъіеп зигргізе, с’езі (ріе іоиз ёіаіепі ріеіпз (Іе топйе; Іез іаЪІез 
ріасёез еп (Іеііогз, зиг Іе Ъоиісѵаічі, ёіаіепі іоиіез оссирёез. II рагаі- 
ігаіі, (Гаргёз сеіа, срі’ісі Іез Ъоттез Іопі іоиіез Іеигз аВГаігез еп рге- 
папі ^ие1^ие сіюзс... с’езі Ъіеп а&гёаЫе, еі іе пе т’ёіоппе ріиз (ріе 
іоиі 1с тотіе ѵеиіііе ѵеніг з’ёіаЪИг а Рагіз. 

— Еі тоі, птііате, і’еп аі аззег (Іе ѵоз саіёз; тегсі, іе заіз се 
срГИ еп сойіе! N 0113 у зоштез епігёз се таііп... поиз аѵіопз епѵіе (Іе 
поиз гаігаісіііг; паіигеііетепі, і’аі (Іетатіё (Іе Іа Ъіёге. Ье ^агдоп те 
(Ііі: «Мопзіеиг ѵсиі йеих Ъо^з?» Моі, ,]е сгоіз (рі’іі т’оЙГге ипе поиѵеііе 
ІЪріеиг, еі іе Іиі гёропйз: «N 011 , іе ѵеих (1с Іа Ъіёге... зсгѵег-поиз (Іе 
Іа Ъіёге!... II гергеші: «Еіі Ъіеп, езіч:е (Іеих Ъо^з аи’іі ѵоиз Іаи!?» АЪ! 
аіогз іе т’ёсгіе: «.Те пе соппаіз раз ѵоз Ъо§з! зегѵег-поиз ипе Ъоиіеіііе 
(іе Ъіёге, (Іе 1а Ъоппе еі (ріі тоиззе!» Сеі ітрсгііпепі «агдоп зе теі а 
гіге еі те гёроші епйп: «Мопзіеиг, оп пе зегі ріиз <1е 1а Ъіёге еп Ъои- 
іеіііе іі Рагіз!.. ѵоиз аггіѵег сіе 1а ргоѵіпсе, й соир зиг! — Сегіаіпетепі; 
поиз аггіѵопз (Іе Хо^епі-Іе-Коігои, іоііе рсіііе ѵіііе (Іапз Іе Регсііе, еі 
(Іопі Іез ЪаЪііапіз пе зопі раз аЪзоІитепі (Іез ітЪёсіІез! ЕЪ Ъіеп, зі 
ѵоиз пе зегѵех ріиз Іа Ъіёге йапз йез Ъоиіеіііез, йапз ([иоі йопс Іа зег- 
ѵег-ѵоиз? йапз йез роіз, йапз йез зоиріёгез? — Коп, топзіеиг; поиз зег- 
ѵопз йез саппеііез, йез тозз, йез сіюрез, йез Ъоя'з!» Сотте іе не соп- 
паіззаіз гісп іі іоиі сеіа, іе Іиі йіз: «Воппсг-поиз йе Іа Ъіёге йапз се (ріе 
ѵоиз ѵоийгег, роигѵи (рГсІІе зоіі Ъоппе. — Мопзіеиг 1а ѵеиі-іі йс ЗігазЪоіігд; 
он йс Ваѵіёге?» .Те Іиі йіз: «да поиз езі ёдаі зі еііе езі Ъоппе». Тгёз- 
Ъіеп; ѵоіііі топ д’агдоп (ріі рагі еі геѵіепі ЪіепЪіі ал г ес йеих ѵеггез ^иі 
аѵаіепі Іа Тогше йе ѵеггез йс сііатра^пе еі и’ёіаіепі ^иёге ріиз ^гапйз; 
94 


Іа Ъіёге ёіаіі сЫапз; сГаЪогй, ]е пе ігоиѵе раз ргорге аи’оп ѵоиз зегѵс 
(1е Іа Ъіёге іоиіе ѵегзёе, еі іі у аѵаіі Ъеаисоир (1е шоиззе, се еріі Й\і4 
([и’П пс гезіаіі ріиз Ъеаисоир (Іе Ъіёге. де сііз аи &аг<г°п: <( отіпспі 
арреіег-ѵоиз да? — Мопзіеиг, се зопі (ІезЪо^з». Ѵоиз ѵоиз етргеззегсіе 
рогіег іе ѵеіте а ѵоігс Ъоисііе... Ѵоиз гарреіег-ѵоиз, Осіаѵіе, Іе сгі цис 
ѵоиз аѵег роиззё?—Яеіе сгоізЪіеп! с’ёіаіі ІюггіЪІетепі атег... ни ѵгаі 
сЪісоііп! з’аі сги <іие Іе ^агдоп в’ёіаіі іготрё еі поиз аѵаіі зегѵі Ли 
(ріішрііпа! — .іе те тіз а ^оіііег аиззі, роиг заѵоіг зі ѵоизаѵіег гаізои, 
еі Іе іаіі езі (ріе ,і’аі ігоиѵё сеіа Л’ипе атегіите іпзиррогіаЪІе. .Те гар- 
реііе Іе &агдоп еі .]е Іиі сііз: «Ѵоиз ѵоиз зегег іготрё, сеііе Ъіёге не 
ѵаиі ріиз гіеп; с’езі атег а пе раз Ъоіге!» Се Лгоіе-Іа зе теі спсоге 
а гіге, ей з’ёсгіапі: «ЕЫ топзісиг, с’езі (Іе Іа Ъіёге (іе ЗігазЪоиг*, ріиз 
еііе езі атёге, еі ріиз Іез атаіеигз Іа ігоиѵепі Ьоппе. — Лс зоиЪаііе 
Ъісп сіи ріаізіг аих атаіеигз, таіз сеіа пе поиз ріаіі раз а поиз. Езі- 
се ерю ѵоиз п’еп аѵег раз сѴаиігез? - 8І, топзіеиг, Ле Іа Ъіёге сіе Ми- 
пісіі: еііе езі Ъіеп ріиз сіоисе. —Аіогз, аррогіег-поиз Ле 1а Ъіёге (1с Ми- 
пісЪ; таіз раз іапі сіе шоиззе сіапз Іез ѵеггез, ѵоиз сотргепег!» Ье 
§агдоп рагі, еі поиз гаррогіе сіеи.х аиігез тезигез;... іі у аѵаіі тоіпз 
а е тоиззе, ]’еп сопѵіепз; Іе ^агдоп те Іе іаіі гетащиег еп те сіізапі: 
«Ѵоуег-ѵоиз! ргезаие раз сіе іаих соі!.. - Соттепі! Ле Іаих еоі ?» 
т'ёегіаНе, саг ,]е пе сотргепаів раз; таіз Іе ё'агдоп т’арргіі <іие 1 оп 
поттаіі аіпзі Іа тоиззе аиі ёіаіі зиг Іа Ъіёге. Ье тоі те рагиі аззег 
іп&ёпісих, еі .іе гае рготіз, Іа ргетіёгс іоіз сріс іе ргепсігаіз <1с Іа 
Ъіёге іі Кооепі-1е-Коігои, сіе сііге: «Оагдоп! йоппег-тоі ші ѵегге сіе Ъіёге 
запз і'аих соі!»— Мои аті, за Ъіёге (Іе МипісЪ ёіаіі аззег Ъоппе, соп- 
ѵепег-сп.—Оиі; еііе п’ёіаіі раз таиѵаізе, срюісріс епсоге ип реи атёге. 
Маіз Іе ріиз атег сіе іоиі, с’езі се срі’іі іаііиі рауег роиг сеіа. .Те сііз 
аи &агдоп: «СотЪіеп ѵоиз сіоіз-іе?— Ни Тгапс зоіхапіе, топзіеиг». Моі, 
іе сігсззе Іез огеіііез! Ьп ігапс зоіхапіе зе ігасіиіі раг Ігепіе-сіеих зоиз. 
Зе герошіз аи ^агдоп: «Ѵоиз ѵоиз ешЪгоиШсг сіапз ѵоз сепіітез, ѵоиз 
Таііез еггсиг! іе пе рейх раз сіеѵоіг ігепіе-сіеих зопз роиг сіеих ѵеггез 
сіе Ъіёге, с’езі ітроззіЪІе!» Ье $геЛіп зе теі епсоге а гіге, еі те сііі. 
«Коп, іе пе те іготре раз! Ѵоиз аѵег сіиаіге Ъо^з, а циагапіе сепіі¬ 
тез... іоіаі, ип ігапс зоіхапіе сепіітез. — Роищиоі те соіиріег-ѵоиз 
^иаі^е Ъо#з? поиз п’еп аѵопз Ъи <ріе сіеих!—Мопзіепг, іі пе іаііаіі раз 
ѵоиз Іаіззсг зегѵіг сіе Іа Ъіёге сіе ЗігазЪоиг^ еі у ^ойіег! II Іаиі рауег 


95 


іоиі се ди’оп а &ойіё, паіигеііетепі. — Еі ѵоиз ргепег Ііиіі зоиз роиг 
ип ѵегге сіе Ъіёге! — Оиі, топзіеиг, еріагапіе сепіітез раг Ъо<*...— Маіз 
с’езі ёроиѵапіаЫе! аиігеіоіз, роиг Ііиіі зоиз, оп ѵоиз зегѵаіі ипе Ъои- 
іеіііе сіе Ъіёге, еі еріі ѵаіаіі тіеих аие сеііс-ііі... таіз ѵоз сіиаіге Ъо<*з 
іоиі а реіпе Іе сопіепи сГипе Ъоиіеіііе; да Іа теі сіопс ё ігепіе сіеих 
зоиз Іа Ъоиіеіііе»... Епйп, і’еиз Ъеаи егіег, іі те іаііиі рауег; таіз оп 
пе те гергешіга ріиз а Іюіге сіе Іа Ъіёге а Рагіз! — II іаиі роигіапі 
Ъіеп зе гаІгаісЬіг еріаші оп а зоіі‘! — Масіате, іі у а сѴаиігез тоуепз. 
.Т’аі спіешіи сіез тагсііапсіз еріі егіаіепі сіе Іа Іітоішіе а сіеих Ііагсіз 
Іе ѵегге. — Аіі! й! топзіеиг. Роиічрюі раз сіи сосо іоиі сіе зиііе?—Ье 
сосо езі ипе Ъоіззоп ігёз-заіпс еі пиііетепі тёргізаЪІе. — 8 і с’езі сотте 
сеіа еріе ѵоиз те гё^аіег, ,іе ѵоиз гетегсіе. Ѵоуопз, топзіеиг (гіиріп, 
езі-сс ^ие ѵоиз ёіез епсоге іаііриё?—Маіз, сегіаіпетепі; ^и’е 8 і-се ^иі 
поиз ргеззе, (Гаіііеигз? оп езі Ъіеп ісі, оп ѵоіі раззег 1с тошіе...— Еі 
да пе сойіс гіеп, п’езі-се раз? Маіз тоі, топзіеиг, .іе ѵеих (ріе ѵоиз 
то і'аззіег ѵоіг сріеЪріе сЪозе се зоіг ; пе зиіз раз ѵепие а Рагіз 
роиг т’у аззеоіг зиг ип Ъапс! — Мои Ьіеи! Осіаѵіе, .іе ѵоиз аі Лё.]ё іаіі 
ѵоіг еріеіеріе сііозе се іпаііп; ѵоиз п’ёіез ^атаіз сопіепіе!—АЪ! оиі, аѵес 
сеіа (ріе с’ёіаіі ^иі! Мопзіепг те тёпе ѵоіг ип Іюттс рёігійё! Сотте 
с’ёіаіі атизапі... ипе й^иге (ріі геззетЪІаіі а сіе Іа іегге! сщеі ^оіі врес- 
іасіе!..— Масіате с’езі ігёз-сигіеих; .і’ёіаіз Ъіеп аізе сіе заѵоіг соттепі 
поиз зегопз сріапсі поиз сіеѵіспсігопз рёігійёз? — .Т’сзрёге Ъіеп (ріе .іе 
пе Іе зегаі ^атаіз! — Сеіа та спсоге сойіё ѵіп^і зоиз роиг поиз 
сіеих! — II аигаіі Ъіеп тіеих ѵаіи т’асііеіег сіез §аіеаих, таіз ѵоиз 
сіеѵепсг зі гаі!.. — Еі ѵоиз зі «-оигтапсіе!.. Ьез (Іеих ёроих опі сеззё 
сіе рагіег; ип тотепі сіе зііепсе гё&пе; іі езі іпіегготри раг Іе Ъгиіі 
сГип Ъаізег еріі зе (Іоппе сіе 1’аиіге соіё (Іи Ъапс. Масіате Оіиріп Іаіі 
ип Ьопсі сотте зі еііе ѵепаіі сГёіге ёіесігізёс, таіз зоп тагі зе геіоигпе 
аѵес соіёге, еп з’ёсгіапі: — Раг ехстріе, с’езі ігор іогі! зе сіоппег сіез 
Ъаізсгз зиг 1а ѵоіе риЪІісріе!.. Езі-сс еріе Гаиіогііё зоиіТгс сеіа?.. Аіогз 
Іе топзіеиг еріі ѵепаіі сГетЪгаззег за соппаіззапсе зе геіоигпе аиззі, зе 
Іёѵе тёте а сіеті еі сііі сі’ип іоп тепадапі ё М. Оіиріп: — Ье ерюі 
ѵоиз тёіег-ѵстз? ^е ѵоиз ігоиѵе епсоге ріаізапі сіе ѵепіг те тепасег 
сіе Гаиіогііё... Ѵоиз ёіез ип ѵіеих зегіп, ипе ѵіеіііе Ъёіе! іасііег сіе 
ѵоиз іаіге он .]е ѵоиз со^ие! Ье ргоѵіпсіаі Ъаіззе Іе пег еі зе гесиіе 
еп таггоппапі:— Мопзіепг... сіапз 1с Регсііе, оп п’а раз ГЪаЪііисІе (іе 96 


в’етЪгаввег йеѵапі 1с топсіе... ѵоіііЧ рошчріоі... — Кеіоитег-у йапв 1с 

Регсііе; ѵоив ёіс8 Ыеп іаіЧ роиг ёіге регсііё виг ипе Ъгапсііе, ѵоив! 

Масіате Ѳіиріп ЛіЬ іоиі Ъав а воп тагі: — С’еві Ъіеп Іаіі! сеіа ѵоив 

арргепйга а ѵоив тёіег (1с сс аііі пе ѵоив ге&агйе рав; циапЛ оп ѵіеиі 

рот* Іа ргетіегс Іоів сіапв ипе ѵіііе, се п’еві раз рот* Іаіге Іа Іедоп 

аих ЪаЪііапіз. Ѵоив сііісв <рГоп пе в’етЪгавве раз йеѵапі 1с шошіс а 

Коо-спМе-Коігоп, ѵоив гаепіег! Тоиіев Іев Іоів аие шоп соивіп те геп- 

сопіге (Іапв Іа те, іі соттепсе раі* т’етЪгаввег... М. Оіиріп вс Іёѵе 

аѵег* соіёге, сп сіівапі: — Ѵепег, тайате, аііопв поив геровег аіПеигв; 

таів, сіетаіп, поив герагіігопв рот* та ѵіііе паіаіе; з’еп аі Ыепазвег 

(1е Рагів... еі; сіе се (рг'у сойіо Іа Ъіёге! Ъа &говве Осіаѵіе виіі воп 

тагі, еп тигтигапі: — С^ие1 зоіі ѵоуа^е сГа^гётспі!.. п’аѵоіг ѵи <И 111,1 

Іютте рёігійё!.. Реи сіе іетрв аргёв 1с соиріс атоигеих а аивві сіш«е 

1с Ъапс, виг Іссрисі аіогв іі пе гевіе ріиз сріс ГітНѵісІи сріі а Юіуоигв 

1'аіі* сіе Йогтіг. ' . , , л 

(Ъп тагі (Іоні оп ве тодгщ. 


НЕХКГ ѲКЕѴІЬЪЕ. 


2 . Ьа Гетте тосіегпе. 

Бсриів Іа сгёаііоп (Іи топсіе, Іа вііиаііоп сГЕѵе в’еві віп&иііёге- 
теП 1 атёііогёе; Гіютто сіев саѵегпев Іа ЧгаіЧаіІ сп Ъёіе йе зотте, еі; 
іі а Іаііи сіев віёсіев, реиі-ёіге, рот* ёѵеііісг еп Іиі 1е вепв сіе Іа ісп- 
йгевве, аие Іа таіегпііё аѵаіі сіев 1’аЪогЙ епвеі-пё а за сотрите. 
Риів вопі ѵеписв (Іев рёгіойев іпйпітепі пошЪгеивев ой Іа Гетто а ёіё, 
виіѵапі Іев тоет*в, геіпе он вегѵапіе, асіогёе оп Ъаііие,— еі іі еп еві 
епсоге сіе тёте аи.іоітПті, виіѵапі іев роіпів сіи 8'ЮЪс; таів Іатаів, 
тёте а поіге ёросіие, Іа іетте пе соппиі сіе ві Ііаиіе вііиаііоп (ріе 
венд І’етріге готаіп. Ѵсвіаіе ои таігопе, еііе зоиіі аіогв сіе Іа ріёпі- 
Ішіе сіе зев сігоіів, аѵсс сіев ргёго^аііѵев ехсерііоппеііев. 

]\ХаІ8_еі 1е «таів» еві ейгауапі — 1е вегѵа&е схізіаіі (Іапв іоиіе 

за Ъеаиіё, іапсіів (ріе поіге сіѵіііваііоп а і'аіі Іев іеттев е^аіев — вт* 
1с раріеі*. 8і іоиі воіеіаі а сіапв за §іЪегпе 1е Шоп сіе тагёсѣаі, іоиіе 
іетте а сіапв воп Ъегсеаи 1е всеріге сіе 1’ітрёгаігісе; с’еві а еііе (1е 
1е сопсіиёгіг. Зсиіетспі, 1е потѣге сіев ітрёгаігіеев п’еві раз сопвійё- 


97 


гаЫе, еі, Ыеп аи’оп аіі ѵи сіев ехсерііопз, еііе» ве гссгиіепі йе ргёіе- 
гепсе сіапв 1’АІтапасН сіе воіііа. Се п’еві сіопс раз ѵегв се гап<? аие 
Іев Іеттев сіе поіге іетрв сііегсііегопі іі ёіеѵеі* Іепгв ге^агйв; ип ріив 
тосіевіе, еі іоиі аивві ІюпогаЪІе, Іеш* еві ассевзіЫе: ееіиі сГёроивев. 
N 08 Іоів сигорёоппев вопі вёѵёгев рот* Іа іетте; еііев Іа таіпііеппепі 
епсоге аввег ёігоііетспі Ііёе, Іев тоеигв аіеіапі. Еп Ап&іеіегге; Іа .Іеипе 
Шіе .іоиіі сГипе ІіЪегіё іі реи ргёв іііітііёе, іі еві ѵгаі; таів, ипе іоів 
гаагіёе, за тоіпйге соапеііегіе вега .іи^ёе аѵес ипе ехігете гі&иеіт 
Еп Ііаііе, оп пе ѵоіі &иёге іев зеипев йііев; еі Іев іеттев тапеев, 
репйапі Іев сіпа он віх ргетіёгев аппёез (Іе Іеш* тагіа^е, ап тоіпв, 
пе реиѵепі затаів вогііг вапв ёіге евсогіёев раі* ип Іюіпте, рагепі ои 
аті; раз тёте аѵес ипе аиіге іетте, ссііе-сі ійі-еііе Іеш* тёге; веиіев 
епсоге Ыеп тоіпв; зе пе Гаигаів раз сги, ві ип іоиі гёсепі ргосёв по 
те Гаѵаіі іаіі ѵоіг йе ргёв. Се вопі Іев тсвигв сі ип аиіге а&с. Ьа ,і<і- 
Іоизіе евра&поіе еві Ъіеп соппие; еп АИета^пе, Іа іетте еві ипе ропіе 
соиѵеиве; таів, таі&гё Іа вепіітепіаіііё йев іпіегтіпаЫев йап^аіИсв, 
еііе доие сп гёаіііё ип гбіе Ыеп тіпсе сіапв Іа ѵіе Ли тагі. Еп Киввіе, 
теііапі а рагі Іа сІоиЫе агівіосгаііе сіи пот еі йе Іа іогіипе, Іа іетте 
еві ипе вегѵапіе поп рауёе. N 0118 пе рагіегопв &иёге йе 1 Атёгиріе; 
З’аі йе сііёгез атіев атёгісаіпев, еі ,]е пе ѵеих раз Іеш* іаіге сіе сііа- 
агіп. II еві ѵгаі аие Іа, Іа іетте ігіотрііе, таів с’еві рагіоів іеііетепі 
аих сіёрепв сіе воп сагасіёге, аие тіеих ѵаиі пе рав поив у апёіеі. 
С’еві сіопс еп Егапсе, еп Веівдие, еп Зпівзе, еріе Іев Іеттев опі ріив 
йе ^агапііев сіе ЬопЬеиг. Віеп еріе Іе Сосіе воіі сііісііе йе ^гаіШсаііопв 
а Іеш* ё^агй, ип тоиѵетепі Ыеп сіівііпсі сп Іет* іаѵеиг іепсі а ёіаг^іі 
Іепгв сігоіів, сотте еп Іаіі Іоі ипе Іоі іоиіе гёсепіе. Маів Іев тсвигв 
Іеиг вопі іпйпіпіепі ІаѵогаЫез. Ее іетрв п’еві ріив ой Іев ісипев йііев 
рогіаіепі ипе гоЪе сіе тоиввеііпе Ыапсііе аѵес ипе ееіпіиге Ыеие, йі- 
заіепі: «Оиі, татап», еі пе ѵаіваіепі срГаргёв Іе тагіа^е. Оп а ей іапі 
ріііё йе сев раиѵгев реіііев, оп Іев а іапі аітёев, іапі сіюуёев ері’оп 
а йпі раг Іев даіег, сіапв Іе вепв аЪвоІи сіи тоі, еі сіапв ипе еріапіііё 
йе іагаіПев, сц\е ^е пе риів пі пе ѵеих ёпшпёгег, Іев йііев вопі йеѵе- 
ппев йе ѵёгііаЫев іугапв йотсвіі(ріев. ЕПев ігаіпепі сіапв Іе топсіе 
Іеигв раиѵгев рагепів Іаіі&иёв, еріі пе йетапсіегаіепі рав тіеих а ІІС йе 
Іев Іаівзег в’ативег ^иваи’а опге Ііеигев, а соийіііоп с^и оп вега соисЬё 
а тіпиіі. Маів с’еві а тіпиіі ері’оп соттепсе а сіапвег рот* іоиі сіе 

7 


98 


Ьоіі, еі Іев раиѵгез піёгев гезіепі, Іаззез, еппиуёез, таіасіез зоиѵепі: 
І’еи сопиаіз еріі еп зонѣ тогіез... Еі роигсрюі іапі сіе стеіз засгШсез? 

II іаиі Ьіеп тагіег за Шіе. Шеи сіе ріиз іизіе, еі раг-сіеззиз 1е тагсЪё, 
аѵес Іез Шіез срГоп а ей 1е іаіепі сі’ёіеѵег, Ъіеп реп озегаіепі піег сіие 
1 е .іоііг сіе Іа посе по зоіі еп "ёпёгаі 1 е іоиг сіе Іа сіёііѵгапсе гёсірго- 
сріе. Роигсрюі? С’езі рие сіериіз... — не ргёсізоііз раз 1с пошЪге сісз 
аппёез: сриі ігор ргёсізе з’ехрозе а зе і'аіге ассизег еГеггеиг — сеііе 
^аіегіе сіез іеипез ііііез а ргіз сіе іеіісз ргорогііопз еріе Іез тёгсз п опі 
ріиз 1е сііоіх срГепіге ГаЪсІісаііоп, іоиіоигз рёпіЫе, сіе Іеигз &ойіз еі 
тёте сіе Іеиг роиѵоіг сіотезііцие, — он Іа гёѵоііе Ігапсііе, еріі іаіі сіе 
іеигз Шіез сГаррагепіез ѵісіішез, сГаШеигз реи гёзі&пёез. Ье тагіа^е 
з’ітрозе согагае Іа йп сГии риг^аіоіге еріі, аѵес 1 е іетрз, сіеѵіепсігаіі 
іт епіег. Маів Іез ёроизеигз не зе ргёзепіепі раз, он раз аззег. Ісі, 
іт аиіге роигсрюі. Еп ейёѣ, іюигсрюі Іез іеипез ?епз пе ѵеиіепі-ііз раз 
зе тагіег? Ьез Іютшез, еп &ёпёга 1 , зон! Іа ііз рот* 1 е тагіа°е еі асіо- 
гепі 1е тагіа^е. Из аітепі а ігоиѵег 1е іеи аііитё еп Ъіѵег, іез Іепёігез 
оиѵегіез а роіпі еп ёіё, аѵес сіе ѵоіеіз сіоз іизіе аззе/ роиг у ѵоіг, 
сііозе еще іатаіз ипе Іюппе пі ип сіотезіісріс пе заига іаіге а ргороз; 
ііз аітепі ип Ъоп йіпег, ипе іоію іеттс еп іасе еГеих, ип іоіі зоигіге 
еі сіез іпаіпз Ыапсііез ]юиг Іеиг зегѵіг 1е тогсеаи ргёіёгё... Из опі 
Іюггеиг сіе Іа іаЫе сГІіоІе еі сіи Ііі сГаиЪег§е. Еіі Ъіеп, аіогз? С’езі 
ері’ііз опі реи г, еі ісі і’ёегігаі Ііагсіітепі 1 е тоі еще ,]е п аі раз ѵоиіи 
ргопопсег рагее ди’іі езі ип реи сІёзоЪІі&еапі; ііз заѵепі <ріе сез .іеипез 
Шіез зопі таі ёіеѵёсз еі... іпзиррогіаЫез. Из пе ѵеиіепі раз спсотЪгег 
Іеиг ѵіе сГипе іёште гёрошіеизе, аиіогііаіге, сііегсііеизе сіе ріаізігз топ- 
сіаіпз еі... сіёрепзіёге. Из зопі сотте Іез рагепіз: ііз ѵеиіепі Ъіеп гез- 
іег іизері’а опяе Ъеигез... еі Марате ѵеиі сіапзег 1е соііііоп. Из ѵеиіепі 
Ъіеп сіоппег сіеих гоЪез, ііз п’еп ѵеиіепі раз сіоппег сіоиге. Из пе ѵси- 
Іепі раз тап»ег сЪег еих ГаЙГгеих Ігісоі сГипе Ъоппе таі іепие, п.иі 
Іеиг іёгаіі ге^геііег Гопііпаіге сіе Іа репзіоп Ъот^еоізе; ііз зе сіізепі 
сіие зиЪіг іоиі ееіа, еп сіёрепзапі іапі сГаг^епі, с’езі рауег ігор сііег 
1е ріаізіг агіізііеріе сіи іоіі зоигіге сі сіез іпаіпз Ъіапсііез. 8 ’іі у аѵаіі 
сіе Гатоиг... АЫ оиі, з’іі у аѵаіі сіе Гапюиг! Се зегаіі аиіге сііозе! 
Маіз сез сіетоізеііез пе зоп&епі "иёге а Гатоиг, еііез сііегсііепі ип 
шагі; сеіа п’а гіеп а ѵоіг епзетЪІе, ои Ъіеп реи сіе сііозе... Еі 1е тагі; 
еріі п’езі раз зі Ъёіе, ѵоисігаіі ёіге аітё. Еі зоиѵепі іі ёроизе ипе Шіе 


99 


8 апз сіоі, таіз гап^ё, зоі^пеизе, еріі аіте зоп іпіёпеиг сі ери а Іоиі 
сіе тёте йез таіпз Ъіапсііез, - еі еріі Гаіте, еі роиг ери іі езі іоиі 
Гипіѵегз. ІІп ] 0 Іі сопіе Ъпі^аге гасопіе сесі: Есііз, Іез о^еіз роззесіаіепі 
еп ргоргс 1е тоиѵетепі, — еі се еріі ёіаіі Ъіеп ріиз Ъеаи, ГоЪеіззапсе. 

II зиШзаіі сіе сііге аи зеаи: «Аррогіе сіе Геаи», аи Ъаіаі: «Ваіауе». 
роиг еріе Геаи ійі зоиз Іа гааіи еі Іа таізоп пеііоуёе. Ог, ип .Іоиг, 
ипе Гешіпе, гсѵепапі сіи Ъоіз, зе іаізаіі ассошра^пег сіе зоп Іа^оі, ип 
шаііге Іа-оі-, Ъіеп поиггі сіе ЪеІІез ЪгапсЪез. Зиіѵапі Гогеіге ёіаЫі, 

1е 1а-оі сЪетіпаіі а соіё сГеІІе. Ъа Геіпте, з’аѵізапі зоисіаіп, сГип соир 
1е .іеіа аіегге еп Іиі сіізапі: «Рогіе-тоі». С’еп ёіаіі ігор: шаііге іа-оі, 

8 е геіеѵапі, асітіпізіга а за таіігеззе ипе соггесііоп сіез ппеих геиз- 
зіез, аргёз ерюі іоиіез сіюзез гесіеѵтгепі іпегіез, еі сЪасип Іиі сопігаті 
Ре Іез рогіег роиг ассотрііг за Ъезо&пе. С’езі се еріі езі аггіѵё сЪех 
поиз, Ъёіаз! Вез тагіз опі ёіё ігор тіз а сопігіЪиііоп, оп а ігор ехі§:е 
сГеих, еі. запз з’ёіге сіоппё 1е тоі, сЪасип Ъёзііе еі іоиѵоіе, раііепіе, 
еі з'ітраііепіе, еі Йпаіетспі сіеѵіепі ѵіеих &аг?оп, се сіопі іі зе тогсі 
іез сіоі^із а ГЪеиге йез гЪишаіізтсз. Маіз аіогз сез сіетоізеііез п’еп 
ѵеиіепі ріиз, еі Іиі п’ёроизегаіі раз ипе тогіопсіие сіе зоп а#е: а ерюі 
Ъоп ипіг сіеих тізёгез? Се еріі серепсіапі пе зегаіі епсоге роіпі зі зоі. 
(^иоі ері’іі еп зоіі, Іа зііиаііоп езі таиѵаізе. Еі 1е гетёйе? Ее гетёсіе 
зегаіі ріиз сіе Іегтеіё сіе 1а рагі сіез рагепіз; тоіпз сГаг^епі сіереизе 
еп іоііеііез, еп ѵоііигез, еп сіюзез іпиіііез еі сойіеизез; ріиз сі Ъеиіез 
сопзасгёез аи тёпа^е еі тёте а Іа сиізіпе; ріиз сі’огсіге сіапз Іез сотр- 
іез, Іез поіез рауёез сотріапі, се ещі зегаіі ипе Іатеизе ёсопотіе: 
тоіпз сіе & ойі роиг 1 с топсіе еі ип реи ріиз сіе іешігеззе сіапз 1 с сот г, 
саг поз іеипез Шіез зопі еп ігаіп сіе сіеѵепіг зёсііез сотте ип сепі 
сіе 1а!?оі8 Ъиі^агез; с’езі Ъіеп рогіё. 8 апз сеіа, ре ѵоіз аѵес^ сіоиіеиі- 
ѵепіг 1 е іетрз ой Іез Іюшіпез пе зе тагіегопі ріиз, еі аіогз, 8 с‘ір;пс‘ііі! 
еріе Ісга-і-оп сіе сез Шіез-Іа, еріаті еііез зегопі сіеѵепиез сіез ѵіеіііез 
Ііііез? Еі рпіз, 1е топсіе йпігаіі, се еріі зегаіі сіотта^е. 

С411Ѵ ВЕ М АИР А88АХТ. 

з. ІІп роигпаі рагізіеп. 

Еі Ѵіе Ргаптізе ёіаіі аѵапі іоиі ип іоигпаі сГаг^епі, 1е раігоп 
ёіапі ип Ъотте сі’аг^опі а еріі Іа ргеззе сі Іа сіёриіаііоп аѵаіепі зегѵі 
100 


(1е Іеѵіегв. 8с іаізапі ііе Іа Ъопііотіе ипе аггае, іі аѵаіі іодіоигз та- 
поеиѵгё воиз ип гааздие зоигіапі (1е Ъгаѵе Іютте, таіз іі п’етріоуаіі 
ё. зсз Ъезо^пез, диеіісз ди’еііез іиззепі, (іис сіез &епз ди'П аѵаіі іаіёз, 
ёргоиѵёз, Йаігёз, ди’П зепіаіі геіогз, аисіасіеих еі зоиріез. Бигоу, 
поттё сііеі' сіоз Есіюз, Іиі зетЫаіі ип &агдоп ргёсіеих. 

Сеііе Іопсііоп аѵаіі ёіё гстрііе .різдие-іа раг 1с зёсгёіаіге сіе Іа 
тіасііоп, М. Воізгепагсі, ип ѵіеих ^оигпаіізіе соггесі, рипсіиоі еі тёіі- 
сиіеих сотгас ип еіпріоуё. Бериіз ігепіе апз іі аѵаіі ёіё зёсгёіаіге сіе 
1 а гёсіасііоп сіе оп/е ^оигпаих сіійёгепіз, запз шсхІШег еп гіеп за та- 
піёге сіе Іаіге ои сіе ѵоіг. II раззаіі сі’ипе гёсіасііоп сіапз ипе аиіге 
сотте оп сііап&е сіе гезіаигапі, з’арегсеѵапі а реіпе дне Іа сиізіпе 
п’аѵаіі раз іоиі а Гаіі 1е тёте &ойі. Ьсз оріпіопз роіііщиез еі ге1і«іеи- 
зез Іиі сіетеигаіепі ёігап&ёгез. II ёіаіі сіёѵоиё аи іоигпаі диеі ди’П Іиі, 
епіепсіи сіапз Іа Ьезо^пе, еі ргёсіеих раг зоп ехрёгіепсе. II ігаѵаіііаіі 
сотте ип аѵеи°;1е диі пе ѵоіі гіеп,. сотте ип зоигсі сриі п’епіеші гіеп, еі 
сопнпе ип тиеі диі пе рагіе ^атаіз сіе гіеп. II аѵаіі серешіапі ипе 
огапсіс Іоуаиіё ргоіеззіопеііе, еі іі пе зе іиі роіпі ргёіё а ипе еіюзе 
ди'П п’аигаіі раз іи^ёе Ьоппёіе, Іоуаіс еі соггесіе, аи роіпі <1е ѵие 
зрёсіаі сіе зоп іпёііег. 

М. ЛѴаІіег, сріі Гарргёсіаіі серешіапі, аѵаіі зоиѵепі сіёзігё ип аиіге 
Іютте роиг Іиі сопйег Іез Есіюз, диі зопі, сіізаіі-іі, Іа тоеііе (Іи ^оиг- 
паі. С’езі раг еих ди’оп Іапсе Іез поиѵеііев, ди’оп Іаіі соигіг Іез Ьгиііз, 
^и’оп а§-іі зиг 1е риЫіс еі зиг Іа гепіе. Епігс сіеих зоігёез топсіаіпез, 
іі іаиі заѵоіг ёііззег, запз аѵоіг Гаіг сіе гіеп, Іа еіюзе ітрогіапіс, ріи- 
16 і іпзіпиёе дне (Іііе. 11 Іаиі, раг сіез зоиз-епіепсіиз, Іаіззег сіеѵіпег се 
ди’оп ѵеиі, сіётепііг сіе іеііе зогіе дие Іа гитеиг з’аійгте, ои аііігтег 
сіе іеііе тапіёге дне регзоппе пе сгоіе аи іаіі аппопсё. II Іаиі дие, 
сіапз Іез ёсіюз, сііасип ігоиѵе, сііадие ршг, ипе Іі^пе аи тоіпз сріі 
1 ’іпіёгеззе, айп (ріе іоиі 1е топсіе Іез Іізе. II іаиі репзег а іоиі еі а 
Іоиз, ё іоиз Іез тошіез, а іоиісз Іез ргоіеззіопз, а Рагіз еі а Іа Рго- 
ѵіпсе, а 1’Аппёе еі аих Реіпігез, аи Сіеі^ё еі а ГІІпіѵеі*зііё, аих Ма^із- 
ігаіз еі аих Соигіізапез. 

Ъ’Ьотте сріі Іез (1ігі§:е еі (ріі сотшашіе аи Ьаіаіііои сіез герог- 
іегз сіоіі ёіге іодіоигз еп ёѵеіі, еі іодіоигз еп ^агсіе, тёйапі, ргёѵоуапі 
гизё, аіегіе еі зоиріе, агтё сіе іоиіез іез азіисез еі сіоиё (Тип Йаіг іп- 
ІаіНіЫе роиг сіёсоиѵгіг Іа поиѵеііе Іаиззе сіи ргетіег соир сі’оеіі, роиг 


101 


Іи^ег се диі рогіега зиг 1е риЫіс; еі іі сіоіі заѵоіг 1е ргёзепіег сіе іеііе 
іадоп (ріе ГеЙеі еп зоіі тиііірііё. 

М. Воізгепагсі, (ріі аѵаіі роиг Іиі ипе Іоп&ие ргаіідие, тапсріаіі 
(1е таіігізе еі сіе сіііс; іі тапдиаіі зигіоиі сіе Іа гоиегіе паііѵе ди’П 
іаііаіі роиг ргеззепііг сіииріе ,]оиг Іез і(1ёез зесгёісз сіи раігои. 

Пигоу сіеѵаіі Іаіге 1’аЙаіге еп регіесііоп, еі іі согаріёіаіі асіті- 
гаЫетепі Іа гёсіасііоп сіе сеііе Іеиіііе «диі паѵі&иаіі зиг Іез Іошіз 
сіе 1’Ёіаі еі зиг Іез Ьаз-Іопйз сіе Іа роіііісріе», зеіоп Гехргеззіоп сіе 
КогЬегі (1е Ѵагеппе. 

Ьез іпзрігаіеигз еі ѵёгііаЫез гёсіасіепгз сіе 1а Ѵіе І'гапсаізе ёіаіепі 
ипе (Іеті-сіоихаіпе <1е Пёриіёз іпіёгеззёз Папз іоиіез Іез зрёсиіаііопз 
сріе Іапдаіі ои сріе зоиіепаіі 1е сіігесіоиг. Оп Іез поттаіі а Іа Сііат- 
Ъге «Іа Ьапсіе а \Ѵа1іег» еі оп Іез епѵіаіі рагсе ди’ііз сіеѵаіепі ^а^пег 
(1с Гаг^епі аѵес Іиі еі раг іиі. 

Еогезііег, гесіасіеиг роіііісріе, п’ёіаіі дие Гіютте сіе раіііе сіе сез 
Іюттез сГаЙаігез, Гехёсиіеиг (іез іпіепііопз зи^ёгёез раг еих. Из Іиі 
зоийіаіепі зез агіісіез сіе Іоші срі’іі аііаіі іодіоигз ёсгіге сііег Іиі роиг 
ёіге ігапдиіііе, сіізаіі-іі. 

Маіз, айп (Іе сіоппег аи ^оигпаі ипе аііиге Пііёгаіге еі рагізіеппе, 
оп у аѵаіі аііасііё сіеих ёсгіѵаіпз сёІёЪгез ей (Іез ^еигсз йійёгепіз ) 
.Тасдиез Кіѵаі, сЬгопідиеиг сГасіиаІііё, еі КогЪегі (Іе Ѵагеппе, роёіе еі 
сіігопідиеиг Іапіаізізіе, ои ріиібі сопіеиг, зиіѵапі Іа поиѵеііе ёсоіе. 

Риіз ои з’ёіаіі ргосигё, а Ьаз ргіх, сіез сгііідиез сі’агі, (Іе реіпіиге, 
сіе іпизідие, сіе іііёаіге, ип гёйасіеиг сгііпіпаіізіе еі ип гесіасіеиг Ііір- 
рідие, рагші Іа &гапс1е ігіЬи тегсепаіге (Іез ёсгіѵаіпз а іоиі Іаіге. Рейх 
Іеттез сіи топсіе, «Богато гозе» еі «Раііе ВІапсЬе», епѵоуаіепі сіез 
ѵагіёіёз топсіаіпез, ігаііаіепі Іез диезііопз (Іе тосіе, сіе ѵіе ёіё^апіе, 
Й’ёіідиеііе, сіе заѵоіг-ѵіѵге, еі соттеііаіепі сіез іпсіізсгёііопз зиг Іез 
§;гашІез Йатез. 

Еі Іа Ѵіе І'гапсаізе «паѵі§иаіі зиг Іез Іошіз еі Ьаз-Іошіз», та- 
поеиѵгёе раг іоиіез сез таіпз йійегепіез. ( Всі-Аті ). 

4. Ьа геіідие. 

Моп сііег АЪЬё, 

Ѵоісі топ тагіа&е аѵес іа соизіпе готри, еі (Іе Іа іадоп Іа ріиз 
Ъёіе, роиг ипе таиѵаізе ріаізапіегіе дие з’аі Іаііе ргездие іпѵоіопіаіге- 
102 


шепі й, та йапсёе. .Гаі гесоигв а іоі, шоп ѵіеих сатагайе, йапз I ст- 
Ъаггав ой іе те ігоиѵв; саг Іи рейх те іігег й’аЯаіге. Іе і’еп вегаі гс- 
соппаіззапі іивци'а Іа тогі. Ти соппаіз ОіІЬегіе, он ріиібі Іи сгоіз Іа 
соппаііге; таіз соппаіі-оп іатаіз Іев Іегатез? Тоиіез Іеигв оріпіопв, 
Іеигв сгоуапсев, Іеигз ісіёез зопі а вигргіввв. Тоиі сеіа езі ріеіп «Іе йе- 
іоигз, Ле геіоигз, й’ішргёѵи, сіе гаізоппетепів іпваівівваЫев, сіе Іогщие 
а геЬоигв, й’епіеіетепіз сціі зетЫспі йёйпіііГз сі сцп сёйепі рагсе (Щ іт 
реііі оівеаи ев* ѵепи зе ровег виг Іе Ъогсі сі’ипе Гепёіге. -Іе и аі раз 
а і’арргепйге еще Іа соизіпе езі геіфіеиве а Гехігете, еіеѵее раг Іев 
Батез ЫапсЪев ои поігез сіе Капсу. Сеіа, іи Іе заіз тіеих цие тоі. 
Се сіие іи і^погез запз (Іоиіе, с'езі суи’еИе езі ехаііёе ей іоиі сотни 
ей йёѵоііоп. 8а іеіе з’епѵоіе а Іа Гадоп сѴипе ісиіііе саЪпоІапі сіаиз 
Іе ѵеиі; еі еііе езі іёгате, ои ріиібі зеипе Й11е, ріиз сщ’аисіте аиіге, 
іоиі сіе зиііе аііепсігіе ои ІасЪёе, рагіапі аи еаіор роиг І’аЙесііоп сотте 
роиг Іа Ііаіпе еі геѵепапі сіе Іа тете Гадоп; еі Іоііе... сотте іи заіз; 
еі сЬагтеизе ріиз сщ’оп ис реиі сііге... еі сотте іи пе ваигаз Іатаіз. 
Бойс, поив ёііопз Йапсёз; іе 1’асіогаіз сотте іе Гайоге епсоге. ЕИе 
зетЫаіі т’аітег. Ш аоіг іе гедпв ипе йёрёсЪе сіиі т’арреіаіі а Соіо^пс 
роиг ипе сопзиііаііоп зиіѵіе реиі-ёіге сѴипе орёгаііоп ^гаѵе еі сІіШсіІе. 
Сотте іе сіеѵаіз рагііг Іе Іспсіетаіи, іе соигав іаіге тез асііеих а Ьіі- 
Ьегіе еі сііге роищиоі іе пе сііпегаі роіпі сііе/ тез і’иіпгз Ъеаих-рагепіз 
Іе шегсгейі, таіз зеиіетепі Іе ѵешігссіі, іоиі* (Іе топ геіоиг. ОЬ! ргетіз 
«■агсіе аих ѵепсігесііз, іе і’азвиге фі’ііз зопі іипезіез! С^иапсі іе рагіаі 
сіе топ сіёрагі, іе ѵіз ипе Іаппе йапз зез уеих, таіз <щапй і’аппопдаі 
та ргосЬаіпе геѵепие, еііе Ъаіііі аиззііоі сіез таіпз еі зёсііа. «С^исІ 
ЪопЪеиг ! ѵоиз те гаррогіегег ещеЪще сіюзе; ргсзаие пеп, ип вітріе 
зоиѵепіг; таіз ип воиѵепіг сЪоізі роиг тоі. II Гаиі (Іёсоиѵгіг се сіиі те і'ет 
Іе ріиз сіе ріаізіг, епіепйег-ѵоиз? Іе ѵеггаі зі ѵоиз аѵег йе Гітадтаіюп». 
Еііе гёЙёсЪіі сщеійііез зесопйез, риіз аіоиіа: «Іе ѵоиз йёіепйз й’у теі- 
іге ріиз сіе ѵіп«'і Ггапсз. Іе ѵеих ёіге іоисііёе раг 1 іпіепііоп, раг 
Гіпѵепііоп топвіеиг, поп раг Іе ргіх». Риіз, аргёз ип поиѵеаи вііепсе 
еііе сііі а ті-ѵоіх, Іез уеих Ъаіззёз: «8і сеіа пе ѵоиз сойіе гіеп, сотте 
аг&епі, еі зі с’езі Ъіеп іп-епіеих, Ъіеп сіёіісаі, .)е ѵоиз... іе ѵоиветЪгазаегаі». 
Т’ёіаіз а Соіо&пе Іе Іепсіетаіп. II з’а^іззаіі сі’ип ассісіепі аЙѴеих сри 
теііаіі аи йёзезроіг ипе Гатіііе епііёгс. ІІпе ашриіаііоп ёіаіі игреніе. 
Он гае Іоееа, оп т’еп&гта ргезаие; іе пе ѵіз <ціе (Іез ?епз еп Іагтез 


103 


,т т’аввоигйівваіепі; і’орёгаі ш. шогШопЛ Ч пі &ІІІІ* Ігёраавег епіге 
тез таіпз; іе гевіаі 1ш пиіів ргёв Ле іпі; риіз, ..паті ,,'аре.у* ипе 
сЬапсе Ле ваіи*, * .пе Йв сопЛпіге а Іа «иго. О,- ,,е теи.з ичппре 
і-аѵаіз ипе Ьеиге а регйге. .1’еп-аіз раг Іез гпез еп вопвсапі епсоге 
а топ раиѵге таІаЛе. (Ц.аиЛ ип іпЛіѵіЛи т'аЬогЛа. Ле пе заіз раз I аі - 
та ”ф П щпогаіі К- Ігаиеиіз; епйп іе сотргіз «.11 те ргорозш*Л в 
геіісщез. Бе зоиѵепіг Іе ШІЪегіе те ігаѵегва Іе ссеиг, іе соппаіззаі . с 
Лёѵоііоп &па*і«ю. Ѵоііа топ саЛеаи *геиѵё. Ле зшѵ.в 1 Ъотте Ла 
ип тааааіи Л’оЩеІз Ле ваіпіеіё, еі іо ргіз ип «Ьеііі тогсеаи 
Лез опсе тШе Йс,- г ез». Ьа ргеіешіие геіщпе ёіаіі епГегтее Лайз ипе 
,1,агтап*е Ьоііе еп уіѳіі ап-епі чпі ЛёсіЛа топ скпх. Ле т.з Ю^сі 
йапз та росі.е еі іе топіаі Лапз топ ага е оп. Еп гепігап* Лев то 
ІС ѵоиіпз ехатіпег Ле поиѵеаи топ асіті. Ле Іо рпз... Ь. Ьо.іе в еІа I 
оиѵегіе, іа геіщпе ёіаіі регЛпе! Л'епв Ьеап РоиШег та росйе, Іа геіоиі- 
11ег 1с реііі ов, г гоз сотте іа тоіііё Л’ипе ёріп^іе, аѵаіі Л.зрап. Ле 
„-аі, іи іе ваіз, топ сі.е.' пЬЪё, Ч и’ипе М тоуеппе; Іи ав Іа ггепЛеш 
ЛТтю, Гатіііё. Ле Юіёгег та ІгоіЛеиг, еі Ле те Шввег ІЛгс, аЙепЛапІ 
Гаѵепіг, Лів-Іи; таіз іе вшв аЪзоіптепІ іпсгМШе аих геі.ппев Лев Ъге- 
сапіеигв еп ріёіё; еі Іи рагіаве» тез Лоиіев аЪвоІиз а се* еу-агЛ. Бойс, 
Іа репе Ле сеііо рагееііе Ле сагеаззе Ле тоиЮп по те Левоіа рот*, 
еі ,)е тс ргоспгаі, запз реіпе, ип (гавтеп* апаЬ г ие Ч ие ,іе соііаі зо. г пеи- 

зетепі йапз 1’іпіёгіеиг сіе топ Ъцои. 

Еі і’аііаі сііев та йапсее. Без фі’еііе тс ѵіі епігег, еііе зеіаида 
йсѵапі тоі, апхіеизе еі зоигіапіе: ^и’сзі-сс 4 ие ѵоиз т'вѵев гаррогіе?* 
Іе йз зетЫапі й’аѵоіг оиЪІІё; еііе пе тс сгиі рав. Іе тс Іаіззаі рпег, 
виррііег тёте; еі, сщаий іе Іа зепііз ёрегйие йе сиповііе, .ю 1т ойпз 
Іе ааіпі тёйаіііоп. ЕИе йетеига заізіе сіе іоіе. <1ие геіщие. ОЬ. ипе 
геііаие!» Еі еііе Ъаізаіі раззіоппётепі 1а Ъоііс. І’еив копіе йе та зи- 
рсгсіісгіе. Маіз ипе ішщіёіийе ГеЯеига, сціі йеѵіпі аиззііоі ипе сгат е 
ЬоггіЫе; еі, те йхапі аи іопй йез уеих: «Еіез-ѵоиз Ъіеп зиг ъи е е 
«оіі аиіііепіісіие? - АЪзоІитепі сегіаіп. — Соттспі сеіа»? І’еіаіз рпз. 
Аѵоиег еще і’аѵаіз асЪеіё ееі оззетеиі а ип тагсЪапй соигапі ез 
тез, с’ёіаіі те регйге. С^ие сііге? Бпе ійёе Ме те ігаѵегва 
Гезргіі; іе і-ёропйіз а ѵоіх Ъаззе, йЧт іоп тузіёгіеих: «Іе 1 аі 
ѵоіёе роиг ѵоиз». ЕИе те сопіетріа аѵес зез егапйз уеих етег- 
ѵеіііёз еі ѵаѵіз. «ОЪ! ѵоиз 1'аѵе» ѵоіёе. Ой да? - Оапз Іа саіЪе- 104 


Нгаіе сіапз Іа сііаззе тёте Лез 0112 с тШе ѵіег^ез». 8оп соеііг ЪаТТаіТ; 
сііе ПёТаіИаіТ сіе Ъопііеиг; еііе тигтига: «Оіі! ѵоиз аѵсг і'аН сеіа... 
рот* тоі. КасопТег.... ПіТез-тоі іоиі!» С’ёТаіТ йпі, іе не роиѵаіз 
ріиз гесиіег. .Т’іпѵепТаі ипе ІіізТоіге ТаиТазТісріе аѵес (Іез Пёіаііз ргёсіз 
еТ зигргепапТз. «Гаѵаіз Ноппё сепТ Тгапсз аи ^агПіеп (1е Гёсіійсе рош* 
]е ѵізіТсг зеиі; Іа сііаззе ёТаіТ си гёрагаТіоп; шаіз іе ТотЪаіз іизТе 
іі Гііеиге сіи Пёіеипег сіез оиѵгіегз еТ сіи сіег&ё; еп епІеѵапТ йп раи- 
пеаи чие ]е гесоііаі епзиіТе зоіёріеизетепі, і’аѵаіз ри заізіі* ші реТіТ 
оз (оіі! зі реТіТ) аи шіііси сГипе сріапіііё Н’аиТгез (іе сііз ипе сріапТіТё 
еп зоп^еапТ а ее еріе НоіѵепТ ргосіиіге Іез сІёЪгіз сіе 0112 с шіііе зеріе- 
ІеТТез сіс ѵіег&ез). Риіз іе т’ёіаіз гспсіи с1іс2 ип огТёѵге еТ і’аѵаіз 
асЪеТё ип Ъііои сИ§*пе сіе Іа геіщие. .Те п’ёіаіз раз Тасііё сіе Іиі Таіге 
заѵоіг ^ие 1е тёсІаіПоп т’аѵаіі сойТё сіті сепТз Тгапсз. Маіз сііе не 
зоп°;еаіІ «теге а сеіа: еііе т’ёсоиТаіТ ТгётіззапТе, си ехТазе. ЕПе тиг¬ 
тига: «Сотте іе ѵоиз аіше!» еТ зе Іаізза Іотіки* сіапз тез Ъгаз. 
Кетагеріе сесі: .Т’аѵаіз еоттіз, рот* еііе, ип засі*і1ё«е. .Гаѵаіз ѵоіё; 
І’аѵаіз ѵіоіё ипе ё«Іізе, ѵіоіё ипе сііаззе; ѵіоіё еТ ѵоіё геііеріез засі*ёез. 
ЕПе іп’аііогаіі рот* сеіа; те ТгоиѵаіТ ТепНге, рагТаіТ, сііѵіп. Теііе езТ 
Іа Тетпіе, топ сііег аЪЪё, ТоиТе Іа Тетпіе. РепсІапТ сіеих тоіз, іе Тиз 
1е ріиз асІтігаЫе сіез йапсёз. ЕНе аѵаіТ ог^апізё сіапз за сЬатЪге ипе 
зогіе сіе сііареііе іпа§ріійеріе рот* у ріасеі* сеТТе рагееііе сіе сбТеІеТТе еріі 
т’аѵаіТ ТаіТ ассотрііг, сгоуаіі-еііе, се сііѵіп егіте сГатоиг; еТ еііе 
з’ехаІТаіТ Іа сІеѵапТ, зоіі* еТ таііп. .Те Гаѵаіз ргіёе сіи зесгеТ, раг 
сгаіпТе, сіізаіз-^е, сіе те ѵоіі* аггёТё, сопсіатпё, Ііѵгё іі ГАНета&пе. 
ЕПе т’аѵаіТ Тени рагоіе. Ог, ѵоііа ері’ап соттепсетепТ сіе 1’ёТё, ип 
сіёзіг Той Іиі ѵіпТ сіе ѵоіі* 1е Ііеи сіе топ ехрІоіТ. ЕИе ргіа ТапТ еТ зі 
Ъіеп зоп рёге (запз Іиі аѵоиеі* за гаізоп зесгёТе) ері’іі Геттеиа іі Соіо&пе 
сп те сасііапі сеТТе ехеигзіоп, зеіоп 1е сіёзіг сіе за Шіо. .Те п’аі раз 
Ьезоіп сіе Те сііге еріе іе п’аі раз ѵи Іа саТІіёсІгаІе іі ГіпТёгіеиг. .Т і«поге 
ой езТ 1е ТотЪеаи (з’іі у а ТотЪеаи)? сіез опге іпіПе ѵіег^ез. И рагаіТ 
(ріе се зёриіеге езТ іпаЬогсІаЫе, Ііёіаз! .Те гедиз, ІшіТ іоигз аргёз, сііх 
П^пез те гепНапТ та рагоіе; ріиз ипе ІеТТге ехрІісаТіѵе сіи рёге, соп- 
йсІепТ ТагсІіТ. 

А 1'азресТ сіе Іа сііаззе, еііе аѵаіТ сотргіз зоисіаіп та зирегсііегіе, 
той тепзоп&е, еТ, еп тёте Тетрз, та гёеііе іппосепсе. АуапТ сіешашіё 
аи о-агсііеп сіез геііеріез зі аисип ѵоі п’аѵаіТ ёТё соіпшіз, Гіютгае з’ёТаіТ 


105 


шіз іі гіге еп сІёшопТгапТ ГітроззіЪіІіТё сі’ип зешЫаЫе аТТепТаТ. Маіз 
Пи шотепі еріе іе п’аѵаіз раз ТгасТигё ип Ней засгё еТ ріоп^ё та таіп 
ргоТапе аи шіііеи сіез гезТез ѵёпёгаЫез, іе п’ёТаіз ріиз Пі&пе сіе та 
Ыопсіе еТ сіёіісаіе йапсёе. Оп те сІёТешІіТ ГспТгёе сіе Іа шаізоп. .Т’еиз 
Ьеаи ргіег, зиррііег, гіеп не риТ аТТепИгіг Іа Ьсііе сіёѵоіе. «Те Іиз таіасіе 
сіе сЪа&гіп. Ог, Іа зетаіпе сіепііёге, за соизіпс, ^иі езТ аиззі Іа Тіеипе, 
М- ти (1’АгѵіПе, те ЙТ ргіег сіе Іа ѵепіг Тгоиѵег. Ѵоісі Іез сопсІіТіопз сіе 
шоп рагсіоп. II ТаіП ^ие і’аррогіе ипе геііеріе, ипе ѵі*аіе, аиТйепТщие, 
сегіійёе раг КоТге 8аіпТ-Рёі*е 1е Раре, сГипе ѵіег&е еТ піагіуге йиеі- 
соіщие. .Те сіеѵіепз Той сГетЪаггаз еТ Н’лкрііёТиНе. Л’ігаі а Коте, з іі 
1е ТаиТ. Маіз .іе не риіз те ргёзепТег аи Раре а ГішргоѵізТе еТ Іиі га- 
сопТег та зоТТе аѵспТиге. ЕТ риіз іе сІоиТе срГоп сопйе аих рагТісиІіеіз 
сіез геііеріез ѵёгіТаЫез. N 0 ’ роиггаіз-Ти те гесоттапсіег а сріеЦие топ - 
зі^пог, ои зеиІетепТ іі ^ие1ер^е ргёІаТ ігапдаіз, ргоргіёТаіге сіе ііа&шспТз 
сі’ипе заіпТе? Тоі-тёте, п’аигаіз-Ти раз еп Тез соІІесТіопз Іе ргёсіеих 
оЬіеТ гёсіатё? 8аиѵе-тоі, топ сііег аЪЬё, еТ ,іс Те рготеТз сіе ше соп- 
ѵегТіг сііх ап з рІиТбТ ! М" пе сІ’АгѵіІІе, еріі ргепсі Іа сіюзе аи зёгіеих т’а 
ПіТ: «СеТТе раиѵге СПІЬегТе не зе тагіега іагааіз». Моп Ъоп сатагаПе, 
Іаіззегаз-Ьи Та соизіпе тоигіг ѵісТіте (Типе зТирісІе ТитізТегіе? -Те Теп 
зиррііс, Таіз ері’еііе не зоіТ раз Іа опге тіііе еТ ипіёте. Раг Поппе, іе 
зиіз іпсіі&пе; таіз іе Т’етЪгаззе еТ іе Т’аііие сіе ТоиТ ссеиг. 


Топ ѵіеіі апіі, 


Иехш Еоктль. 


5. Ла1ои81е. 

Без ері’іі іиі сіеіюгз, Ріегге зе Нігі&еа ѵегз Іа гие сіе Рагіз, Іа 
ргіпсіраіе гие сіи Наѵге, ёсіаігёе, апітёе, ЬгиуапТе. Ь’аіг ип реи Тгаіз 
сіез Ъоічіз сіе тег іиі сагеззаіТ Іа й^иге, еТ іі шагсІпііТ ІепТепіепТ, Іа 
саипе зоиз Іе Ъгаз, Іез шаіпз Пеггіёге Іе Поз. II зе зспіаіТ шаі а Гаізе, 
аіоигсіі, тёсопТепТ сотте Іогзци’оп а геди еріеі^ие Тасііеизе поиѵеііс. 
Аисипе репзёе ргёсізе не 1‘аНіі^еаіТ еТ іі п’аигаіТ зи сііге ТоиТ сі аЪогсі 
сі’оіі Іиі ѵепаіТ сеТТе резапТеиг сіе Гаше еТ сеТ еп^оигПіззетепІ сіи согрз. 
II аѵаіТ таі ^ие1с1ие рагТ, запз заѵоіг ой; іі рогТаіТ еп Іиі ип реІіТ 
роіпТ Поиіоигеих, ипе Пе зез ргезеріе іпзепзіЫез теигТгіззигез Поп! оп 
не Тгоиѵе раз Іа ріасе, таіз еріі §ёпепТ, ТаТі&иепТ, аТТгізТепТ, іггіТепТ, 
ипе зоийгапсе іпсоппие еТ 1ё°ёге, еріеіеріе сіюзе сотте ипе ргаіпе 


106 


сіе сііа&гіп. Ьогзаи’іі аітіѵа ріасе (Іи Тііёаіге, іі зе зепііі аіііге раг 
Іез Іишіёгез (Іи саіё Тогіопі, еі іі з’еп ѵіпі Іепіетепі ѵегз Іа І'адайе 
іііитіпёе; таіз аи шотепі Л’епігег, іі зоп^еа ііи’іі аііаіѣ ігоиѵег Іа (Іез 
атіз, (Іез соппаіззапсез, Лез &еиз аѵес гргі іі ІаиЛгаіі саизег; еі ипе гери- 
апаисе Ъгизаис 1’епѵаіііі роиг ееііе Ъапаіе сатагаЛегіе Лез Леті-іаз- 
зез еі Леяреіііз ѵеггез. Аіогз, геіоигпапі зиг зез раз, іі геѵіпі ргспЛге 
Іа гие ргіисіраіе <ріі 1с сопЛиізаіі ѵегз 1е рогі. II зе ЛетапЛаіі: «Ои 
ігаіз-іе Ъіеп?» сііегсііапі иіі еіиігоіі (ріі Іиі ріиі, аиі іиі а^гёаЫе ё зон 
ёіаі Л’езргіі. II п’еп ігоиѵаіі раз, саг іі з’іггііаіі Л’ёіге зеиі, еі іі п аи- 
гаіі ѵоиіи гепсопігег регзоппе. Еп аггіѵапі зиг 1е егапЛ аиаі, іі ІіезИа 
епсоге ипе Іоіз, риіз іоигпа ѵегз Іа ісіёе; іі аѵаіі сіюізі Іа зоІііиЛе. 
Сопипе іі ітоіаіі ип Ъапс зиг 1е Ъгізе-Іатез, іі з’аззіі, Лё]і 1а8 (Іс таі- 
сііег еі Лё&ойіё Ле за рготепаЛе аѵапі тёте Ле 1’аѵоіг іаііе. II ье 
ЛетапЛа: «Сіи’аі-іе Лопе се зоіг?» Еі іі зе тіі а сііегсііег Лапз зон 
зоиѵспіг аиеііе сопігагіёіё аѵаіі рй 1’аііеіпЛге, сотгае он іпіегго-е ип 
таІаЛе роиг ігоиѵег Іа саизе Ле за Яёѵге. II аѵаіі 1’езргіі ехсііаЫе 
еі гейёсііі еп тёте іетрз, іі з’етЬаІІаіі, риіз гаізоппаіі, арргоиѵаіі ои 
Ыатаіі зез ёіапз; таіз сііех Іиі. Іа паіиге ргетіёге Летеигаіі еп Лег- 
п іег Ней Іа ріиз іогіе, еі Гіютте зепзіііі Лошіпаіі іои^оигз 1’іюттс 
ініеШ^епі. Боне іі сЪегсЪаіі Л’ой Іиі ѵепаіі ееі ёпегѵетепі, се Ъезоіп 
Ле тоиѵетепі запз аѵоіг епѵіе Ле гіеп, се Лёяіг Ле гепсопігег аисіаи ип 
роиг п’ёіге раз Ли тёте аѵіз, еі аиззі се Лё^ойі роиг Іез ?епз ері’іі 
роиггаіі ѵоіг еі роиг Іез сіюзез аи’ііз роиггаіепі Іиі Ліге. Еі іі зе роза 
ееііе аиезііоп: «Зегаіі-се Піёгііа^е Ле Леап?» Оиі, с’ёіаіі роззіІЛе аргез 
іоиі. С^иапсі 1е поіаіге аѵаіі аппопсё ееііе иоиѵеііе, іі аѵаіі зепіі зоп 
соей г Ъаііге ип реи ріиз Гогі. Сегіез, оп п’езі раз іоіуоигя таііге Ле зоі, 
еі оп зиЬіі Лез ёшоііопз зропіапёез еі регзізіапіез, сопіге Іезаисііез оп 
Іиііе еп ѵаіп. II зе тіі а гёЯёсЫг ргоіошіёшепі а се ргоЫёте рііузіо- 
Іо^кріе Ле Гітргеззіоп ргоЛиііе раг ип іаіі зиг 1’ёіге іпзііпоііі еіеіёапі 
еп Іиі ип соиггапі Л’іЛёез еі Ле зепзаііопз Лоиіоигеизез ои іоуеизез, 
сопігаігез к ееііез аие Лёзіге, ди’аррѳііе, (рю рі^е Ьоппез еі заіпез 1’ёіге 
репзапі, Леѵепи зирёгіеиг а Іиі-гаёте раг 1а сиііиге Ле зоп іпіеііі&епсе. 
II сііегсііаіі а сопсеѵоіг Гёіаі Л’ате Ли Шз аиі Ііёгііе Липе ёроззе 
іогіипе, аиі ѵа ^ойіег, "гасе а еііе, Ьеаисоир Ле іоіез Лёзігёез Лериіз 
іоп^іетрз еі іпіегЛііез раг 1’аѵагісе Л’ип рёге, аітё роигіапі, еі 
ге&геііё! 


107 


II зе Іеѵа еі зе гетіі а тагсііег ѵегз 1е Ьоиі Ле Іа Іеіее. И зе 
зепіаіі тіеих, сопіепі Л’аѵоіг сотргіз, Ле з’ёіге зигргіз Іиі-тете 
(Гаѵоіг Лёѵоііё Гаиіге (ріі езі еп поиз. Бопс і’аі ёіё Іаіоих Ле Леап 
репзаіі-іі. С’езі ѵгаітепі аззег Ьаз, ееіа! Л’еп зиіз зиг татіепапі, саг 
Іа ргетіёге іЛёе а™ т’езі ѵепие езі ееііе, Ле зоп тагіа^е аѵес 
М-те Еозетіііу. Ле п’аіте роигіапі раз ееііе реіііе ЛіпЛе гаізоппа) е, 
Ъіеп іаііе роиг Ле^ойісг Ли Ъои зепз еі Ле Іа за^еззе. С’езі Лопе Ле Іа 
Заіоизіе ^гаіиііе, І’еззепсе тёте Ле Іа іаіоизіе, ееііе аиі езі рагее 
‘іи еііс езі! Еаиі зоі ё пег ееіа!.... (Квггв еі Мпг ). 

6. Ь а п и 1 і 

САИСНЕМАВ. 

,1’аітс Іа пиіі аѵес раззіоп. Ле 1’аіте сотте оп аіте зоп ра^зои 
за таіігеззе. Л’ип атоиг іпзііпсііі, ргоіопЛ, ІпѵіпсіЫе. Ле 1’аіте аѵес 
іоиз тез зепз, аѵес тез уеих аиі Іа ѵоіепі, аѵес топ оЛогаі (ри Іа 
гезріге, аѵес тез огеіііез аиі еп ёсопіспі 1е зііепсе, аѵес іоиіе та 
сЪаіг аие Іез іёпёЪгез сагеззепі. Без аіоиеііез сііапіепі Лапз 1е зоіеіі, 
,1апз Гаіг Ыеи, Лапз 1’аіг сЪаиЛ, Лапз 1’аіг Іё-ег Лез таііпёез сіаігев. 
Ье ІііЪои Іиіі Лапз Іа пиіі, іасііе поіге (ріі раззе а ігаѵегз І’езрасе 
поіг, еі, гё.іоиі, -гізё раг Іа поіге іттепзііё, іі роиззе зоп сп ѵіЬгапі 
еі зішзіге. Ье ]оиг те Іаіі&ие еі т’еппиіе. II езі Ъгиіаі еі Ъгиуапі. Ле 
те іёѵе аѵес реіпе, де т’ЬаЪШѳ аѵес ІаззііиЛе, .іе зогз аѵес ге^геі, еі 
сііааие раз, сЬааие тоиѵетепі, сіикріе 8‘езіе, сЬааие рагоіе, сЬааие 
репзёе те Іаіі^ие сотте зі іе зоиіеѵаіз ип ёсгазапі ІагЛеаи. Маіз 
(ріапЛ Іе зоіеіі Ъаіззе, ипе іоіе сопіизе, ипе -.іоіе Ле іоиі топ согрз 
ш’епѵаіііі. Ле т’ёѵеіііе, іе т’апіте. А тезиге (ріе ГотЪге ^гапЛіі, іе 
те зепз іоиі аиіге, ріиз іеипе, ріиз іогі, ріиз аіегіе, ріиз Ііеигеих. Ле 
Іа ге&агЛе з’ёраіззіг, Іа ^гапЛе отѣге Лоисе іотЬёе Ли сіеі: еііе поіе 
1 а ѵіііе, сотте ипе ошіе іпзаізіззаЫе еі ітрёпёігаЫе, еііе сасііе, еііасе 
Лёігиіі Іез соиіеигз, Іез Іогтез, ёігеіпі іез таізопз, іез ёігез, Іез топп- 
тепіз Ле зоп ітрегсерііЫе іоисіюг. Аіогз і’аі епѵіе Ле спег іе 
ріаізіг сотте Іез сіюиеііез, Ле соигіг зиг Іез іоііз сотте Іез сЬаіз; 
сі ип ітрёіиеих, ип ІпѵіпсіЫе Лёзіг Л’аітег з’аііите Лапз тез ѵсіпез. 
Ле ѵаіз, іе тагсііе, іапіоі Лапз іез ГаиЬош^з аззотЪгіз, іапіоі Лапз Іез 
Ъоіз ѵоізіпз Ле Рагіз, ои і’епіепЛз гоЛег тез зсеигз Іез Ъеіез еі тез 108 


і'гёгсз Іез Ьгасоппіегв. Се гііі'оп аіше аѵес ѵіоіепсе Япіі іоиіоигз раг 
ѵоіі8 іиег. Маіз сошшепі ехріщиег се <ріі іп’аггіѵе? Сотгаепі тете 
Гаіге сотргепйге гріе іе риіззе 1е гас.опіег? .Те по 8аІ8 раз, іе пс заіз 
р1и8, .іе заіз зеиіеіпепі <ріе сеіа езі.—Ѵоііё. Боне Ъіег—ёіаіі-се ІііегѴ— 
оиі, запз йоиіе, а тоіив (ріе се пе зоіі аирагаѵапі, ип аиіге іоиг, ип 
аиіге тоіз, ипе аиіге аппёе,— ,)е не заіз раз. Се йоіі ёіге Іііег роиг- 
іапі, риіздие 1е ,]‘оиг не з’езі ріиз Іеѵё, риізеріе 1е зоіеіі п’а раз гераги. 
Маіз (Іериіз іріапй Іа пиіі йиге-і-еііе? Бериіз (ріаші?... ^иі 1е сііга? (ріі 
1е заига іатаіз? Боне Іііег, іе зогВіз сотте ,]е іаіз іоиз іез зоігз, аргёз 
топ йіпег. II Іаізаіі ігёз Ьеаи, ігёз йоих, ігёз сЬаий. Еп йезсепйапі 
ѵегз Іез Ьоиіеѵаічіз, іе ге&агйаіз аи-йеззиз ііе та івіе 1е Ііеиѵс поіг еі 
ріеіп й’ёіоііез йедвирё йапз 1е с-іеі раг Іез іоііз ііе Іа те (ріі іоигпаіі 
еі іаізаіі ошіиіег сотте ипе ѵгаіе гіѵіёге се гиіззеаи г оиі ап I (Іез азігез. 
Тоиі ёіаіі сіаіг сіапз 1’аіг 1ё«;ег, (Іериіз Іез ріапёіез іизірГаих Ъесз йе 
«■ах. Тапі ііе іёих Ъгіііаіепі Іа-Ъаиі *еі <1апз Іа ѵіііе (ріе Іез іёпёЪгез еп 
зетЫаіепі Іішііпеияез'' Без пиііз Іиізапіез зопі ріиз іоуеизез рие Іез 
§тапйз іоигз йе зоіеіі. 8иг 1е Ьоиіеѵапі, І 08 саіез йашЪцуаіепі; он гіаіі, 
оп раззаіі, оп Ъиѵаіі. Л’епігаі аи іЪёаіге, ^ие1^ие8 іпзіапіз; сіапз іріеі 
іЪёаіге? ,іе пе заіз ріиз. II у іаізаіі зі сіаіг <ріе сеіа пГаіігізіа еі іе 
геззогііз Іе соеиѵ ип реи аззотЬгі раг се сіюс йе Іитіёге Ъгиіаіе зиг 
Іез огз йи Ъаісоп, раг Іе зсіпііііетепі іасіісе (Іи Іизігс ёпогте йс егіз- 
іаі, раг Іа Ьаггіёге йи Іей йе Іа гагаре, раг Іа тёіапеоііе йе ееііе сіагіё 
Іаиззе еі сгие. .Те ^адріаі Іез СІіатрз-ЁІузёез ой Іез саіёз-сопсегіз зет- 
Ыаіепі йез іоуегз й’іпсепйіе йапз Іез ІеиіПа^ез. Без таггоипіегз Тгоііёз йе 
Іитіёге іаипе аѵаіепі 1’аіг реіпіз, ип аіг й’агЪгез рЪозрІюгезсепіз. Еі Іез 
"ІоЬез ёіесігйріез, рагеііз а йез Іиіісз ёсіаіапіез еі раіез, а йез азиіз 
йе Іипе іотЪёз йи сіеі, а йез регіез топзігиеизез, ѵіѵапіез, іаізаіепі 
раііг зоиз Іеиг сіагіё пасгёе, тузіёгіеизе еі гоуаіе іез Шеіз йе ?ах, йе 
ѵііаіп "'ах заіе, еі Іез дчіігіапйез йе ѵеггез йе соиіеиг. Йе т’аггёіаі 
зоиз ГАгс йе ТгіотрЬе роиг ге&агчіег Гаѵепие, Іа Іоп^ие еі айтігаЫе 
аѵепие ёіоііёе! аііапі ѵегз Рагіз епігс йеих Н§;пез йе іёих, еі Іез азігез! 
Без азігез Іа-Ъаиі, Іез азігез іпсошшз .іеіёз; аи Ііазапі йапз Гітшепзііё 
ой ііз йеззіпепі сез іі^игез Ыхаггез, (ріі іопі іапі гёѵег, сіиі іопі іапі 
зоп^ег. Л’епігаі йапз Іе Воіз йе Воиіо^пе еі і’у гезіаі Іопё'істрз, 1оп§- 
іетрз. Ш Ігіззоп зіп^иііег т’аѵаіі заізі, ипе ётоііоп ігаргёѵие еі риіз- 
запіе, ипе ехаііаііоп йе та репзёе гріі іоисЪаіі а Іа Іоііе. Ле тагсііаі 


109 


Іоп^іетрз, Іощгрешрз. Риіз .іе гсѵіпз. (}ие11е Ііеиге ёіаіі-іі іріапй .іе гераз- 
заі зоиз ГАгс йе ТгіотрЬе? Ле не заіз раз. Ба ѵіііе з’епйогшаіі, еі йез 
іша^ез. йе (*гоз тіа^ез поігз з’ёіепйаіепі Іепістепі зиг Іе сіеі. Роиг 
Іа ргетіёге Іоіз іе зепііз ^и’і1 аііаіі аггіѵег (ріеЬріе сЬозе й’ёігап&е, йе 
поиѵсаи. II те зетЫа ірі’іі іаізаіі Ігоій, іріе 1’аіг з’ёраіззіззаіі, (ріе Іа пиіі, 
(ріе та пиіі Ъіеп-аітёе, йеѵепаіі Іоигйе зиг топ ссеиг. Б’аѵепие ёіаіі йё- 
зегіе, таіпіепапі. 8еи1з. йеих зог^епіз йе ѵіііе зе рготепаіепі аиргёз йе Іа 
зіаііопз йез йасгез, еі, зиг Іа сііаиззёе а реіпе ёсіаігёе раг Іез Ъесз йе 
«•ах іріі рагаіззаіепі шоигапіз, ипе Ше йс ѵоііигез йе Іё^итез аііаіі аих 
Ыаііе. ЕПез аііаіепі іепістепі, сЬаг^ёез йе сагоііез, йе паѵеіз еі йе 
сіюих. Без сопйисіеигз йогтаіепі, іпѵізіЫез, Іез сЬеѵаих тагсііаіепі 
(Гид раз ё§а1, зиіѵапі Іа ѵоііиге ргёсёііепіе, запз Ьгиіі, зиг іе раѵё йе 
1)оіз. Беѵапі сЬаоііе Іитіёге йи ігоііоіг, Іез сагоііез з’ёсіаігаіепі еп 
гои^е, Іез паѵеіз з’ёсіаігаіепі еп Ыапс, іез сіюих з’ёсіаігаіепі еп ѵегі; 
еі еііез раззаіопі Типе йеггіёге 1’аиіге, сез ѵоііигез гои^ез. й’ип гои^е 
йе Іей, ЫапсЬез й’ип Ыапс й’аг^епі, ѵегіез й’ип ѵегі й’ётегаийе. Ле 
Іез зіііѵів, риіз .іе іоигпаі раг Іа гие Коуаіе еі геѵіпз зиг Іез Іюиіе- 
ѵагйз. Ріиз регзоппе, ріиз йе саіёз ёсіаігёз, (ріеЬріе аііаічіёз зеніеіпепі 
^иі зе Ііаіаіепі. Ле п’аѵаіз .іатаіз ѵи Рагіз аиззі тогі, аиззі йёзегі. Ле 
іігаі та топіге, іі ёіаіі йеих Ьеигез. Ипе іогее те роиззаіі, ип Ьезоіп 
йе тагсііег. Л’аііаі Йопс ^изірГа Іа Вазііііе. Ба, іе т’арегдиз ^ие іе 
п’аѵаіз .іатаіз ѵи ипе пиіі зі зотЪге, саг .іе пе йізііп&иаіз раз тёте 
Іа соіоппе йе Лиіііеі, йопі Іе Стёпіе й’ог ёіаіі регйи йапз ГітрёпёігаЫе 
оЬзсигііё. Бпе ѵойіе йе пиа^ез, ёраіззе сотте Гітшепзііё, аѵаіі поуё 
Іез ёіоііез, еі зетЫаіі з’аЬаіззег зиг Іа іегге роиг 1’апёапііг. Ле геѵіпз. 
II п’у аѵаіі ріиз регзоппе аиіоиг йе тоі. Ріасе (Іи СЬаіеаи-й’Еаи, 
роигіапі, ип іѵго^пе Іаііііі те Ьеигіег, риіз іі йізрагиі. Л’епіепйіз 
(|ііеЦие іетрз зон раз іпё^аі еі зопоге. Л’аііаіз. А Іа Ьаиіеиг сіи іаи- 
Ьоиг^ Мопітагіге ип ііасге разза, йезсепсіапі ѵегз Іа 8еіпе. Ле 1’арреіаі. 
Ба сосЬег пе гёропйіі раз. Бпе Іепппе гбйаіі ргёз йе Іа гие Бгоиоі: 
«Мопзіеиг, ёсоиіех йопс>. Ле Ъаіаі Іе раз роиг ёѵііег за таіп іепйие. 
Риіз ріиз гіеп. Беѵапі Іе ѴаийеѵіПе, ип сІіііТоппіег Гоиіііаіі Іе гиіззеаи. 
8е рсіііе Іапіегпе Доііаіі аи газ йи зоі. Ле Іиі йетапйаі: «^ис11е Ііеиге 
езі-іі, топ Ъгаѵе?» II ^го^па: «Езі-сс ^ие іе заіз! Л’аі раз йе топіге». 
Аіогз іе т’ареічріз іопі а соир і^ие іез Ъесз йе ёіаіепі ёіеіпіз. Ле 
заіз ірГоп Іез зирргіте йе Ьоппе Ііеиге, аѵапі іе іоиг, еп ееііе заізоп, 
по 


раг ёсопотіе; таіз Іе доит ёіаіі епсоге Юіп, еі Мп Де І.агаііі о! «Шя» 

Р апІ Наііез. репваі-де, Іа а« шоіпв іе Ігопѵегаі Іа ѵш>. .Те те ши- ей 
гоиіе, таіз іо п'у ѵоуаіз тёше раз роит то сошіиіге. Т’аѵаи*ш 
тепі, сотіие оп ЫЪ Отт и« Ьоіз, гесоппаіззапі Іез гпсз ей Ь Р 
Іапі. Беѵапі Іе СгёЛІІ Ьуоппаіз, «и сЫо» ДО- Те ^ти рагиіис 
Де бгаттопі, іе те регДіз; і'еггаі, рпЬ де тесоштз Іа Войте 
„ Ш ев Де іег Ч иі і’епіошспі. Рагіз епііег Доі-гааіі, Дип зоттеіі ру- 
і'опсі, ейгауапі! Аи Іоіп рсигіапі ип ііасге гоиіаіі, ип зеиі Іит., и 111 
реиі-ёіге <ріі аѵаіі раззё Леѵапі тоі іоиі а 1 Іишю. -Те с ^ 1С ‘^ л 
ІоіпДге, аііачі ѵегз Іе Ъгаіі Де зев тез, 4 *гаѵсгз Іез иев . Іі , 
с. по гез иоігез, поігев сотте Іа той. Те те регД.з епсоге. Оа 
аі8-іе? «пене оііе Д’ёІеіпДге еі Ш Іе 8 аз! Раз ап раззапі, раз 
ГаиагДё, раз пи гоДепг, раз ип тіаиіетепь Де сШ атош-еи . 
Еіеп. Ой Доне ёіаіепі Іез вегриііз йе ѵіііе? Те те Дик «Те ѵаіз с . 

ІІ8 ѵіепДгопІ». Те огіаі. Регзоппс пе ЙропДІІ. Т'арреіа, ріив ЮЙ. Ма 
ѵоіх з’епѵоіа, за,. в ёсі.о, ІЫЫс, ёЮиІГёе, ёеѵавёе раз Іа пші, ра, сеііе 
пиіі ііпрёпёІгаЫе. Те ішгіаі: «Аи зесоигз! аи зесоигз. аи зесчтгз.» 
арреі Дёзезрегё гезіа вапз гёропзе. (}ие11е Ьеиге еШМІ Допс. Те <■ • ■ 
та шопігс, таіз іе и'аѵаіз р.Ы Д'аііишсііев. Т ёсоиіа, 

Де Іа рейіе тесаніе,не аѵес .те іоіе іпсоште еі Ътагге. Е11е зетЬ.. 
ѵіѵге. Т’ёіаіз тоіпв зеиі. «исі тузйге! Те те гетіз еп тагсііе . сот т 
ш. аѵсітіо, еп Шапі Іез тигз Де та сашю, сі де Іеѵаів а 
шеиД Іез усе* ѵегз Іе сісі, езрёѵапі „по Іе дот- аПаИ _епвп рагаШе, 
таіз Гезрасе ёіаіі поіѵ, Іоиі поіг, ріив рроГопДетепі поіг дие а ^ 
(Дисііе Ьеиге роиѵаіШ Мге? Те тагсЬаіз, те ветЫа.І-іі, Дершз 
Іешрз іпйш-, саг тез датЪез ЙёсЫззаіепІ зеиз то,, та ро.ігте Ьаіеии, 
еі іе зоийгаіз Де Іа і'аіт ЬоггіЫетеві. Тс те Дее, Да, а зшти а Іа 
ргетіёге ройе сосЬёге. Те Іігаі Іе Ъопіо» Де епт-е, сі Іе ^йтЬ.е ИЛ. 
Данв Іа таізоп вопоге; ІІ ііпіа ёігипдетспі сотте з, се Ыші ѵ.Ь.ап 
сиі ,Чё зеиі Дапз сейе таізоп. Т’айспДіз, оп не ,'ерошЫ раз, оп 
п оиѵі-іі роіпі іа рейс. Те зоппаі Де попѵсан; Д'аІЮпДіз 
Т'счз рейс! Те соитие а Іа Детсиго зиіѵапіе, еі ѵт*і баз Де зшіе Д 
Йз гёзоппеѵ Іи зоппегіе Дапз Іе соиіоіг оЬзсит ой Деѵагі Допшг Іе соп- 
сіе,.,е Маіз И ие з'ёѵеіііа раз, - еі д’аііаі ріиз Юіп, Ш Л» *»*“ 
гаез іогсез Іез аппеаих ои Іез ЬоиЮпз, Ьеийаиі Де и» ртЛ, *. и 
саппе сі Де тез таіпз Іез ройез оЬзІтетепІ сіозез. ЕІ 4оиі а соир, 


111 


]е т’арегдиз іціе ) і’аггіѵаіз аих Наіісз. Ьез Наіісз ёіаіепі (Іёзегіез, 
запз пп Ътіі, запз ипе тоиѵетепі, запз ипс ѵоііиге, запз ип Ьотте, 
вапз ипс Ьоііе (1с іё^шпоз ои сіе Йеигз.— ЕИез ёіаівпѣ ѵіііез, ііпиюііііез, 
аЬашІоппёез, тогіез! Ипе ёроиѵапіе те заізіЦ—ІюітіЫс. С^ис зе раззаіі- 
іі? ОШ топ Біеи! цие зе раззаіі-іі? -Іе герагііз. Маіз Гііеиге? ГЬеигв? 
ііиі гае йігаіі Гііеиге? Аисипе Іюгіо^е не зоппаіі (Іапз Іез сіосііегз ои 
сіаиз Іез топишсиіз. ^с репзаі: «іТс ѵаіз оиѵгіг Іе ѵегге сіе та топіге 
еі іаіег Гаі^иіііе аѵес гаез сіоі^із». .Те іігаі та гаопіге.... еііе не Ъаі- 
іаіі ріиз.... еііе ёіаіі аггёіёе. Ріиз гіеп, ріиз гіеи, ріиз ип і’гіззоп сіаиз 
Іа ѵіііе, раз ипе Іисиг, раз ип іѴоІеіпепі сіе зоп (Іапз Га-іг. Кіеп! ріиз 
гіеп! ріиз гаёгае Іе гоиіепіепі Іоіпіаіп сіи Ііасге,—ріиз гіеп! 

.Т’ёіаіз аих сциііз, еі ипе ігаіеііеиг ^Іасіаіе гаопіаіі «Іе 1а гіѵіёге. Ьа 
8еіие соиіаіі-еііо ѳпсоге? .Іе ѵоиіиз заѵоіг, ,]е ігоиѵаі Гезсаііег, ,іе сіез- 
сошііз... .Те п’епіешіаіз раз Іе соигапі ЪоиіИоішег зоиз Іез агсііез (Іи 
ропі... Без шагсііез епсоге... риіз сіи заЫе... сіе Іа ѵазе... риіз сіе Геаи... 
І’у ігешраі шоп Ъгаз... еііе соиіаіі... ігоіеіе... Тіюісіе... ігоіеіе... ргезеріе 
^еіёе... ргезсіие Іагіе... ргез^^^е гаогіе. Еі .іе зепіаіз Ыеп еще .іе п’аигаіз 
ріиз з а таіз Іа іогее сіе геіпопіег... еі еріе .і’аііаіз шоигіг 1а... шоі аиззі, 
сіе Ыт—(іе іаірріе—еі сіе ігоіеі. 


ИЕСТОК МАЬОТ. 

7. Апё’Оіэзѳз сі’ип рёге. 

Т^с‘8 Ьигеаих ёіаіепі ѵісіез сіериіз іоп&іеіпрз сіёіа, аие М. СогаЪаг- 
гіеи гезіаіі іоіуоигз сіаиз зоп саѣіпеі, ігагаоЬіІе, аіГаіззё сіаиз зоп іаи- 
іеиіі, гергепапі запз сеззе се еріі Іиі аѵаіі ёіё сііі раг М. Аггаіііаисі, 
аиззі Ъіеп еріе раг зоп сіігесісиг. Сеііе ігаііізоп ёіаіі-еііе роззіЫс? Еа 
пиіі ёіапі ѵепие еі іе п’ауапі раз ёіё аііиіпё сіаиз Іе саѣіпеі, іі 
Летеигаіі епѵеіоррё (1’огаЪгез. І)апз Гизіпе, еріеѣріез аіеііегз аѵаіепі 
ёісіпі Іеигз іёих, таіз сі’аиігез ой Іе ігаѵаіі сіе пиіі ёіаіі ог^апізё ііат- 
Ъоуаіепі сіаиз Гоѣзсигііё (Іез соиі’З, еі Іеиг гопйетепі топоіопе, ріиз 
іогі сіаиз Іе зііепсе геіаііі' сіи зоіг, іаізаіі ипе зогіе й’ассошра^петепі 
а зез реизёез роиг Іез гепсіге ріиз зотѣгез епсоге еі ріиз зіііізігез. 
(^ие сІ’Ьеигез сіе за ѵіе в’ёіаіепі аіпзі раззёез сіаиз се саѣіпеі, ой Іе 
ѣегдаіі сеііе іппзщие сіоисе а зез огэіііез, аиігеГоіз ргёз сіе зоп рёге, 

112 


р1іі8 іаггі, еп 8 а ргетіёге іеипеззе, іоиі зеиі! Без іетрз ёіаіспі іШ- 
Йсііез: саг, Ьіеп зоиѵепі, оп ІгаѵаіИаіі воиз 1с роійз (1е Іоигйез ёсЬёап- 
сез, запз ігор заѵоіг зі оп еп зогіігаіі, таіз сотЪіеп тоіпз йоиіоигеих 
сіие 1 с ргёзепі! Ріёѵгеих оиі, поп йёзезрёгёз. ^иоі ци’іі аггіѵаі, оп з’ар- 
риіегаіі іоіуоигз зпг пп раззё діогіеих: зі Гоп зиссотЪаіі, гезіегаіі 
1’аѵепіг. Сот тепѣ ргёѵоіг аіогз (рНип іоиг ѵіепйгаіі ой раззё еі аѵепіі 
вотЪгсгаіепі сГип тёте сопр <1е іошіго, 1с ріиз ейгоуаЫс, 1с ріиз 1а- 
тепіаЫе ^и’ипе ітадіпаііоп айоіёс сіе реззішізте рйі гёѵег? Аріёз 
з еѣгс (Их Тоіз сопѵаіпси раг зоп схатеп регзоппеі сцГоп пе роиѵаіі 
раз аггіѵег а сі’аиігез сопсіизіопз (уие ссііез (Іс зоп Чіігесіеиг, еі (ріе 
таі&гё за гёзізіапсе оЬзііпёо іі Ыіаіі (ріаші тёте Іез зиЪіг, іі зе Лё- 
сісіа а «рііііег зоп саЪіпеі. (}иап <1 іі іиі (Іапз Іа гие, зсз раз 1 е тігспі 
тасЬіпаІешепі зиг Іа гоиіе «іи’іі зиіѵаіі Юиз Іез зоігз, еі запз заѵоіг 
сот тепѣ іі ёіаіі ѵепи, іі зе ігоиѵа аѵепие Ііосііс йеѵапі Іа рогіе < 1 е 
зоп Іібіеі. Аіогз іі рспза (рГП п’аѵаіі раз сііпё; еп сеііе заізоп, (Іапз 
Пшіеі аЬатІоппё, іі пе гезіаіі роиг Іоиі йотезіщие цие 1с сопсіег^с еі 
за істте, с’езі-а-сііге регзоппе роиг 1с зегѵіг. Маіз сотше іі п’ёіаіі 
раз сп (ІізрозШоп сіе з’аззеоіг (Іапз ипе заііе ( 1 е гезіаигапі, іі сотташіа 
ди’оп аііаі Іиі сЬегсЬег ипе ІгапсЬе (1е ѵіапсіе ігоіЛс, ип реііі раіп, еі 
<іи’оп Іиі топіаі 1е Іоиі аѵсс ипе ЪоиісіПе (1е ѵіп (Іапз зоп саЪіпеі (1с іга- 
ѵаіі. Маіз, зоп соиѵегі (Ігсззё зиг ипе ІаЫе, аи Пси (1с з’аззеоіг, іі 
сопііпиа (1е тагсііег а ігаѵегз зоп саЬіпеі, еп іігапі соир зиг соир (Іс 
^гоззез ЪоиіГёез (Іс іТітёе (1е зоп сі^аге, сотте зі с’ёіаіі 1а роиг Іиі 
ипе риіззапіе (Іізігасііоп, ипе іоиіззапсе (Іапз Іасрісііе іі з’апёапііззаіі. 
Ъс ргетіег изё, И сп аііита ип зссоші, риіз ип ігоізіёте, еі а Іа Йп 
іі аііа зе теііге аи Ііі, запз аѵоіг ІоисЬё а зоп сііпег, таіз аргёз аѵоіг 
1т ігоіз ^гапсіз ѵеггез сГеаи. Аргёз ипе пиіі запз зоттеіі, а&ііёе раі 
Іа йёѵге, ігоиЫёе раг (Іез Ьаііисіпаііопз еі ііез ейагетепіз, іі зе Іеѵа 
аи реііі іоиг еі, геѵспапі (іапз зоп саЪіпеі, іі ёегіѵіі ип соигі ЪіПеі 
(цг’іі ііі рогіе г аи сегсіе (1е Іа Сопсогйе: зиг 1’айгеззс 1е пот сіе Бап- 
ііп; а Гіпіёгіеиг, сісих Іі^пез. «Іе ргіе М. Бапііп сіе тс йіге заѵоіг 
ой еі фіапй ,іе роиггаі 1е гепсопігег». А Гаѵапсе, іі заѵаіі (ріе ссііс 
гепсопіге роиггаіі аѵоіг Пси аи ссгсіе, еп у аііапі й 1 Ьеиге а ЬщиеПе 
оп у ігоиѵаіі Бапііп; таіз ргёсізётепі іі пе ѵопіаіі раз, іі п’озаіі раз 
у геіоигпег. Се іиі зеиіеіпепі а (Іеих Іісигез ди’оп Іиі рогіа Іа гёропзе 
аих Ваіі^поііез, ой іі аѵаіі раззё Іа іоигпёе: «.Т’аигаі Гіюппсиг (Іс тс 


113 


ргёзепіег аіуоигй’ііиі, а ігоіз Іісигез, сііег М. СотЬаггіеи». Бапііп іиі 
ехасі; а ігоіз Ьеигез, іі зоппа а Іа рогіе сіе Гіюіеі, еі аиззііоі іі іиі 
іпігосіиіі аиргёз сіе М. СотЬаггіеи, ери, (Іериіз ѵіп^і тіпиіез, Гаііеп- 
сіаіі (Іапз зоп саЪіпеі еп зе рготепапі сіе 1 оп& еп Іаг&е, Іез уеих аііа- 
сііёз зиг 1е сасігап сіе Іа репйиіе. — Іе ѵоиз гетегсіе, сііі М. СотЬаг¬ 
гіеи, (Гаѵоіг Ьіеп ѵоиіи ѵоиз (Іёгап^ег роиг тоі. «Т’аі репзё аие ѵоиз 
аішегіег тіеих те гессѵоіг ісі, гёроіиііі Бапііп, (1е іа§оп а іпсііірісі, 
таіз запз арриуег, (рі’іі ёіаіі аззег ііп роиг согаргешіге роіичрюі оп пе 
ѵепаіі раз 1 е ігоиѵег а зоп сегсіе. 

_, 7 ’ а і ѵш аегѵісе а ѵоиз сіеташіег. Бапііп з’іпсііпа запз гёрошіге 

се «іиі Іиі реппеііаіі ( 1 е пе з’сп^а^ег аи’аргёз аѵоіг арргіз се ди’оп 
ѵоиіаіі (Іе Іиі. — Ѵоиз ѵоиз ёіез оссирё сісз ай'аігез (1е топ Шз, (Іапз 
зон іпіёгёі; 70 ѵсих ѵоиз ргіег (Іе ѵоиз еп оссирег епсоге, таіз (Іапз 
Іс шіеп. .Те пе сотргсшіз раз. — .Іе ѵаіз т’ехрійріег. Аргёз аѵоіг іаіі 
аззеоіг Бапііп, М. СотЬаггіеи сопііпиа: — Се (ріе ѵоиз т’аѵег (Ііі т’а 
Іаіі епігеѵоіг се аи’ёіаіі Іа зііиаііоп (Іе топ Шз а и іетрз ой іі ѵоиз 
етріоуаіі: і’аі Ъезоіп (Іе заѵоіг таіпіепапі се ци’еііе езі аіуоипПіиі. 
.Те Гі^поге. — ЕЬ Ьіеп! іі Таиі Гарргепйге. С’езі Іа се (ріе ]’аііеш1з (Іе 
ѵоиз. Без гесііегсіісз сіе се &епге не сіоіѵепі раз ѵоиз ёіге ітроззіЫез.— 
ІтроззіЫез, поп аззигётепі, таіз (ІііТісіІез; (ріапй ]о тс зиіз оссирё 
сіез айаігез йе М. Ѵісіогіеп, і’ёіаіз запз розіііоп; топ іетрз т’аррагіе- 
паіі; аиіошчГЬиі ^е п’аі ріиз та ІіЪегіё.— №аѵег-ѵоиз раз (ріекріез 
Ьеигез а ѵоиз йапз ѵоіге іоигпёе?—Запз йоиіе.—Б’аиіге рагі, пе рои- 
ѵег-ѵоиз раз ѵоиз і'аігс аіеіег? .Те зиіз сіізрозё а гесоппаііге Іаг^етепі 
Іс зегѵісе ^ие іе гёсіате; ѵоиз пе зегех, еп аисипс сігсопзіапсе, аггёіё 
он оёпё раг Гаг^епі. Ссііе іоіз, Бапііп гёроіиііі ріиз ѵііе:—Маіз іе пе 
ѵоіз раз ігёз Ьіеп еп (іиоі сопзізіспі Іез гесііегсіісз (ріе ѵоиз сіёзігег.— 
Соппаііге аи іизіе Іа зііиаііоп асіиеііе (Іе топ Шз, зез (Іеііез, зез гез- 
зоигсез. ^ , іп 8 Ізіе зиг се роіпі іоиі рагіісиііёгетепі: (Гой Іиі езі ѵепи 
Гаі-^епі (рГіІ а (Іёрепзё еп сез (Іетіеіз іетрз зоіі роиг зоп ріаізіг, 
зоіі роиг араізег зез сгёапсіегз? ^е заіз, ои ріиіоі іе сгоіз заѵоіг срГіІ 
а ей сіе ^гапсіз Ьезоіпз; соттепі езі-іі рагѵепи а Іез заіізТаіге? Аѵес 
еріеіз &еп 8 з’езі-іі ігоиѵё еп геіаііопз? (ріеііез зоттез Іиі опі-ііз ѵег- 
зёез? (Іе зоп сбіё, (ріеіз еп&а&ешепіз а-і-іі сопігасіёз?—Сеіа п’езі раз 
соттаіе. — 8 і сеіа Гёіаіі, іі ѵа (іе зоі (ріе іе п’аигаіз раз гесоигз а 
ѵоиз: с’езі Іа сІіШсиІІё ѵаіпсие еріі іаіі Іе ргіх (Іи зегѵісе гепсіи, еі 


114 


аизві 1’каЪіІсіё (іёріоуёе, (Іе тёше (ріе Іа (Іівсгёііоп; саг П сві Ьіеп 
епіепсіи (ріе топ Шв пе сіоіі рав воир^оітѳг ѵов гесііегсііев, пі вш Іоиі 
1е пот сіе ееіиі диі Іев ЫЬ іаіге. Бапііп гезіа ип тотспі репвік—Іе 
пе ѵоів с^ие Мёіісіѳих, сііі-іі, еріі риівве т’аіЛег. N ёіев-ѵоив рав та! 
аѵес Іиі?—Мёіісіеих еві ип ркііоворке ргаіісіие, ери п’еві таі ди’аѵес 
сеих <Іопі іі п’а гіеп й аиепсіге (Іе Ъоп. II а ёіё топ асіѵегваіге еріаші 
И т’а сги (Іап^егеих; таів іі те ргешіга Іа таіп аѵес еййвіоп в іі ѵоіі 
аи’еііе п’езі рав ѵісіе.— .Те п’аі рав й соппаііге сеих (ріе ѵоив етріоуегег, 
рав ріив ерю Іев тоуепв аихеріеів ѵоив аигег гесоигв. 

— Соттс ѵоив ѵошігег, топвіеиг; поив поив ей ііешігопв (Іопс аих 
гёвиііаів. — Ѵоііа (ріі ѵоив аійега а Іев оЪіепіг гаріеіев еі аиіапі «іие 
роввіЫе соіпріеіз виг Іе роіпі ргіпсіраі рие іо ѵоив аі іпйкріё: Іев воиг- 
сев аихіріеііоз топ Шв а риівё роиг іаіге іасе а вев сіёрспвев. Еі он- 
ѵгапі ип іігоіг сіе воп Ъигеаи, іі еп ііга ип саііісі (I ой іі сіёілекп ип 
сііёсіие аргёв 1’аѵоіг гетріі — 8і ееііе ргоѵівіоп еві твиШваШе, ѵоив те 
ііігег сіе сотЪіеп. С^иаікі ѵоив аигег еріекріе скове а те соттипщиег, 
ргёѵепег-тоі раг ни тоі, (ріі те (Іоипега 1 кеиге ой ,]с (Ісѵіаі \оив 
аііепііге ісі. Наіег-ѵоив. 8і ІТапііп ёіаіі гёеіепіеиі 1 Ііоттс іпіе11і§епі 
ри’П сгоуаіі, еі ві Мёіісіеих різіійаіі ва гёриіаііоП, реи (Іе іетрв (іе- 
ѵаіі виШге а сеие ещиёіе. 8ев сіоиіев вегаіепі сіопс ііхёв, сев сгаіпіев 
ёсагіёев ои сопйггаёез, ваив гріе ееіиі циі Іиі аррогіегаіі Іа Іитіёге 
зоирдоппаі 1’коггеиг сіи тувіёго ері’іі аѵаіі ёсіаігсі. Ідіі-тёте ёіаіі іевіо 
(ІеЬоиі Іа ріив §гап(1е рагііе (1с Іа пик, вапв овег Іаіввег ва репвёс (Іев- 
сепсіге ріври’аи іоші еі іогіпиіег ипе ассиваііоп ргёсівс. С’ёіаіі воп Шв 
ееіиі еріе Іев ііііів еі Іев ішіисііопв "гоирёев аиіоиг ассиваіепі, еі вой 
соей г сіе рёге, 1’коппеиг сіе воп пот, Іа йегіё сіе ва ѵіе, іоиі сп Іиі вс 
гёѵоііаіі сопіге Іев сопсіивіопв (ріі, сіе іоив соіёз, Гепвеггаіепі а Гёіоиі- 
ісг. Маів іі пе виШваіі рав сіе сііге еі сіе гёрёіег, сіе егіег: «С’сві топ 
Шв (ріе „і’ассиве!» роиг еріе ееііе ассиваііоп пе Іиі рав іизііііёе. С^ие 
ргоиѵаіі 1’коппеиг, Іа ііегіё сіи рёге, Іа сопвісіёгаііоп ері ои ассогсіаіі 
а воп пот? с’ёіаіі сіи Шв (рі’іі в’а^івваіі; се п’ёіаіі рав 1а ѵіе сіи рёге 
(рі’іі іаііаіі ёѵоеріег аѵес Іев зоигпёез ргівев раг 1е ігаѵаіі, с’ёіаіі ееііе 
(Іи Шв аѵес вев кеигев, ві ѵісіев (Тип соіё еі ві ріеіпев <1е Гаиіге. 8і 1е 
соеиг раіегпеі ргоіевіаіі сопіге ееііе репвёе сі’ипе ігаківоп, 1’евргіі (1е 
Гкоттс Л’айаігев роиѵаіі-іі, гаівоппаЫетепі, героиввег Іев ргёвотр- 
ііопв еріі Гішроваіспі? Ьев сіёпё^аііопв аііхсріеііев іі аѵаіі, іоиі сі’аіюгсі, 


115 


ѵоиіи ве гассгоскег п’ёіаіепі ріив роввіЫев; аргёв воп епігеііеп аѵес 
воп сіігесіеиг (ріі пе рагіаіі рав а Іа Іё^ёге, Іиі-тёте аѵаіі гесоппи Іа 
ігаківоп, еі ві 1е соиракіе п’ёіаіі рав ееіиі сціі аѵаіі ёіиіііё вев пои- 
ѵеаих ігаѵаих, вапв (ріе гіеп ехрГкріаі ееііе ё іи сіе, ріив <рГёігап#е скег 
іиі, с’ёіаіі еріекрі’ип (1е Іа іпаівоп. Соттеиі кёвііег епігс сеих сіопі іі 
аѵаіі ві зоиѵспі ёргоиѵё Іа Мёіііё, 1а ргокііё, 1е сіёѵойтепі, еі ееіиі 
виг 1с сотріе (1е <ріі ои ѵепаіі сіе Іиі Іаіге сіе ві іеггіЫев гёѵеіаііопв? 
(^иі ѵоіе аи ]еи, п’еві-іі рав сараЫе сіе Ъаввеввев ріив копіеивев епсоге? 
Оаив се еріе Іиі аѵаіі <1іі 1е роіісіег, ип тоі Гаѵаіі ігаррё (рі’іі ігои- 
ѵаіі шаіпіепапі ейгоуаЫетепі ѵгаі: с’еві (ріе сеих еріі опі ^авріііё Іеиг 
Іогіипе еп аггіѵепі іасііетепі іі ве сіігс (рі’іів вегаіепі ігор Ьёіев (1е пе 
рав скег скег а ве гаіігарег п’ітрогіе соіитепі, еі еріе Іеиг іоиг еві 
ѵепи. Сё п’ёіаіі рав веиістспі «п’ітрогіе соттепі», «іие в’ёіаіі іііі со 
тівёгаЫе, с’ёіаіі аивві «сопіге п’ітрогіе еріі»; еі вйгетепі 1е вепіітепі 
Шіаі пе Іиі аѵаіі рав егіё: «Сёві іоп рёге еріе іи ігаЫв». Бериів (Их 
апв, еп (ріеііе оссавіоп в’ёіаіі-іі аШгтё еі тапііезіё, се вепіітепі Шіаі? 
А Ьіеп скегскег, іі п’сп ігоиѵаіі рав ипе веиіе; 1е рёге аѵаіі ип Шв: 1е 
Шв и’аѵаіі раз сіо рёге. Сойіе (ріе сойіе, іі іаііаіі (Іопс еріе 1 аиіеиг (Іе 
ееііе ігаківоп іиі ііёсоиѵегі, еі (ріе 1е сіоиіе пе рйі рав гевіег виврешіи 
аи-йеввив йев іппосепів: роиг ееіа Іа веиіе скове а іаіге ёіаіі, вет- 
Ыаіі-іі, ееііе й Іаіріеііе іі в’ёіаіі аггёіё аргёв ва сгиеііе пиіі сі’іпвотпіе: 
гесоигіг а Бапііп, еі реисіапі аис сеіиі-сі іегаіі воп ешріёіе а Рагів, 
еп іаіге ипе а С^иеѵіііу. Аввигётепі ва гёри&папсе а ве вегѵіг сіе ра- 
геіів тоуепв аѵаіі ёіё ргоіотіе, еі Іоп^іетрв іі аѵаіі кёвііё, Ъаіап^апі 
Іе роиг еі Іе сопіге; таів сіе еріеів аиігев роиѵаіі-іі сіівровег? Ргосёсіег 
воі-тёте а ееііе еіщиёіе, аііег сігоіі скег Ѵісіогісп, І’іпісгго&ег, Іо 
ргеввег, (Іе Іогсе Іиі аггаскег ип аѵеи? II пе іаііаіі рав у воп&ег. Ѵісіо¬ 
гісп п’ёіаіі-іі раз Іе тепвоп&е тёте? (^и’аііепсіге сіе Іиі ві се п’еві Іа 
іготрегіе Іа ріив аисіасіеиве? С^иоі (Іе ріив еНіеніё (ріе ееііе ківіоіге 
(Іев сепі тіііе ігапсв регсіив сіапв ип ссгсіс ой іі п’аѵаіі рав тів Іев 
ріесів, еі сопіге цие1(рГип аѵес еріі іі п’аѵаіі рав .іоііё? ]М’ёІаіі-е11е рав 
Іа ргеиѵс еріе іоиі Іиі ёіаіі коп роиг вогііг сГеткаггав, тёте Гаквигсіе ? 

Аѵес Бапііп роіпі (Іе тепвоп^ев, риівері’іі п’у аигаіі рав сГіпіегго- 
^аіоіге; таів ипе ешріёіе весгёіе еі (ріі, іиври’а ип сегіаіп роіпі аигаіі 
Іе сагасіёге (Іе ееііев (Іе Іа .’рівіісе. К’ёіаіі-се рав еііе (ріі (кип тотспі а 
Гаиіге роиѵаіі таіпіепапі акаііге ва таіп виг Іиі? (Меге). 

8 * 
116 


8. Ьез ашЫМопз сі’ип Ъугаппеаи сіе ѵіііа^е. 

С’ёіаіі ип Ъотше іпіеііі^епі сріе 8ітоп Веііоссі; серепйапі, таі&гё 
сеііе іиісі Іі^спсе ^^ 1 І ёіаіі ѵіѵе, таі^гё за ѵоіопіё <іиі ёіаіі іеиасе, іі 
п’аѵаіі іатаів ри арргепйге а ёсгіге. II ёіаіі аггіѵё, а іогсе сіе регзё- 
ѵегапсе сі сГаррИсаііоп, а зі^иег зоп пот еі тёте сопѵепаЫетепі, еп 
ргашів сагасіёгез аиі по таіщиаіепі раз сіе Іоипшге; П ёіаіі аггіѵё аиззі 
іі ігасег зев сІіііГгез сіе тапіёге іі иоіег І 08 шезигез сцГП ргеиаіі он 
сціе Іез агсііііесіез Іиі сіопиаіепі, еі іі іаіге циеЦиез орёгаііопз Л’агііЬ- 
тёПсріе; таіз ёсгіге инс іеііге, ёсгіге ип зітріе тоі, ві соигі срГіІ Іиі, 
іі пе Гаѵаіі .іатаіз ри. 

Зои сагасіёгс іпзоишіз п’аѵаіі раз зи зе рііег а Іа сіізсірііпе 
сіе Гёсоіе, еі сот те аѵес ссіа іі з’ёіаіі топігё сіізроз аи ігаѵаіі та- 
пиеі, ргеі іі іоиі еі іои.іоигз, Іа раиѵгеіё сіе 8сз рагепіз аѵаіі ёіё 
ІаіЫе: «Гиізсці’іі ѵсиі ігаѵаіііег сіе зез таіпз, се рагс*оп, іНаиі 1е Іаіз- 
зег іаіге; зон раіп зега 1е Ъіепѵспи іі Іа таізоп». 

РепЛапі зез аппёез сіе іеииеззе, іі п’аѵаіі раз зоиЙегі сіе зон ірпо- 
гапсе; сеих аѵес <іиі іі ёіаіі еп гсіаііопз и еп заѵаіспі риёге ріиз цие 
Іиі; оп не ігаііаіі раз Іез айаігез раг соггезрошіепсе; іі п’у аѵаіі раз 
сі’огсігез ёсгііз & гесеѵоіг он іі сіоппег; оп п’аѵаіі пі сагпеі пі арспсіа. 
Мете сціапсі іі аѵаіі соттепсё 1е тёііег сГепігергепеиг сіе Ъаііззез 
іі аѵаіі ри зе раззег сіе Гёсгііигс. С^иапсі іі аѵаіі (Іез тезигез ип реи 
сотріісіиёез іі ргепііге сі (іиі роиѵаіепі зе ЬгоиіИсг сіапз за іёіе, зі 
зоіісіе срГеИе Гйі, іі іпзсгіѵаіі зиг ип Ъоиі <1е ріапсііе гатаззё сіе сі 
(Іе 1а іез сЬіЯгев (іиі роиѵаіепі Іиі зегѵіг (Іо іюіпі сіе герёге, сі аіогз 
оп 1е ѵоуаіі раззег раг Іез гиез сіи рауз, Іез росііез ріеіпез (Іе Ъоиіз 
сіе Ьоіз, аиі ёіаіепі зез поіоз, аи тіііси йезсрюНез іі пе іаізаіі іатаіз 
сіе сопіизіоп еп сіізігіішапі Іе ігаѵаіі іі зез оиѵгіегз. 

Маіз іі ёіаіі аггіѵё ип іоиг ои іез Ъоиіз сіе ріапсііе п’аѵаіепі ріиз 
ёіё зийізапіз, ой сеих іі (іиі іі аѵаіі айаіге пе зе сопіепіаіепі раз (Іе сез 
тапіёгез ргітіііѵсз еі ой іі сіеѵаіі зе топігег іі Іа Ьаиіеиг сіе за Іог- 
іипе. С’ёіаіі іі се тотепі сці’іі аѵаіі ѵоиіи соттепсег іі арргепсіге 
а зірпег зоп пот еі аиззі іі ёсгіге. Ссіа пе (Іеѵаіі раз ёіге Ъіеп (Ііііі- 
сііс. іиі зетЫаіі-іІ. II аѵаіі Ъіеп арргіз Іа сопзігисііоп (Іопі іі пе за- 
ѵо іі раз Іе ргетісг тоі еп аггіѵапі іі 8аіпі-Мас1ои, еі аиззі 1с сот- 
тегсс сіез Іюіз, (Іе тёте сеіиі (Іез сЪагЪопз, сіе тёте сеіпі сіоз ѵіпз 


117 


еі аісооіз. Роигсіиоі, аѵес зоп іпіеііірепсе сіопі іі ёіаіі зйг, п’арргсшігаіі- 
П раз іі ёсгіге? Роищиоі, аѵес за ѵоіопіё, пе іегаіі-іі раз се аие Іаі- 
заіепі Ъіеп сіез ратіпз рагеззеих еі йізігаііз? 

Ьа зепіе сШсиІіё срГП ѵоуаіі ёіаіі йапз 1с тоуеп сѴарргепйге, 
рпізііпе с’ёіаіі іопі зсиі сці’іі сіеѵаіі ігаѵаіііег. Еп ейеі, сіапз Іа розі- 
ііоп (цѵіі аѵаіі (Іё.ііі ассіпізе, аѵес 1’ітрогіапсе сіп’іі ргеиаіі еі (Ці’оп 
пі боппаіі, іі по роиѵаіі раз іаіге ѵепіг Гіпзіііиіеиг сііея Іиі еі Іиі 
(Іетапсіег сіез іедопз сі’ёсгііиге. С^іс п’епі-оп раз (Ііі сіапз Іе рауз зі оп 
аѵаіі за (ріс ВеИосср срг’оп сгоуаіі ёіге іт Іютте зі іогі еі а диі оп 
гесоппаіззаіі іапі (Іе тёгііез, рагсе <іи’і1 аѵаіі гёиззі іоиі се ірГП аѵаіі 
епігергіз, пе заѵаіі тёте раз зірпсг зоп пот! 1Эи соир іі ейі ёіё реніи, 
еі, запз геіоиг роззіЫе, ргёсірііё (Іез Ъаиіеигз ой іі ёіаіі еп ігаіп (Іе 
топіег. А сціі ейі-іі іпзрігё сопііапсе? А сргі ейі-іі іаіі реиг?—за &гап- 
(1с Іогсе. Оё^іі, а се тотепі, іі ёіаіі ргёзісіепі (Іе Іа Іаиіаге, согатап- 
Йапі сіез ротріегз; ейі-іі ри езрёгег сіеѵепіг сопзеіііег типісіраі еі 
тяіге сотте іі ѵоиіаіі 1’ёігс ип іоиг? Се п’аѵаіі ёіё сіие раг (Іез ші- 
гасіез (І’асігекзе сі (Іе (Ііріотаііе іці’іі аѵаіі ри сасіісг зои і§ріогапсе; іі 
и’аііаіі сіопс раз 1’аѵоиег, тёте іі ип зеиі, зі сіюг сці іі рауаі Іа сііз- 
сгёііоп (Іе сеіиі-ій. Аргёз аѵоіг асііеіё сіез ехетріез сі’ёсгііиге, іі з’ёіаіі 
(Іопе тіз іі Гёіисіе, іоиі зеиі, іе зоіг, за іоппіёе йпіе, рогіез сіозез. 
Се п’ёіаіі <іие (Іи сіеззіп, И еп ѵіепйгаіі Ъіеп іі Ъоиі. 

Еі (Іе Іаіі іі еп ёіаіі ѵспи іі Ъоиі. 8а таіп, за іоипіс таіп, ЪаЪі- 
іиёе аи тёіге ои аи Іоиеі, з’ёіаіі аззоирііе роиг іепіг Іа ріиіпе. II еп 
аѵаіі саззё Ъіеп сіез ріитез, іі еп аѵаіі сгеѵё Ъіеп сіез Іеиіііез (Іе ра- 
ріег, іі еп аѵаіі Іаіззё іотЪег Ъіеп (Іез раіёз; таіз, епйп, іі ёіаіі аг¬ 
гіѵё іі ігасег аззсх сопгаттепі Іез зсрі Іеіігез сіе зоп пот. 

фиеі айгапсіііззетепі! СотЪіеп аѵаіі-іі регсіи сі’аг&епі рагсе срГіІ 
аѵаіі ёіё оЫі^ё, роиг пе раз ёсііап^ег ип Ъоп ёсгіі, сіе йіге а сіез ^еиз 
сіопі іі зе сіёііаіі: «Епіге Ъоппёіез !?епз, Іа рагоіе зиШі!» Ріиз (Іе сез 
гизез, ріиз (1с сез сіёіоигз. Тоиі сіе зиііе іі з’ёіаіі арріщиё й сіеззіиеі 
Іез шоіз іпсІізрепзаЫез сіапз Іе соттегсе: «роиг ассрііі, іаіі (ІоиЫе, 
Ъоп роиг, арргоиѵё 1’ёсгііиге;» еі сеіа іі Гаѵаіі гёиззі сотте іі аѵаіі 
(Іёрі гёиззі за зі&паіиге. 

С’ёіаіі Ъеаисоир роиг іиі, таіз се п’ёіаіі раз іоиі; ип зітріе ои 
ип тойезіе сціі аигаіі аѵоиё зоп і^погаисе аигаіі ри зе сопіепіег сіе 
сеіа; таіз зизістепі іі аѵаіі іоиіез Іез атЪіііоиз, сеііе сіе Іа Іогіипе 118 


аивзі Ьіеп (ціс сеііе <1е Іа розіііоп зосіаіе; еі іі Іаііаіі (рГіІ Іиі ГЬотте 
(1с Іа Ьаиіе розіііоп аи’іі ѵізаіі ои іоиі аи тоіпз аи’іі рагйі ёіге сеі 
Іюттс. II в’ёіаіі йопс тіз а ёіийіег 1’ёсгііиге соига^еизетепі. Сіикріс 
уоіг сп гепігапі, фГП Іиі ои ис Ійі раз Іаіі°ріё, іі з’епіегшаіі, еі, зйг 
(1с п’ёѣгс раз зигргіз, репйапі Лев ііеигез іі ІаЪоигаіі зон раріег, (рю 
1е Іепсістаіп іі Іаізаіі йізрагаііге аѵес зоіп. (}и’ейі-оп рстзё, <рГейі- 
оіі йіі Йе Іиі зі Гоп аѵаіі ігоиѵё ип (1с сез (Іеѵоігз й’ёсоііег? 

Маіз сс п’езі раз Іоиі (1е соріег ип тоі, іі Іаиі епсоге заѵоіг сот- 
тепі ёсгіге се тоі аиапй оп пе 1с соріс ріиз. Сс Іиі аіогз (ріс зс ргё- 
зепіа йеѵапі Іиі ипе аиіге ёіийе ріиз іІШісіІе еі ріиз 1оп§ріе, сеііе (Іо 
І’огіІю&гарЬс. 11 1’епігергіі; ауапі асііеіё ипе ^гаттаігс, іі зе тіі 
а Гарргепйге ; рагіоиі ой іі ёіаіі зеиі еі ой іі аѵаіі ип тотепі сіе 1і- 
Ьегіё, пе Ійі-се аие (ртЬцісз шіпиіез, іі арргепаіі за Ісеоп ои Ьіеп іі 
зе 1а гёрёіаіі. Аіогз, раг Іез сііетіпз, аіогз <рГоп 1е сгоізаіі, ои Ьіеп 
(Іапз Ісз ѵоііигез, аиапй оп ёіаіі аззіз ргёз сіе Іиі, оп 1с ѵоуаіі гстисг 
Іез Іёѵгсз, (Іапз ипе аііііийе гесиеііііе еі аЬзогЬёс. «Хоиз аѵопз геп- 
сопігё Вс11ос(і, зс гасопіаіі-оп; зоуе/ виг аи’іі ргёраге аиеЬріс ^гоззе 
ай'аіге поиѵеііс. II сп а йёрі роигіапі Ьіеп аззех зиг Іез Ьгаз, (1е (рюі 
оссирег (Ііх Іюттез.» Ьа §тоззе ай'аіге (рі іі ргёрагаіі аіпзі, с ёіаіі 
Гассогй (Іе 1'айіееііІ аѵес 1е зиЬзіапііІ, ои Ьіеп іа іогтаііоп (Іи ріигіеі 
(Іапз Іез потз си аі , аи аиігез Іоіз (Іе сеііе ігарогіапсе. 

С’езі (ріе роиг Іиі сеііе ітрогіапсе ёіаіі сарііаіе. II ѵоиіаіі ёіге 
ип топзіеиг, — ип топ зіеигге , сотте іі йізаіі, — сі ісз топ зіенггез за- 
ѵспі ГогіЬо&гарЬе; с’сзі тёте а ссіа (рі’оп Іез гесоппаіі. 8оп ашЬіііоп, 
еп епігапі (Іапз Іа ѵіе, аѵаіі ёіё йе "а^пег йе Гаг&епі; 1’аг§спі &а§пё, 
іі аѵаіі ѵоиіи ріиз сі тіеих, Іа розіііоп зосіаіе, ісз Ьоппеигз, Іе гап&. 

II ёіаіі йе сеих (ріі, рагіапі йи йегпіег Ьаггеаи йе ГёсЬеІІе, пе 
ѵізепі роіпі іоиі йе зпііе Іе ргетіег; таіз (ріі, аргёз аѵоіг аііеіпі 
Іе зесопй, топіепі аи ігоізіёше, риіз аи (ріаігіётс, запз з’аітёіег іа- 
шаіз. Роиічрюі п’аггіѵегаіі-іі раз аи ріиз Ііаиі? Ке зе ѵоуаіі-іі раз ріиз 
іпіеііі&епі еі ріиз Іогі (ріе сеих (ріі оссираіепі Іез зііиаііопз (рі іі ѵои¬ 
іаіі; ріиз іпісИі&епі дие Іе таіге (рГіІ аѵаіі сепі іоіз гоиіё; ріиз іогі 
(ріе Іе сопзеШег ^ёпёгаі аиі п’аоіззаіі аие раг Іиі? Роигаиоі пе зегаіі- 
І1 раз сс (рГПз ёіаіепі? (}ие Іиі ташріаіі-іі роиг ссіа? Шіе зсиіе сіюзе: 
Гіпзігисііоп; іі 1’асгріеггаіі. Ссіа пе йеѵаіі раз ёіге ріиз йіШсіІе (ріе 
й’асхріёі’іг 1а Іогіипе. 


119 


Маіз іі ёіаіі аггіѵё аи сопігаіге аие ееіа ёіаіі ріиз ЙіШсіІе. Аргез 
ип ап йе ігаѵаіі асііагпё, іі ёіаіі тоіпз аѵапсё фГеп соттеп^апі; іі 
п’аѵаіі асаиіз аіГипе сіюзе: Іе зепіітепі Йе зон і-погаисе еі Йе зон 
ітриіззапсс; таіиіепапі іі заѵаіі раг ехрёгіепсе, еі поп рагипетіиі- 
ііоп ріиз ои тоіпз ѵа-ие, аи’И пе заѵаіі раз, еі, се дш ёіаіі ріиз Лиг 
епсоге, іі сотргепаіі (рГіІ пе заигаіі іатаіз; ріиз И аѵаіі еіийіе тоіпз 
ІІ аѵаіі арргіз; іоиі зе ЬгоиіПаіі йапз за сегѵеііе ігонЫёе, еі аи ті- 
Ііеи йез гё-іез еі йез ехсерііопз ІІ зе регйаіі запз <рГП 1т Іиі роззіЫе 
<1е зе гсігоиѵсг. 

Іюп&іеіпрз іі аѵаіі Іиііё аѵаиі Й’айтеііге ссіа, таіз а Іа Ьп іі 
аѵаіі йй з’аѵоиег ѵаіпси: ІІ пе іюиѵаіі раз, іі пе роиггаіі Іатаіз ар- 

ргепйге ГогіЬо&гарЬе. , 

\1огз, рот- Іа ргешіёге Іоіз йе за ѵіе, іі аѵаіі гепопсе а роиг- 

зиіѵге ипе сіюзе епігергізе; таіз роиг сеіа серепйапі И п’аѵаіі раз 
гепопсё іі зез атЬіііензез ѵізёез: ІІ зегаіі аиапй тёте ип топ зьенггс, 
еі риізаи’іі не роиѵаіі раз теііге ГогіЬо^гарЬо, іі п’еспгаіі Іатаіз: 
ип аиіге ёегігаіі роиг іиі; іатаіз оп пе гігаіі йе зоп еегііиге. 

Сеіа сіёеійё, іі аѵаіі арреіё ргёз йе Іиі зоп соизіп, ат 1т аѵаіі 
зегѵі йе соттіз еі йе зесгёіаіге; риіз аиапй іі у аѵаіі ей гпріиге епіге 
сих и Гаѵаіі гетріасё раг йеих соттіз: ип роиг Іез ігаѵаих йе сопз- 
ішеііоп еі роиг Іе зегѵісе йез ѵоііигез, Рапііп Могоі; ип аиіге роиг 
Іе соттегсе йе Ьоіз, йез сЬагЬопз, йез агйоізез еі йез Іщтйез, арреіё 
Ѵіе іо г Вейеззизіатаге, запз сотріег Іе зесгёіаіге йе Іа таігіе сііаг^е 
йез айаігез айтіпІ8іі*аііѵез. 

Сгасс а за тётоіге еі а Гогйгс тёіЬойі.ріе ^иЧІ заѵаіі теііге 
Йапз зез потЬгеизез аНаігез, Іез сЬозез аигаіепі тагсЬё а зоиііаіі з’іі 
аѵаіі ей сопііапсе еп -зез соттіз еі з’іі аѵаіі сопзспіі а зе ііѵгег а сих 
ІгапсЬсшепі. Маіз, іизіетепі, сеіа іиі ёіаіі ішроззіЫе; іатаіз Іюгате 
п’аѵаіі ёіё тоіпз сопйапі (ріе Іиі, .іатаіз тоіпз Ігапс; іі зе зегаіі сги 
регйи з’іі з’ёіаіі Ііѵгё. 

Роиг аие зез соттіз пе соппиззепі роіпі зез айаігез, еі рот 
п’ёіге роіпі ігаііі раг еих, іі етріоуаіі іоиіез зогіез йс то^ епз йё 
іоигпёз (ріі Іаізаіепі іюппеиг а зоп езргіі йе гизе, таіз (ріі, раг Іеигз 
сотріісаііопз, п’ёіаіепі раз іоіуоиі-з ігёз ргаііаиез: с’ёіаіі аіпзі аие, 
роиг ипе айаіге §гаѵе іпіёгеззапі Іа таігіе, с’ёіаіі Рапііп Могоі, Іе 
соттіз агсЬііесіе, (рй ёіаіі сЬаг§ё йе Іа соггезропйапсе сопййепііеііе, 

120 


іапДіз чие, роиг ипе айаіге ішрогіапіе зе гаррогіапі а Іа сопзігисііоп, 
с’ёіаіі Ѵісіог БеЛеззизІатаге, 1е соттіз (Іи соттегсе Лез сІіагЪопз еі 
Лез ІнрііЛсз, гіиі Іа ігаііаіі. Раг се ргосёДё, сЪасіт (Ѵеих гезіаіі (Іапз 
ГіпЛёсізіоп, риізрие сеіиі сціі соппаіззліі 1е соттепсетепі сГипе аЙаіге 
п’еп соппаіззаіі .іатаіз Іа сопсіизіоп. Еі согате аѵес сеіа іі аѵаіі зоіп 
Де Ісз ехсііег Іез ипз сопіге Іез аиігез, До тапіёге а се ри’Пз не і'из- 
зспі раз Ъіеп епзетЫе, іі ёѵііаіі Іез сопйДепсез, аиззі Ьіеп <ріе Іез іп- 
Дізсгёііопз. 

СерепЛапі, шаі&гё іоиіез сез ргёсаиііопз, іі не зе ігоиѵаіі раз 
епсоге газзигё; зоирсоітеих, Дёйапі, согате іі Гёіаіі, іі аѵаіі іоіцоигз 
роиг; еі с’ёіаіі сеііе роиг, с’ёіаіі сеііе Дёйапсе риі іиі аѵаіі Доппё 
ГіДёе Д’етріоуег МагісЪсііе: еііе пе соппаіззаіі регзоппе а 8аіпі- 
Масіон; еііе п’аѵаіі аисіш іпіёгёі Лапз 1е рауз; еііе не заѵаіі гіеп Де зез 
аіТаігез; аѵес еііе, ипе іпЛізсгёііоп зегаіі гаоіпз а сгаіпДге ри’аѵес 
іоиі аиіге. Н’аШеигз іі Іа Лотіпегаіі раг Іа сгаіпіе аиіапі цие раг 
Іа гесоппаіззапсе; пе Іиі Леѵаіі-еііе раз іоиі. 

( МагісЪсііе .) 


ѲЕОКѲЕ8 ОН КЕТ. 

9. А ѵ а п Ъ 1 е ДиеІ. 

1)ёз 1е таііп Іа Ъагоппе ёіаіі ѵепие ге^оіпДге зон атіе. ЕПс 
Гаѵаіі ігоиѵёе, аргёз Га#ііаііоп ІюггіЫе Де Іа пик, Лапз ип ёіаі Де іог- 
реиг іпѵіпсіЫе. МаДате Де Ргёіопі аѵаіі рагіё а Сіаіге, запз ]юиѵоіг 
оЪіепіг ипе гёропзе. Ьез уеих йхез, Іа Ьоисііс сгізрёе, 1е согрз апёапіі, Іа 
^еипе Тетіпе гезіаіі ассгоиріе зиг за сііаізе 1оп<гие. Тоиіе Іа ѵіе зеіп- 
Ыаіі з’ёіге сопсепігёе Лапз 1е ге&агЛ зоіпЪге, ё&агё, риі ёіаіі гіѵё іі риеі- 
(ріе ёроиѵапіаЫе ѵізіоп. Ии іетрз ігёз 1оп& зе разза аіпзі. Ьа зоппе- 
гіе Де Іа решіиіе, аппопдапі Іа гаагсііе Дез ііеигез, і'аізаіі сіииріе Іоіз 
ігеззаіИіг Сіаіге. 8апз се тоиѵегаепі, запз Іа сіагіё іагоисііе Де зез уеих, 
оп ейі ри Іа сгоіге епДогтіе. Ь’аггіѵёе Де зон ігёге Іа ііга Де зоп апё- 
апііззетепі. ЕПе зе гаііасііа раззіоппётепі а Гезрёгапсе Де ѵоіг РЫ- 
Ирре аѵапі зоп Лёрагі. Еіёѵгеизе, Іез ,]оиез тагриёез Де Деих іасііез 
гои&ез, Д’ипе ѵоіх топоіопе еі согате изёе, еііе сЬаг§;еа Осіаѵе Л’оЬіе- 
піг Де зоп тагі сеііе іаѵеиг зиргете. Еі Дёз Іогз еііе аііепДіі, Лапз 
ипе гергізе Д’ад'ііаііоп ёрегДие, тагсііапі запз сеззе Де Іа Іепёіге, Допі 


121 


еііе зоиіеѵаіі 1е гіДеаи роиг ѵоіг зі оп пе Гаѵаіі раз іготрёе, еі зі 
РЫІірре пе рагіаіі раз, а Іа рогіе, аиргёз Де ІариеИе еііе ёсоиіаіі зі 
еііе ГепіспДаіі ѵепіг. Апхісизе, ёпегѵёе, еі Доппапі а Іа Ъагоппе ёрои- 
ѵапіёе 1е зресіасіе Де Іа Гоііе епѵаЪіззапіе. ЗоиДаіп ип Ъгиіі Де раз Іа 
йі геспіег согате зі еііе еііі сгаіпі Де зе ігопѵег Тасе іі іасе аѵес сеіиі 
грГеІІе арреіаіі Де іоиіе зоп ате. Еііе раііі, ип сегсіе поіг ссгпа зез 
уеих, Д’ип ^езіе еііе йі зі^пе а Іа Ъагоппе Де з’ёіоі^пег. Еі еііе гезіа 
ДеЪоиі, ігегаЫапіе, запз ѵоіх. РЫІірре ѵепаіі Д’епігег. Из гезіёгепі 1 ип 
еі Гаиіге еп ргёзепсе, іпиеіз. Ьиі, ехатіпапі аѵес Доиіеиг Іез ііаеез 
(ріе іапі Л’аЙ’геизез ап^оіззез аѵаіспі Іаіззёез зиг 1е ѵіза^е (Іе 1а ^сипе 
і’еіптс. ЕПе, сріі, ип іпзіапі аѵапі, аѵаіі іапі Де сіюзез а Діге, сЪег- 
сЪапі а газзетЫег зез іДёез еі, Лапз зоп сегѵсаи Доиіоигеих, пе ііои- 
ѵапі ріиз рие 1е ѵіДе. Сіаіге пе риі зиррогіег ріиз Іоп-ісгарз се ІоигД 
зііепсе, еііе аііа ѵегз РЫІірре, заізіі за таіп епіге Іез зісппез еі, роиз- 
запі ип ІюггіЫе ^ётіззетепі, еііе Іа соиѵгіі Де іагіпез еі Де Ъаізегз. 
Ье таііге Де іог&ез з’аііепДаіі а ипе ехріісаііоп; іі з’ёіаіі ргёрагё а 
епіепДге Дез ргіёгез. Ь’ехріозіоп іоиіе рііузірие Де сеііе Доиіеиг, (іи іі 
заѵаіі зіпсёге, Іе Ъоиіеѵегза. II ѵоиіиі геіігег за таіп зиг ІариеИе іі 
зепіаіі соиіег Ъгйіапіз Іез ріеигз Де сеііе срі’іі аітаіі. 11 пе риі у раг- 
ѵепіг. II й’ёгаіі, зе зспіапі запз іогсез сопіге іапі Де ТаіЫеззе...—Сіаіге, 
Діі-іі Д’ипе ѵоіх Ъаззе, раг &гаое!.. Уоиз те ігоиЫег ргоіопДёгаепі. Д’аі 
Ъезоіп Де іоиі топ зап^-ігоіЛ... Де ѵоиз еп ргіе, саітег-ѵоиз... Ьоуея 
ріиз Тогіе, тёпа&ея-тоі, зі ѵоиз іепег а та ѵіе... А сез тоіз, Сіаіге, 
геіеѵа 1а іёіе. Ь’ехргеззіоп Де зоп ѵіза&е п’ёіаіі ріиз Іа тёте. ЕПе 
рагиі аѵоіг ргіз ипе гёзоіиііоп зиЪііе.—Ѵоіге ѵіе! Діі-еііе. Аіі! ріиіоі 
Доппег сепі Іоіз Іа тісппе! МізёгаЫе рис ,]е зиіз! С’езі іпоі (ріі, раг 
топ етрогіетспі, ѵоиз аі ,іеіё Лапз Іе Лап&ег. Езі-се (ріе ]е п аигаіз 
раз Ди іоиі зиррогіег? Еп зоийгапі, і’ехріаіз тез іогіз епѵсгз ѵоиз... 
Еі Лапз ипе тіпиіе Д’етрогіегаепі і’аі іоиі оиЫіё. ^Іаіз се ДиеІ езі 
іпзепзё... іі п’аига раз Ней, .іе заигаі ГетрёсЪег...—Еі соттепі? ДетапДа 
РЫІірре, Іе зоигсіі Дё]а ІѴопсё.—Еп засгійапі топ ог^иеіі а ѵоіге зё- 
сигііё, гёропЛіі Сіаііе. Оіі! гіеп пе те геЬиіега, риізірі’іі з’а^іі Де ѵоиз... 
.Ге т’ЪитіІіегаі Деѵапі Іа Дисііеззе, з’іі Іе Іапі, .і'ігаі ігоиѵсг Іе Дис... II 
еп езі іетрз епсоге. Ьез ігаііз Ди таііге Де іогсез зе сопігасіёгепі. 
.Те ѵоиз Іе ДёІёпЛз! Діі-іі аѵес іогсе. Уоиз рогіе/. топ пот, пе ГоиЫіея 
раз! Тоиіе Ъитіііаііоп зиррогіёе раг ѵоиз т’аііеіпДгаіі тоі-тёте. Еі 


122 


риіз, епйп, сотргепег Лопе <іие 1е Паіз сеі Ііогате сціі а ёіё саизе 
(1е топ таІНеиг! Ьериіз ип ап ,іе гёѵс (1с те ігоиѵег Іасс а Іасе аѵсс 
]ні... АН! сгоуег-гаоі, се ,]оиг сзі Іе Ьіеиѵеии! Сіаіге Ъаізза Іа іёіе. Ш- 
риіз Іоп^іетрз еііе аѵаіі ргіз І’НаЪіІисІе <1 оЪёіг сріапЛ РНіІірре сошшаи- 
Лаіі. Ьиі, саігаё раг сеііс ѵіоіепіе зогііе, гергіі аѵес Лоисеиг.-Л’арргё- 
сіе ѵо8 іпіепііопз еі ,іе ѵоиз еп зиіз гесоппаіззапі! II у а ей, епіге 
поиз, аи ЛёЪиі (1е поіге ехізіепсе соттіте, іт таіепіешіи аиі ноиз а 
сойіё а Гип еі а 1’аиіге Ьісп сіез реіиез. Ле не ѵоиз еп іаіз раз зеиіе 
гезропзаЫе. II у а си сіе та 1'аиіе... <7е и аі раз зи ѵоиз сотргепсіге!.. 
Ле п’аі раз зи те засгійег... Ле ѵоиз аітаіз Ігор!.. Маіз ,іе пе ѵеих раз 
т'ёіоі&пег еп ѵоиз Іаіззапі Іа репзёс цие ]’аі сопзегѵё роиг ѵоиз сіе Іа 
гапсипе... Ѵоиз роиѵег ёіге еп раіх, Сіаіге. А ѵоіге іоиг рагЛоппег- 
тоі 1е та! цие ,]е ѵоиз аі Гаіі, еі Лііез-тоі аЛіеи... А сез гаоіз, 1е ѵі- 
за^-е сіе Сіаіге гезріепйіі. ЕІ, ІспЛапі Іез таіпз ѵегз 1е сіеі Лапз ип 
ёіап (1е гесоппаіззапсс раззіоппёе:—Ѵоиз рагсіоппег, тоі! з’ёсгіа-і-еііе. 
Маіз ѵоиз пе ѵоуег сіопс раз сріе ^е ѵоиз асіоге? Ѵоиз пе 1 аѵег сіопс 
раз сіеѵіпё сіериіз 1оп#іетрз сіапз 1е ІгоиЪІе сіе та ѵоіх, (Іаиз Гё§аге- 
шепі сіе тез уеих? ЕИе з’ёіаіі арргосПёс сіе РНіІірре, еі Іиі поиапі зез 
Ъеаих Ъгаз аиіоиг сіи сои, еііе гоиІаіН за іёіе Ыошіе виг зон ёраиіе 
1’епіѵгапі <1е зон рагііип, 1е Ьгиіапі сіе зон ге^агЛ. ЕПе рагіаіі таіп- 
Іепапі сот те еп геѵс:—АН! пе рагз раз! 8і Іи заѵаіз сотте зе і’аіте! 
Кезіе Іа, ргёз сіе тоі, Іоиі а тоі. Коиз зошшез зі іеипез, поиз аѵопз 
іапі сіе іеіпрз а ёіге Неигеих! С^ие І’ігарогіепі сеі Нотте еі ссііе іётіпе 
фіі поиз Па’іззепі? Хоиз Іез оиЫіегопз. Рагіопз, ѵеих-іи, Іоіп й’еих.”* Ьа, 
се зега 1е НопНеиг, Іа ѵіе еі Гатоиг. РНіІірре ЛёіасПа Лоисетепі 1е 
Ъгаз сіиі Гепіауаіі еі, ёіоіфіапі Сіаіге:—Ісі, Ліі-іі зітрістепі, с’езі 1е 
сіеѵоіг еі ГИоппеиг. Ьа іеипс Іетто роизза ип ^ётіззешепі. Ьа гёаіііё 
ейгауапіе І’аѵаіі геззаізіе. ЕПе геѵіі, еп ип іпзіапі, 1е (Іис Іе різіоіеі 
аи роіп^ еі гіапі, 1’аіг таиѵаіз. ЕПе ѵоиіиі з’ёіапсег, іаіге ип сіегпіег 
еЙогі, геіепіг РНіІірре таі^гё іиі. ЕПе сгіа:—N 011 !.. Хоп!... Аи тёте 
гаотепі, 1а рогіе з'оиѵгіі еі Осіаѵе рагиі. II асігсзза а РНіІірре ип 
зісгце (Іе Іёіс еі зе геііга. Сіаіге сотргіі фіе Гіпзіапі (Іи Лбрагі ёіаіі 
ѵепи. Се Іиі сотте зі ип ѵоііе (рй оЪзсигсіззаіІ зон сзргіі аѵаіі ёіё 
Лёсііігё. ЕИе сотргіі фіе Іоиі ёіаіі Нпі. ЕІ з’аНаІІапІ виг 1а роіігіпе 
сіе зоп тагі, еііе Іе зегга ипе (іегпіёге Гоіз аѵес сто Іогсе сопѵиізіѵе.— 
АЛіеи, тигтига Іе таііге сіе іог&ез. ОН! пе те сіиі Пег раз аіпзі! Раз 


123 


зиг се тоі §1асё! Ьііез-тоі сціе ѵоиз т’аітег! Хе рагіег раз запз те 
Гаѵоіг сііі! РНіІірре Летеига іпёЪгапІаЫе. II аѵаіі аѵоиё ци’іі рагЛоп- 
паіі: іі не ѵоиіиі раз сііге фгіі аітаіі. II ёіоі^па Сіаіге сіе Іиі, таіеііа 
ѵегз Іа іюгіе еі, зиг Іе роіпі сіе зогііг: — Ргіег Оіеи сціе .іе гсѵіеппе 
ѵіѵапі! (Ііі-іі, Іиі ^еіапі сіапз сез тоіз сотте ип зиргёгае езроіг. 

Се іиі Іоиі. Ьаіеипе іётте роизза ип егі пиі Гіі ассоигіг Іа Ъагоппе. 
Ьа ѵоііиге фіі етрогіаіі Іе таііге сіе іог&ез гои Іа зошчіеіпепі Лайз 

Гаѵепис. (іе ]\[ а ц гс сіе / огдез ). 

АЬЕХАХЬКЕ БШ1А8. 

10. Ьа тогЪ сГип Тііап. 

Аи гаотепі ой РогІНоз, ріиз НаЪіІиё а ГоЪзсигіІё сціе Іоиз сез 
Ноттез ѵепапі сіи іоиг, ге&агЛаіі аиіоиг сіе іиі роиг ѵоіг зі, сіапз ссііе 
пиіІ ; Агатіз пе Іиі Гсгаіі раз гціеНцю зі^паі, П зе зепііі Лоисетепі 
ІоисНег Іе Ъгаз, еі ипе ѵоіх і'аіЪІе соіите ип зоиШс тигтига Іоиі Ъаз 
а зоп огеіііе: — Ѵепег. — ОН! ііі РогІНоз. — СНиі! Ліі Агатіз еп- 
соге ріиз Ъаз. ЕІ, аи тіііеи (Іи Ъгиіі Ле Іа ігоізіёте ЪгідаЛе циі соп- 
Ііпиаіі Л’аѵапсег, аи тіііеи Лез ітргёсаііопз Лез 8'агЛез гезіёз ЛеЪоиІ, 
Лез тогіѣопЛз гаіапі Іеиг Лсгпіег зоиріг, Агатіз еі РогІНоз ^Иззёгепі 
іпарегеиз Іе 1оп& сіез тигаіИез ^гапііісіиез Ле Іа саѵегпс. Агатіз соп- 
Лиізіі РогІНоз Лапа Гаѵапі-Легпісг сотрагіігаепі, еі Іиі топіга, (Іапз 
ип епіопсетепі Ле Іа тигаііів, ип Ъагіі сіе роиЛге резапі (Іе зоіхапіе: 
а (іиаіге-ѵіп&із Ііѵгез. ашщеі іі ѵепаіі (ГаіІасПсг ипе тёсИе. Аті, 
Ліі-іі а РогІНоз, ѵоиз аііег ргепЛге се Ъагіі, сіопі ,]е ѵаіз, тоі, аііитег 
Іа тёсНв, еі ѵоиз Іе іеііегех аи тіііеи сіе поз еппетіз; Іе роиѵег-ѵоиз? 

_РагЪІеи! гёріщиа РогІНоз. Еі іі зоиіеѵа Іе у>еІіі іоппсаи Л ипе зеиіе 

таіп. — Аііитег. — Аііспсіех, Ліі Агатіз, ері’ііз зоіепі Ъіеп Іоиз 
таззёз, еі риіз, топ Лирііег, Іапсег ѵоіге ІоиЛге аи тіііеи Л’еих. 

АП и тег, гёрёіа РогІНоз. — Моі, сопііпиа Агатіз, ,]е ѵаіз іоіпсііе поз 
Вгсіопз еі Іез аіЛег а теііге іе сапоі й Іа тег. Ле ѵоиз аііепсігаі аи 
гіѵа^е; Іапсег Іегте еі ассоиге/ а поиз. — АПитег, Ліі ипе сісгпіёіе 
Іоіз РогІНоз. — Ѵоиз аѵег сотргіз? Ліі Агатіз. — РагЪІеи! Ліі спсоге 
РогІНоз, еп гіапі Л’ип гіге (Цгіі п’еззауаіі раз тёте Л’ёіеіпсіге; сцшпЛ 
оп т’ехрПсрт, .]е сотргепсіз; аііег, еі Лоппег-тоі Іе Іей. Аіатіз Лоіта 

124 


Гатасіои Ъгйіапі а Рогііюв, (ріі Іиі Іешііі зон Ьгав а зеггег а йёГапІ 
сіе Іа гааіп. Агатіз вег га сіе вев сіенх таіпв Іе Ъгаз сіе Рогііюв, еі ве 
герііа ,]і^іГа Гіввие сіе Іа саѵегпе, ой Іев Ігоів гатсигв Гаііепсіаіепі. 
Рогііюв, сіетеигё зеиі, арргосііа Ьгаѵетепі Гатасіои сіе Іа тёсііе. 
Ь’атасіои, ГаіЫо ёііпссііе, ргіпсіре ргетіег сі’ип іттепве іпссшііе, Ьгіііа 
сіапв ГоЬвсигіІё сотгае ипе Іисіоіе ѵоіапіе, риів ѵіпі ве вошіег а Іа 
тёсііе, аи’іі епЯашта, еі (Іопі Рогііюв асііѵа Іа Натте аѵсс вон воиШе. 
Ьа і'птёе в’ёіаіі іт реи сііввірёе, еі, а Іа Іиеиг сіе сеііе тёсііе рёііі- 
Іапіе, он риі, репсіапі ипе ои сіеих весопсіев, сіівііпдиег Іев оіуеіз. Се 
Гиі ии соигі, таів вріепсіісіе зресіаеіе, <ріе ссіиі сіе се дёапі, раіе, 
вапдіапі еі Іе ѵіваде ёсіаігё раг Іе Геи сіе Іа тёсііе сріі Ъгйіаіі Яапв 
ГотЬге. Ьев воіііаів Іе ѵігепі. 11в ѵігепі се Ьагіі срГіІ Іспаіі сіапв ва 
таіп. Ив сотргігепі се сріі аііаіі ве раввег. А1оі*в, сев Іюттев, с1ё,]а 
ріеіив сГеЙгоі а Іа ѵие сіе се сріі в’ёіаіі ассотріі, ріеіив сіе Іеггеиг ей 
вопдеапі а се сріі аііаіі в’ассоіпрііг, роиввёгепі Іоив а 1а Гоів ип Ітг- 
Іетепі (Гадопіе. Ьев пив евзауёгепі сіе в’епГиіг, таів іів гепсопігёгепі 
1а Ігоізіёте Ъгідасіѳ сріі іеиг Ьаггаіі Іе сііешіп; Іев аиігев, шасіііиаіе- 
тепі, тігепі еп доие еі Ягепі Геи аѵес іеигв тоивсріеіз (Іёсітгдёз; сі’аи- 
ігев епйп ІотЪёгепі а депопх. Беих ои ігоів оШсіегв сгіёгспі а Рог- 
Нюв роиг Іиі ргоіпеііге Іа ІіЬегІё в’іі Іеиг сіоппаіі Іа ѵіе. Ье Ііеиіе- 
иаиГ сіе Іа Ггоівіёте Ьгідасіе сгіаіі сіе Гаіге Геи; таів Іев дапіев аѵаіепі 
сіеѵапі еих Іѳигв сотрадпопв еіГагёв сріі всгѵаіепі сіе гешрагі ѵіѵапі 
а РогіЬов. N 0118 Гаѵоив сііі, сеііе Іитіёге ргойиііе раг Іе воиГНе сіе 
Рогііюв виг Гатасіои еі Іа тёсііе нс сіига сріе сіеих весопсіев; таів, 
репсіапі сев сіеих весопсіев, ѵоісі се срГсІІе ёсіаіга: сГаЪоічІ, іе дёапі 
дгашііввапі сіапв 1’оЬвсигіІё; риів, а сііх рав сіе Іиі, ип аіпав сіе согрв 
вапдіапів, ёсгавёв, Ьгоуёв, аи шіііеи сісвсріеів ѵіѵаіі епсоге ип сіегпіег 
Ггётівветепі (Гадопіе, сріі воиіеѵаіі Іа шавве, соште ипе сіегпіёгс гев- 
рігаііоп воиіёѵе Іев Напев сі’ип шопвіге іпГогтс ехрігапі сіапв Іа пиіі. 
Сікиріе воиГНе сіе Рогііюв, ей гаѵіѵапі Іа тёсііе, епѵоуаіі виг ссі атав 
сіе сасіаѵгев ип Іоп виІГигеих, соирё сіе Іагдев ІгапсЪев сіе роигрге. 
Оиіге се дгоире ргіпсіраі, ветё сіапв 1а дгоііе, веіоп сріе Іе Ііавапі сіе 
Іа тогі ои Іа вигргіве сіи соир Іев аѵаіі ёіепсіив, <ріе1цисв сасіаѵгев 
івоіёв ветЫаіепІ теиасег раг Іеиг Ыеввигев Ьёапіев. Аи-сіеввив (Іе се 
воі рёігі сГипе Гайде (Іе запд, топіаіепі, тогпев еі всіпііііапів, Іев 
ріііегв Ігарив сіе іа саѵегпе, (Іопі Іев пиапсев, сііашіетепі ассепіиёев, 


125 


роивваюпі еп аѵапі Іев рагііев Іптіпеизез. ЕІ Іоиі ссіа ёіаіі ѵи аи 
Геи ІгетЫоІапІ «Типе тёсііе соггевропНапІ а ип Ьагіі (Іе рошігс, с’еві- 
а-йігс а ипе Іогсію, сріі, еп ёсіаігапі Іа тогі равзёе, топігаіі Іа тогі 
а ѵепіг. Соитіе ^е Гаі сііі, се зресіасіе не сіига срСипе ои сіеих ве¬ 
сопсіев. Репсіапі се соигі еврасе сіе Іетрв, ип оШсіег сіе Іа Ігоівіёте 
Ьгідасіе гёипіі Ішіі дагсіез агтёв сіе тоиверіеіз, еі, раг ипе Ігоиёе, 
Іеиг огсіоппа (Іе Гаіге Геи виг Рогііюв. Маіз сеих сріі гесеѵаіепі Гогсіге 
(Іе Іігсг ІгетЫаіепІ ІеИетепІ, <рГа сеііе сіёсііагде Ігоів Іюттев іот- 
Ьёгепі, еі ^ие Іев сііщ аиігев Ьаііев аііёгепі еп зіГЙапІ гауег Іа ѵойіе, 
вШоппег Іа Іеггс ои сгеизег Іев рагоіз сіе Іа саѵегпе. Еп ёсіаі сіе гіге 
гёропсііі а се Іоппегге; риів Іе Ъгаз сіи дёапі ве Ьаіатрг, риів оп ѵіі 
раявег сіапв Гаіг, рагеШе а ипе ёіоііе Иіапіе, Іа Ігаіпёе (іе Геи. Ее 
Ьагіі, Іапсё а Ігепіе рав, ГгаисЬіІ Іа ЬагісаНе (іе сасіаѵгев, еі аііа ІотЪег 
сіапв ип дгоире Ііигіапі сіе воіеіаів сріі ве .іеіёгспі а ріаі ѵепіге. Ь’оГ- 
Іісіег аѵаіі виіѵі еп Гаіг Іа Ъгіііапіе Ігаіпёе; іі ѵоиіиі ве ргёсірііег 
виг Іе Ьагіі роиг еп аггасііег 1а тёсііе аѵапі срі’е’іе аііеідпіі Іа рошігс 
^и'і1 гесёіаіі. Бёѵоиетепі іпиіііе: Гаіг аѵаіі асііѵё Іа Натте аііасііёе 
аи сошіисіеиг; Іа тёсііе, сріі, еп геров, ейі Ьгйіё сіш] тіпиіез, вс Ігоиѵа 
Лёѵогёе еп Ігепіе весопсіев, еі Гоеиѵге іпГегпаІе ёсіаіа. ТоигЪШопв 
Гигіеих, віГНешепІз сіе воиГге еі сіи иіігс, гаѵадез (Іёѵогапів сіи Геи (ріі 
сгеиве, Іоппегге ёроиѵапІаЫе сіе Гехріовіоп, ѵоііа се сріе сеііе весопйе, 
(ріі виіѵіі іев (Іеих весошіев сріе поив аѵопз (Іёсгііев, ѵіі ёсіоге (Іапв 
сеііе саѵегпе, ёдаіе еп Іюггеигв а ипе саѵегпе сіе с1ётоп8. Ьев госііегв 
вс Гспсіаіепі сотню сіев ріапсііез сіе заріп зоиз Іа содпёе. Еп іеі сіе 
Геи, ііс Гитёе, сіе сІёЬгів, з’ёіапоа (іи тіііеи сіе Іа дгоііе, з’ёіагдіззапі 
а тёвиге срГіІ топіаіі. Ьев дгапсів тигз сіе вііех з’іпсііиёгепі роиг ве 
соисііег сіапв Іе ваЫе, еі Іе ваЫе Іиі-тёте, іпзігигаепі сіе сіоиіеиг Іапсё 
Іюгз сіе вез соисЬез сіигсіев, аііа сгіЫег Іев ѵівадев аѵсс вев тугіаДев 
сГаІотсз Ыезвапіз. Ьев егів, Іев Ііигіетепіз, Іез ітргёсаііопв еі іев 
ехізіепсез, Іоиі в’ёіеідпіі сіапв ип іттепве Ггасав; Іев Ігоів ргетіегв 
сотрагіітепів сіеѵіпгепі ип доиНгс сіапв іедиеі геіотЪа ип а ип, зиі- 
ѵапі ва ревапіеиг, сііасріе (ІёЬгів ѵёдёіаі, іпіпёгаі ои Ііипіаіп. Риів іе 
ваЫе еі Іа сешіге, ріиз Іёдегв, ІоіпЬёгепІ а Іеиг Гонг, з’ёіспсіапі сотте 
ип Ііпсеиі дгіваігс, еі Гитапі виг сев ІидиЬгев ГипёгаШез. ЕІ таіпіе- 
папі, сііегсііег сіапв се Ьгйіапі ІотЬеаи, сіапв се ѵоісап воиіеггаіи, 
сііегсііег Іев дагсіез (іи гоі аих ІіаЬіІв Ыеив даіоппёв сГагдепі. 


126 


СЪегсЪех Іез оЖсіега ЪгШапіз «Гог, сЪегсЪех Іез аггаез виг Іез- 
.ціеііез ііз аѵаіепі сотріё роиг зе сіё&пйге, сЪегсІия Іез ріеггоз аш Іез 
опі іиёз, сЪегсЪег 1с зоі аш Іез рогіаіі. ІІп вепі Ьоште а Ш Ле Юиі 
ссіа ип сііаоз ріиз сопіиз, ріиз іпіоппе, .ріиз іеггіЫе ерю Іез сііаоз фп 
ехізіаіі ипс Ъеиге аѵапі фіе Ши ейі ей Гкіёе сіе сгёег Іо іпопйе. И 
110 гезіа гісп Лез ігоіз ргегаіегз согарагіітепіз, гіеп ерю Ріеи Іиі-тегао 
рйі гесоппаііге роиг зон оиѵга^е. <}иапі а Рогііюз, аргёз аѵоіг Іапсе 
1е Ьагіі сіе роисіге аи тіііеи (Іез еппетіз, іі аѵаіі Іиі, зеіои 1е сопзеіі 
й’Агатіз, сі еа^пё 1с сіегпіег сотрагіітепі, сіапз Іесріеі рёпёігаіепі, 
раг 1’оиѵегіиге, 1’аіг, 1е ]оиг еі 1е воіеіі. Аизві, а реіпе еиі-іі Юигпё 
Гаи&іс еріі зёрагаіі 1е ігоізіёте сотрагіітепі сіи сртігіёте, српі арег- 
оиі & сепі раз сіе Іиі Іа Ьагсіие Ьаіапсёе раг Іез Йоіз; Іа ёіаіеиі зез 
атіз; Іа ёіаіі Іа ИЪегіё; Іі ёіаіі Іа ѵіе аргёз Іа ѵісіоіге. Епсоге зіх 
сіе зез іоггаісІаЫез еіцатЪёез, еі іі ёіаіі Іюгз сіе Іа ѵоиіе; Ъоіз сіе Іа 
ѵойіе, сісих ои ігоіз ѵі&оигеих ёіапз, еі іі іоисііаіі аи оапоі. Ноисіат, 

ІІ зепііі зез ^споих ЯёсЪіг: зез ^епоих зетЪІаіспі ѵісіез, зез іатЪез 
тоШззаіепі зоиз Іиі. - Оіі! оіі! гаигтига-і-іі ёіоппё, ѵоііа фіе та 
іаіі&ие те гергепй; ѵоііа ерю )С пе рейх ріиз гаагсііег. Ои’езігсе а 
сіігсV А ігаѵегз Гоиѵегіиге, Агатіз 1’арегссѵаіі сі пе сотргепаіі раз 
ротчіиоі іі з’аггёіаіі аіпзі. — Ѵепех, Рогііюз! егіаіі Агатіз, ѵепех. 
ѵспех ѵііе! — Оіі! гёропсііі 1е ^ёапі ей іаізапі ип еПогі ФП гёшііі 
іпиіііетепі Юиз Іез тизсіез сіе зоп согрз, ]е пе риіз. Еп сіізапі еез 
той, іі іотЪа зиг зез -епоих; таіз сіе зез таіпз гоЬизІез ІІ зо сгат- 
роппа аих госЪез еі зе геіеѵа. - Ѵііе! ѵііе! гёрёіа Агатіз еп зе 
соигЪапі ѵсгз 1е гіѵаде, сот тс роиг аШгег РогШоз аѵес зез Ъгаз. — 
Ме ѵоіеі, ЪаІЪиііа РогіЬоз еп гёипіззапі Іоиіез зез і’огсоз роиг іаіге 
ип раз сіе ріиз. - Аи пот сіи сіеі! РогШоз, аггіѵм! аггіѵоа! Іо Ьапі 
ѵа заиіег! — Аггіѵог, Мопзеі^пеиг, егіёгепі Іез Вгеіопз а Рогііюз, 
с]иі зе йёЪаІІаіі сотте сіапз ип гёѵе. Маіз іі п’ёіаіі ріиз Іетрз: 1 ех- 
ріозіоп геіепііі, Іа іегге зе сгеѵазза, Іа Гитёе, рпі в’ёіапда раг Іез Іагцтз 
йззпгез, оЪзсигсіі 1с сіеі, Іа тег гейиа сотте сііаззёс раг Іо зоиШе 
(1с Іёи сіиі іаіІШ сіе Іа дгоііе сотте сіе Іа фюиіе сі’иио ^апіезфіе 
сііітёге; 1е геЯих строгіа Іа Ъагсрю а ѵіп^і гёізез, Іоиіез Іез юсііез 
скщиёгѳпі а Іеиг Ъазе, еі зе зёрагёгепі сотте сіез еріагіюгз зоиз 
1’еіГогі сіез соіпз; оп ѵП з’ёіапсег ипе рогііоп сіе Іа ѵоиіе опіеѵее аи 
сіеі сотте раг сіез йіз гаріеіез; 1е іеи гозе еі ѵегі сіи зоиіѴс, Іа поіге 


127 


Іаѵе сіез Ііфіёіасііопз агфіеизез, зе Ъеигіёгепі еі зе сотЪаііігспі ип 
іпзіапі зоиз ип (Юте таіезіиеих сіе йипёе ; риіз оп ѵіі озсШег сГаЪогсІ, 
риіз зе репсЬег, риіз іотЪег зиссеззіѵетепі Іез Іопфіез агёіез сіез го- 
сііегз еріе Іа ѵіоіепсе сіе Гехріозіоп п’аѵаіі ри сіёгасіпеѵ сіе Іеигз зосіез 
зёсиіаігез; іі зе заіиаіепі Іез ппз Іез аиігез сотте сіез ѵіеіііагсіз «гаѵез 
сі Іепіз, риіз зе ргозіегпаіепі соисііёз а іатаіз сіапз Іеиг роисігеизе 
іотЪе. С'еі еЙѴоуаЫе сЬос рагиі гепсіге а Рогііюз Іез іогсез срс’П аѵаіі 
регсіисз; іі зе геіеѵа, "ёапі Іиі-тёгае епіге сез 8'ёапіз. Маіз, аи іпотепі 
оіі іі іиуаіі епіге Іа сІоиЫе Ііаіе сіе іапіотез ^гапіііаиез, сез сіегпіегз 
ерй п’ёіаіепі ріиз зоиіепиз раг Іез сііаіпопз соггезропсіапіз, соттепсё- 
гепі і гоиіег аѵес ігасаз аиіоиг сіе се Тііап еріі зетЫаіі ргёсірііё сіи 
сіеі аи тіііеи сіез госііегз ері’іі ѵепаіі сіе Іапсег сопіге Іиі. Рогііюз 
зепііі ігетЫег зоиз зез ріечіз 1е зоі ёЪгапІё раг се Іоп" сіёсііігетепі. 
И ёіепсііі іі сігоііе еі г\ ^аисііе зез ѵазіез таіпз роиг героиззег Іез 
госііегз сгоиіапіз. Пп Ыос ^і^апіезеріе ѵіпі з’арриуег а сііасипе сіе зез 
раитез ёіешіиез; іі соигЪа Іа іёіе, сі ипе ігоізіёте таззе ^гапіііеріе 
ѵіпі з’аррезапііг епіге зез сіеих ёраиіез. Ип іпзіапі, Іез Ъгаз сіе Рог¬ 
ііюз аѵаіепі рііё; таіз Пісгсиіе гёипіі іоиіез зез іогссз, еі Рои ѵіі 
Іез сіеих рагоіз сіе ееііе ргізоп сіапз Іасріеііе іі ёіаіі епзеѵеіі з’ёсагіег 
Іепіетепі еі Іиі іаіге ріасе. Ип іпзіапі, іі аррагиі сіапз ееі епсасіге- 
тепі сіе §гапіі сотте Гап^е апіщие сіи сііаоз; таіз, еп ёсагіапі іез 
госЪез Іаіёгаіез, іі оіа зоп роіпі сі’арриі аи топоіііію, аиі резаіі зиг 
зез іогіез ёраиіез, еі 1е топоіііііе, з’арриуапі сіе іоиі зоп роіеіз, ргёсі- 
рііа 1е ^ёапі зиг Іез ^сііоих. Ьез госЪез Іаіёгаіез, ип іпзіапі ёсагіёез, 
зе гарргосііёгепі сі ѵіпгепі а^оиіеі- Іеиг роіеіз ргітіііі, еріі ейі зиШ 
роиг ёсгазег сііх Ъоттез. 

Ее "ёапі іотЪа запз егіег а І’аісіе; іі іотЪа еп гёропсіапі а 
Агатіз раг сіез тоіз й’епсоига&етепі еі сГезроіг, саг ип іпзіапі, §гйсе 
аи риіззапі агсЪоиіапі сіе зез таіпз, іі риі сгоіге ерю, сотте Епсе- 
іасіе, іі зесоиегаіі се ігіріе роіеіз. Маіз, реи а реи, Агатіз ѵіі 1е Ыос 
з’айаіззег; іез таіпз егізрёез ип іпзіапі, Іез Ъгаз гаіеііз раг ип сіегпіег 
еЛ'огі, рііёгспі; Іез ёраиіез іепсіпез з’ай’аіззёгепі сіёсііігёез, еі Іа госЪе 
сопііпиа сіе з’аЪаіззег ^гасІиеИетепі. — Рогііюз! Рогііюз! егіаіі Ага¬ 
тіз еп з’аггасітпі Іез сЪеѵеих, Рогііюз, оіі ез-іи ? Рагіе! — Ъа! Іа; 
тигтигаіі Рогііюз сі’шіе ѵоіх еріі з’ёіеі^паіі ; раііепсе ! раііепсе! А 
реіпе асііеѵа-і-іі се сіегпіег тоі: Гітриізіоп сіе Іа сішіе аи^тепіа Іа 128 


ревапіеиг; Гёпогте госііе в’аЬаіііі, ргезвёе раг Іез йеих аиігев йш 
в’аЪаііігепі виг еііе, еі еп&іоиііі Рогііюв Лапв ип вёриісге ^Рісггев 
Ъгівёев. Еп епіепДаиі Іа ѵоіх ехрігапіе (1е зон аті, Агатів аѵаіі заиіе 
а іегге. Рейх Дев Вгеіопв 1с виіѵігепі ип Іеѵіег а Іа тат, ип вси 
виШвапі роиг &агДег Іа Ьагсріе. Ьев йегпіеге гаісв Ди ѵаіііапі Іпиепі 
Іев 8 иіДёгсиі Даив Іев ДёсотЪгев. Агатів, ёііпсеіапі, зирсгЬе, зеиие 
сотте й ѵіп 8 і айв, в'ёіапда ѵегв Іа ігіріс тавве, еі Де вез татв, < е- 
Іісаіев сотте Дев таіпз Де іетіпе, Іеѵа раг іт тігасіе (Іе ѵі^иеиг ип 
соіп Де Гітшепве вёриісге Де 8 гапіі. АІогв, іі епігеѵіі Даив Іев іепе- 
Ыев Де ееііе іовве Гсеіі епсогс ЬгШапі Де воп аті а фи Іа тавве вои- 
Іеѵёе ип іпвіапі ѵспаіі Де гепДге Іа геврігаііоп. Аиввііоі Іев Деих 
Іюттев вс ргёсірііёгепі ве сгатроппёгепі аи Іеѵіег Де іег, геитзвапі 
Іеиг ігіріе еіГогі, поп раз ропг Іе воиіеѵег, таів роиг Іе татіешг. 
Тоиі ійі іпиШе: Іев ігоів Іюттев рііёгспі Іепіетепі аѵес Дев спв < о 
Дои Іеиг, еі Іа гиДе ѵоіх Де Рогііюв, Іев ѵоуапі в’ёриівег Даив ипс Іиііе 
іпиіііе, тигтига сГип іоп гаіПеиг сев той виргётев ѵспив ДОи «и 
Іёѵгев аѵес Іа виргёте геврігаііоп: - Тгор ІоигД! Аргёв Фіо., 1 оеіі 
в’оЪсигсіі еі вс іёппа, Іе ѵіва-е Деѵіпі раіе, Іа таіп Ыапсіиі, еі Іе 
Тііап ве соисііа, роиввапі йп Дегпіег воиріг. Аѵес 1ш в’айГаівза Іа госііе, 
фіе, тете Даив воп а^опіе, іі аѵаіі зоиіепие епсоге ! Ьев ігоів Іюттев 
Іаіввёгепі ёсііаррег Іе Іеѵіег, сціі гоиіа виг 1а ріегге іитиіаігс. Ршв, 
Ьаіеіапі, раіе, Іа виеиг аи Ггопі, Агатів ёсоиіа, Іа роіігте веітее, Іо 
соеиг ргёі а ве рошрге. Ріив гіеп! Ье ?ёапі Доппаіі Де Геіегпеі вош- 

шеіі, Даив Іе вёриіеге фіе Оіси Іиі аѵаіі Ш а ва іаіПе. 

(Гл Ѵісотіс (к Вгадеіоппе). 


іі. ЛѴаІегіоо. 

Еп Ігоів Ъеигев, поив ейшев ігаѵегвё іоиіе Іа Ъеііе іогёі Де 8оі- 
о-псв еі поив аггіѵатев а Мопі-Заіпі-Деап. С’еві Іа фіе ѵоив аііепйепі 
Гев сісегопі оЪН-ёв, Іевфіеів ве Дівепі іоив Іев фйДев Де Дёготе Вопа- 
рагіе Рагіпі Іев сісегопі, іі у еп а ип еріі еві Ап^іаів, еі фи, раіепіе 
раг воп воиѵегпетепі, рогіе ипе тёДаіИс сотте ип соттівзюппаігс- 
ОиаиД се вопі Дез Егапдаіз еріі Дёзігепі ѵівііег Іо сЬатр Де ЪаІаіНс 
)е раиѵге ДіаЫе не ѵіепі раз тёте а еих, саг іі еві ЪаЪііие а еп гссе- 
ѵоіг іогіе геЪиЙ’аДе. Еп ёсііап^е, іі а Іа ргаіідие Де іоив Іев Ап 8 1аів. 


129 


Хоив ргішев Іе ргешіег ѵепи. Д’аѵаів ип ехееііепі ріап Де ЛѴа- 
іегіоо, аппоіё раг Іе Дис Д’Е1сЫп 8 еп, риі сгоіве а ееііе Ііеиге іе ваЬге 
раіегпеі аѵес іе уаіа&ап Дев АгаЪев. Де ДетапДаі Допс Д’аііег Дгоіі 
аи топитепі Ди ргіпсе Д’Огап^е: ві .і’аѵаів іай, сепі раз Де ріив еп 
аѵапі, ,іе п’апгаів рав ей Ьевоіп Де ^иіДе ропг ееіа; с’еві Іа ргетіёге 
сіюве еще Гоп арегдоіі Іоі^и’оп а Дёраввё Іа і’егше Ди Мопі-8аіпі- 
•Теап. 

Хоив 8 гаѵітез ееііе шопіа^пе 1'аііе Де таіп Д’Ьотте, а ГепДгоіІ: 
тёте ой Іе ргіпсе Д’Огап^е Іиі гспѵогвё Д’ппе ЪаІІе а Гёраиіе, сотте 
іі сііаг^еаіі сііеѵаіегевііиетепі, Іе сііареаи й Іа таіп, а Іа іёіе Де воп 
гё&ітепі. С’еві ипе еврёсе Де ругатіДе гопДе, Де сепі сіисритіе ріеДв 
(Іе Ьаиі а реи ргёв, еі виг ІациеНе оп топіе раг Дев евсаііегв іаіііёв 
Дапв Іа іегге еі таіпіепив раг Дез рІапсЬев: іоиіе Іа іегге Допі оп Га 
Гогтёе -шатріе аи воі <рГе11е Дотіпе еі сііап&е ип реи Гавресі Ди 
сііатр Де Ьаіаіііе, еп Доппапі а ееі епсігоіі аи гаѵіп ипе гаійеиг <рГіі 
п’аѵаіі роіпі. Аи воттеі Де ееііе ругатіДе, ип Поп соіозваі, аіщиеі 
пов воІДаів, еп геѵепапі Д’Апѵегв, аѵаіепі сотгаепсё Де соирег Іа 
<ріеие сіи ап Л оп іев аггёіа, Іа раііе ровёе виг ипе Ъоиіе еі Іа іёіе 
іоигпёе ѵеі*з ГОссіДепі, тепасе Іа Егапсе. Бе 1а ріаіе-іогте <ріі в'ёіепД 
аиіоиг сіе воп ріёДевіаІ, <>п ріапе виг іоиі 1с сЬатр (Іе Ьаіаіііе Дериів 
Вгаіпе-ГаІІеиД, роіпі ехігёте срГаііеі 8 піі Іа Діѵівіоп (Іе Легоше Вопа- 
рагіе, ^‘ивсрГй Іа іогёі (іе Егісііегтопі, раг Іасріеііе ДёЬопсІіа Віисііег 
с і і вев Ргивзіепв; сіериів \Ѵаіег1с>о, (ріі а Доппё воп пот й Іа Ьаіаіііе, 
вапв Доиіе рагее срГа се ѵіііа&е в’еві аггёіёе Іа Дёгоиіе сіев Ап^іаів, 
^ивсрГа Іа ііегте сіев С^иаіге-Вгав, ой ДѴеІІіп^іоп соисііа аргёв Іа Дё- 
і'аііе Де Іл 8 пу, еі аи Ьоів Де Вовви, ой іиі іиё Іе ргіпсе сіе Вгипвлѵіск. 
1>е се роіпі ёіеѵё, гіеп Де ріив іасііе (ріе Д’ёѵодиег іоиіев сев отЬгев, 
іоиі се Ьгиіі, іоиіе ееііе ійгаёе, ёіеіпів Дериів ѵт^і-стсі апв, еі (Гав- 
вівіег Де поиѵеаи а Іа Ьаіаіііе. Ьа, ип реи аи-Девзив Де Іа Наіс-8аіпіе, 
а 1а ріасс ой Гоп іі ёіеѵё, сіериів, еріеіеріев тавигев, сопіге ип огте 
асііеіё сіеих сепіз ігапсв раг ип Ап 8 -1аів, ЛѴеШп^іоп, ипе рагііе Де Іа 
Зоигпёе, еві гевіё арриуё Де Гаиіге соіё Де Іа гоніо Де Ѳепарре а 
Вгпхеііев, еі виг Іа тёте Іі^пе іотЬа віг ТЬотав Рісіоп, сііаг&еапі а 
Іа іёіе сі’ип гё^ігаепі. Ргёв Де ееі епсігоіі в’ёіёѵепі Іев топишепів Де 
Сгогсіоп еі Дев Напоѵгіепв; аи ріесі Де Іа ругатіДе еві Іе ріаіеаи тёте 
Де Мопі-8аіпі-.7еап, <ріі в’ёіёѵегаіі а Іа Ііаиіеиг а реи ргёв сіев топи- 
130 


шепіи <іис поив ѵепопв (1е сііег, зі со п’ёіаіі а сеі епйгоіі тете <іис, 
наг Іа зигіасс йе йеих агрепіз, он а епіеѵё ипе соисію йе ісгге йе (Их 
ріссК айп Гоіеѵог Іа ругашійе. С’езі виг се роіпі, <1е Іа роззеззіоп йи- 
фіеі йёрепйаіі 1е "аіи сіе Іа .Іоигпёе, <іио с’езі сопсепігё рсшіапі ігоіз 
Ііеигез 1с ріиз &гі йе 8а ЪаіаШе: Іа а он Пси Іа еЬаг*о йез Лоияе 
гаіііс сиігаззіегз еі йгадопз йс КеНегтапп еі йе Мііііаий. Роигзиіѵі 
раг сих йе саггёз ей саггёз, ЛѴсШп^ои не йиі 8ои заіиі <іи’аи соига-е 
ііираввіЫе йе зев зоійаіз, фіі не Йгепі роі&иаі-йег а Іеиг розіе, еі іот- 
Ьёгепі аи потЬге йе йіх гаШе занв гесиіег й’ии раз; іапйіз лие Іеиг 
дёпёгаі, Іез Іаггаез аих уеих еі Іа топігс а Іа тат, гергепаіі Ъои 
езроіг ей саісиіапі «іи’іі ГаийгаН йеих Ьеигез снсоге йе іетрз таіёгіеі 
роиг іисг се <іиі ей гезіаіі. Ог, йаиз иие Псиге, іі аііеийай Віисііег, 
сі йаиз иие Псиге еі йетіе 1а пиіі, зесоий аихіііаіге йопі іі еіаіі сег- 
Ыи, аи саз ой 1с ргетіег, аггеіё раг Сгоисііу, ѵіепйгаіі а Іиі таи- 
(1 иег. Епйп, аи йеіа йи ріаіеаи іоисііапі а Іа ?гапйе гоиіе, зопі Іез 
Ьаіітепіз йе Іа Наіе-8аіпіе, ргіз еі гергіз ігоіз Тоіз раг Иву, <ріі, йаиз 
сез ігоіз аіСтріез, еиі сіщ сііеѵаих іиёз зоиз Іиі. 

Маіпіепапі, ей зе іоигпапі ѵегз Іа Егапсе, сеіиі чиі ге&агйе а за 
йгоііе уегга аи тіііеи й’ии реііі Ьоіз Іа Іепие (ГПои°оитопі, <іие Ха- 
роіёои аѵаіі Ыі йіге й Лёгбте йе не роіпі аЪаийопиег, ййі-іі у гезіег 
Іиі еі Іоиз вез зоійаіз. Ей іасе йе Іиі Іа &гте йе Іа ВеІІс-АШансе, 
й’ой Хароіёоп, аргёз аѵоіг аиіііё зоп оЪзегѵаіоіге зііие йапз 1е Ьоіз 
йс Мопіріаізіг, сопіетріа репйапі йеих Ііеигез іоиі 1е сііатр <1е Ьа- 
Іаіііе, йетапйапі а СгоисЬу зез Ъаіаіііопз ѵіѵапіз, соитіе Аидизіс 
йетапйаіі а Уагиз зез Іё^іоиз тогісз. — А за "аисЬе, 1е гаѵіи ой 
СатЪгонпе гёропйіі ион роіпі Іа дагйе ѵпсигі, саг йаиз поіге га^е йе 
іоиі роёіізег ноиз Іиі аѵопз ргёіё ипе ріігазе аи'іі н’а Іатаіз йіЬе, таіз 
ни зеиі тоі йе согрз йе дагйс, сгасііё аи ѵіза&е йи рагіетепіаіге, тоі 
йс іиоінз Ъоп ^ойі реиі-ёіге, таіз Ъіеп аиігетепі зоійаіезфіе еі ёиег- 
?і(1 ие *); епйп, ей аѵапі йе іоиіе ееііе Іі^пе, зиг Іа ?гапйе гоиіе йе 
Вгихеііез, а 1’епйгоіі ой 1е сЬетіп Гоппе ипе Іё&ёге топіёе, іі йізііп- 
диега 1е роіпі ехігёте іизфГой з’аѵапда Хароіёоп, Іогацив ѵоуапі йё- 
Ъоисіісг раг Іа Тогёі йе ЕгісЬегтопі Віисііег еі зез Ргиззіенз, зі ітра- 


*■) п рагаіі аззигс ащоигй’іші чис СашЪгоіше п’а ргопопсб пі 1 <т пі 1 аиігс 
сіе сез ёсих тоіз ЬізІогіг|ие&. 


131 


Ііеттеиі аііенйиз раг \Ѵе11іп^1оп, іі з’ёсгіа: «Аіі! ѵоііа еийп ОггоисЬу, 
1а Ъаіаіііе езі а иоиз!» Се і'иі зоп йегпіег сгі й’сзрёгапсе; ипе Ііеиге 
аргёз, сеіиі йе заиѵе ачі реііі Іиі гёропйаіі йе Іоиз сбіёз. 

І’иіз зі Гоп ѵеиі ѵоіг ей йёіаіі Іииіе сеііе ріаіпе аих зап&іапіз 
зоиѵепігз, йопі оп ѵіепі й’етЪгаззег ГепзетЫе, он йезсепйга йе Іа 
ругатійе, еі, раг 1е сііетіп (Іе Егісііегтопі. й Вгаіпе-Гаііеий оп ^а&пега 
1а гоиіе йе Кіѵеііе, «ціі сопйиіга а Іа Гегше й’Ноидошпоп!;, еще Гоп 
ігоиѵега Іеііе (ріе Лёгбте, гарреіё а Ігоіз Ііеигез раг ^ Т аро1ёоп, Іа 
(рйМа, с’езі-а-йіге Іоиіе Ьгоуёе раг Іез йоияе ріёсез йе сапой йе §тоз 
саІіЬге <іие ѵепаіі йе Іиі атепег Іе «•ёпёгаі Еоу. Ьа, Іа йезігисііоп 
геѵіі епсоге, еі сотте зі Іа тогі у аѵаіі раззё Іа ѵеіііе, гіеп п’а сои- 
ѵегі Іез йёЪгіз, пиі п’а геіеѵё Іез гиіпез; риіз оп ѵоиз топігега Іа 
ріегге ой, йериіз, сопйиіі раг Іе тёте "иіііе фГі! аѵаН се ,|оиг-1й, 
«Тёгбте езі ѵепи з’аззеоіг, сотте ип аиігс Магіиз. зиг Іез йёЪгіз й’ипе 
аиігс С’агііт^е. 

Бе Іа Гегте й’Нои^оитопі оп іга а ігаѵегз іегге, зі Іез тоіззопз 
зопі Гаіі^з, ^изгрГаи Ьоіз (Іе Мопіріаізіг, ой з’ёісѵаіі ГоЬзсгѵаіоіге йе 
^"ароіёоп, еі йе ГоЬзсгѵаіоіге а Іа таізоп йе Ьасозіе, д'иійс йе Гст- 
регеиг. Тгоіз Гоіз, репйані Іа Ьаіаіііе, Nаро1ёоп геѵіпі йе Іа Веііе- 
АНіапсе а ееііе таізоп. Се Гиі аззіз зиг ипе реіііе ётіпепсе зііиёе а 
ѵіп^і раз й’еііе, еі іріі йотіпе Іе сііатр йе Ьаіаіііе, гріе .Тёгбте .іоі- 
«•піі іі ігоіз Ьеигез йе Гаргёз-тійі Гетрегеиг; іі ёіаіі аззіз еі аѵаіі 
іі за йгоііе Іе тагёсііаі 8ои1і; Іе ргіисе .Тёгбте ргіі за § - аисЬе. Каро- 
Іёоп ѵепаіі й’епѵоуег сЬегсЬег Кеу; іі аѵаіі ргёз йе Іиі ипе Ьоиіеіііе 
йе ѵіи йе Воічіеаих еі ип ѵегге ріеіп, йапз Іециеі, йе іетрз ей іетрз, 
іі ігешраіі тасЫпаІетепі зез Іёѵгез. Еп ѵоуапі аггіѵег Лёгбте еі 
Хеу, іоиі соиѵегіз йе роиззіёге, йе зиеиг еі йе зап^, Хароіёоп зоигіі, 
саг с’ёіаіі аіпзі «ііГіІ аітаіі зез Ьгаѵез; риіз, Іез уеих іоиригз ііхёз 
зиг сі'ііе §;гапйе Іиііе йапз 1а^ие11е зі^ие-іа іі аѵаіі Гаѵапіа&е, іі 
епѵоуа сЬегсЬег ігоіз ѵеггез а Іа таізоп йе Ьасозіе, ип роиг 8ои1і, 
ип роиг Хеу, ип роиг Лёгбте; таіз іі п’у еп аѵаіі (ріе йеих; іі Іез 
гешрііі іоиз Іез йеих йе за таіп, еп ргёзепіа ип іі сЬасип йе зез та- 
гёсііаих, риіз йоппа 1с зіеп іі Лёгбте. 

Аіогз йе ееііе ѵоіх йоисе ^и’і1 заѵаіі зі Ьіеп ргепйге йапз Гос- 
сазіоп: «Хеу, топ Ьгаѵе Хеу, Іиі йіі-іі, Іе іиіоуапі роиг Іа ргетіёге 
іоіз йериіз зоп геіоиг йе Гііе й’ЕІЬе, іи ѵаз ргепйге Іез йоиге тШе 

9 * 132 


Ъоттез (1с Кеііеппаіт с* (1с МІІЪаиЛ, іи ѵаз аііепсіге аѵес сих (ріе 
тез дгодпагЛз і’аіеиі геіоіпі; іи Лопивгаз 1е соир Ле Ъоиіоіг, еі аіогз, 

8 І Сггоисііу аггіѵе, Іа іоигпёе зега іі поиз. Ѵа!» 

Кеу сіоппа 1с соир (1с Ъоиіоіг, таіз ѲгоисЬу п’аггіѵа роіпі. 

Ое' іа іі іаиі ргепЛге Іа гоиіо сіе Оспарре а ВгихеІІез, еі он 
ігаѵегзсга Іа Гегтс де Іа ВеПс-АШаисс, ой \Ѵе11іпдіоіі сі ВІйсЪсг зс 
геіоівпігепі аргёз Іа іоигпёе; сп сопііииапі іоиіоигз он атѵега Ъіеп- 
іоі аи роіпі схігётс іизірі’оіі з’аѵапда Хароіёоп, еі (Гой іі гесоипиі 
(щс се п’ёіаіі раз ѲгоисЪу таіз ВІйсЪсг фіі аггіѵаіі роиг ^адпег ипе 
Ъаіаіііе рег(1ие, сотте аѵаіі іаіі Всзаіх а Магепдо, еі оп зс ігоиѵега 
Іизіс епіге Іа Леихіёте сі Іа ігоізіёте аііафіе. Еп іаізапі сішіиаиіс 
раз а йгоііс Лапз 1 ’іпіёгіеиг Лез іеггез, оп зега зиг 1 ’етріасетепі 
тёте Ли саггё ой зс іеіа Гегарегеиг; с’езі Іа аие Кароіёоп йі іоиі 
се сііі’іі риі роиг зс іаіге іисг. СЪадие ЪогЛёе апдіаізе етрогіаіі Лез 
гапдз епііеге аиіоиг Ле Іиі, сі а сЪадио гапд поиѵсаи (Ціі зе ге&гтаіі 
зс серіала іі Шроіёоп, <іие Лёгбте іігаіі а Іиі рас Легаёге, іапЛіз 
(рГип Ъгаѵе дёпёгаі согзс, 1с дёпёгаі Сатрі, геѵепаіі, а сіпиціс іоіз 
сі аѵсс Іа тёте ітраззіЪіИіё, зс теііге аѵес зоп сЪеѵаІ епіге Гет- 
регеш* сі Іез Ъаіісгіез еппѳтіез; спйп, аргёз ігоіз (ріагіз Л’Ъеиге Ле 
сатане, Яароіёоп зе геіоигпа ѵегз зоп ігёгс: «АИопз, 1ш Ліі-іі, Л 
рагаіі (ріе 1а тогі пе ѵсиі раз епсоге Лс тоі; .Тёготс, іс іс Лоппе 
1с соттапсіетепі Ле 1’агтёе, іс зиіз іасііё Ле і’аѵоіг соппи зі 
іапі». Риів Л Іиі іепсііі Іа таіп, топіа зиг ип сйсѵаі <рГоп 1ш ргсзсп- 
іаіі разза сотте раг тігасіе аи тіііеп Лс Геппеті, аггіѵе а Ѳепарре, 
8 »у аггёіе ип іпзіапі, еззаіе Лс гаШсг 1’агтёс; риіз, ѵоуапі зез іспіаііѵсз 
іпиіііез, гетопіе а сііеѵаі, еі аггіѵе іі Ьаоп Лапз Іа пиіі Ли 19 аи 20 . 

Ѵіпді-сіші апз зе зопі ёсоиіёз Лсриіз сеііс ёроеріе, еі се п езі (ріе 
Л’аиіоигЛ’Іші зеиіетепі фіе Іа Егапсс соттепсе іі сотргепЛге (ріе 
ссііе Лёіаііе ёіаіі пёсеззаіго іі Іа ІіЪегіё еигорёеіте; таіз сііе п’еп а раз 
тоіпз сопзегѵё аи ІопЛ Ли ссеиг ипе Лоиіешг еі ипе гаде ргоіопЛсз 
Л’аѵоіг ёіё тапріёо роиг ѵісіітс; аиззі, Лапз сеііс ріаіпе ой іапі Лс 
Зрагііаісз іотЪёгепі роиг еііе, аи тіііси Ле Іа ругатіЛс Ли рппсс 
Л’Огаио’С, Ли іотЪеаи Ли соіопеі ѲогЛоп сі Ли топшиепі Лез Напоѵгіепз, 
оп сЪсгсЪе ѵаіпстспі ипе ріегге, ипе сгоіх, ипе іпзегірііоп .ріі гарреііе 

Іа Ргапсс... 


(Ехсигзіопв зиг Іез Ьопіз <Ін ВЫп). 


133 


АЪЕХАХБКЕ ЕШМА8 (ЕІЬВ). 

12. Рагайохе ісіёаіізё. 

Сегіез, Мапоп ЬезсаиЬ езі ипе іоисЪапіе Ъізіоіге Лопі раз ип Лё- 
іаіі пе іп’езі іпсоппи, еі серепЛапі Іогзцис іе ігоиѵе се ѵоішпе зоиз та 
таіп, та зутраіЪіе роиг Іиі т’аіііге іоиіоигз, іе Гоиѵге еі роиг Іа 
сепііёте і'оіз ,]е геѵіз аѵес ГЪёгоіпе Ле ГаЪЪё Ргёѵозі. Ог, сеііс Ъёгоі'пс 
езі ісііетепі ѵгаіе, (рі’іі те зетЫе Гаѵоіг соппие. Бапз сез еігсопзіапсез 
поиѵеііез, Гезрёсе Ле сотрагаізоп (аііе епіге еііе еі Мигдиегііс Лоппаіі 
роиг тоі ип аіігаіі іпаііспЛи іі ееііе Іссіиге, еі топ іпЛиІдспсе з’аид- 
тепіа Ле ріііё, ргезцис Л’атоиг роиг Іа раиѵге ШІе іі 1’Ъёгііаде Ле 1а- 
(ріеііе іе Леѵаіз се ѵоішпе. Мапоп ёіаіі тогіе Лапз ип Лёзегі, іі езі ѵгаі, 
таіз Лапз Іез Ъгаз (Іе ГЪотте (ріі 1’аітаіі аѵес іоиіез Іез ёпегдіез Ле 
Гате, (ріі, тогіе, Іиі сгеиза ипе іоззе, Гаггоза Ле зез Іагтсз еі у епзе- 
ѵеііі зоп ссеиг; іапЛіз еріе Магдиегііе, рёсііегеззе сотте Мапоп, сі реиі- 
ёіге сопѵегііе сотте еііе, ёіаіі тогіе аи зсіп Л’ип Іихе зотріиеих, з’іі 
іаііаіі еп сгоіге се (ріе і’аѵаіз ѵи, Лапз іе ііі Ле зоп разве, таіз аиззі 
аи тіііеи Ле се Лёзегі Ли ссеиг, Ъіеп ріиз агіЛе, Ъіеп ріиз ѵазіе, Ыеп 
ріиз ішрііоуаЫе (ріе ееіиі Лапз Іссріеі аѵаіі ёіё епіеггёе Мапоп. Маг- 
диегііе, еп еЙеі, сотіпе іе 1’аѵаіз арргіз (Іе (ріеЪріез атіз іпі'огтёз Лез 
Легпіёгез еігсопзіапсез Ле за ѵіе, п’аѵаіі раз ѵи з’аззеоіг ипе гёеііе 
сопзоіаііоп а зоп сЪеѵеі, репЛапі Іез Леих тоіз (рГаѵаіі Лиге за Іепіе 
еі Лоиіоигеизе адопіе. Риіз (Іе Мапоп сі Ле Магдиегііе та репзёе зе 
герогіаіі зиг ееііез аие іе соппаіззаіз еі <ріе іс ѵоуаіз з’асЪетіпег еп 
сЪапіапі ѵегз ипе тогі ргезфіе іоиіоигз іпѵагіаЫе. Раиѵгез сгёаіигез! 
8 і с’езі ип іогі Ле Іез аітег, с’езі Ъіеп Іе тоіпз срГоп Іез ріаідпе. Ѵоиз 
ріаідпея 1’аѵеидіе (ріі п’а іатаіз ѵи Іез гауопз Ли іоиг, Іе зошчі (ріі п’а 
Іатаіз епіепЛи Іез ассогЛз Ле Іа паіиге, Іе тиеі іріі п’а іатаіз ри гепЛге 
Іа ѵоіх (Іе зоп аше, еі, зоиз ип іаих ргёіехіе Ле риЛеиг, ѵоиз не ѵои- 
іег раз рІаіпЛге сеііс сёсііё Ли ссеиг, сеііс зішіііё Лс Гате, се тиіізте 
Ле Іа сопзеіепсс (ріі гепЛепі іоііс Іа таІЪеигеизе аШідёе сі (ріі Іа іоиі 
таідгё еііе іпсараЫе Ле ѵоіг Іе Ыеп, Л’епіепЛге Іе Веідпеиг еі Ле рагіег 
Іа іапдие риге Ле Гатоиг еі Ле Іа іоі. Нидо а іаіі Мпгіоп Шогте, 
Миззеі а іаіі Вегп&геііе , АІехапЛге Би таз а іаіі Ретапйе, Іез репзеигз 
еі Іез роёіез Ле іоиз Іез іетрз опі аррогіё іі Іа соигіізапе ГоПѴапЛе 
Ле Іеиг тізёгісогЛе, сі (ріеЪріеіоіз ип дгапЛ Ъотте Іез а гёЪаЪіІііёез 


134 


<1е зон ашонг еі тёте йе вой пот. 8і і'іпзізіе аіпзі «иг се роіпі, с’езі 
<ріс рагті сеих (рй ѵопі те Ііге, Ьеаисоир рсиі-ёіге зопі (1 ё,іа ргёіз а 
геіеіег се Ііѵгс, йапз Іелріеі ііз сгаі&пепі (1с по ѵоіг (рГипе ароіо^іе (Іи 
ѵісе еі (Іс Іа ргозіііиііоп, еі Га&е йе Гаиіеиг сопігіЪие запз йоиіе 
епсоге а тоііѵег сеііе сгаіпіе. С^ие сеих пиі репзегаіепі аіпзі ее йёігопі- 
репі, еі фі’ііз сопііпиепі, зі сеііе сгаіпіе зеиіе Іез геіепаіі. йе зиіз іоиі 
зішріетепі сопѵаіпси сѴип ргіпсіре <рй езі (ціс: Роиг Іа Гетто а (рй 
Гёйисаііоп п’а раз епзеі&пё 1е Ъісп Біеи оиѵге ргезцие іои.іоигз (Іеих 
зепііегз (ціі Гу гатёпепі; сез зепііегз зопі Іа йоиіеиг еі Гашоиг. Из 
зопі йіШсіІез; сеііез (рй з’у еп^епЬ з’у епзап^іапіепі Іез рісчіз, з’у 
(Іёсііігепі Іез таіпз, таіз еііез Іаіззепі ей тёте іетрз аих гопсез (1е Іа гоиіе 
Іез рагигез (Іи ѵісе еі аггіѵепі ап Ъиі аѵес сеііе пікіііё йопі оп не 
гои&іі раз йеѵапі 1е 8еі#пеиг. Сеих с^иі гепсопігепі сез ѵоуа^еизез Ьаг- 
(Иез йоіѵепі Іез зоиіепіг еі йіге а Іо из (рі’ііз Іез опі гепсопігёсз, саг 
еп 1е риЫіапі ііз топігепі Іа ѵоіе. II пе з’а&іі раз (Іе теііге іоиі Ьоп- 
петепі а 1’епігёе (Іе Іа ѵіе (Іеих роіеаих, рогіапі Гии сеііе іпзсгірііоп 
Ііоиіе Ли Ыеп, Гаиіге сеі аѵегііззетепі: Воиіе Ли таі, (4 (Ііге а 
сеих (рй зе ргёзепГеіі'Ь: СЬоізіззег; іі Гаиі, сотте Іе (’Ьгізі, топігег (Іез 
сЬетіпз (рй гатёпепі сіе Іа зесопйе гоиіе а Іа ргетіёге сеих (Ціі з’ё- 
іаіепі Іаіззё іепісг раг Іез аЬогйз; еі іі не Іаиі раз зигіоиі (ріе Іе сот- 
теисетепі (Іе сез сЬетіпз зоіі Ігор (Іопіоигеих, иі рагаіззе ігор ітрё- 
иёігаЫе. Ье сіігізііапізте езі Іі аѵес за тегѵеіііеизе рагаЬоІе (Іе Геи- 
Гапі ргойі<ріе роиг поиз соизсііісг Гіпйиі&епсе еі Іе рагйоп. .Іёзиз ёіаіі 
ріеіи (Гатоиг роиг сез атез Ъіеззёез раг іез раззіопз (Іез Ьоттез, еі 
(Іопі іі аітаіі а рапзег Іез ріаіез ей іігаиі 1с Ъаите 0 .иі сіеѵаіі Іез 
гріёгіг Лез ріаіез еііез-тётез. Аіпзі, іі (Іізаіі а Майеіеіпе: «II іе зега 
Ьеаисоир гетіз рагсе ^ис іи аз Ьеаисоир аітё», зиЫіте рапіоп (рй 
сіеѵаіі ёѵеііісг ипе Іоі зиЫіте. Роипрюі поиз іегіопз-поиз ріиз гі^ісіез 
([ие Іе Сіігізі? Роипрюі, поиз еп іепапі оЪзііпётепі аих оріпіопз (Іе се 
тошіс (рй зе Гаіі Лиг роиг (рГоп Іе сгоіе Гогі, ге]еііегіопз-поиз аѵес 
Іиі (Іез атез заі^папіез зоиѵепі (Іе Ыеззигез раг ой. сотте Іе таиѵаіз 
зап^ (Ѵип таіайе, з’ёрапсЬе Іе таі (1с Ісиг раззё, еі п’аііетіапі (іи ипе 
таіп атіе гріі Іез рапзс еі Іеиг гешіе Іа сопѵаіезсепсе йи ссеиг? С езі 
а та #ёпёгаііоп (ріе ^е т’айгеззе, а сеих роиг (рй іез іііёогіез ііе М. 
(Іе Ѵоііаіге п’ехізіепі Ьеигеизетепі ріиз, а сеих (рй, сотте тоі, сот- 
ргеппепі сріс Гітшапііё езі ііериіз (рйп/е апз (Іапз ип (Іе зез ріиз 


ашіасіеих ёіапз. Ьа зсіепсе (Іи Ьіеп еі (Іи таі езі а іагааіз асірйзе; 1а 

Іоі зе гесопзігиіі, іе гезресі (Іез сіюзез заіпіез поиз езі гепйи, еі зі Іе 

тожіе пе зе Гаіі раз іоиі а Гаіі Ьоп, іі зе Гаіі (Іи тоіпз теіііеиг. Ьез 

еіГогіз (Іе іоиз Іез Ьоттез іпіеИі&епіз іепйепі аи тёте Ьиі, еі іоиіез 

Іез «раийез ѵоіопіёз з’аііеііспі аи тёте ргіпсіре: зоуопз Ъопз, зоуопз 

ѵгаіз! Ье таі п’езі (рГипе ѵапііё, ауопз Гог^иеіі (Іи Ьіеп, еі зигіоиі пе 

(Іёзезрёгопз раз. N6 тёргізопз раз 1а Гетто (рй п’езі пі тёге, пі ьчеш , 

пі Ыіе, пі ёроизе. N6 гёйиізопз раз Гезііте а Іа іатіііе, 1 ішіиі^епсе 

а Гё^оізте. Риі8<ріс Іе сіеі езі ріиз еп ^оіс роиг іе герепііг (I ип рё- 

сЬеиг (ріе роиг сспі різіез (рй п’опі ^атаіз рёсііё, евзауопз (Іе гё^оиіг 

іе сіеі. II реиі поиз Іе гешіге аѵес изиге. Ьаіззопз зиг поіге сЬотіп 

Гаи топе (іе поіге рапіоп а сеих (ріе іез йёзігз іеггезігез опі репіиз, 

( ріе заиѵсга реиі-ёіге ппе езрёгапсе (Ііѵіпе, еі, сотте (іізепі іез Ьоп- 

пез ѵіеіііез Гсттез (ріаші еііез сопзеіііепі ип гешёйе (Іе іеиг Гадоп, зі 

сеі а пе Гаіі раз (Іе Ьіеп, сеі а пе реиі раз Гаіге (Іе таі. Сегіез, іі (Іоіі ра- 

гаііге Ьіеп Ьаліі а тоі йе ѵоиіоіг Гаіге зогііг сез &гапйз гёзиііаіз (Іи 

тіпсе зиіеі (ріе ,]е ігаііе; таіз ^е зиіз йе сеих (рй сгоіепі (ріе іоиі 

езі йапз реи. Ь’епГапі езі рсііі, еі іі гепГегте ГЬотте; іе сегѵеаи езі 

ёігоіі, еі іі аЬгііе Іа репзёе; Гоеіі п’езі (рГип роіпі, еі іі етЬгаззе йез 

Неиез. „ _ „. ч 

(Ьа Ікопе аих Сатшаз). 

ѲЕОКѲЕ 8АКИ. 

13. Ьа ргіёге <1и зоіг. 

Реііі-Ріегге з’ёіаіі воиіеѵё еі ге^агйаіі аиіоиг йе іиі й’ип аіг іоиі 
репзіГ.—Аіі! іі п’еп Гаіі іатаіз й’аиіге диапй И епіепй тап^ег, сеіиі-іа! 
йіі вегтаіп: іе Ьгиіі йи сапой пе Іе гёѵеіііегаіі раз, таіз (ріапй оп 
гетие Іез тасіюігез аиргёз йе Іиі, іі оиѵге Іез уеих іоиі йе зиііе. 
Ѵоиз аѵег йіі ёіге сотте еа а зоп а"е, йіі Іа реіііе Магіс аѵес 
ип зоигіге таііп. АПопз, топ Реііі-Ріегге, іи сЬегсЬез іоп сіеі йе Иі? 
Т1 езі Гаіі йе ѵегйиге, се зоіг, топ епГапі; таіз іоп рёге п’еп зоире 
раз тоіпз. Ѵеих-іи зоирег аѵес Іиі? йе п’аі раз тап^ё іа рагі; іе те 
йоиіаіз Ьіеп (ріе іи Іа гёсіатегаіз! — Магіѳ, іе ѵсих іріе іи тап^ез, 
з’ёсгіа Іе ІаЬоигеиг, іе пе тап^егаі ріиз. йе зиіз ип ѵогасе, ип ^гоззіег: 
іоі, іи іе ргіѵез роиг поиз, се п’езі раз іизіе, і’еп аі Ьопіе. Тіепз, ^а 
136 


пѵбіо Іа Іаііп; ,]с пс ѵеих раз ^ие топ Шв воире, ві іи пе воирев рав. — 
Ьаіввег-поив ігап^иіііев, гёрошііі Іа реіііе Магіе, ѵоиз п’аѵег рав Іа 
сіеі (1е нов аррёііів. Ье тіеп еві Іёппё аіуошчГІші, таів сеіиі (1с 
ѵоіге Ріегге сві оиѵегі сотте сеіиі (Гии реііі Іоир. Тепег, ѵоуег 
соште іі в’у ргепЛ! Оіі! сс вега аивві іт гшіе ІаЬоигсиг! Ей сііеі, 
Рсііі-Ріегге топіга Ъіепіоі ііе <іиі іі ёіаіі Ііів, еі а роіпе ёѵеіііё, пе 
сотргепапі пі оіі іі ёіаіі, пі соттспі іі у ёіаіі ѵепи, іі вс тіі 
а Лёѵогег. Риів, (ріапЛ іі п’оиі ріив іаіт, вс ігоиѵапі ехсііё сотте 
іі аітіѵе аих спіапів «щі готрепі Іеигв ЬаЪііиЛев, іі еиі ріив Л’евргіі, 
ріив (1е сигіовііё еі ріив сіе гаівоппетспі <рГіі Гоічііпаіге. II ве 
(іі ехріщиег ой іі ёіаіі, еі диапЛ іі виі (іие с’ёіаіі аи тШси (Гип 
Іюів, іі еиі ип реи реиг. — У а-і-іі Лев тёсЬапіев Ьёіез Лайв се Ьоів? 
ЛетапЛа-і-іІ а воп рёге. — N 011 , Ііі 1е рёге, іі п’у сп а роіпі. N 0 сгаіпв 
гіеп.— Ти ав Лопе іпспіі (ріапЛ іи т’ав Ліі (ріе ві ]’аііаін аѵес іоі Лапв 
Іев дгапЛв Ьоів Ісв Іоирв т’ешрогіегаіепі?— Ѵоусг-ѵоив се гаівоппетепі: 
(Ііі Оегтаіп етЬаггаввё. —11 а гаівоп, гергіі Іа реіііе Магіе, ѵоиз Іиі 
аѵег (Ііі ееіа: іі а Ьоппс тётоіге, іі в’еп воиѵіепі. Маів арргепЛя, топ 
Реііі-Рісгге, ^ие іоп іх’и-е пе тспі .іашаів. Коив аѵопв раввё Іев ёгапЛв 
Ьоів репЛапі (ріе іи Логтаів, ёі поив воіптев іі ргёвепі Лапв Іев рсіііз 
Ьоів, ой іі п’у а рав Ле тёсЬапіев Ьёіев. — Ьев реііів Ьоів вопі-іів Ьіеп 
Іоіп Лев о-гатіз? — Аввег Іоіп; Л’аШсигв Іев Іоирв пс вогіепі рав Лев 
&гапЛв Ьоів. Еі риів, в’П еп ѵепаіі ісі, іоп рёге Іев іиегаіі. — Еі іоі 
аивві, реіііе Магіе? — Еі поив аивві, саг іи поив аіЛегаів Ьіеп, топ 
Ріегге? Ти п’ав рав реиг, іоі? Ти іарегаів Ьіеп Леввив! — Оиі, оиі, Ліі 
Гепіапі епог&иеіПі, еп ргепапі ипе розе Ьёго'кріе, поив Іев іиегіопв!— 
11 п’у а регзоппе сотте іоі рош* рагіег аих епіапів, Ліі Оегтаіп іі Іа 
реіііе Магіе, еі роиг Іеиг Раіге спіепЛгс гаівоп. II сві ѵгаі (рі’іі п’у 
а рав Іоп^іетрв (ріе іи ёіаів іоі-тёте ип реііі епіапі, еі іи іс вои- 
ѵіепв Лс се (ріе іе Ліваіі іа тёге. .Те сгоів Ьіеп (ріе ріив оп еві ^еипс, 
тіеих оп в’епіепЛ аѵес сеих (ріі 1е вопі. Л’аі ^гапЛ’реиг (ріипе іёште 
Ле ігепіе апв, сріі пе ваіі рав епсоге сс (ріе с’еві (ріе Л’ёіге тёге, 
п’арргеппе аѵес реіпе й ЬаЬШег еі іі гаівоппег аѵес Лев тагтоіз. — 
Ротчрюі Лопе рав, Оегтаіп? Ле пе ваів ротчрюі ѵоив аѵег ипе таи- 
ѵаіве іЛёе іоисііапі ееііе Іетте; ѵоив еп геѵіепЛгег! — Аи ЛіаЫе Іа Іет- 
те! Ліі Оегтаіп. Лс ѵоиЛгаів еп ёіге геѵепи роиг п’у ріив геіоигпег. 
(^и’аі-де Ьевоіп Л’ипе Іетте (ріе ^е пе соппаів рав? — Мои реііі рёге, 


137 


Ліі Гепіапі, роіичрюі Лопе еві-се гріе іи рагіев іоіцоигв Ле іа іеште 
аиртгЛ’Ьш, риівди’еііе еві тогіе?... — Нёіав! іи пе Гав Лопе рав оиЫіёе 
іоі, Іа раиѵге сЬёге тёге? — N 011 , риіврис ,]'е 1’аі ѵи теііге Лапв ипе 
Ьсііе Ьоііе Ле Іюів Ыапс, еі иие та ^гапЛ’тёге т’а сопЛиіі аиргёз 
роиг ГетЬгаввег еі іиі Ліге аЛіеи!.. ЕПе ёіаіі іоиіе ЫапсЬе еі іоиіе 
ІгоіЛс, еі іоив Іев воігв та іапіе те Іаіі ргіег Іе Ьоп Біеи роиг (рі’еііе 
аШе ве гёсЬаийег аѵес Іиі Лапв 1с сіеі. Сгоів-іи ірГсНе у воіі, а ргё¬ 
вепі? — Ле Геврёге, топ епіапі; таів іі Іаиі 1ои]оигз ргіег, да Іаіі ѵоіг 
а іа тёге (ріе іи Гаітев. — Ле ѵав Ліге та ргіёге, гергіі Гепіапі; ^е п’аі 
рав репвё іі Іа Ліге се воіг. Маів ,]е пс рейх раз Іа Ліге іоиі веиі; ,] еп 
оиЫіе іои^оигв ип реи. II Іаиі еріе Іа реіііе Магіе т’аіЛе. Оиі, топ 
Ріегге, ,]е ѵаів і’аіЛег, Ліі 1а ^еипс Н11е. Ѵіепв Іа, іе теііге а ^епоих 
виг тоі. — Ъ’епіапі в’а^епоиіііа виг Іа ріре Леіа.іеипе Шіе, ]оідпіі вев 
реіііев таіпв, еі ве тіі іі гёсііег за ргіёге, Л’аЬогЛ аѵес аііепііоп еі 
Іегѵеиг, саг іі ваѵаіі ігёв Ьіеп Іе сотіпепсетепі; риів аѵес ріив Ле Іеп- 
іеиг еі Л’Ьёвііаііоп, еі епііп гёрёіапі тоі а тоі се цие Іиі Лісіаіі Іа 
реіііе Магіе, 1огв(рГі1 аггіѵа й ееі ешігоіі Ле воп огаівоп, ой Іе зот- 
теіі Іе &а<ріапі сіикріе воіг, іі п’аѵаіі ^атаіз ри ГарргепЛгс різци’аи 
Ьоиі. Сеііе Іоів епсоге, 1с ігаѵаіі Ле 1’аііепііоп еі Іа топоіопіе Ле воп 
ргорге ассепі ргоЛиівігепі Іеиг сйёі ассоиіитё, іі пе ргопопда ріив 
(рГаѵес сііогі Ісв Легпіёгев вуІІаЬев, еі епсоге аргёв вс Іев ёіге іаіі гё- 
рёіег ігоів Іоів; ва іёіе в’арревапііі еі ве репсЬа виг Іа роіігіпс Ле Магіе: 
вев таіпв ве ЛёіепЛігепі, ве вёрагёгепі еі геіотЬёгспі оиѵегіев виг вев 
^епоих. А Іа Іиеиг Ли Іей Ли Ьіѵоиас, Оегтаіп ге&агсіа воп реііі ап&е 
аввоирі виг Іе соеиг Ле Іа іеипс Ііііе, (ріі, Іе воиіепапі Лапв вев Ьгав 
еі гёсЬаиЙапі вев сЬеѵеих Ыоіків Лс ва риге Ьаіеіпе, в’ёіаіі Іаіввёе 
аііег аивві іі ипе гёѵегіе ріеиве, еі ргіаіі тепіаіетепі роиг Гагае Ле 
Саіііегіпе. Оегтаіп Іиі аііепЛгі, сЬегсЬа се ері’іі роиггаіі Ліге а Іа 
реіііе Магіе роиг Іиі ехргішег сс сщ’еПе Іиі іпврігаіі Л’евііте еі Ле 
гесоппаіввапсе, таів пе ігоиѵа гіеп (іиі рйі гепЛге ва репзёе. II в’ар- 
ргосЬа Л’еІІе роиг етЬгаввег воп Шв ци’еИе іепаіі іоіцоигв ргеввё соп- 
и*е воп веіп, еі іі еиі реіпе іі ЛёіасЬег вев Іёѵгев Ли ігопі Ли реііі 
Ріегге. _ Ѵоив ГетЬгаввег ігор Іогі, Іиі Ліі Магіе еп героиввапі Лоисе- 
тепі Іа іёіе Ли ІаЬоигсиг, ѵоив аііег Іе гёѵеіііег. Ъаіввег-тоі Іе гесои- 
сЬсг, риівіріе Іе ѵоііа герагіі роиг Іев гёѵсв Ли рагаЛів. Ь’епіапі ве Іаівва 
соисііег, таів сп в’ёіепЛапі виг 1а реаи Ле сЬёѵге Ли Ьаі, іі ЛетапЛа 138 


*'і1 ёіаіі зиг Іа бгізе. Риіз, оиѵгапі зез дгапйз уеих Шеиз, еі Іез 
Ьепапі Яхёз ѵсгз Іез ЪгапсЪез рспсіапі ипѳ тіпиіе, іі рагиі гёѵег іоиі 
ёѵеіііё, ои ёіге іѴаррё сГипе ісіёе іріі аѵаіі &1іззё ііапз зон сзргіі сіигапі 
1е риг, еі іріі 8'у Гогшиіаіі а Гарргосііе сіи зошіпеіі. «Мои реііі реге, 
сііі-іі, зі Іи ѵеих те Йоітег ипе аиіге теге, ѵеих фіе се зоіі Іа реіііе 
Магіе». Еі, заиз аііспсіге йе гёропзе, И іёгта Іез уеих еі з’епйогтіі. 

(Ъа таге ан (ІіаЫе). 

14. Раузаппе еі ^аеоЪіп. 

— Рагіег-шоі ііе сеіа, топзіеиг Созіеіоих. .Те ѵеих й’аЪогй сот- 
ргетіге соішпепі еі роигсрюі Іоиі ѵоиз зетЫе регсіи, а ѵоиз еріе ^ аі 
ѵп зі ріеіп (Ѵезроіг сціаисі ѵоиз сіізіея еі сріаші ѵоиз ёсгіѵіея: «Епсоге 
(ріеііріез зетаіпез й’ёпег^іе еі сіе гі«иеиг, еі риіз поиз епігегопз сіапз 
1е гё^пе сіе Іа .різіісе еі сіе Іа ігаіегпііё. Аѵез-ѵоиз сги гёеііетепі (ріе 
ѵоиз роиггіег ѵоиз гёсопсіііег аѵес Іез іітісіез, аргёз Іез аѵоіг іаиі 
ейгауёз, еі аѵес Іез гоуаіізіез, аргёз Іез аѵоіг іаиі Іаіі зоий’гіг? Моі, 
]е сгоіз ({ііе Іез Іюішпез пе рагсіоппеиі ^атаІ8 Іа реиг с{и он Іеиг а 
іаііе. 

— Йе 1е заіз, гергіі-іі ѵіѵетепі. .Те не 1е заіз цие ігор ёргёзепі! 
Без тойёгёз поиз Ьаіззепі ріиз тогіеііетепі епсоге еріе Іез і*оуа1ізіез, 
саг сеих-сі пе зопі роіпі Іасііез. Из топігепі, аи сопігаіге, ипе аисіасе 
(ре Гоп сгоуаіі аѵоіг ѵаіпсие. Созіитёз гійісиіетепі еі аЙёсіапі, роиг 
зс (Іізіш&исг сіе поиз, (Іез аігз еЙёттёз, ііз з’іпіііиіепі тизсаіііпз еі 
])еипе&зе (Іогее; ё Гііеиге сці’іі езі, ііз зе топігепі ііапз I агіз аѵес (1е 
"гоззез саппез срі’ііз Реій’ііені (1е рогіег тоііетепі еі аѵес іезсріеііез 
ііз еп&ао'епі с1іа({ііе ]оиг сіез гіхез зип^іапіез аѵес Іез раігіоісз. Из 
зопі стеіз, ріиз сгисіз с{ие поиз! ііз аззаззіпепі ііапз Іез гиез, зш Іез 
сЬегаіпз; ііз таззасгеиі сіапз Іез ргізопз. Из роиззепі а 1’апагсіііе раг 
1е сгігае, 1е лисе, Іа йёЪписІіс еі 1е ѵоі а шаіп агшёе. Из езрёіепі іа- 
тепег Іа топагсЫе еп ё^ог^еапі Іа КёриЫісріе, еі пе зе сасііепі &иёі е 
сіи сіеззеіп (І’ё&ог^ег Іа Егапсе роиг Іа Іо гее г сіе Іеиг аррагіепіг а іоиі 
ргіх. 

— Нёіаз! топзіеиг Созіе^оих, ѵоиз пе гаізоппіе/ раз сот те сеіа, 
|е Іе заіз Ыеп, таіз соттепі а^іззіег-ѵоиз! Ьа ѵіоіспсе а аиіогізё Іа 
ѵіоіспсе. Ѵоиз пе Гаітіег раз, ѵоиз; таіз ѵоз аіпіз Гаітаіепі еі ѵоиз 


139 


Іе заѵеа Ъіеп, а ргёзепі аие Гоп сопиаіі се с{иі з’езі раззё ё Капіез а. 
Ъуоп еі аШсигз. Ѵгаі! ѵоиз аѵіеа сіоппё сіез роиѵоігз аігосез а сіез 
• топзігез, ѵоиз аѵея оиѵегі Іез уеих ігор іагсі еі ѵоиз еп рогіех а 
реіпе. Ъе реиріе йёіезіе Іез засоЫпз рагее аи’ііз опі резе виг іоиі е 
топсіе, іапсііз срГИ з’оссирс реи сіез гоуаіізіез Й’ё ргезепі сри пе ь аі- 
іасціепі фГ& ѵоиз. 8’іів іопі Іез егітез фіе ѵоіге рагіі а іаііз, з Из 
ёкоггспі сіез іппосепіз еі таззасгеиі сіез ргізоппіегз, І’спіепсіз (Ііге с іе/ 
поиз с{ие с’езі роиг іиег Іа Теггеиг еріі Іеиг а сіоппё Гехетріе еі еріе 
іоиз іез тоуепз зопі Ьопз роиг еп йпіг. К’езі-се роіпі се аие ѵоиз 
йізіег, ѵоиз аиігез, еі пе ѵоиз ёіез-ѵоиз раз іта-іпё <ріе, роиг еригег 
Іа КёриЫісіие, іі іаііаіі аЬаііге Іез ігоіз ({иагіз йе Іа Егапсе раг есЪа- 
Іаисі, Іа еиегге, І’ехіі еі Іа тізёге сцй а іаіі рёгіг епсоге ріиз сіе топсіе . 
N 0 ѵоиз іасііея раз сопіге тоі; зі іе те іготре, гергепеа-тоі; шаівле 
ѵоиз сііз се аие з’епіепдз сііге еі се ё аиоі іе п’аі гіеп ігоиѵё а геропсіге. 

.Те ѵіз іріе іо Іиі іаізаіз сіе Іа реіпе, саг іі пе сііі гіеп решіапі ип 
тотепі, еі риіз, іоиі а соир, ІІ гергіі Іе іоп сіе соіёге аие іе Іиі аѵаіз 
ѵи ргепсіге іі Ьіто^ез аи тіііеи сіе Іа Теггеиг: 

— Оиі! сііі-іі, с’озі поіге сіезііпёе сі’ёіге іи^ёз сотте сеіа! N 0113 
аѵопз аззитё зиг поиз іоиз Іез гсргосііез, іоиіез Іез Іюпіез сіе Іа Ке- 
ѵоіиііоп. .Те Іе заіз, іе Іе заіз! N 0113 зегопз сіез іпіатез, сіез Ъёісз іего- 
сез, сіез іугапз, роиг аѵоіг ѵоиіи заиѵег Іа Егапсе. Иоіге сііаіітепі 
езі соттепсё! Іе реиріе, а іріі поиз аѵопз іоиі заегіііё, роиг сри поиз 
аѵопз іогсё поіге паіиге іизаи’ё ёіге запз зегириіе еі запз ріііе, ееііе 
саизе зиЫіте ё ІасрюПс поиз аѵопз іттоіё поз зепіітепіз сГІіитапііе, 
поіге гёриіаііоп, еі .іизаи’ё поіге сопзсіепсе Іё^аіе, с’езі Іа се сри зе 
іоигпе сопіге поиз; с’езі Іе реиріе іріі поиз Иѵгега ё поз еппетіз іт- 
рІасаЪІез, с’езі Іиі еріі, сіапз 1’аѵепіг, ташііга поіге тётоіге еі Ъаіга 
еп поиз Іе пот засгё сіе ІаКёриЫщие. Ѵоііё се еріе поиз аигопз ДО» 
а ѵоиіоіг сіоппег аих Іюішпез ипе зосіёіё Гопсіёе зиг 1’ёдаіііе ігаіегпе е 

еі ипе гсіі&іоп Ьазёе зиг Іа гаізоп. 

Еіі Ъіеп, сеіа ѵоиз ёіоппе, топзіеиг Созіеіоих, рап е еріе, ѵоиз, 
о-гапсі ссеиг Й’іютте, ѵоиз п’аѵеа раз ей й'аиіге ісіёе. Маіз, роиг ігоіз 
ои еріаіге еріі репзепі сотте сеіа, іі у а си ігоіз ои ({ііаіге шіііе, 
рсиі-ёіге ріиз, аиі п’опі раз зоп^ё ё аиіге сЪозе сцю сопіепіег Іеиг 
ѵіеіііе Ъаіпе еі іеиг апсіеппе іаіоизіе сопіге Іа поЫеззе... Аіі! Іаіззег- 
тоі сііге, .]е п’аііасріе раз сеих аие ѵоиз езіітег, ѵоиз Іез соппаіззег, 

140 


ѵоиз гёро іі(1гіс2 (1’сііх. Ьс тоі Ле ѵоіге рагіі п сзі раз Іа Ііаіпс еі Іа 
ѵеп&еапсе, ,]е 1с ѵоих Ыеп, не заіз раз, тоі! Ъа сіюзе Лопі .іе зпіз 
загс, с’езі аис, 8І оп ейі Гаіі Іа Кёѵоіиііоп запз зс Лёіезіег Ісз им 
1с8 аиігез, еііе аигаіі гёиззі. N 0118 Іа сотргепіопз, поиз Гаітіом еі 
поив ГаіЛіопз ап соштепсстепі. Уоиз Гаѵіег іаіі (Іигег зі ѵоиз п’аѵіег 
раз регаііз Іез регзёсиііопз сі іоиі се чиі а ігоиЫё Іа сопзсіепсе (Іез 
зітрісз. Ѵоиз аѵег сги ци’П 1е Гаііаіі. Еіі Ыеп, ѵоиз ѵоиз ёісз ігот- 
рёз, еі, а ргёзепі (Ціе ѵоиз 1е зепіег, ѵоиз іасііег ііе ѵоиз си сопзоіег 
си Лізапі дис І’іпЛиІ&епсе ейі іоиі рспіи. Ѵоиз п’еп заѵег гіеп, риіз- 
(1 ис ѵоиз п’еп аѵег роіпі сззауё. С’езі Гсйсі (1с ѵоз соіёгез (щі а іоиі 
реніи, еі ѵоиз пс роиѵег раз ѵоиз гбвідпег сотгае поиз аиігез, Ьоипез 
^епз (Іи реиріс, 4111 п’аѵопз Іт'і еі піаіігаііё рсгзоппе. 

11 ѵоиіаіі гірозіег; іпаіз, чиапЛ іі ёіаіі і'асііс, Ісз Іёѵгез іиі *гет- 
Ыаіепі соттѳ аих регзоппез ѵіѵез чиі опі 1с сое и г Іюп. Моі, .іс ѵоиіаіз 
Іиі (Иге іоиі се ([ііе .і’аѵаіз (Іапз Іа сопзсіепсе, айп цис, зі тез ісіёез 
1е Ыеззаіепі, іі рйі Лёіаіге поіге тагсііё. 

— Ѵоиз ѵоиіег те (Іігс, гергіз-^с, ірие с’езі Іа га^е (Іи рсиріе чиі 
ѵоиз а ешрогіёз еі роиззёз а 1а ѵсп^еапсе Лез Іоп^иез тізегез чи’П 
аѵаіі етіигёез. .Те заіз, роигТаѵоіг епіешіи аззег Лёріогег сію/ поиз, 
чие с’езі 1 е рсиріе < 1 е Рагіз еі сіез ^гапсіез ѵіііез (іиі ѵоиз роиззе еі 
(1 иі ѵоиз тёпе, рагее цие ѵоиз Летеигсг (Іапз іез ііііез, ѵоиз аиііез 
^епз Л’езргіі еі (1е заѵоіг. Ѵоиз сіѵуех соппаііге 1е раузаи (іиаші ѵоиз 
соштіззег Гоиѵгіег Лез іаиЪоиг&з сі (Іез Ъапііеиез, сі, (Іапз 1е потЬге 
( 1 е ссз оиѵгіегз тоіііё раузапз, тоіііё агіізапз, ѵоиз пс іаііез аііеп- 
ііоп чи’а сеих 411 і егіепі еі гетиепі. Сеіа ѵоиз зиійі; ѵоиз репзег рои- 
ѵоіг Іез сотріег чиапЛ Из зопі Леіюгз сотте ип ігоирсаи в’ехсііапі 
Ісз ипз Ісз аиігез. Ѵоиз не Іез ѵоуег роіпі гепігёз сііег сих еі рагіапі 
(Іез сіюзез чи’ііз опі Таіісз запз Ісз сотргепЛге. Ѵоиз саизег аѵес (іиеі- 
чиез-ипз циі ѵоиз зиіѵепі рагее чи’ііз ѵеиіепі сіе ѵоиз чиеічие сіюзе, 
Пез етріоіз, (Іез гёсотрепзез, о и сс чи’іів аітспі тіеих чие іоиі рагее 
чие сез "спз зопі ѵапііеих, ( 1 е 1 ’аиіогііё зиг Ісз аиігез. Л’аі ѵи соіа, 
тоі, з’аі ѵи а Сііаіеаигоих сотте оп епіоигаіі Іез гергёзепіапіз сп- 
ѵоуёз Ле Рагіз, сі Битопі епіепЛаіі сотте оп ісз іи^еаіі, сез циётап- 
(Іеих (Іе роиѵоіг, (Іапз Іа те еі зиг Іа рогіе Лез таізопз. Той! ?а, 
ѵоусг-ѵоиз, с’ёіаіі ипс сот* еі ип согіё^е грю Гоп Гаізаіі аих таіігез 
Ле Іа КёриЪІічие роиг сп оЬіспіг се 411 ’оп ѵоиіаіі, еі, зі ип агсііеѵё- 


141 


„ис оп ип ргіпсе «11 ѵепп а Іа ріасе, с’ейі ёіё Іеп тётей егіз еі Ісз 
гпёшев Яаіісгіез. Ѵопз цпі аѵег сепі (Ы. Л» « : попа, ѵоиз 

аѵег Ш Юиі сіе тёте Лпро Ле сев іпіпвап* Леи Ьав Ч»е ѵопз «с 
ѵіс 7 поп впив Лёгойі. ё ѵоіге ІаЫе, еі сре уоиз вирроШег раіее цшів 
™’ Лізаіепі: «.Те гёропЛв Ле та те, Ле топ Шия». 

'"'“""ш ѵош Іготраіепі рот- ве гопйго ітроііапів еі пёсевваігев Ив по 
роиѵаіепі ѵёропЛгс Ле гіеп еі ѵопз Гт Ыеп ѵи, ЧпапЛ, опігев Ле 
Ісиг шёсЬапссІё еі Ле Іепгв рШегісв, ѵопв аѵоп Лп Ісв Р“" Г ^ 
іепіе,- Іа іизііео Ле ѵоіге ссвиг еі ееііе Ли реиріе тЛ, ? пе. \о.1ё ѵоі.е 
таПти^еІ оеіиі Лоѵоватів, топвіеи,- Совіфих; ѵопв сгоуеа— 

Іо реиріе рагее .,ие ѵопв ѵопв іеіег гёвоіитепі аи Ьсаи тіііеи 
! и'П а Ле РІИВ тапѵаів еі Ле ріив ІеггіЫе, сі ѵопв п’еп соппаевве. «.о 
Іа Нс, сі ѵопв сгоусг еще Іе реиріе іоиі епііег еві Гегосе еі Шіате о 
ѵепоеапсс. Аіоге, ѵопв ІгаѵаШег роиг іе соивепіетепі Лев риез 
ѵопв ие ѵоиз Лоиіев раз Ли Ыате Лев теШепгв. Ѵопв да сеих-с, 
ІітіЛев еі тапѵаів раігіоіев рагее сщ-Ив пе ѵопі раз ей Іхнтеів 

тисов ѵопв іиЦуег еі ѵопв сагеввеѵ. Моі, іе Лів еще сев тсхіегев 
ві тёргівёв опі ёіё теіііоигв раігіоіев „пе Іез аиігез, „шве.и ,1в ѵопв 
опі зпрроі-іёв рои,- пе роіпі ппіе-е а Іа ЛёГепве Ли раув. Се № аи 
Лгаіі соппаііге, ее сщ’ІІ ГапЛгаіІ епІепЛго, ѵоуев-ѵопв, ссЫ ее ,ш во 
ли (опі Ъав, еі с’еві Іа се еще ѵопв пе заѵев іата.в, ршвсщо 

ѵопв пе ѵіѵеа ч и’аи тіііеп Лев Лёсіатаііопз оп Лез Ітгіетепів. «пап 
ѵопв Гарргепеа, 11 еві Пор ІагЛ. АщопгЛ’Ьт ѵоііа чие Іов Ьигіииг* еі 
Іез таІГаіІеигз Ли рас-ІІ еппсті ргевпепі Іа ріасе Лев ѵоПез, е Р 
„Іе Ігізіе еі вііепсісих ѵопз аЬапЛоппе 4 Ісиг соіеі-е, С еві аіоів 
ѵои ёісз Гогеёв Ле сотріег Юз Іёіез еі Лс ѵоіг еще іе кпші пои.Ь» 
еві сотое ѵопв, сі сеіа ѵопв ёіоппе! Ѵопв Ліісв „по Іе реиріе еві ІасЬе 

сі іпт-т. Ей Ыеп, тоі ещі оп впів, Ле сс рапѵге реиріе, тоі цш ѵопв 

аіто°сі ч «і ѵопз Лоів Іа ѵіс Л'ЕтШеп, с’евІ-ё-Ліге ріив ,пе Іа тюппе 
е ѵопв Лів: Ѵопв ѵопв ёіев ё 8 а,ё Лапв „по іогёі оп Іа пші ѵопв а 
вш-ргів еі ой ѵопв аѵег ргіз Іе вепііег Л’ёріпез рот- Іе егшіЛ сЬотт. 
Роиг сп вопи-, и ѵопв а Шіи ѵопв ѣаііі-о аѵес Іез Юпрв еі ѵопв ап - 
ѵс 2 аи іоиѵ, Іоиі ёіоппе Ле ѵоіг «ко ѵопв аѵег гсспіе ап 
сег ппе ѵоиз аѵег тагсЬё аѵес Ісз Ъёіев ваиѵа г ов еі ,ие Іа Гоиіе Лез 
Ноттов в’езі і-ап 8 ёе Ле 1’аиіго соіё. А роёвепі, Іов і-оуаіівіез атоп 142 


Ъеаи .іеи; ріиз гаёсііапіз (ріе ѵоиз, ,іе пс Діз раз поп, Из по іегопі 
роигіапі раз рігс <ріе ѵоиз. Из аигопі Іеигз ііаііеигз, Іеиѵз іпігі&апіз, 
Іеигз ё&ог&еигз, Іеиг ѵііаіп топДе а рагі, (ріі Ісз іготрега сотте ѵоиз 
аѵег ёіё іготрёз: еі, а Іеиг іоиг, ііз регДгопі Іа рагііе. С^иі Іа&а&пега? 
Се зега 1с ргетіег ѵепи, роигѵи сріе Іа §ріегге сіѵііс ітіззе еі (ріе 
сііасип риіззе ѵіѵге сііея Іиі запз сгаішіге «1'еіге Дёпопсё, ешргізоппё 
еі ёиіііоііпё 1е ІепДетаіп. Еі се п’езі раз рагсе (ріе 1е пюшіс езі 
гоуаіізіе ои §ргопДіп, оп ёёоізіе ои роіігоп; се п’езі раз поп рі из рагсе 
<рі’оп а Ьсзоіп (Іе героз (ріе сеіа аггіѵсга. Без Ъопз зоІДаіз п’опі раз тап- 
(ріё роиг Іез агтёез, рагсе (ріе, сіе со соіё-іа, Іе іісѵоіг езі иеі еі Іа 
саизо Ъоппе. Се Допі оп езі Іаз, с’езі Д’ёіге іогсё <1о зс тёйег, (Іе зе 
Ііаіг еі (Іе ѵоіг рёгіг Дез ішюсепіз запз роиѵоіг Іез аззізіег. Оп езі 
іаіі§'иё аиззі (Іе пе роіпі ігаѵаіііег. Роиг Іо раузап, с’езі Іа ріге іаіі^ис. 
еі со пе зопі роіпі ѵоз зесоигз, ѵоз а11ё°;етеііі8 еі ѵоз ашпопез <ріі Іо 
сопзоіепі еі Іе ДёДогагааёепі (Іи іешрз регДи. II а ип &гапД соига&е еі 
шю &гапДе Ъопіё (Іе соеиг (Іопі ѵоиз п’аѵег раз соппи Гегаріоі. Ргіз 
зёрагёпіепі, іі а Ъіеп ііез ДёТаиіз, таіз ,]е ѵаіз ѵоиз рагіог сотте іі 
рагіе: зі ѵоиз роиѵіег теііге сп пп іаз се (рГП у а (Іо тогаіііё, ріиз 
ои тоіпз, (Іапз Іе соеиг (Іе с.ііасип, л г оиз ѵеггіег ипе топіацріе <ріі ѵоиз 
іегаіі роиг, рагсе (ріе ѵоиз п’аѵег роіпі ѵоиіи Іа ѵоіг оі рагсе «рі’іі 
ѵоиз і'аиі гепопсег а 1’аЪаііге. 

«Гаѵаіз рагіё ѵіѵетепі, оп тагсЪапі раг Іа сІіатЬге, оп іізоппапі 
Іо Теи, еп ргепапі еі ^иіііапі топ оиѵгэде; іо т’ёіаіз топіёе ])1из (рю 
Іе пе 1’аѵаіз ргёѵи, еі іе пе ѵоиіаіз роіпі ге&агЛег М. Созіе.іоих роиг 
пе раз реічігс Іе соига&е (І’аіісг .різсрі’аи Ьоиі (іе тез іДёез. -То сгоіз 
(ріе і’еп аигаіз ігоиѵё епсоге а (Ііге, таіз И еп аѵаіі аззея, Іиі. II зе 
Ісѵа, те ргіі Іе Ъгаз еі Іе зегга іизци’а те Іаіге таі, еп (Іізапі: 

— Таіз-іоі, раузаппе! іи пе ѵоіз (Іопс раз (ріе іи т’аззаззіпез? 

(Канон). 


15. 8утр1іопіе зиг Іез Іа^ипез. 

Без ріаізігз іпаііепііиз зопі Ісз зеиіз ріаізігз Де се топДе. Ніег іе 
ѵоиіаіз аііег ѵоіг Іеѵег Іа Іипе зиг 1’АДгіаіщие; іашаіз.іе пе риз (Іёсіііег 
Саіиііо Іе рёге а те сопДиіге аи гіѵа^е Ди БіДо. II ргёіепііаіі, се (рі’ііз 
ргёіепДепі іоиз іріапсі ііз п’опі раз епѵіе Д’оЪёіг, (рі’іі аѵаіі Геаи еі Іе 


143 


ѵепі сопігаігез. Іе Доппаі Де іоиі топ соеиг Іе Досіеиг аи ДіаЫе роиг 
т’аѵоіг епѵоуё ссі азіінпаіщие <ріі гепД Гаше а сііацие соир Де гато, 
еі аиі езі ріиз ЪаЬШагД аи’ипе §;пѵе циапй 11 С8ѣ іѵге - ,Т ’ ё1аІ8 і1е 1а 
ріиз шаиѵаізе Ііитеиг Ди топДе диапД поиз гепсопігатез, оп іасс Де 
Іа Заіиіе, ипе Ъапріе сріі ДезсепДаіі Доисетспі ѵегз 1с ѲгапД-СапаІ еп 
гёрапДапі Деггіёге сііе, сотте ип рагйш, Іез зопз Д’ипе зёгёпаДе Дё- 
Исіеизе. — Тоигпе Іа ргоие, Діз-іе аи ѵіеих Саіиііо; іи аигаз аи тоіпз, 
І’езрёге, Іа Тогсс Де зиіѵге сеііе Ъапріе. Ипе аиіге Ъаічріе, (ріі Иапаіі 
раг Іа, ітііа топ ехетріе, риіз ипе зесопДе, риіз ипе аиіге епсоге, 
риіз епДп іоиіез сеііез аиі Ьитаіепі Іе ігаів зиг Іе сапаіагго, еі 
тете ріизіеигз (ріі ёіаіепі ѵасапіез, еі Допі Ісз гопДоІіегз зе ипгепі 
а сіп"1ег ѵегз поиз еп сгіапі: Мизіси! тизіса! Д’ип аіг аиззі айашё 
^ие Іез Ізгаёіііез а]іре1апі Іа таппе Дапз Іе Дёзсгі. Еп Діх тіпиіез, 
іше Доіііііс з’ёіаіі Іогтёе аиіоиг Дез Дііеііапіі; іоиіез Іез гатез іаі- 
заіепі зііепсс, еі Іез Ъащиез зе Іаіззаіепі соиіег аи &гё Де Геаи. 
Б’Ъагтопіе ^Ііззаіі тоііетепі аѵес Іа Ъгізе, еі Іе ІіаиіЪоіз зоирігаіі зі 
Доисетспі, аие сііасип гсіепаіі за гезрігаііоп Де рейс Д’іпіегготрге 
Іез ріаіпіез Де зоп аіпоиг. Бе ѵіоіоп зе тіі а ріеигег Д ипе ѵоіх зі 
ігізіе еі аѵес ип Ігётіззетепі іеііетепі зугараіЪщие, (ріе ,]е Іаіззаі 
іотЬег та ріре, еі (ріе репіопдаі та сазпиеііе іизаи’а тез уеих. Ба 
Ііагре йі аіогз епіепДге Дсих ои ігоіз синтез До зопз Ъагтотциев ат 
зетЪІаіепі ДезсепДге Ди сіеі сі рготеііге аих атез зопіігапіоз зиг Іа 
іегге Іез сопзоіаііопз еі Ісз сагеззез Дез ап^ез. Риіз Іе еог аггіѵа сотте 
Ди іопД Дез Ъоіз- еі сііасип Де поиз сгиі ѵоіг зоп ргетіег аіпоиг ѵепіг 
Ди Ііаиі Дез І'огёіз Ди Егіоиі еі, з’арргосііег аѵес Іез зопз .іоуеих Де Іа 
Тапіа ге. Бе ІіаиіЪоіз Іиі аДгезза Дез рагоіез ріиз раззіоппёез <ріе сеііез 
Де Іа соІотЪе диі іюигзиіі зоп атапі Дапз іез аігз. Бе ѵіоіоп ехііаіа 
Іез запёіоіз Д’ипе ріе сопѵиізіѵе; Іа Ііагре Гіі ѵіЪгег §ёпёгеизетепі зез 
ёгоззез согДез, сотте Іез раірііаііопз Л’ип соеиг етЪгазё, еі Іез зопз 
Дез (ріаіге іпзігитепіз, з’ёігеі&пігепі сотте Дез атез ЪіепЪеигеизез 
аиі з’етЪгаззепі аѵапі Де рагііг епзетЫе роиг Іез сіеих. .Те гесиеіИіз 
Іеигз ассепіз, еі топ ітаёіпаііоп Іез епіепДіі епсоге аргоз (рі Из еиюпі 
сеззё. Беиг разза^о аѵаіі Іаіззё Дапз 1’аітозрЪёге ипе сііаіеиг тающие, 
сотте зі Гатоиг 1’аѵаіі а^ііёе Де зез аііез. 

II у еиі (ріеіеріез іпзіапіз Де зііепсе (ріе регзоппе п’оза готрге. 
Ба Ъащие тёІоДіеизе зе тіі а Іиіг сотте зі еііе ейі ѵоиіи поиз 
144 


ёсііаррег; таіз поив поиз ёіапдашез зиг зон зПІа^е. Он сйі сііі іше 
ігоире сіе рёігеіз зе сіізриіаиі а. циі заізіга 1с ргвшівг іше (Іоіасіе. 
N 0113 Іа ргеззіопз сіе поз ргоиез а ^гапйез зсісз сГасіег, сріі Ъгіііаіепі 
аи сіаіг сіе Іа Іипс соитіе Іез сіепіз етЪгаззёез (Іез ііга&опз сіе ГАгіозіе. 
Ьа ій&іііѵе зе (Іёііѵга а Іа тапіёге сГОгрІіёе: срісВрісз ассогсіз сіе Іа 
Ііагре іігспі іоиі гепігег сіапз ГогЯге сі 1е зііспсс. Аи зон сісз 1е§егз 
агрё&ез, ігоіз ^ошіоіез зе гап^ёгспі а сііасріе Папе сіе сеііе сріі роііаіі 
Іа зутріюпіе, сі зиіѵігепі Гасіа&іо аѵес іше гёіі^іеизе Іепіеиг. Ьез 
аиігез гезіёгепі сіеггіёгс сотте ип согіё&е, еі се п’ёіаіі раз Іа ріиз 
таиѵаізе ріасс роиг ѳпіепсіге. Се іиі ип соир сі’сеіі іаіі роиг геаіізеі 
Іез ріиз Ьеаих гёѵез, сріе сеііе Ше сіе ^отіоіез зііепсіеизез іціі ^Ііззаіі 
(Іоисетепі зиг 1е Іаг^е еі та&пііщие сапаі сіе Уепізе. Аи зон (Іез 
ріиз зиаѵез тоііі'з (!’ОЪсѵоп еі сіе ОшІІ(шш<‘ ]сІІ, сіпиріе ошіиіяііоп (1<‘ 
1’саи, сіикріе 1ё§сг Ъопсііззепіспі (Іез і*аіпез, зетЫаіепі гёропсіге айёс- 
іиеизетепі аи зепіішепі сіе сііафіе ріігазе тизісаіе. Ьез ^опсіоііегз, 
сіеіюиі зиг Іа роире, сіапз Іеиг аШіисІе Ііагсііе, зе сіеззіпаіепі сіапз Гаіг 
Ыеи, сошше сіе Іё&егз зресігез поігз, сіеггіёге Іез ^гоирез сі ашіз еі 
сГашапіз уи’ііз сопсіиізаіепі. Ьа Іипе з ёіеѵаіі реи а реи еі сопшіеп- 
еаіі а шопігег за і'асс сигіеизе аи-йеззиз сіез іоііз; еііе аиззі аѵаіі 
І’аіг (Гёсоиіег еі сГаііпег сеііе тизісріе. Бпе сіез гіѵез (Іи раіаіз (Іи 
сапаі, ріопй'ёе епсоге сіапз ГоЬзсигііё, сіёсоираіі сіапз 1е сіеі зез 
^гапсіез ЛепіеПез таигезсріе, ріиз зотЬгез сріе Іез рогіез (1е Гспі’ег. 
Ь’аиіге гіѵе гесеѵаіі 1е геііеі (1е Іа ріеіпе Іипе, Іаг^е еі Ыапсііе аіогз 
сотте ип Ъоисііег сі’аг^епі, зиг зез іа<риІсз шиеііез еі зегеіпез. Сеііе 
Ше іттепзе (1е сопзігисііопз іёегщиез, сріе п’ёсіаігаіі раз сГаиіге 
Іитіёге сріе сеііе сіез азігез, аѵаіі ип азресі сіе зоіііисіе, (1с іероз еі 
(ГігатоЫНіё ѵгаітепі зиЪІіте. Без тіпсез зіаіиез срй зе іігеззепі раг 
сепіаіпез сіапз 1е сіеі зетЫаіепі сіез ѵоіёез сі’сзргііз тузіёгіеих сііаі- 
<гёз сіе ргоіё^ег 1е героз <1с сеііе тиеііе сііё, ріоп^ёе сіапз 1е зотгаеіі 
сіе Іа Всііе аи Ъоіз сіогтапі, еі сопсіатпёе сотте еііе а сіогтіг сепі 
апз еі ріиз. 

N 0118 ѵо^иатез аіпзі ргёз Шипе Ііеиге. Без ^отіоііегз ёіаіепі 
сіеѵепиз ип реи іоиз. Ье ѵіеих Саіиііо Іиі-тёте Ьопсііззаіі а Гаііё&го 
еі зиіѵаіі Іа соигзс гарісіе сіе Іа реіііе Яоііе. Риіз за гате геіотЬаіі 
атогозо а 1’апсіапіе, еі іі ассотра^паіі се тоиѵетепі ^гасіеих Шипе 
езрёсе сіе ^го^петепі сіе Ьёаіііисіе. Ьогсіісзіге з’аггёіа зоиз 1е рогіісріе 


145 


Яи Ьіоп-ВІапс. йе те репсііаі роиг ѵоіг Муіогсі зогііг сіе за §опЯо1е. 
С’ёіаіі ип епіапі зріеепёіісріе, сіе сііх-ііиіі а ѵіп^і апз, сііаг&е Шипе 
Іоп&ие ріре іигсіие, срі’іі ёіаіі сегіаіпстепі іпсараЫе сіе іитег іоиі 
епііёге запз сіеѵепіг р1ііізі(ріе аи сіегпіег йе^гё. II аѵаіі І’аіг сіе з’еп- 
пиуег Ъеаисоир; таіз іі аѵаіі рауё ипс зёгёпаае сіопі .і’аѵаіз Ъеаисоир 
тіеих ргойіё <ріе іиі, еі сіопі іе Іиі виз 1е теШсиг ргб (Іи топае. 

(Ьеіігез іГип Ѵоуадсиг). 


16 . Бё’ауопз Гёеоіе. 

Зе не ігоиѵе гіеп сіе ріиз шаиззайе сріе сеііе соиішпе (Іез таізопз 
сГёаисаііоп сіе іаіге (1е Іа заііе сіез ёіисіез І’сшігоіі Іо ріиз ігізіе еі 1е 
ріиз паѵгапі; зоиз ргёіехіе сріе Іез епіапіз даіегаіепі Іез теиЫез еі 
с1ё"гас1егаіепі іез огпегаепіз, он оіе сіе Іеиг ѵие іоиі се (ріі зегаіі ип 
зіітиіапі а Іа репзёе ои ип сііагте роиг Гіта^іпаііоп. Оп ргбіепсі сріе 
Іез ^гаѵигез еі іез еіуоііѵепіепіз, тёте Іез аеззіпз Шип раріег зиг Іа 
тигаіііе, іеиг сіоппсгаіепі сіез Оізігасііопз. Роітрюі огпе-і-оп сіе іа- 
Ыеаих еі сіе зіріиез Іез ёёіізез еі Іез огаіоігез, зі се п’езі роиг еісѵег 
Гате еі Іа гапітег сіапз зез Іап^иеигз раг 1е зресіасіс сі оіусіз ѵёпё- 
гёз? Ьез спіапіз, сііі-оп, опі сіез ІіаЪііисІез сіе таіргоргеіё ои сіе таіа- 
сігеззе. Из зеііепі Гепсгс рагіоиі, Из аітепі а сіёігиіге. Ьез ^оГііз еі 
сез ІіаЪіііиІез не іеиг ѵіеппепі роигіапі раз (1е Іа таізоп раісгпсПе, ой 
оп Іеиг арргепЯ а гезресіег се (іиі езі Ъеаи ои иіііе еі ой, (Іез (іи Из 
опі Га&е сіе гаізоп, Из не репзепі роіпі а соттеіігс іоиз сез йё&аіз сриі 
п’опі Іапі Шаіігаііз роиг еих, сіапз іез репзіопз сі сіапз Іез соііе&ез, сріе 
рагсе сіие с’езі ипе зогіе сіе ѵепдеапсе сопіге Іа пё" Ньепсе оиіарагсііпоте 
сіопі ііз зопі ГоЬ.іеі. Міеих ѵоиз Іез Іо&егіег, ріиз Из зсгаіепі зоі&пеих. 
Из ге&агсісгаіепі а сіе их іоіз аѵапі сіе заііг ип іаріз ои (1е Ъгізег ип сайге. 
Сіез ѵііаіпев тигаіііез пиез ой ѵоиз Іез епіегтег Іеиг сіеѵісппепі Ъіепіоі 
ип оіуоі (Гіюггеиг, еі ііз Іез гспѵегзсгаіепі з’іізіе роиѵаіепі. Ѵоиз ѵоиіе/ 
(рГПз ігаѵаіііепі сотте сіез тасіііпез, сріе іеиг езргіі, сіёіасііё (Іе іоиіе 
ргёоссираііоп, іопсііоппе а Гііеиге сі зоіі іпассеззіЫе а іоиі со циі іаіі 
Іа ѵіе еі 1с гепоиѵеііетепі сіе Іа ѵіе іпіеііссіиеііе. (Гезі іаих еі ітроз- 
зіЫе. Ь’епіапі сріі ёіисііс а сіё^а іоиз Іез Ъезоіпз сіе Гагіізіс сріі сгёе. 
II іаиі срГі! гезріге ип аіг риг, срГіІ аіі ип реи Іез аізез сіе зон согрз, 
сіи’іі зоіі Ігаррё раг Іез іта^ез ехіёгіеигез еі срі’іі гепоиѵеііе а зоп 

1 Ю 

фр. 

146 


дгё Іа паіиге (1с 8ез репзёез раг Гарргёсіаііоп ііс Іа соиісиг еі сіе Іа 
і ’о г тс. Ъа паіиге Іиі езі ип зресіасіе сопііпиеі. Еп Гепісппапі <1ап§ 
ипе сІіатЪге пие, таізаіпе еі ігізіе, ѵоиз ёіоийег зоп соніг еі зоп 
езргіі аіі88І Ъіеп (ріе зоп согрз. .Те ѵоиЛгаіз рис Іоиі і’йі гіапі Лёз ]с 
Ьегсеаи аиіоиг сіе Гепі'апі Лез ѵіііез. Сеіиі Лез сашра^пез а 1е сіеі еі 
ІС8 агЪгез, Ісз ріапіез еі 1с зоісіі. Ъ’аиіге з’ёііоіе ігор зоиѵспі, аи шогаі 
еі аи рЪузісріе, Лайз 1а заіеіё сііег 1е раиѵге, Лапз 1е шаиуаіз 8'оиі сііех 
1е гісііе, (Іапз ГаЪзепсс (Іи &ойі сііег 1а сіаззе тоуеппе. 

Роигриоі Ісз Ііаііепз паіззепі-ііз еп сріеірие зогіс аѵес 1е зепіі- 
тепі сіи Ьеаи? Роищиоі ип тадоп Ле Ѵёгопе, ип реііі тагсЪапЛ (1с 
Ѵепізе, ип раузап (1е Іа сатра&пе (іе Коте аітепі-ііз а сопіетріег 
Ісз Ъеаих топитепіз? Роигриоі сотргеппепі-ііз іез Ьеаих ІаЫеаих, Іа 
Ъоппе тизірие, іапЛіз рие поз ргоіёіаігез, ріиз іпіеііі&епіз зоиз Л’аиігез 
гаррогіз, еі поз Ъоиг&еоіз, ёіёѵёз аѵес ріиз сіе зоіп, аітспі Іе &их, 1с 
ѵи1§аіге, Іе Іаісі тёте (Іапз Іез агіз, зі ипе ёЛисаііоп зрёсіаіе пе ѵіепі 
геЛгеззег Іеиг іпзііпсі? С’езі рис поиз ѵіѵопз (Іапз Іе Іаісі еі (Іапз Іе 
ѵиі^аіге; с’езі рис поз рагепіз п’опі раз (іе §чші. сріе поиз раззопз Іе 
таиѵаіз &ойі ігасііііоппеі а поз епі'апіз. 

Епіоигег ГепТапсе Л’оЪіеіз адтёаЫсз еі поЫез еп іпёгае іоіпрз 
ри’іпзігисіііз пе зегаіі ри’ип ЛёіаіІ. II ГаиЛгаіі, аѵапі іоиі, пе Іа сопііег 
ри’а Лез ёігез Лізііп&иёз зоіі раг Іе ссеиг зоіі раг 1’евргіі. 

(Нізі. (Іе та ѵіе). 


А. ВАЪВЕТ. 

17. Мез Саоиіеііоиез. 

С^иапЛ іс ѵіѵгаіз аиззі Іоп&ісіпрз сріе топ опсіе Варіізіс, 1е^ие^ 
Лоіі ёіге а сеііе Ъеиге аиззі ѵіеих (рі’іт ѵіеих ЪаоЪаЪ (Іе 1’Аігірие 
сепігаіе, іатаіз іе п’оиЫіегаі топ ргетіег ѵоуа&с а Рагіз еп чуа^оп 
сіе ігоізіёте сіаззе. 

С’ёіаіі (Іапз Іез Легпіегз іоигз сіе і'ёѵгіег; іі іаізаіі епсогс ігёз 
Ргоісі. Аи Леіюгз, ип сіеі &гіз, іе ѵепі, іе дгёзіі, Іез соіііпез сііаиѵез, 
(Іез ргаігісз іпопЛёев, (Іс 1оп§иез гап&ёсз (іе ѵі§пез тогіез: аи ЛеЛапз, 
(Іез таіоіоіз іѵгез риі сЬапіаісиі, (іс &гоз раузапз (ріі Логтаіепі Іа 
Ьоисііе оиѵегіе еотте (Іез роіззопз тогіз, (Іе реіііез ѵіеіііез аѵес Іеигв 
саЪаз, (Іез епі’апіз, (Іез рисез, (Ісз поиггісез, іоиі Гаііігаіі (Іи лѵа^оп сіез 


147 


раиѵгез аѵес зоп осіеиг (Іе ріре, (Геаи-сіе-ѵіе, (Іе заисіззе а Гаіі еі (Іе 
раіііе іпоізіе. Ле сгоіз у ёіге епсоге. 

Еп рагіапі, іе т’ёіаіз іпзіаііё (Іапз ип соіп, ргёз сіе Іа іепёіге, 
роиг ѵоіг Іс сіеі', таіз, а (Іеих іісиез (Іс сііся поиз, ип іпйітіеі шііі- 
іаіге те ргіі та ріасе, зоиз ргёіехіе Л’ёіге еп іасе (Іе за іётіпе, еі 
ѵоііа Іе реііі Сіюзе, ігор іітісіе роиг озег зе ріаітіге, сотіатпё а 
і’аіге (Іеих сспіз ііеиез спіге се §^гоз ѵііаіп іютте (ріі зепіаіі Іа §іаіпе 
сіе Ип еі ип ^гаіні ІатЪоиг-та.іог (іе Сіттрспоізе аиі, іоиі Іе іетрз, 
гопЙа зиг зоп ёраиіс. Ье ѵоуаде (іига (Іеих ^оигз. .Тс раззаі еез (Іеих 
^оигз а Іа тёте ріасе, іттоЫІе спіге тез (Іеих Ъоштваих, Іа іёіе ііхе 
еі Іез сіепіз зеггёез. Соішпе п’аѵаіз раз сі аг^епі пі (Іе рю\ ізіопз, 
^е пе тап^еаі гіеп (іе іоиіо Іа гоиіе. Ювих ]оигз запз тап^еі, сезі 
1 оп ^і _ и те гезіаіі Ъіеп епсоге ипе ріёсе (Іе аиаѵапіе зоиз, таіз .іе 
Іа "аічіаіз ргёсіеизетепі роиг Іе саз, ой, еп аітіѵапі а Рагіз, .іе пе 
ігоиѵегаіз раз Гаші .Тас(ріез а Іа й'аге, еі таі^гё Іа іаіт з виз Іе соша^е 
(Іе п’у раз іоисііег. Ъе (ІіаЪІе с’езі срі’аиіоиг (Іс тоі оп іпап^еаіі Ъеаи- 
соир (Іапз Іе лѵа^оп. .Т’аѵаіз зоиз тез іатЪез ип ^гаші сосрііп (Іе ра- 
піег ігёз Іоигй, Л’ой топ ѵоізіп 1’іпйгтіег іігаіі й іоиі тотепі (Іез 
сііагсиіегіез ѵаѵіёез срі’іі рагіа^еаіі аѵес за Лате. Ее ѵоізіпа^е Ле се 
рапіег те гепЛіі ігёз таІЪсигеих, зигіоиі Іе зесопЛ іоиг. Роигіапі се 
п’езі раз Іа іаіт Лопі ^е зоибгіз Іе ріиз еп се іеггіЫе ѵоуа§;е. Л’ёіаіз 
рагіі Ле Вагіапсіе запз зоиііегз, п’ауапі аих ріесіз сріе Ле реіііз саиі- 
сЪоисз іогі тіпсез (ріі те зегѵаіепі Іа-Ъаз роиг Таіге та гопЛе Лапз Іе 
Логіоіг. Тгёз .іоіі, Іе саоиісЪоис; таіз Гіііѵег, еп ігоізіёте сіаззе . . 
Віси! <ріе і’аі си ігоісі! С’ёіаіі а еп ріеигег. Ъа пиіі, сріапсі іоиі Іе 
топЛе Логтаіі, ^е ргепаіз Лоисетепі тез ріесіз спіге тез таіпз еі іе 
Іез іспаіз Лез Ііеигез епііёгез роиг еззауег Ле іез гёсЪаиЯег. Аіі! 3[ 
М-те Еуззеііе т’аѵаіі ѵи. ЕЪ Ъіеп! таі&гё Іа іаіт аиі Іиі іогсіаіі Іе 
ѵепіге, та1"гё се ігоісі сгисі ^иі Іиі аггасіиѵіі Лез Іаггаез, Іе реііі СЪозе 
ёіаіі Ъіеп Ъеигеих, еі роиг гіеп аи топЛе іі п’аигаіі сёЛё за ріасе, 
сеііс Леті-ріасе ди’іі оссираіі епіге Іа СЪатрепоізе еі 1 іпйгтіег. Аи 
Ъоиі Ле іоиіез сез зоиіТгапсез, іі у аѵаіі .Тасіріез, іі у аѵаіі Рагіз- 
Вапз 1а пиіі Ли зесопЛ іоиг, ѵе^ ігоіз Ъеигсз Ли таііп, іе іиз гёѵеіііё 
еп зигзаиі. Ъе ігаіп ѵепаіі Ле з’аггёіег: іоиі Іо \ѵа^оп ёіаіі еп ётоі. 
Л’епіепЛіз Гіпйппіег Ліге а за Гетте: — N 0118 у зогатез. Ой Лопе! 
ЛетапЛаі-іе еп тс ігоііапі Іез уеих. — А Рагіз, рагЫеи! Ле те ргё- 

10 * 

148 


сірііаі ѵег§ Іа рогііёге. Рак сіе таізопз. Кіеп (рите сатрадпе реіёе, 
гіисЬціев Ъесз сіе ^ах, еі (рі еі Іа сіе &гоз іаз сіе сІіагЪоп сіе Іегге; риіз 
Ій-Ъаз, сіапб Іе Іоіп, шіс дгапДе Ішпіёге гои^е еі ші гоиіетспі сопТиз 
рагеіі аи Ъгиіі (Іе Іа тег. Бе рогііёге еп рогііёге, ші Іютгае аііаіі, 
аѵес іте реіііе Іапіегпе, еп сгіапі: «Рагіз! Рагіз! Ѵоз Ьіііеіз!» Маі^гё 
тоі, іе гепігаі Іа іёіе раг ші тоиѵетспі (іе іеггеиг. С’ёіпіі Рагіз. 
Аіі! дгапДе ѵіПс Тёгосе, сотте Іе реііі Сіюве аѵаіі гаізоп Д’аѵоіг рсиг 
(іе іоі! Стц тіпиіез аргёз, поиз епігіопз сіапз Іа &аге. Дассріез ёіаіі 
Іа Дериіз ипе Ііеигс. .Те І’арепріз сіе Іоіп аѵес за Іоп^ие іаіііе ші реи 
ѵойіёе еі зез ^гапйз Ьгаз (Іе іёіё^гарііе сіиі те Таізаіепі відпе сіеггіёге 
Іе "гіііа^е. Б’ип Ъоші іе і'из зиг Іиі. — Дасаиез! топ Тгёге! — Аіі! 
сііег епіапі! Еі поз Де их аіпез з’ёігеі&пігепі Де іоиіе Іа Тогсе Де поз 
Ьгаз. Зіаіііеигеизетепі Іез #агез пе зопі раз ог&апізёез роиг сез Ьеііез 
ёігеіпіез. II у а Іа заііе Дез Ъа^а&ез; таіз іі п’у а раз Іа заііе Дез 
еіТизіопз, іі п’у а раз Іа заііе Дез атев. Оп поиз Ъоизсиіаіі, оп поив 
шагсііаіі Деззиз. —- Сігсиіег! сігсиіег! поиз сгіаіспі Іез &епз Де 1’осігоі. 

Дассріез те Діі іоиі Ъаз: «АИопз-поиз-еп. Бетаіп, .і’епѵеггаі еііег- 
сііег Іа іиаііе». Еі Ьгаз Деззиз, Ьгаз Деззоиз, Іё^егз сопипе поз езсаг- 
сеііез, поиз поиз тітез ей гоиіе роиг Іе С^иагііег Ьаііп. -Т’аі еззауё 
Ъіеп зоиѵепі, Дериіз, Де те гарреіег Гітргеззіоп ехасіе сріс тс йі 
Рагіз сеие пиіі-іа; таіз Іез сіюзез, сотте Іез Іюпппез, ргсппепі, Іа 
ргешіёге Тоіз цис поиз Іез ѵоуопз, ипе рЬузіопотіе Іоиіе рагіісиііёге, 
срі’епзиііе поиз по Ісиг ігоиѵопз ріиз. Ье Рагіз сіе топ аггіѵёе, іе п’аі 
Іашаіз ри тс Іе гесопзігиіге. С’езі сотте ипе ѵіііе Ьгшпеизе сріе 
І’аигаіз ігаѵегзёе іоиі епіапі, іі у а Дез аппёез, еі ой іе пе зегаіз ріиз 
геіоигпё Дериіз Іогз. Де те зоиѵіепз Д’ип ропі Де Ьоіз зиг ипе гіѵіёге 
Іоиіе поіге, риіз Д’ип &гапД <ціаі Дёзегі еі Д’ип іттепзе іагДіп аи Іоп" 
Де се (Ціаі. Коиз поиз аггёіаіпез ип тотепі Деѵапі се ІагДіп. А 1га- 
ѵегз Іез §гі11ез аиі 1с ЪогДаіепі, оп ѵоуаіі сопТизётепі Дез Ішііез, Дез 
реіоизез, сіез Йасіиез Д’еаи, Дез агЬгез Іиізапіз Де г?іѵге. — С’езі Іе 
ДагЛіп Дез Ріапіез, те Діі Дасцисз. II у а Іа ипе сіиапіііё сопзіДёгаЫе 
Д’оигз Ыапсз, Де Ііопз, сіе Ъоаз, сѴЬірророІатез... 

Еп еІГеІ, сеіа зепіаіі Іе Тапѵе, еі, раг тотепіз, ип сгі аі?и, ип 
гашіие ги&іззетепі, зогіаіі Де сеііе огаЪге. Моі, зсггё сопіге топ Тгёге, 
Іе ге&агДаіз Де Іоиз тез уеих а Ігаѵегз Іез дгШоз, еі гаёіапі Дапз ип 
тёте зепіітепі Де іеггеиг се Рагіз іпсоппи, ой і’аггіѵаіз Де пиіі, еі 


149 


се іагДіп тузіёгіеих, іі гае зешЫаіі цие іе ѵепаіз Де ДёЪащиег Дапз 
ипе &гапДе саѵегпе поіге, ріеіпе Де Ьёіез Тёгосез фіі аііаіепі зе гиег 
зиг тоі. Неигеизетепі сріе іе п’ёіаіз раз зеиі: і’аѵаіз Дасриез роиг 
те ДёТепДге .. . Аіі! Дасциез! Дасриез ! роищиоі пе і’аі-іе раз іоіуоигз 
ей? N 0118 тагсМтез спсоге Іоп^іетрз, Іоп^іетрз, раг Дез гиез поігез 
іпіегтіпаЫез; риіз, іоиі а соир, Дассріез з’аггёіа зиг ипе реіііе ріасе 
ой іі у аѵаіі ипе ё^іізе. — N 1:013 ѵоісі а Заіпі-Оегтаіп-Дез-Ргёз, те 
Діі-іі. Шіге сйатЬге езі Іа-Ьаиі.— Соттспі! Дасриез!. .. Дапз Іе 
сіосіісг?... — Бапз Іе сіосѣег тёте .. С’езі ігёз соттоДе роиг заѵоіг 
1’Ьеиге. Дас^ие8 еха^ёгаіі ип реи. II ІіаЪііаіі, Дапз Іа таівоп а соіё 
Де Гёдіізе, ипе реіііе тапзагДе аи сііщиіётс он аи зіхіёте ёіа^е, еі 
за Тепёіге оиѵгаіі зиг 1с сіосіісг Де 8аіпі-вегтаіп, іизіе а 1а Ьаиіеиг 
Ди сасігап. Еп епігапі, іе роиззаі ип сгі Де іоіе. «Ои Теи! чиеі Ьоп- 
Ііеиг!» Еі іоиі Де зиііе іе соигиз а Іа сЬетіпёе ргёзепіег тез ріесіз а 
Іа Натте, аи гізсріе сіе Топсіге Іез саоиісіюисз. Аіогз зеиіетепі, Дассріез 
з’арепріі Де І’ёігап&еіё сіе та сііаиззиге. Сеіа Іе ііі Ъеаисоир гіге. — 
Мои сііег, те Діі-іі, И у а ипе іоиіе Д’іюттез сёІёЬгез сріі зопі аггіѵёз 
а Рагіз еп заЪоіз, еі риі з’еп ѵапіепі. Тоі, іи роиггаз Діге сріе іи у 
сз аггіѵё еп саоиісіюисз: с’езі Ъіеп ріиз огі^іпаі. Еп аііепДапі, теіз 
сез рапіоиДез, еі епіатопз Іе раіё. Бізапі сеіа, Іе Ъоп Дас 4 иез гоиіаіі 
Деѵапі 1с Теи ипе реіііе іаЫе диі аііешіаіі Дапз ип соіп, іоиіе зегѵіе. 

(Ье Реііі Скозё). 


18. Ье рогіѳ-йгареаи. 

Ъе гё^ітепі ёіаіі еп Ьаіаіііе зиг ип іаіиз Ди сііетіи Де Тег, еі 
зегѵаіі сіе сіЫе а іоиіе Гагтёе ргиззіеппе таззёе еп Тасе, зоиз іе Ъоіз. 
Оп зе Тизіііаіі а сіиаіге-ѵіп^із тёігез. Іюз оТіісіегз сгіаіепі: «Соисііег- 
ѵоиз!...» таіз регзоппе пе ѵоиіаіі оЪёіг, еі Іе Йег гё^ігаепі гезіаіі 
ДеЪоиі, ^гоирё аиіоиг Де зоп Дгареаи. Бапз се §тапД Іюгігоп Де зоіеіі 
соисііапі, Де Ыёз еп ёріз, Де раіига^ез, сеііе та&зс Д’іюттез, іоигтепіёе, 
епѵеіоррёе Д’ипе Титёе сопТизе, аѵаіі 1’аіг Д’ип ігоиреаи зигргіз еп газе 
сатраопе Дапз Іе ргетіег іоигЪіІІоп сГип ога^е ТогтіДаЫе. 

С’езі срі’іі еп ріеиѵаіі Ди Тег зиг се іаіиз! Оп п’епіепДаіі ^ие Іе 
сгёрііетепі сіе Іа ТизіПаДе, Іе Ъгиіі зоигД Дез ^атеііез гоиіапі Дапз Іе 
Тоззё, еі Іез Ьаііез ^иі ѵіЬгаіепі 1оп§иетепі Д’ип Ьоиі а 1’аиіге Ди 

150 


сЪатр (1с Ъаіаіііе, сотте Іез согйсз іешіиез (Гип іизігптспі зіпізіге еі 
геіепііззапі. Бе іетрз еп іетрз 1е сігареаи диі зе сігеззаіі аи-сіеззиз 
(Іез іёіез, а^ііё аи ѵепі сіо Іа тіігаіііе, зотЪгаіі (Іапз Іа Гшпёс: аіоіз 
ітс ѵоіх в’ёісѵаіі &гаѵе еі йёге, Дотіпапі Іа ГизШайе, Іез гаіез, Іез 
.Іигопз (Іез Ысззёз: «Аи сігареаи, тез епГапіз, аи сігареаи!...» Аиззіібі 
ии оШсіег з’ёіапдаіі ѵа^ие сотте иие отЪге сіаиз се Ьгоиіііагсі гои^е, 
еі ГЪёгоЫие сизеі^пс, гесіеѵепие ѵіѵаиіе, ріапаіі епсоге аи-йеззиз сіе 
Іа Ъаіаіііе. Ѵіп&і-с1еих Гоіз еііе іотЪа!... Ѵіп^ічіеих Гоіз за Ііатре 
епсогѳ ііёсіе, ёсііаррёе й иие таіп тоигапіе, іиі заізіс, гесігеззёе; еі 
Іогзсіи’аи зоіеіі соисііё, се срй гезіаіі сіи гё^ітсиі — а реіпе иие роі- 
Й'иёе сѴІюттез - Ъаіііі Іепіетепі еп геігаііе, 1е сігареаи п’ёіаіі ріиз 
сіи’ипе диепШе аих таіпз сіи зег^епі, Ногпиз, 1с ѵіп^і-ігоізіёше рогіе- 
іігареаи (1е Іа іоигпёе. Се зегдепі Ногпиз ёіаіі иие ѵіеіііе Ъёіе а ігоіз 
Ъгізциез, диі заѵаіі а реіпе зі&пег зоп пот, еі аѵаіі тіз ѵіп^і апз а 
^иег зез уаіопз (1е зоиз-оШсіег. Тоиіез Іез шізёгез сіе ГсиГапі ігоиѵё, 
Іоиі ГаЪгиііззетепі сіе Іа сазегпе зе ѵоуаіспі сіапз се Ггопі Ъаз еі 
Ъиіб, се (Іоз ѵойіё раг 1е зас, се Не аііиге іпсопзсіепіе сіе ігоиріег сіапз 
1е гап&. Аѵес сеіа іі ёіаіі ип реи Ъё&ие, іпаіз, роиг ёіге рогіе-сігареаи, 
он п’а раз Ъезоіп сі’ёіодиепсе. Бе зоіг тёте сіе Іа Ъаіаіііе, зоп соіопеі 
іиі сііі: «Ти аз 1е сігареаи, шоп Ъгаѵе; еіі Ыеп, &агс!с-1е.» Еі зиг за 
раиѵге сароіе (1е сатра&пе, сБДй іоиіе раззёе а Іа ріиіе еі аи Геи, Іа 
сапііпіёге зигШа іоиі сіе зиііе ип Іізёгё (Гог сіе зоиз-Иеиіепапі. Се Гиі 
1е зеиі огртеіі (1е сеііе ѵіе сі’іттііііё. Ни соир Іа Гаіііе сіи ѵіеих ігои¬ 
ріег зе гесігезза. Се раиѵге ёіге ЪаЪііиё й шагсііег соигЪё, Іез }еих а 
Гегге, еиі сіёзогтаіз иие Й&иге ііёге, 1е ге&агй іоіуоигз Іеѵё роиг ѵоіг 
Яоііег се ІатЪеаи сѴёіойе еі Іс таіпіепіг Ыеп сігоіі, Ыеп Ііаиі, аи-сіеззиз 
сіе Іа то г Г, сіе Іа ігаііізоп, сіе Іа сіёгоиіе. Ѵоцз п’аѵег іатаіз ѵи сГЪотте 
зі Іісигеих срГНогпиз Іез іоигз сіе Ъаіаіііе, ІогзсрГіІ іепаіі за Ііатре а 
сіе их таіпз, Ыеп айегтіс сіапз зоп ёіиі сіе сиіг. 11 пс рагіаіі раз, іі пе 
Ъощ?еаіі раз. Зёгіеих сотте ип ргёіге, оп аигаіі сііі <рГі1 іепаіі 
(іиеісіие сіюзе сіе засгё. Тоиіе за ѵіе, іоиіе за Гогсо ёіаіі (іапз сез сІоірДз 
сгізрёз аиіопг сіе се Ъеаи Ъаіііоп сіогё зиг Іесрісі зе гиаіепі Іез Ъаііез 
еі сіапз сез уеих рісіпв сіе сіёй диі ге&агсіаіепі Іез Ргиззіепз Ъіеп еп 
Гасе, сГип аіг сіе сііге: «Еззауег сіопс сіе ѵепіг те 1е ргепсіге!...» 

Регзоппе пе Геззауа, раз тёте Іа тогі. Аргёз Вогпу, аргёз Сга- 
ѵеіоііе, Іез Ъаіаіііез Іез ріиз теигігіёгез, 1е сігареаи з’еп аііаіі сіе раг- 


151 


Іоиі, ііасііё, ігоиё, ігапзрагепі сіе Ыеззигез; таіз с’ёГаіі іои^оигз 1с 
ѵіеіі Ногпиз диі 1е рогіаіі. 

Риіз зеріетЪге аггіѵа, 1’агтёе зоиз Меіх, 1е Ыосиз, сі ссГГе Іоп&ис 
Ъаііе сіапз Іа Ъоие ой Іез сапопз зе гоиіііаіепі, ой Іез ргетіёгез ігои- 
рез сіи топсіе, (Іётогаіізёез раг 1’іпасііоп, 1с таіщис сіе ѵіѵгсз, (1е 
поиѵеіісз, тоигаіепі сіе йёѵге еГ сГеппиі аи ріесі сіе Ісигз Гаізсеаих. 
Ш сйеГз пі зоісіаіз, регзоппе пе сгоуаіі ріиз; зеиі, Ногпиз аѵаіі епсоге 
сопйапсе. 8а Іосріе ігісоіоге Іиі іепаіі Ней сіе іоиі, еі іапі сці іі Іа 
зепіаіі Іа, іі Іиі зетЫаіі цис гіеп п’ёіаіі регйи. МаІЪсигеизетспі, 
сотте оп пе зе Ъаііаіі ріиз, 1е соіопеі ^агсіаіі 1е сігареаи сііея Іиі 
сіапз ип сіез ГаиЪоиг&з сіе Меіг; еі 1е Ъгаѵе Ногпиз ёіаіГ а реи ргёз 
сотте ипе тёге диі а зоп епГапі еп поиггісе. II у репзаіГ запз сеззе. 
Ліогз, сріаші Геппиі 1е Гепаіі Ггор Гогі, іі з’еп аііаіі а Моіг іоиі сі’ипе 
соигзе, еі гіеп дие (1е Гаѵоіг ѵи іоіуоигз а Іа тёте ріасс, Ъіеп ігап- 
циіііе сопіге 1е тиг, іі з’сп геѵепаіі рісіп сіе соига^е, сіе раііепсе, 
гаррогіапі, зоиз за іепіе ігетрёс, сіез гёѵез сіе Ъаіаіііе, сіе тагсііе еп 
аѵапі, аѵес Іез ігоіз сопіеигз іоиіез ^гашісз (Іёріоуёез Йоііапі Ій-Ъаз 
зиг Іез ігапсііёсз ргиззісппез. 

Ип огсіге сіи .іоиг сіи тагёсЪаІ Вагаіпе ііі сгоиіег сез іііизіопз. 
Нп таііп, Ногпиз, еп з’ёѵсіііапі, ѵіі іоиі 1е сатр еп гитсиг, Іез зоі- 
сіаіз раг ^гоирсз, ігёз-апітёз, з’ехсііапі, аѵес сіез сгіз сіе га^е, сіез 
роіп^з Іеѵёз іоиз сіи тёте соіё (1с 1а ѵіііе, сотте зі Іеиг соіёге (1ё- 
зі^паіі ип соираЫе. Оп сгіаіі: «Епѵеіопз-Іе! ... С^и’оп 1е Гизіііе!...» 
Еі Іез оШсіегз Іаіззаіепі (Иге ... Из тагсііаіепі а Гёсагі, Іа іёіе Ъаззе, 
сотте з’ііз аѵаіепі еп Ъопіе сісѵапі іеигз Ъоттез. С’ёіаіі Ъопіспх, 
еп еИеі. Оп ѵепаіі (1е Иге а сепі сііщиапіе гаіііе зоЫаіз, Ъіеп агтёз, 
епсоге ѵаіійез, Гогсігс Ди тагёсііаі сцП іез Ііѵгаіі й Геппеті запз 
сотЪаі. «Еі Іез (1га ре а их ?» сіетаисіа Ногпиз еп раііззапі.... Без (1га- 
реаих ёіаіепі Ііѵгёз аѵес 1с гезіе, аѵес Іез Гпзііз, се срй гезіаіі (Іез 
ёсрйра^ез, іоиі... «То... То... Топпегге (1е Біеи!... Ъё^ауа 1е раиѵге 
Іюішпе. Из п’аигопі іоиіоигз раз 1е тіеп...» Еі іі зе тіі а соигіг сіи 
соіё сіе Іа ѵіііе. Ьа аиззі іі у аѵаіі ипе §тапс1е апішаііоп. Оагсіез 
паііопаих, Ъоиг^еоіз, &агс1ез шоЪПез сгіаіепі, з’а^ііаіепі. Без йёриіа- 
ііопз раззаіепі, Ггётіззапіез, зе гспсіапі сЪег 1е тагёсЪаІ. Ногпиз, Іиі, 
пе ѵоуаіі гіеп, п’епіепсіаіі гіеп. II рагіаіі зеиі, іоиі ей гетопіапі Іа 
те сіи ЕаиЪоиг". 152 


«М’епіеѵег топ Лгареаи!... АПопз Лопе! Езі-се цис с’сзі роз- 
зіЫе? Езі-се ди’оп а 1е Лгоіі? (}и’і1 Лоппе аих Ргиззіепз се <рй езі 
а Іиі, зез саггоззез Логёз, еі за Ьеііе ѵаіззеііе ріаіе гаррогіёе сіе Мехісо! 
Маіз да, с’езі а гаоі... С’езі топ Іюппеиг. .Те ЛёіепЛз срГоп у іоисЬе.» 
Тоиз сез Ъоиіз сіе ріігазе ёіаіепі ЬасЬёз раг Іа сопгзе еі за рагоіе 
Ьё^ие ; шаіз аи іопЛ іі аѵаіі зон ісіёс, 1с ѵісих! ІІпе ісіёе Ъіеп пеііе, 
Ьіеп аітёіёе, ргепЛге 1е Лгареаи, Гетрогіег аи тіііеи Ли гё&ітепі, еі 
раззег зиг 1е ѵспіге Лез Ргиззіепз аѵес іоиз сеих аиі ѵоиЛгаіепі 1е 
зиіѵгс. С^иапЛ іі аггіѵа Ііі-Ъаз, оп пе 1е Іаізза раз тёте епігег. Ъе 
соіопсі, Тигіеих Іиі аиззі, пе ѵоиіаіі ѵоіг регзоппе... таіз Ногпиз пе 
ГепіспЛаіі раз аіпзі. 11 рігаіі, егіаіі, Ьоизсиіаіі 1е ріапіоп: «Мои Лга- 
реаи... ,]'е ѵеих топ Лгареаи...» А Іа йп ипе (епёіге з’оиѵгіі: «С’езі 
Юі, Нопшз? — Оиі, топ соіопсі, ]е...» 

— Тоиз Іез Лѵареаих зопі а ГАгзеиаІ..., Іи и’аз срГа у аііег, оп 
іе Лоппега ип геди... 

— Ш геди?... Ротчщоі і'аігс?... — С’езі 1’огЛгс сіи тагёсііаі...— 
Маіз, соіопсі...— «Е...-тоі Іа раіх!...» еі Іа Іепёіге зе геіегта. 

Ъе ѵіеіі Ногпиз сітпсеіаіі сотте ип Іютте іѵге. 

«Ип геди..., ип геди...,»’ гёрёіаіі-іі тасіііпаіотепі... Епйп іі зс 
гстіі а тагсііег, пе сотргепапі ріиз сріЧте сіюзе, с’езі цие 1е Лгареаи 
ёіаіі а 1’АгзепаІ еі (рГіІ іаііаіі 1е гаѵоіг а Той! ргіх. 

Ъсз рогіез Лс І’АгзепаІ ёіаіепі іоиіез ^гапЛез оиѵегіез роиг Іаіззсг 
раззег Іез Тоиг^опз ргиззіепз еріі аііепЛаіепі гап^ёз сіапз Іа соиг. Ног¬ 
пиз еп епігапі еиі, ип Тгіззоп. Тоиз Іез аиігез рогіе-Лгареаих ёіаіепі 
Іа, сішріапіе ои зоіхапіе оГйсіегз, паѵгёз, зііспсіепх; еі сез ѵоііигез 
зотЪгез зоиз Іа ріиіе, сез 1шт тез "гоирёз Леггіёге, Іа Іеіе пие: оп 
аигаіі Ліі ип епіеггстепі. Напз ип соіп, іоиз Іез Лгареаих сіе 1 агтёе 
сіе Вагаіпе з’епіаззаіепі, сопіопЛиз зиг 1е раѵё Ъоиеих. Кіеп п’ёіаіі 
ріиз ігізіе аие сез ІатЪеаих сіе зоіе ѵоуапіе, сез ЛёЪгіз Ле Тгап^ез 
(Гог еі Ле Ііатрез оиѵга§ёез, іоиі ееі аШгаіІ ^Іогіеих ,]*еЪё раг іегге, 
зоиіііё Ле ріиіе еі Ле Ъоие. Ип оШсіег Л’аЛтіпізігаііоп Іез ргепаіі ип 
а ип, еі, а 1’арроі Ле зои гёдііпспі, сііагріе рогіе-епзеі^пе з’аѵапдаіі 
роиг сЬегсІісг ип гсди. ІіаіЛез, ішраззіЫез, сіеих оШсіегз ргиззіепз зш- 
ѵсіИаіѳпі 1е скагдетепі. ЕІ ѵоиз ѵоиз еп аіііег аіпзі, Г) заіпіез Іодиез 
^Іогісизез, Лёріоуапі ѵоз сіёсііі гигез, Ъаіауапі 1е раѵё ігізіешеиі сотте 
сіез оізсаих аих аііез саззёез! Ѵоиз ѵоиз еп аіііег аѵес Іа Ііопіе Лез 


153 


Ъеііез сіюзез зоиШёез, еі сЬасипе Ле ѵоиз етрогіаіі ип реи Ле Іа 
Егапсе. Ъе зоіеіі Лез Іоп&иез тагсііез гезіаіі епіге ѵоз рііз раззёз. 
Напз Іез пиичріез Лез Ьаііез ѵоиз "аічііег 1е зоиѵепіг Лез тогіз іпсоппиз, 
іотЪёз аи ІіазагЛ зоиз ГёіепЛагЛ ѵізё... «Ногпиз, с’сзі а іоі... Оп і’ар- 
реііе... ѵа сііегсііег іоп геди...» II з‘а<?І8заіі Ъіеп Ле геди! Ъе Лгареаи 
ёіаіі Іа Леѵапі Іиі. С’ёіаіі Ъіеп 1с зіеп, 1е ріиз Ъсаи, 1е ріиз тиіііё Лс 
іоиз... Еі ей 1е гсѵоуапі іі сгоуаіі ёіге епсоге Іа-Ьаиі зиг 1е іаіиз. II 
спіепЛаіі сііапіег Іез Ъаііез, Іез ^атеііез Тгасаззёез еі Іа ѵоіх Ли соіо- 
псі: «Аи Лгареаи, тез епіапіз!...» Риіз зез ѵіп^і-Леих сашагаЛез раг 
іегге, еі Іиі ѵіп&і-ігоізіёше зе ргёсірііапі іі зоп іоиг роиг геіеѵег, 
зоиіепіг 1с раиѵге Лгареаи гріі сііапсеіаіі Таиіе Ле Ъгаз. Аіі! се іоиг-ііі 
іі аѵаіі ,]'игё Ле 1с ЛёТепЛге, Ле 1е &агЛсг, .іизсрГа Іа тогі, Еі таіп- 
іепапі... 

Бе репзег а ееіа, іоиі 1е зап" Ле зоп соеиг Іиі заиіа іі Іа іёіе. 
Іѵге, ёрегЛи, іі з’ёіапда зиг ГоШсіег ргиззіеп, Іиі аггасЪа зоп епзеі^пе 
Ъіеп-аітёе (рГП заізіі іі ріеіпез таіпз; риіз іі еззауа Ле Гёіеѵег епсоге. 
Ъіеп Ііаиі, Ъіеп Лгоіі еп егіапі: «Аи Лга...» таіз за ѵоіх з’аггёіа аи 
1'опЛ Ле за дог^с. II зепііі Іа Ііатре ігетЫег, "Ііззег епіге зез таіпз. 
Напз ееі аіг Іаз, ссі аіг Ле тогі аиі рёзе зі ІоигЛетсиі зиг Іез ѵіііез 
гепЛиез, Іез Лгареаих пе роиѵаіепі ріиз Йоііег, гіеп Ле йег пе роиѵаіі 
ріиз ѵіѵге... Еі 1е ѵіеіі Ногпиз іотЪа іоиЛгоуё. 

(Соніез (Іи ІипйІ). 


ЕКАКдОІЗ СОРРЁЕ. 

19 . Ье Ьоиіз (Г О г 


СОХТВ ЮБ КОЁЬ. 

Ъогзсріе Ъисіеп Ле Нет еиі ѵи зоп Легпіег Ъіііеі Ле сепі Тгапсз 
а^гіррё раг 1е гаіеаи Ли Ъаіщиіег, еі сіи’іі зе іиі Іеѵё Ле Іа іаЪІе Ле 
гоиіеііе ой іі ѵепаіі Ле регЛге Іез ЛёЪгіз Ле за реіііе іогіиие, гёипіз 
раг Іиі роиг ееііе зиргёте Ъаіаіііе, іі ёргоиѵа сотте ип ѵегіі^е еі сгиі 
(рГИ аііаіі іоіпЪег. Ъа іёіе ігоиЫёе, Іез іатЪез тоііез, іі аііа зе ^еіег 
зиг Іа Іаг^е Ъш^иеНе Ле сиіг диі Іаізаіі 1е іоиг Ле Іа заііе Ле іеи. 
РепЛапі (ріекріез тіпиіез, іі ге^агЛа ѵа^иетепі 1е ігіроі сІапЛсзііп 
Лапз 1е(ріе1 И аѵаіі ^асііё Іез ріиз Ъеііез аппёез Ле за іеипеззе, ге- 154 


соппиі Іев Іёісв гаѵадёез (Іев іоиеигз, сгйтепі ёсіаігёез раг Іев Ігоів 
«гапсів аЪаІ-рпіг, ёсоиІа 1с Іё&ег Ігоііетепі (1е Гог виг 1е Іарів, воп^еа 
срі’іі ёіаіі гиіпё, реічіи, вс гарреіа срѵіі аѵаіі скех Іиі, сіапв ип Іігоіг 
(1е соттосіе, Іев рівіоіеів (Гоічіоштпсе сіопі вон рёге, 1е &ёпёга1 йе Нет, 
аіогв вітріе сарііаіпе, в’ёіаіі ві Ъісп вегѵі а Гаііасріе сіе 2аа1ска; риів, 
кгівё сіс Іаіі^ие, іі з’ешіогтіі й’ип воттеіі ргоГопсЪ С^иапй іі вс гё- 
ѵеіііа, Іа Ьоисііе раіеиве, іі сопвіаіа, раі* ші ге&агсі ,]е!ё а Іа репсіиіе, 
(]и’і1 аѵаіі (Іогті шіе йеті-Ъеиге а реіпе, еі іі ёргоиѵа ип ітрёгіеих 
Ъевоіп (1е геврігег Гаіг Ле Іа пиіі. Ъев аі^шПев тащиаіепі виг 1с 
сасігап тіпиіі іпоіпв 1е еріагі. Тоиі си ве Іеѵапі еі еп в’ёіігапі Іев 
Ьгав, Ъисіеп ве воиѵіпі аіогв ци’оп ёіаіі а Іа ѵеіііс сіе Коёі, еі, раг 
ип ,]еи ігопіеріе сіе Іа тётоіге, іі ве геѵіі вошіаіп Іоиі реііі епіапі еі 
теііапі, аѵапі (1е ве соисііег, >ев воиііегв сіапв Іа сііегаіпёе. Еп се 
тошен!, 1е ѵісих Вгопвкі — ип ріііег сіи Ігіроі, 1е Роіопаів сіаввіеріе, 
рогіапі 1е саЪап гарё, Іоиі огне сіе воиіаскез еі сі’оііѵев — в’арргосііа 
сіе Ъисіеп еі тагтоііа еріекріез тоів сіапв ва ваіе ЪагЪіске ^гівс. 

«Ргёіег-тоі сіопс ипе ріёсе сіе сіпц Ігапсв, топвіеиг. \оі1а сіеих зоигз 
сріе .іе п’аі рав Ъои&ё сіи сегсіе, еі сіериів сіеих іоигв 1е «сііх-вері» 
п’езі рав вог!і... Мосріег-ѵоив 1 сіе тоі, ві ѵоив ѵоиіег; таів іе сіоппегаів 
топ роіп^ а соирег сріе Іоиі а 1’кеиге, аи соир сіе тіпиіі, 1е питёго 
вогіі га.» Ъисіеп сіе Нет Ііаивва Іев ёраиіев; іі п’аѵаіі тёте ріив сіапв 
ва роске сіе ерюі асдиіііег се! ітрбі сріе Іев ІіаЫІиёв сіе Гепсігоі! арре- 
Іаіеп! «Іев сеп! воив сіи Роіопаів». II равва сіапв Гапііскагаѣге, ті! воп 
сЬареаи е! ва реіівве, е! сіевсепсіі! 1’евсаііег аѵес Га^ііііё сісв &епв аиі 
опі Іа ііёѵге. Бсриів еріаіге кеигев сріе Ъисіеп ёіаіі епіёгтё сіапв 1е 
Ігіроі, 1а псі"е ёіаіі іотЪёе аЪопіІатшепі, е! 1а гие — ипе гие сіи 
сепіге сіе Рагів, аввег ёігоііе е! Ъаііс сіе каиіев таівопв — ёіаіі Іоиіе 
Ыапске. Бапв 1е сіеі риг&ё, сГип Ыеи поіг, сіе Ггоісіев ёіоііев всіпііііаіепі. 
Ъе іоиеиг сіёсаѵё ігіввоппа воив вев Гоиггигев е! ве ші! а тагсііег, гои- 
Іап! Іоіуоигз сіапв воп евргі! сіев репвёев сіе сіёвевроіг е! вопдеапі ріив 
сріе іатаів а Іа Ъоііе сіе ])ів1о1е1в еріі 1’аііепсіаіі сіапв 1е Іігоіг сіе ва 
соттосіе; таів, аргёз аѵоіг Іаіі аиеіеріев рав, іі в’аггёіа Ъгивсріеіпепі 
сіеѵап! ип паѵгап! вресіасіе. 8иг ип Ъапс сіе ріегге ріасё, веіоп І’иза&е 
сГаиігеіоів, ргёв сіе 1а рогіе топигаепіаіе сГип коіеі, ипе реіііс ЙИе 
сіе віх ои вер! апв, а реіпе ѵёіие сГипс гоЪе поіге еп Іосріев, ёіаіі авзізе 
сіапв Іа пеі&е. ЕИе в’ёіаіі ешіогтіе Ій, та1§гё 1е Ггоісі сгиеі, сіапв ипе 


155 


аііііисіе ейгауапіе сіе іаіі&ис еі сІ’ассаЪІетепІ, еі ва раиѵге реіііс Іёіе 
еі воп ёраиіе ші&поппе ёіаіепі сотте ёсгоиіёев сіапв ип ап&іе сіе Іа 
тигаШе еі героваіепі виг Іа ріегге &1асёе. Ъпе сіев ваѵаіев сіопі 1 еп- 
іапі ёіаіі скаиввёе в’ёіаіі сіёіаскёе сіе воп ріесі <ріі репсіаіі, еі &І8аі1 
Іи^иЪгетепІ сіеѵап! еііе. 

Ъ’ип ^евіе таскіпаі, Ъисіеп сіе Ист рогіа Іа таіп й воп §ршввеі, 
таів іі ве воиѵіпі ри’ип іпзіапі аирагаѵапі іі п’у аѵаіі тёте рав Ігоиѵё 
ипе ріёсе сіе ѵіп^І воив оиЫіёс, еі ері’іі п’аѵаіі рав ри сіоппег сіе рот - 
Ъоіге аи ^аг§оп сіи сегсіе. Серепсіапі, роиввё раг ип іпвііпсіі! вепіітспі 
сіе ріііё, іі в’арргосііа сіе Іа реіііе Ііііе, еі іі аііаіі реиі-ёіге 1 етроіісі 
сіапв вев Ьгав еі Іиі сіоппег авііе роиг Іа пиіі, Іогвсріѳ, сіапв Іа заѵаіо 
ІотЪёе виг Іа пеі^е, іі ѵіі сріеіаис скове сіе ЪгіПапІ. II ве репска. 
С’ёіаіі ип Іоиів сГог! ТІпе рсгвоппе скагіІаЫе, ипе іетте вапв сіоиіе, 
аѵаіі раввё раг Іа, аѵаіі ѵи, сіапв ееііе пиіі сіе N 061 , ееііе скаиввиге 
сіеѵап! ееііе спіапі епсіогтіе, еі, ве гарреіапі Іа Іоискапіе Іё^епсіе, 
еііе аѵаіі іаіввё Іоткег, сі’ипе таіп сіізсгёіе, ипе та^пійрне аитбпе, 
роиг срие Іа реіііс акапсіоппёе сгйі епсоге аих сасіеаих Іаіів раг 1 Еп- 
іапі .Тёвив еі,сопвегѵаі, гааідгё воп шаікеиг, аиекріе сопііапсе еі еріеі- 
еріе евроіг сіапв Іа Ьопіё сіе Іа Ргоѵісіепсе. Ип Іоиів! с ёіаіепі ріивіеигв 
^оигв сіе геров еі сіе гіекевве роиг Іа іпепсііапіе; еі Ъисіеп ёіаіі виг 1с 
роіпі сіе Гёѵеіііег роиг Іиі сііге ееіа, пнапсі іі епіепсііі ргёз сіе воп 
огеіііе, сотте сіапв ипе ііаііисіпаііоп, ипе ѵоіх — Іа ѵоіх сіи Роіопаів 
аѵес воп ассепі Ігаіпапі еі &гав—чиі тигтигаіі Іоиі Ьав сев тоів: 
«Ѵоііа сіеих ^оигв аие ^е п’аі рав Ъои^ё сіи сегсіе, еі сіериів сіеих іоигв 
1е «сііх-вері» п’еві рав вогіі... ^е сіоппегаів топ роіп^ а соирег цие 
Іоиі а Гкеиге, а соир сіе тіпиіі, 1е питёго вогііга.» Аіогв се Іеипе 
котте сіе ѵіпёі-ігоів апв, аиі сіевсепсіаіі сі’ипе гасе сГкоппёІсв ^епв, 
еріі рогіа іі ип вирегЪе пот тііііаіге, еі ^иі п’аѵаіі іатаів Іаіііі й 1 коп- 
пеиг, соперіі ипе ёроиѵапІаЫе репвёе; іі Іиі ргів сГип йёвіг іо и, кувіё- 
гщие, топвігиеих. Б’ип гс^аічі іі в’аввига ері’іі ёіаіі Ъіеп веиі сіапв 1а 
гие сіёзегіе, еі, рііапі 1с §епои, аѵапдапі аѵес ргёсаиііоп ва таіп Ігё- 
тіввапіе, іі ѵоіа 1е Іоиів сі’ог сіапв Іа ваѵаіе ІотЪёе! Риів, соигапі сіе 
Іоиіев вев Іогсев, іі геѵіпі а Іа таівоп сіс ]еи, ^гітра Гевсаііег еп 
еріеіеріев епіатЪёез, ропвва й’ип соир сіе роіп^ 1а рогіе гетЪоиггёс сіе 
Іа ваііе таисіііе, у рёпёіга аи тотепі ргёсів ой Іа репсіиіе воппаіі 1е 
ргетіег соир сіс тіпиіі, роза Іа ріёсе сі’ог виг 1е Іарів ѵегі еі егіа: 156 


«Еп ріеіи зиг 1е «(Ііх-зері!» Ьс «(1іх-8ері» &а§ріа. В’ші геѵегз (Іе шаіп, 
КоЪегі роизза 1с8 ігепіе-зіх Іоиіз зиг Іа гои&е. Ьа гои&е ^а^па. II 
Іаізза ІС8 зоіхапіе-йоиге Іоиіз 8ііг Іа таете соиіеиг. Ьа гои^е зогііі (1с 
поиѴеаи. IIііі еисоге 1е рагоіі йеих іоіз, ігоіз іоіз, іоиіоигз аѵес 1с 
таете Ъопііеиг. 11 аѵаіі таіпіепаиі (Ісѵапі Іиі ип іаз (Гог еі (1с Ъіііеіз 
еі іі 8с тіі а роисігег 1с іаріз, ігёпёіщиетепі. Ьа «іоигаіпе», Іа «со- 
Іоіте», 1е «пигаёго», іоиіез Іез сотЪіпаізопз Іиі гёиззіззаіепі. С’ёіаіі 
шіе сііапсе іпоиіе, зигпаіигеііе. Опі ейі <3і1 ^пс Іа реіііс ЬШе сі’іѵоіге, 
запііііапі Лапз Іез сазез (1е Іа гоиіеііе, ёіаіі та^пёіізёе, іазсіпёе раг 
1е ге^аічі (1е се^оиеиг, сі Іиі оЪёіззаіі. 11 аѵаіі гаіігарё, еп ипс (Іігаіпе 
(1с соирз, Іез риеіриез тізёгаЫез Ъіііеіз (1с гаіііе ігапсз, за сіегпіёге гез- 
зоигсе, ди ’П аѵаіі реічіиз аи соттспсетепі (1е Іа зоігёс. А ргёзепі, 
ропіапі (Іез (Іеих он ігоіз сепіз Іоиіз ё Іа іоіз, еі зегѵі раг за ѵеіпе 
іапіазіірис, іі аііаіі Ъіепіоѣ ге^а^пег, еі аи (Ісіё, 1с сарііаі Ііёгейііаіге 
^и’іі аѵаіі і^азріііё еп зі реи (Гаітёсз, гесопзіііиег за іогіипе. 1)апз 
зоп етргеззетепі а зе теііге аи ^еи, іі п’аѵаіі раз риіііё за Іоигйе 
реііззе; (Іё^а іі си аѵаіі ^опііё Іез &гап<1ез росііез (1с Ііаззез (1е Ъапк- 
поіез еі (1с гоиіеаих (1е ріёсез (І’ог еі, пе засііапі ріиз ой епіаззег зоп 
даіп, іі Ъоиггаіі таіпіепаиі <1е шоппаіе еі (1е раріег Іез росііез іпіё- 
гіеигез еі ехіёгіеигез (1с за гесііп&оіе, Іез ^оиззеіз (1с зоп &і1еі сі (Іе 
зоп рапіаіоп, зоп рогіе-сі&агез, зоп тоисЬоіг, іопі се риі роиѵаіі зегѵіг 
(Іе гёсіріепі. Еі іі .]оиаіі іоиіоигз, еі іі да^паіі іоиіоигз, сотте ип 
іигіеих! соттс ип Іютатс іѵге! еі іі і еіаіі зез роі&пёсз (Іе Іоиіз зигіе 
іаЫеаи, аи Ьазагй, іі Іа ѵапѵоіе, аѵес ип &езіе (1с сегііішіе еі (1с 
сіёсіаіп! Зеиіетепі, іі аѵаіі сотте ип іег гои&е (Іапз Іе соепг, еі іі пе 
репзаіі ри’а Іа ]ісіііе тешііапіе епйогтіе (Іапз Іа пеі#е, іі Гепіапі ри’іі 
аѵаіі ѵоіёе. «ЕПс езі епсоге а Іа тёте ріасе! Ссгіаіпетспі, сііе (Іоіі 
у ёігѳ епсоге!... Тоиі а Піеиге... оиі, риаші ипс Іісиго зоппега... ,іе те 
Іе ріге!... ,іе зогіігаі (Гісі, .і’ігаі Іа ргепйге, іоиі еіиіогтіе, (Іапз тез 
Ъгаз, ,іе Гетрогіегаі сііег тоі, ^с Іа соисііегаі зиг топ Ііі... Еі ,)с 
Гёіёѵсгаі, ^е Іа (Іоіегаі, іе Гаітегаі сотте та Шіе, еі ^’аигаі зоіп 
(1’сііе іоиіоигз, іоиіоигз!» Маіз Іа репйиіе зоппа ипе Іісигс, сі Іе риагі, 
еі Іа йетіе, еі Іез ігоіз риагіз... сі Ьисісп ёіаіі іоиіоигз аззіз а Іа іаЫе 
іпГегпаІе. Епйп, ипе гаіпиіе аѵапі йеих Ііепгез, 1с сіісі (1с рагііе зе 
1еѵ г а Ъгизриетепі сі (Ііі а ѵоіх Ііаиіе: «Ьа Ъашцю а заиіё, теззіеигз... 
А 8302 роиг аиіотчГІіиі!» В’ии Ьоші, Ьисісп Іиі (ІеЪоиі. Ёсагіапі 


157 


аѵес Ъгиіаіііё Іез іоисигз (ріі 1’епіоигаіспі еі 1с ге^агйаіепі аѵес ипс 
епѵіеизе айтігаііоп, іі рагііі ѵіѵетепі, (1ё§;гіп&о1а Іез ёіа^ез сі соигиі 
Іизри’аи Ьапс (Іе ріеггс. Ве іоіп, а Іа Іиеигііип Ъсс (Іс ^ая, іі арекріі 
Іа реіііе Шіе. «Віеи зоіі Іоиё! з’ёегіа-і-іі. ЕНе езі епсоге Ііі.» П 
з’арргосііа (Гсііе, Іиі заізіі Іа таіп: «Оіі! (рГеІІе а Ігоііі! Раиѵгс реіііе!» 
11 Іа ргіі зоиз Іез Ъгаз, Іа зоиіеѵа роиг Гстрогіег. Ьа іёіе (Іе Гепіапі 
геіотЪа еп аггіёге, запз (рГсІІс з’ёѵеШаі: «Сотте он (Іогі, а ееі 
<і"с-1а!» И Іа зегга сопіге за роіігіпс роиг Іа гёсЪаиЙег, еі, ргіз 
(Типе ѵа&ие іприіёіікіе, іі ѵоиіиі, айи (1с Іа іігег (Іс се Іоиічі зоттсіі, 
Іа Ъаізег зиг Іез усих, соттс іі іаізаіі па^иёге а за таіігеззе Іа ріиз 
сііёгіе. Маіз аіогз іі в’арегдиі аѵес іеггеиг еріе Іез раиріёгез (Іе Геп¬ 
іапі ёіаіепі епіг’оиѵегіез сі Іаіззаіепі ѵоіг а (Іеті (Іез ргипсПсз ѵі- 
ігеизез, ёіеіиіез, іттоЪіІез. Ье сегѵеаи ігаѵегзё (Гии ЪоггіЫс зоир^оп, 
Ьисіеп іпіі за ЪоисЪе іоиі ргёз (Іе Іа Іюисію (Іс Іа реіііе Шіе; аисии 
зоиШе п’еп зогііі. Рсшіапі (рі’аѵес Іе Іоиіз (І’ог (рГі! аѵаіі ѵоіё а ссііс 
тешііапіе Ьисісп "а^паіі аи ^еи ипе іогіипе, Гепіапі запз азііе ёіаіі 
тогіе, тогіе (Іе Ггоісі! Еігеіпі ё Іа §;ог#е раг Іа ріиз еіТгоуаЫе (Іез 
ап^оіззез, Ьисіеп ѵоиіиі роиззег ип сгі... сі, (Іапз ГеЙогі ріі іі ііі, іі 
зе гёѵеіііа (Іс зоп еаисЪетаг зиг Іа Ьаприсііс (Іи ссгсіе, оіі іі з ёіаіі 
сшіогті ип реи аѵапі тіпиіі еі оіі Іе ^аг^оп (Іи ігіроі, з’еп аііапі Іе 
(Іегпіег ѵегз сіпр Ііеигез (Іи таііп, Гаѵаіі Іаіззё ігатрііііе, раг Ъопіё 
(Гёте роиг Іс (Іёсаѵё. Ыпе Ъгитеизе аигоге (Іс (ІёсетЪгс іаізаіі раііг 
Іез ѵіігез (Іез сгоізёсз. Ьисіеп зогііі, тіі за шопігс еп §;а^с, ргіі ип 
Ъаіп, (1ё]сипа, еі аііа аи Ъигеаи (Іи гесгиіетепі зі^пег ип еп^етепі 
ѵоіопіаіге аи 1-сг гё^ішепі (Іе сЪаззеигз (І’Аігірис. Аіуошчі Іші, Ьисіеп 
(Іе Нет езі Іісиіспапі; іі п’а (ріе за зокіе роиг ѵіѵге, таіз іі з’еп ііге, 
ёіапі ип оійсісг ігёз гаи^е еі пе іоисЪапі ]атаіз ипс сагіе. 11 рагаіі 
тёте ри’іі ігоиѵс епсоге тоуеп (Іс і'аіге (Іез ёсопотіез; саг 1’аиігѳ 
Зоиг, а АІ^сг, ип (Іс зез сатагаііез (ріі Іе зиіѵаіі а риеіриез раз (Іе 
(Іізіапсе (Іапз ипс гис топіиеизе (Іе Іа КазЪа, Іс ѵіі і'аіге Гайтоне а 
ипе ]>еіііс Езра§;по1с епііогтіе зоиз ипе рогіе, еі еиі Гішіізсгёііоп (Іе 
ге§аг(1ег се рис Ьисіеп аѵаіі сіоппё ё Іа раиѵгеззе. Іл сигіеих іиі ігёз 
зигргіз (Іе Іа ^ёпёічізііё (Іи рииѵге Пеніепапі. Ьисісп (Іс Мет аѵаіі 
тіз ип Іоиіз (Гог (Іапз Іа таіп (Іе Іа реіііе Шіе. 158 


ЛОТКЕ ТІІЕІІШЕТ. 

20. Ь'ЕпЪѳггетепі. 

ТапЛіз цие Без^гап^ез зе Нѵгаіі а сс гёігозресііі ехагаеп сіе 
сопзсіепсе, Іс Ъаіеаи Іоп^еаіі ші Ъаиі рготопіоіге Ъоізё сіиі зетЫаіі, 
аіпзі срі’ип тиг а, ріс, іегтег Ъгизсрібтепі 1с Іас. Ей Іасс, зш шіе 
ргезсрі’ііе Ъогсіёе сіе рсирііегз еі сіе таггоппіегз, 1е сЪаіеаи сіе Биіп$і, 
аѵес зсз іоигсііез роіпіивз еі за іа^аЛе Ъіапсііе, з аѵаш^ліі сіапз Іа \сі 
ііиге, сотте роиг асііеѵег сіе Ъаггеі* 1’спігёе (Іи реііі Іас. Ьа тасЫпс 
зШІа, еі се йёсЪігетепі а%и іпіепотріі Іа тёсіііаііоп (1е РЬШррс. Ли 
тёте тотопі, іі епіепЛіі 1е "иріе-ріюіо^гарііе Ъагап§рюі Іа Гатіііе 
ап^Іаізе й Іасріеііс іі ёіаіі аііасііё: «Ѵоісі Таііоіісз, 1 ші <1оз ріиз 
Ъеаих зііез сіи Іас еі 1’епсігоіі ргёГёгё сіез іоигізіез...» Ьс Ъаіеаи Лои- 
Ыаіі Іа роіпіе сіи рготопіоіге еі сіёсгіѵаіі шіе соигЪе Іеиіе сіаиз ипе 
аизе ЪогЛёс сіе ѵі^исз, аи і’оисі сіе ІасріеІІе іез аисіеиз Ъаіітепіз <1 ипе 
аЪЪауе сіе ЪёпёЛісііпз, ігапзіогтёе ей Ъоіеі, Лгеззепі Іеигз іоііз Ъгипз 
аи-сіеззиз сіе Гёраіззе ѵегсіиге (Гіт таззіі сіе таггоппіегз. Епіге Іез 
ѵі&поЫез еі Іез агѣгез Лез. ѵег^сгз, Гипіаие гие сіи ѵіііа&е аррагаіз- 
заіі, сЪаийапі аи зоіеіі зез аиѵепіз , Ъозрііаііегз, зез еаіегіев сіе ѵіеих 
Ъоіз іизё еі зез іоііигез тоиззиез. — Аи Лсіа сіи ѵіііа^е еі сіез ѵі^пез, 
сіез репіез Ъоізёез еі гаѵіиёез топіаіепі еп тигаШе ѵегсіоуапіе .різ- 
срі’аих госііез еп епсогЪеІІетепі, ой І’ё^Изе (1е Ваіпі-Ьегтаіп езі зиз- 
решіие сотте ип пісі сіе тоисііез а ипе іаіаізе; риіз сіез іоіёіз іёзі- 
пеизез зиссёЛаіепі аих сиііигез, (Іез раіига^ез Логёз сіе Іитіёге зе 
(Іёсоираіепі Лапз 1е ѵеіоигз зотЪге сіез заріпз еі зе сопііпиаіепі ргез- 
(ріе а ріс, .ршрі’аих аззізез госііеизез ой Іез Ъазііопз сіе Іа Тоигпеііе 
сопіетріаіепі 1е іопЛ Ли іас Ыеиіззапі еі зон сігсіие сіе топіа^пез 
Ъагтопіеизетепі ^гоирёез. РЫИрре Без^гапдез аѵаіі заізі за ѵаіізе 
еі з’ёіаіі ^оіпі аих разза&егз (ріі зе ргёрагаіепі а йиііісг 1е Ъаіеаи. 
Еп ехатіпапі аііепііѵетепі сез потЪгеих ѵоуадеигз (ріі зе гепЛаіепі 
зі таііп а Таііоігез, іі йіі зоисіаіп ігаррё сіе Іеиг аііііисіе сотраззёе 
еі сіе Гипііогтііё Ли созіите (ріі Іез епЛітапсЪаіі ;1ез Іюттсз ёіаіепі 
роиг Іа ріирагі ѵёіиз сіе геЛіп^оіез поігез еі Іез іеттез рогіаіепі Лез 
іоііеііез Ле соиіеиг зотЪге. Еп тёте іетрз іі епіепЛіі 1е ііпіетепі 
топоіопе Л’ипе сіосііе Л’ё^Іізе, еі ип іипёЪге ргеззепіітепі 1е рііі. 
8оп соеиг з’ёіаіі апхіеизетепі зеггё, еі, а реіпе ЛёЪаг<риё, іі з’іпіогта, 


159 


ргёз Ле ГЬотте Ли ропіоп, Ли сЪетіп сріі сопЛиізаіі аи Ѵіѵісг. «Уоиз 
п’аѵег срі’а зиіѵге сез теззіеигз еі сез Латез, гёропЛіі 1е ропіоппіегі 
ііз зе гепЛепі іоиз аи Ѵіѵісг роиг Іа зёриііиге. — Ьа зёриііиге!.... Езі-се 
^ие М. Магсеііп Біозая?...— Оиі, топзіеиг, И езі тогі аѵапі-Ъіег, еі 
он 1’епіегге се таііп.» Без &спз сІёЪаі^иёз Ли Ъаіеаи аѵаіепі ргіз ип 
сЪетіп шопіапі а ігаѵегз Іез ѵі^пез. РЪіІірре рёпёіга Леггіёге еих 
Лапз Гип^ие еі іогіиеизе гие Ле Таііоігез, а ІасріеПе Лез Ък’аЛез рег- 
сёез Ле гагсз іепёігез, еі ассіЛепіёез Л’аи&іез заіііапіз ои гепігапіз, 
Лоппепі ип азресі Ле разза^е іогііііё. 11 аггіѵа аіпзі а 1’ехігёшііё Ли 
ѵіііа&е, еп іаее Л’ипе ЪаЪііаііоп ип реи ізоіёе, Лопі Іа рогіе сосііёге 
Іаг&е оиѵсгіе Іаіззаіі ѵоіг Ііѣгётепі Іа Лізрозіііоп іпіёгіеиге. — 8ііиёе 
епіге соиг еі ^агсііп, сеііе таізоп ёіаіі Ъаііе Лапз 1е "ойі Лез соп- 
іогіаЫез Летеигсз заѵоуагсіез Ли соттепсетепі Ли зіёсіе. Еіеѵёе аи- 
Лсззиз Л’ип зоиз-зоі, соиѵегіе Ле іоііз еп аиѵепі, е1!е ёіаіі ііширіёе Ле 
Лсих раѵіііопз аих іоііигез аі&иёз, еще геііаіепі Лез Іодуіе а Гііаііеппе. 
Ь’ипе сіе сез ^аіегіез, зиг Іезсріеііез ргепаіепі іоиг Іез рогіез еі Іез 
іёпёігез Ле Гаррагіетепі, ёіаіі еп^иігІапЛёе Ле &1усіпез еі Ле сЪёѵге- 
іеиіііез, еі ге&агЛаіі Іез ііапез Ле Іа топіа^пе;— Гаиіге, огіепіёе аи 
гаіЛі, іаізаіі іасе аи Іас еі аи сЪаіеаи сіе Биіп"і. Ъаіі зиг Іа гіѵе оррозёе. 
Тоиі аиіоиг Ли согрз Ле Іо^із, Лез рагіеггез еп ііеигз, опіЪга&ёз Ле 
Ііаиіз ріаіапез, Лез ѵег^егз ріапіёз Ле поуегз еі Лез ѵі§пез Ъгиіззапіез 
Ле заиіегеііез. ЛезсепЛаіепі тоИетепі ^изди’ап ЪогЛ сіе 1’еаи. Би зеиіі 
Ли рогсЪс Ъёапі, гіеп ері’еп етЪгаззапі ееі епзетЪІе Л’ип гаріЛе соир 
Л’оеіі, он Леѵіпаіі сріеііс іёіе Ли ге§агЛ ипе ЪаЪііаііоп аиззі Ъеигеизе- 
тепі зііиёе Лѳѵаіі ойгіг а зез Ъбіез а іоиіе Ъеиге Ли іоиг. Маіз, а 
се тотепі, 1е сопігазіе Ле Іа ^оіе Ли ЛеЪогз аѵес 1е ІипёЪге аррагеіі 
Ле Гіпіёгіеиг аѵаіі (ріеЦие сЪозе сіе сгиеііетепі роі^папі. — А "аисЪе, 
зоиз іез пиіпсоисез Лез ріаіапез, іез епіапіз Ли Ъоиг^ зіаііоппаіепі зиг 
Леих ЛНез: Іез ^аг^опз сопЛиііз раг 1е таііге Л’ёсоіе; Іез Шіез раг 
Лез зсеигз еп согпеііе поіге. Беѵапі Іа ГасаЛе Л’спігёе, Іез ротріегз, 
еп Ъіоизе еі еп кёрі, ёѵоіиаіепі ^гаѵетепі зоиз Гоеіі сіе Іеиг сарііаіпе, 
іапЛіз грі’епіге Іез іеиіНа&ез Іиізапіз Лез ^гепаЛіегз еі Лез сіігоппіегз, 
оп Лізііп&иаіі Іез ѵоііез Ле тоиззеііпе еі Іез са^оиіез ЪІапсЪез й согсіе- 
Ііёге, Лопі Іез іеттез Ле Іа сопі'гёгіе Лез рёпііепіез з’епѵеіоррепі раг- 
Леззиз Іеиг гоЪс Ле ЛеиіІ. Оиісіё раг ип реііі Ъотте еріі гетрііззаіі 
Іез іопсііопз Ле ріеигеиг еі ^ие Лгараіі іизди’аих ріеЛз ип тапіеаи Л’езсоі 

160 


поіг, РЫІірре, Іа роіігіпе еі Іа §ог&е зеггёез, &гаѵіі 1е шаззіі езсаііег 
(1с шагЬгѳ сіи рауз ери ассёйаіі аи ргетіег ёіаде, еі зе Іаізза сопсіиіге 
^изаи’а Іа сІіатЪге тогіиаіге. — Ье сегсиеіі у герозаіі виг сіез ігеіеаих, 
епіге оиаіге сіег&ез аііитёз еі ргёз (Тип ѵазе ріеіп сі’еаи Ъёпііе. 1)сз- 
агап^ез зесоиа 1’азрегвоіг зиг 1е роёіе сіе ѵеіоигз сіиі гесоиѵгаіі Іа 
(Іёроиіііе сіе Магсеііп Віозаг. Ш зап§:1оі зс поиаіі сіаиз зоп &озіег, а 
Іа репзёе аи’іі ёіаіі аггіѵё ігор іапі роиг веггег Іа Іоуаіе тат сіе зоп 
аті. II геѵоуаіі сп іта^іпаііоп Віозаг сіезсепсіапі сіез Ъоіз сіе СЛіаѵіІІе, 
ипе сііапзоп топіа^пакіе аих Іёѵгез, 11 зе гетётогаіі зои аішаЫе йеиге 
гозёе, зез усих ііпз еі гіеигз, еі за реіііе тоизіасЪе сііаіаіпе. II зоп- 
"еаіі іріе ееііе ріе, се зоигіге, ееііе ехиѣёгапіе ѵііаіііё, іоиі ееіа ёіаіі 
епіегтё таіпіепапі сіапз ееііе Ъоііе сіе сііёпе, еі еріе Іатаіз ріиз ееііе 
ѵіѵапіе регвоппаіііё не герагаіігаіі а 1а Іитіёге сіи іоиг. И Іиі зет- 
Ъіаіі еріе іоиі се <ріі Іиі гезіаіі сГасііѵііё, сіе ѵегсісиг еі сіе зёѵе сііз- 
рагаіззаіі аѵес Іа бёроиШе сіе се сотра&поп сіез ,}оигз Ііеигеих, еі срГеп 
езсогіапі 1е согрз іизсрГаи сітеііёге, іі тёиегаіі аиззі 1е сіеші сіе за 
Іеипеззе... «Мопзіеиг ѵеиі-іі теііге ип сгёрс?» сіегаапсіа 1е ріеигеиг, 
диі гетагеріа 1’ётоііоп сіе РЫІірре еі йеѵіпа ип аті сіи йёйті. П 1с 
сопсіиівіі ѵегз ипе ріёсе сопіі&иё а Іа сІіатЪге тогіиаіге, ой ипе зеі- 
ѵапіе огпаіі сіе Іопдз сгёрез Іез сііареаих еріе іез іпѵііёз 1ш ргезеп- 
іаіепі іі Іоиг сіе гоіе. Се сёгётопіаі ассотріі, РЫІірре зе діізза сіапз 
1е заіоп ріеіп сіе топсіе, сіопі Іез ѵоіеіз ёіаіепі сіоз еі ой Гогрйеіте 
гесеѵаіі іез егаЪгаззайез ои Іез сопсіоіёапсез йе сііасріе поиѵеі агпѵапі. 
Вапз ип "гоире сіе іеттез еп сіеиіі еі зоиз Іез 1оп§з ѵоііез по'из еріі 
1’епѵеіорраіспі, И риі іі реіпе епігеѵоіг 1е деипе ѵіза^е аііеге еі Іез 
уеих егоз сіе Іагтез сіе Іа раиѵге епіапі зесоиёе раг сіез зап^іоіз таі 
ёігоийёз. II 1а заіиа, іапсііз еріе Іез гееагйз сигіеих сіез аззізіапіз Іе 
сіёѵіза^еаіепі; риіз, Ъопіеих сіе зоп ѵезіоп аи пііііеи СС8 ѵеі0 ‘ 
тепіз сіе сіеиіі, іі зе геііга ііізегёіешепі еі аііа в’арриуег а Іа Ьаіи- 
зігасіе сіе 1а ^аіегіе ехіёгіеиге. Ьа сіосііе сіе Гё^Нзе ііпіаіі іоидоигз, ей 
Іе сіег&ё, сгисійх еп іёіе, епігаіі сіапз Іа соіи заЫёс. «Меззісш.., сііі 
а ѵоіх Ъаиіе Іе ріеигеиг, 1с тогі сіиіііе за таізопЬ Ьез іеіез зе сіё- 
соиѵгігепі, репйапі ди’аи Іопе сіез сіе-гёз Йеигіз сіе сІіёѵгеГеиіИе Іе 
сегсиеіі сіевсспйаіі, рогіё раг еріаіге топіа^пагсіз, сп ѵезіе еі еп с а- 
реаи гопсі, ауапі еп Ъапсіоиііёге ипе Іоп^ие вегѵіеШ Ыапсііе йопі е 
поеий ёіаіі Йхё сіапз Іез Ъаіопз ріасёз зоиз Іа Ъіёге - Ье сопѵоі йейіа 


161 


Іепіеіпспі іі ігаѵегз Іе .іагсііп: сГаЬогсІ Іез епіапіз, сіег^ез еп таіп зиг 
сіеих Иісз еі Іез ротріеге тапріапі Іоигсіетепі Іе раз; риіз, сіеггіёге 
Іе сегсиеіі, Іа сопігёгіе сіез рёпііепіз; епйп Іа іашіііе, зиіѵіе сіез сіатез 
езрасёез зиг сіеих гап^з, ей іез Іюттез Іегтапі Іе согіё^е сіапз Іе тёте 
огсіге. — Ъа 1оп§ие ргосеззіоп зе сіёгоиіа сіапз Іа гие іогіиеизе .іизерга 
Гё^Изе, епіопгёе сі’іт тосіезіе сітеііёге, ой Гопѵоуаіі, ргёз сіе 1’епігёе, 
ипе іоззе Ъёапіе аііепсіапі зоп Ішіе. Ьез аззізіапіз ёіаіепі зі потЪгепх 
еріе І’ё^Изе Гпі ріеіпе аѵапі еріе Іа ииеие сіи сопѵоі у аггіѵаі. Аи Іоті 
сіе Іа пеі Ьоиггёе сіе §-епз а&епопіііёз, еп іасе сіе Гаиіеі ёіоііё сіе сіег§ез 
еі іі сріеісіиез раз сіе Іа Ыёге, РЫІірре йізііп^иаіі Іа іо г те поіге еі 
ргозіегпёе сіе Іа ^еипе йііе, сіопі Іез ёраиіез ёіаіепі зесоиёез раг ипе 
поиѵеііе ехріозіоп сіе сіоиіеиг. Ье сіег^ё, Іепі еі зоіеппеі, ргосёсіаіі 
аѵес ротре аих сёгётопіез (Іи зегѵісе геіі^іеих. Ьа гаеззе ёіаіі сііапіёе 
аѵес ёгапсі гспіогі сіе ѵоіх сГепІапіз сіе сііоеиг. Оп Леѵіпаіі, а Іа іас^оп 
сопзсіепсіеизе сіопі Іез оійсіапіз рзаішосііаіепі Іе Ліев Ігае , ері’іі з’а^із- 
заіі сГип пюгі сГішрогіапсе. Вапз ееііе пеі' геззеггёс еі запз Ьаз-соіёз, 
раг ееііе іпаііпёе сіе ,іиіп, Іа сііаіеиг ёіаіі зиііосапіе. Оп аѵаіі сереп- 
сіапі Іаіззё Іез ^гапсіез рогіез оиѵегіез, еі, сіапз Іе сасіге сіи рогіаіі 
сіпігё, оп ѵоуаіі ип соіп Ыеи сіи Іас, ипе сгоире ѵегіо сіе шопіа^пе, 
еі, іоиі аи Іоіи, сіез ігіззопз <1е сііашрз сіе Ыё шйгіззапі сіапз ип 
роисігоіетепі сіе зоіеіі. Тапсііз еріе Іе сигё, (Типе ѵоіх Ьіеп іітЪгёе, 
аих агіісиіаііопз пеііез еі зопогез, сЬапіаіі Іа ргозе: Ѵеге (Ндпнт еі 
Зизіит езі, аедиит еі зиіиіаге, нов ИЫ зетрег еі иЫерле дгаііая адеге ..., 
ипе заиіегсііе, епѵоіёе сіез ^агсііпз сіи ѵоізіпа^е еі епсоге ёЫоиіе сіе 
сіагіё, зе розаіі зиг Іа соііТе поіге (Гипс раузаипе оссирёе іі ё§гепег 
зоп ейареіеі. Вез епіапів Іа гетагеріаіепі еі зе Іа топігаіепі (Іи сіоі^і 
аѵес ип зоигіге, еі РЫІірре, тасіііпаіетепі, зиіѵаіі зиг Іез Ьоппеіз 
сіез ргіеизез Іе заиііііетепі ейагё сіе ееііе Ітѵеизе сіе зоіеіі, ёуагёе 
аи тіііеи (Іе Гоійсе сіез Могіз. Аргёз ГаЬзоиіе, оп Іеѵа Іе согрз, іез 
сіег&ез з’аііитёгепі, еі Іе согіё^е зе геіогтапі сіапз Іе сітеііёге, йі 
Іе іоиг ехіёгіеиг сіе Гё^Пзе, аи-йеззиз сіе Ітріеііе Іез раіига^ез ѵегіз 
сіез Ітиіез сітез аѵаіепі 1’аіг сіе з’ёіеѵег сотте ип тиг іттепзе. Ье 
зоіеіі сіе іпіеіі іотЪаіі (ГарІотЬ зиг Іез іёіез пиез, ипе рёпёігапіе схіеиг 
сіе Гоіп соирё етрііззаіі Іе реііі сітеііёге. Оп ейі сііі (рГаѵапі сіе 
Гепіёгтег зоиз Іа іегге, оп ѵоиіаіі топігег іі Магсеііп Віозах, сіапз 
іоиіс Іеиг гасііеизе Ъеаиіё, Іез топіа&пез еі Іе Іас срГіІ аѵаіі іапі 

®р- 11 162 


аітёз. — Вс сегсиеіі сіезсепсііі йапз Іа іовзе. Ве ргёіге шигтига 1с 
сіегпіег Шецитсаі іп расе , Іез сіег^ез в’ёісі&пігспі, еі РІіШрре зе ге- 
Ігоиѵа Лапа Іа гие, аи тіііеи (1е Іа Гоиіе <іиі з’ёрагріііаіі. П пе сгиі 
раз сопѵепаЫе сіе вс ргёзспіег виг-Іс-сЬатр а М-Ис Шоваи роиг Гт- 
Іогтег сіе РоЪ^еі йе зон ѵоуадо. 11 гетіі за ѵізііе а І’аргёз-ткіі еі 
спіга Лапа ГаиЪеі^е ой 11 аѵаіі Ыі рогіег за ѵаіізс. Аргёз аѵоіг 
сззауё ѵаіпешепі <1е шап^ег, І1 аііигаа ип сі^аге роиг іиег 1с *етрз. 
еі, ассоисіё й Іа іепёіге сіе за сЪатЪге іі зс гетіі а воп&ег аи тогі 
а иі герояаіі таіпіспапі сіапз Іа іегге ріеггеиве йе Гёігоіі сітеііёге. — 
Ьс сігсіие сісз топіа^иез ёіаіі а се гаотепі Ъаі^пё (1с зоісіі. („а еі Іа, 
цисйрсез отЪгез зеиіетепі з’у тагсртіепі сп іасЪез ѵюіеііез. Ше раіх 
Іитіпеизе, ип зоттеіі «ГспсЪапіетепі ргепаіі роззсвзіоп сіез ѵіііа^ез 
гіѵегаіпв еі сіе Іа Іихигіапіе тагдс сіе Ыёз, сіе ргаігіез еі (1с ѵі^поЫез 
(!Ш з’аггопсііззаіі аиіоиг сіи Іас. В’еаи, сГіт Ыеи воуеих аи сіеі еі 
(Тип Ыеи ѵегсіі а 1’огаЪге, п’аѵаіі раз ипе гісіе. Се зііепсе сГаззоиріз- 
зетепі п’ёіаіі ІгоиЫё «іие раг ип сііапі сіе соа, ип Ъгиіі (Іо гаіпсз еі 
ип зоиічі Ъгиізветепі сГіпзссісз. Реи а реи, РЬіІірре Вез^гап^сз зе 
зепіаіі епѵеіоррё сѴип саіте Ъіепіаізапі. Сез пегГз зе сіёіепйаіепі, зоп 
сегѵеаи зе газзёгёпаіі. Сёііе ігапсцііііііё Іітрісіе еі геровапіс еіаіі ві 
сШГёгепіе сіе Іа йёѵгс рагівіеппе сцй І’а^ііаіі епсоге Іа ѵсіііе! II зе 
й^игаіі ёіге ігапзрогіё сіапз ип топйе поиѵеаи, — ип топсіе аих вііез 
іпіііпез еі аих Іаг^ез Іюгігопз, а Іа Іитіёге а Іа Іоіз соіогее еі расі- 
Ыіие, сіопі 11 п’аѵаіі затаіз ей аисипе Шёе. — Бапз Іа раіх епйогітс 
(Іи ѵіііа&е, И епіепйіі іоиі а соир сіеих йсигез воппег а Пюгіо^е сіе 
1’ёо-іізе, еі зе йіі <іи’і1 еіаіі іетрз сіе геіоигпвг аи Ѵіѵіег. 

11 тісзсешііі Гтщие гие Йёзегіе, рісіпе сіе зоіеіі, еі зе^ ге ігоиѵа 
сіеѵапі Іа рогіе, таіпіепапі сіозе, сіи Іс&із Віозая. Вез іепеігез сіоп- 
папі зиг 1а гоиіе ёіаіепі оиѵегіез: сіез іаріз, сіез таіеіаз репсіаіепі 
аи (Іеііогз; сіез іетгаез аііаіепі еі ѵепаіепі ііапз 1 іпіегіст еі іі сот 
ргіі срі’оп гетеііаіі ей огсіге 1’аррагіешепі ой зоп аіт аѵаіі схріге. 


21 . V а 1 т у. 

Ьез ігоирез гоуаісз аѵаіепі Іаіі Ііаііе а Маззіо’ез, ой сііез сіеѵаіспі 
зёріигпег. Вез сііеѵаих ёіаіепі аи рісщсі, Ісз Гоиггадеигв зе йізрсгзаіепі 
сп циёіе сГеаи, сіе Ъоіз еі (1е раіііс; Ісз оШсіегз з’аііаЫаіепі, сщапй 


163 


оп гесиі Ьгизсретепі І’огсіге сіе рііег 1>а§ - а&ез. Он Іаіззаіі еп аггіёге 
іоиг&опв, сііагіоіз, ѵоііигез сѴашЪиІапсе, іоиі се циі роиѵаіі епігаѵег 
ипе тагсііе гарійе, еі ѵегз ігоіз Ііеигез, Гагтёе епііёге зе Йігі&еаіі еп 
ігоіз соіоппез ѵегз Іа ѵаііёе сіе Іа ТоигЪе. 

Роиг о;аопег сіе ѵііеззе, іез гё^ітепіз соираіепі (Ігоіі & ігаѵегз 
сйатрз. 8оиз 1е сіеі сіаіг, оп ѵоуаіі раппі Іез ёіеиіез (лениво) Ыотіез Іез 
йіез поігез з’аѵапсег. Раг іпіегѵаііез, Іез Ііоттез (Іізрагаіззаіепі сіапз ип 
ріі сіе іеггаіп; оп пе сіізііп&иаіі ріиз ци’ип іоигтіііетепі сіе Ъаі'оппеііез 
.Іеіапі аи зоіеіі (1с ѵііз ёсіаігз сі з’ёсоиіапі епіге сіеих іаіив сотте ип 
ёігап&е Йеиѵе аих геііеіз тёіаііщиез. Вапз Іез (Іезсепіез аЪгиріез, 
<іиапс1 Іез зоіеіаіз сіёѵаіапі 1е 1оп°- сіез репіез йш^сизез готраіепі Іез 
гап*8, 1е гиіззеііетепі сіез Іатез (Гасіег з’ёрагріііаіі аіпзі срРипе іт- 
тепзе сазсасіе л'аііііззапі сіе ріегге еп ріегге .іизсрГап іопсі (1с Іа ѵаііёе 
ой 1е Йеиѵе тёіаііщие зетЫаіі гепігег сіапз зоп Ііі. 

Маіпіепапі оп тагсііаіі еп ріеіне СЪатра&пе роиіііеизе, сіапз ипе 
гёдіоп агіеіе еі пае, ой ипе зотпоіепіе гіѵіёге, 1а ТоигЪе, зе ігаіпаіі 
рагті (Іез іеггаіпз Іёргеих, зіііоппёз сіе сіёсііігигез сгауеизез. Ва ѵег- 
сіоуапіе ^аіеіё сіез агЪгсз еі сіез ѵі&пез аѵаіі сіізраги. А реіпе да еі 
Іа, ип гааі^ге Ъиіззоп сі’ёріпе поіге оп ип Ъошіиеі (1е ріпз гаЪои&гіз 
готраіепі Іа топоіопіе сіез іеггаіпз сѣаиѵез съ ріаіз. Ве Іоіп еп Іоіп 
оп ігаѵегзаіі ип Ъатеаи аЪашіоппё, аих рогіез еі аих ѵіігез йёіопсёез. 
Рагіоіз, іапсііз (рГоп Іоп&еаіі Гипщие гие, ип соир сіе і'изіі рагіаіі сГипе 
іепёіге, іігё раг (ріейціс раузап Іигіеих сіи рі11а§е сіе за таізоп. Вез 
зоіеіаіз зе сіёіасйаіспі, оп іагсіаіі ГЪотте а соирз сіе Ъаіоппеііс, оп 
Ъгйіаіі Іа тазиге еі, зиг Іа тогпе ёіепсіие сіез сііатрз сіёзегіз, сіез іп- 
сепсііез гои^еоуаіепі рагті Іез отЪгез сіи сгёризсиіе. Ьа пиіі ѵепаіі, 
еі аѵес 1’оЪзсигііё Іа ріиіе гесоттепдаіі. ЕПе іотЪаіі раг гаіаіез 
сіи^іапіез сГіт сіеі Ъаз еріі ігаисііаіі а реіпе зиг Іа Іі^пе сопііізе сіе 
ГЬотоп. Віепіоі Іез гё^ітепіз Гигспі епѵеіоррёз сГёраіззез іёпёЬгез. 
Из сііетіиаіепі рёпіЫетепі сіапз се поіг, ^Ііззапі зиг Іа §1аізе сіёігетрёе 
он з’епіізапі еп сіе зроп^іеизез іошігіёгез. Сотте оп сотріаіі зиг- 
ргепсіге І’агтёе сіе Випюигіег еп ріеіпе геігаііе, огсіге ёіаіі йоппё (Іе 
тагсЪег сп зііепсе. Вез ігоирез и’аѵаіепі раз тёте Іа геззоигее сіе 
іготрег Іа тогісііе Іопдиеиг (1е Гёіаре посіигпе раг сез сііапзопз сіопі 
1е гуіінпе аііё^е 1е роіеіз сіи зас еі гесіоппе сіи іаггеі аих ріиз ёгеіпіёз. 
Ва гисіе ріаіпіе сіез гаіаіез з’еп^оий’гапі сіапз Іа ѵаііёе еі 1е гиіззеііе- 

11 * 164 


шопі Ле 1’аѵегзе ассоіпра^паіепі зеиіз сез йіез Л’іюттез гесгиз Ле 
І'аііеио, Ігстрёз зйвци’аих оз, ^геіоііапі Іа йёѵге, циі з’еп аііаіепі сіапз 
Іа ішіі еі 1с ѵепі ѵсгз ипе Лезііпаііоп іпсоппие. Без оШсіегз топіаіепі 
еі ЛезсепЛаіепІ 1с 1оп 8 (1с Іа соіоіте роиг Іа Гаігс аѵапсег ріиз ѵііе. 
Он Ъоиггаіі Іез ІгаіпагЛз а соирз сіе ріаі 4с заЬге. Бе іетрз а аиіге 
іт раиѵгс (ІіаЫе п’еп роиѵапі ріиз зс Іаіззаіі гоиіег Лапз Іа Ъоие еі 
у гезіаіі рапіеіапі, ІапЛіз аие в’ёіеі^паіі аи Іоіп 1с ріёііпетепі ІоигЛ 

Лез гё 8 ітепіз (\иі з’еп&пдаіепі рагті Іез ІёпёЪгез ріиѵіеизез. ^сіъ 

ігоіз Ъеигез Ли таііп, Іез Ігоирез роиѵаіепі епйп зоиШсг аих епѵігопз 
сіе 8отше-ТоигЪе, ой Гёіаі-пицог (Іи гоі еі Ли Лис (1с Вгипзлѵіск з’аг- 
геіаіі. Бе поиѵеаи ои зс ЛёЪапЛаіІ роиг тагаиЛег а Шоиз а Ігаѵсгз 
1е ѵіііа&е аЪапЛоппё. Ей циёіе (1е ѵісіиаіііез еі зигіоиі (1е сотЪизІіЫе, 
Іез зокіаіз Іаізаіепі Йёсііе Ле Іоиі Ъоіз: сііаізез, ІаЪІез, агтоігез, іоп- 
псаих еі ѵоііигез, Іоиі ЙатЪаіІ. Рагіоіз тёте ои Ъгйіаіі ипс 8 гаи?с 
ои ипс ёІаЪІе роиг зс тіеих сііаийег. Беггіёге Іа Іоп-ие Іі&пе Лез 
іизііз тіз си Іаізсеаих, Іез Іютгаез з’ассгоиріззаіепі тогіопЛиз Леѵапі 
Лез Ьгазіегз ёпоѵтез, сі зііепсісих, ЪёЪёІёз раг Іа йиі"ие еі Гіпзотпіе, 
ге^агЛаіепІ Іез Йаттез Лапзег Леѵапі Іеигз уеих Ъурпоіізёз! Б аиЪе 
ІагЛіѵе Ли 20 зсрІетЪге з’ёѵёіііа Лапз Іа ІгоіЛеиг Л’ипс Ьгиіпе ігёз 
Лепзе (Ціі етресііаіі Ле ѵоіг а Леих раз. Без ісих з’ёіаіепі еіеіпіз, 
іез зоІЛаІз еп&оигЛіз з’ёіігаіепі ЛоиІоиі’еизетепБ Оп ѵспаіі Ле Лоппег 
ГогЛге Ле геіогтег Іез гап&з. А Ігаѵсгз Іа Ъиёе ЪІаГагЛе, оп Лізіт- 
^иаіі Ле Іапіотаіщиез зШюиеІІез соигапі аих Іаізсеаих; оп регееѵаіі 
Лез Ъгиііз Л’агтез ігоіззёез, Ле Ъге& сотгаапЛеіпепІз, риіз 1’аѵапі- 
8 агЛе зе тсііаіі еп тагсЬе, зиг Леих соіоппез, Лапз Іа Лігесіюп Ле Іа 
гоиіе Ле Меіг а Рагія. Оп арргосЪаіІ Ле Іа іеппс Лез Меідпеих, (Ціаті 
ип ёсіаіг гоиззаіге Ігоиа 1с ЪгоиШагЛ еі ип соир Ле сапоп ѵёзоппа 
зоигйешепі, сотте ип ваіи* таііпаі Ле 1’еппеті. Без ргиззіепз, запз 
гірозіег, сопііпиаіспі Іеиг еоигяе а Ігаѵегз сііатрз айп Л’осспрег 1е 
ріиз ѵііе роззіЫс Іа ^гапЛ’гоиІе. Без езсаЛгопз Ли Лис Ле ^ еітаг 
з’ёіаіепі ёіапсёз ѵегз Іез Шиз Ле Іа сііаиззёе еі ^аіораіепі Лё]й а 
Гаѵепіиге епігс Леих гащ?ёез Ле 8 гапЛз реирііегв поуёз Ле Ъгите. Ба 
сапоппаЛе Лез Егапдаіз Леѵепаіі ріиз зёгіеизе. Бапз Іа ртіво ёраіззеиг 
Ли ЪгоиШагЛ Іез ёсіаігз гои 8 оаігез еі Іез соирз Ле Іоппегге рагіаіепі 
Ле Леих епЛгоіІв а Іа і'оіз: Лез Ъаиіеигз Ли топі Уѵгоп ои зе ігоиуаіі 
1’агііИегіе Ле Виргея-Сгаязіег, еі Ле ГаиЪег^е Ле Іа Бипе ой ёіаіепі 


165 


роіпіёез Іез Ъаііегісз Ле КеПегтапп. Бёзогіепіёе, зопЛапі еп ѵаіп Іа 
Ъгите роиг у Лёсоиѵгіг Іез Ігоирез еппетіез фіі еззауаіепі запз Лоиіс 
Ле ЪаШ-е еп геігаііе а Іа і'аѵеиг Ли ЪгоиШагЛ, 1’аѵапІ-^агЛс ргиззіеппе 
соттепдаіі зон аНагціе, сі Лез соирз Ле сапоп з’ёсЪап^еаіепІ а Ігаѵсгз 
1’ітрёпёІгаЪІе гіЛеаи Ле Ъгиіпе (ріі ізоіаіі Іез Леих агтёез. Реи а реи 
Іез Ъаііегіез Ігап^аізез сеззёгепі Ле Іоппег. 11 у сиі аіогз, Ле рагі еі 
Л’аиіге, ип тотспі Л’аггёі, сотте зі Іез Леих аЛѵегзаігез, аргёз з’ёіге 
Іаіёз Лапз 1е ЪгоиШагЛ, гесоппаіззаіепі ГітроззіЪіІіІё Ле Ъаіаіііег а 
1’аѵеи^іеііе. Бапз ееі іпіегѵаііе 1е ^іюз Ле Гагтёе сопйёЛёгёо аггіѵаіі 
епйп зиг 1с ріаіеаи Лез Меі^пеих. Бе гоі, Вптз\ѵіск сі Іез о1йсіеі*з 
Л’ёіаі-таіог зе рогіаіепі еп аѵапі, риіз з’аггёіаіепі, ііпраііепіз Леѵапі 
се ѵоііе Л’ёраіззез ѵареигз ^иі Іеиг ЛёгоЪаіІ 1’еппеті. Ѵсгз тіЛі, Іа 
ріиіе сезза. Бапз 1е сіеі тоіпз Ъаз, Іа Ъгите з’ёсіаігсіззаіі еі оп 
епігеѵоуаіі Лез соіпз Ле Ъіси. Бп соир Ле ѵепі, ЛёсЪігапІ зоиЛаіп 1с 
ЪгоиіІІагЛ, еп гоиіа усі^ Іез Ъаз-йтЛз Іез ЪІапсЪез ігаіпёез Іитеизез, 
еі, Лапз 1е согіё^е гоуаі, Іез й^игез Лёсопсегіёез з’аііоп^ёгепі а тезиге 
(ріе Іез оЪ^еіз зе Леззіпаіепі ріиз пеііетепі. А Гапхіеизе ітраііепсе 
зиссёЛаіІ ип тоил г етепІ Ле зіиреиг еі Ле Лёріі сЪег Іоиз сез оШсіегз 
дёпёгаих <іиі, 1е сои ІепЛи, Іез іипеііез Ъгариёез, ге^агЛаіепІ Іез ]>озі- 
Ііопз еппетіез... 8иг Іез Леих Йапсз Ли ріаіеаи Ле Ѵаіту, І’агтёе 
Ггапдаізе ёІеиЛаіІ зез аііез Іё^ёгетепі герііёез. Еп аѵапі, за саѵаіегіе 
потЪгеизс зе Іепаіі ігатоЬіІе Лапз Іа ріаіпе, ІапЛіз ^и’еп аггіёге, Іез 
Ііаиіеигз ёіаіепі соигоппёез Ле Ігоирез гап&ёез еп Ъоп огЛге. Бе ѵепі 
Л’оиезі рготепаіі Ле гаріЛез соирз Ле зоіеіі зиг Іез Лгареаих Ігісоіогез 
І’гіззоппапіз, зиг Іез гё^ітепіз Ле §тепаЛіегз аих Ъаіоппеііез зсіпііііапіез; 
Лапз 1’аіг ІіишіЛѳ ёсіаіаіі Гепігаіпаиіе пшзірие Ле Гііутпе Лез Маг- 
зеіііаіз. Без Іипеііез а Іоп^ие рогіёе реппеііаіепі Ле Лізііп^иег Іез 
тоиѵетепіз Лез оШсіегз. Оп Іез ѵоуаіі зе Лётепег ѵіѵетепі еп ріеіпе 
Іигаіёге, еп аѵапі Ле Іеигз Ъаіаіііопз; ііз а&ііаіепі Іеиг сііареаи аи 
Ъоиі Ле Іеиг ёрёе, сі ип іттепзе егі Ле: «Ѵіѵе Іа Баііоп!» ^еіё раг 
Лез тііііегз Ле Ъоисііез, аггіѵаіі іизри’аих огсіііез Лез Ргиззіепз аЪа- 
зотчііз. — Сеііе аггаёс Ле «реггиаиіегз еі Ле заѵеііегз», риі Леѵаіі 
зе ЛёЪапЛег аи ргетіег соир Ле сапоп, сез Ігоирез (рі’оп сгоуаіі зиг- 
ргепЛге Лапз 1е Лёзаггоі еі Гейагетепі Л’ипе геігаііе, аІІепЛаіепІ зоіі- 
Леіпепі, іпігёріЛетепІ 1е скос Ле ГаЛѵегзаіге еі ассеріаіепі Іа Ъаіаіііе 
аѵес Лез егіз Л’спІЪоизіазте... Нуасіпіііе разза ипс пиіі запз зоттеіі 166 


Даіі8 зон ёігоііе сеііиіе сѣ пе а’епйоппііі ци’аи реііі: шаііп. ЕИе М 
гёѵеіПёе ёп зигзаиі раг сіез гоиіетепіз зоигйз, рагеііз а сіе Іоініаіпс» 
гитеигз сі’ога^е. ЕПе ргёіа ГогеіИе. — Хон, се п ёіиіепі раз сіе з 
соирз сіе іоппегге, шаіз сіез соирз сіе сапой срі он епіспсіаіі Ій-Ьлз, ли 
сіеіа сіез Ъоіз, сіи еоіё сіе 8аіп1е-Мепс1іои1сІ. Рот- зйг, Іа Ъаіаіііе сіёсі- 
8Іѵс ёіаіі епйп сп 8 а§'ёс. — Е11с з’ІіаЪіІІа ей Ііаіе, 1с ссеиі Ъаіілпі, 
ёсгіѵіі ип Ъоиі сіе іеііге сі аііа ігаррег а Іа рогіе сіе Іа сІіатЪіе ой 
Соигоиѵге сіогтаіі еп сотра&піе сіе М. сіе Уепсііёгез. «Мопзіеиг <1е 
Соигоиѵге, сгіа-і-еііс, Іеѵсг-ѵоиз. -Т’аі й ѵоиз рагіег.» 1}иаш1 1е 8 еп- 
Шіюіптс ѵсчтіег, Іез уеих 8 гоз сіе зоіпгаеіі, ѵіпі Іа ігоиѵег сіапз 1е 
соиіоіг: «Ёсоиіег! тигшига-і-еПе еп Іиі заізіззапі 1е Ъгаз, оп епіепсі 
1е сапоп... Ъез сісих агтёез зе зопі гепсопігёез... Л пе риіз гезіег ісі 
сіапз Гі@погапсе еі 1’апхіёіё еі іі Іаиі рис ѵоиз те гешПех ип зегѵісе... 
Веііег ѵоіге сііеѵаі еі; геіоі 8 пех се таііп 1е гё&ітепі сіи ргіпсе сіе 
Ргиззе. Ропг ѵоиз сріі соппаіззех Іез сііетіпз с’езі ГаІГаіге сіе сістх 
Ііенгез. Ѵоуеи 1е ргіпсе, гешсііег-іиі се Ъіііеі еі сіііез-іиі сріе .і’аііепсіз 
зез огсігез... Риіз, се зоіг, геѵепег тМпзігиігс сіез гёзиііаіз йе Іа Іоигпёе. 

_ РіаЫе! гёропсііі Соигоиѵге еп зс ^гаііапі Іа іёіе, зі оп зе йоппс 

сіез соирз Іа-Ьаз, се зега реиС-ёіге таіаізё сіе геігоиѵег ѵоіге ргіпсе... 
Маіз Ъаіі! ]е те тап§егаіз 1е зап 8 еп гезіапі ісі й Ъауег аих тоисЬез; 
І’аіте епсогс тіеих соигіг Іез сііетіпз еі іаіге Іе соир сіе іизіі ли 
Ьезоіп... 8оуех ігап<іиі11е, тасіате, зе ѵоиз гаррогіегаі сіез поиѵеііев сіе 
Іа Ъаіаіііе он Гу Іаіззегаі та реаи... Ап гсѵоіг сіопс!» Ш риагі сі’ііеиге 
аргёз, И епіоигсЪаіі зон Ъісіеі еі сіёсатраіі зоиз Ъоіз. Нуасіпіііе 
гепіга сіапз за сЬатЪге, еп ргоіе а іоиз Іез ёпегѵетепіз сіе 1 аііепіе. 
ЕПе ёіоиіТаіі епіге Іез шигз сіе ссііе сеііиіе Ііеппёіісріетепі сіозе, сі, 
запз зе зоисіег сіез гесоттапсіаііопз сіе Ѳегігисіе, еііе оиѵгіі Іа сгоізёе 
аиі сіоппаіі зиг Іе іагсііп; риіз еііе з’ассоисіа а ГетЪгазпге, Іез уеих 
регсіиз сіапз іез ѵареигз ^гізез аиі соиѵгаіепі Іез сЬатрз. Тоіуоиге аи 
Іоіп оп епіспсіаіі Іе сапоп. Ъез сіёіопаііопз аггіѵаіепі .Іизсрі’а Нуасіпіііе 
аззоигсііез еі соіпше оиаіёез раг Іе Ъгоиіііагсі. ЕНе п аѵаіі ріиз сі лі- 
іепііоп рие роиг сеііе Іоіпіаіпе сапоппасіе. Тоиіс зон ате ёіаіі соп- 
сепігёе сіапз зез огеіііез. Ѵегз сііх Ііенгез, іе Ьгиіі зайаіЫіі, Іез сіёіо¬ 
паііопз з’езрасёгепі, риіз сеззёгепі іоиі а іаіі. ЕПе еп еиі сілЪогсі 
сотте ипс сіёсерііоп. «Еіі! сіиоі, ёіаіі-се сІё^іЧ йпі ?» РиЕ 11110 8ои " 
сіаіпе гёйсхіоп Іа газзёгёпа: — Ъе сотЪаі зе іегтіпаіі ргоЪаЫетепі 


167 


рагсе еще Гсппеті іііуаіі еп йёгоиіе. Сеіа сіеѵаіі ёіге аіпзі. *’аѵаіі- 
оп раз ргёсііі сіие Гагтёе сіез іасоЪіпз Іасііегаіі ріей аи ргеппеі соир 
,1е сапоп! Ъа зоШе іпГапісгіе ргиззіеппе п’аѵаіі ей ри’а зе топітег 
роиг сітззег а Іа Ъаіоппеііе сез ѵоіопіаігез Маги» еі ЪгаШагйз... 
Маіпіепапі, запз сіоиіе, Іез аШёз тагсііаіепі с1ё,рі зиг Сііаіопз Іап 
тіеих! Соигоиѵге п’еп гсѵіешігаіі рие ріиз ѵііе аи Еоиг-аих-Мотез еі 
еііе роиггаіі, а зон іоиг, гфіпйге Іе согрз йсз ёті 8 гёз. Ъа ѵие сіез 
сііагтіііез сіи загсііп, ігетреез сіе ріиіе еі гоиззіез раг 1 ’аиіотпе, гатепа 
ріиз ѵіѵетепі епсогс за репзёе ѵегз ееі аті раззіоппё еі Меіс, сіопі 
еііе ѵепаіі сі’арргепсіге Іа ргозегірііоп. 8оп ате зе ігоиЫа сіе поиѵели, 
ип аііепсігіззетепі Іа ргіі еп зоп^еапі рис зі Веаіцагсі аѵаіі сопзепіі 
а зе гепйге а Ѵегсіип еі а у гезіег, с’ёіаіі зигіоиі роиг зе гарргосЬег 
сі’еііе. — Еі таіпіепапі іі ёіаіі аЪапйоппё раг Іез сЬеГз сіе зоп рагіц 
ассизё сіе ігаЫзоп, тепасё сіапз за ѵіе еі сіапз зез Ъіепз, еі іоиі сеіа 
а саизе сі’еііе!... Ъе гетогсіз сіопі еііе зепіаіі 1’аі е иі11оп ёѵеіііа Іе ѵёЬе- 
тепі сіёзіг сіе гёрагег Іе таі рп’еііе аѵаіі саизе; еііе зе ргоппі аргез 
Іа ѵісіоіге сіез аШёз, сіе зе сіёѵоиег аи Ъопііеиг сіе Веаіцагсі. II аѵаіі 
Гезргіі ігор ёіеѵё еі ігор сіаігѵоуапі роиг пе раз гесоппаііге еще зез 
атіз Іез .іасоЪіпз сопйиізаіепі Іа Егапсе аих аЪітез. Ссііе сіегшёгс 
іпіизіісе Іе сіёіасііегаіі сГеих гайісаіетепі еі аіогз іі геѵіепагаіі а Іа 
Іюппе саизе. — II ігоиѵсга еп тоі, репзаіі Іа сітпоіпеззе, ипе сопзо- 
Іаігісе еі ипе атіе сіёѵоиёе: с’езі а тоі зеиіе (ргіі сіеѵга зоп зліиі еі 
зоп аѵепіг роііііеріе... II гёѵаіі сіе зегѵіг ип реиріе сіе геЪеІІез; .іе Іегаі 
Йе Іиі ип діогіеих зегѵііеиг сіе Іа шопагсЫс гезіаигёе... Сеііе иіее 
сі’арозіоіаі еі сіе іепсіге ргоіесііоп Йаііаіі ігор за сішпёгс роиг с]п еііе 
пе Гасіоріаі раз аѵес епііюизіазте. Сегіаіпе сГарргепсІге аѵапі іе зоіг 
Іа тагеЬе ѵісіогіеизе сіе Гагтёе сопіёйёгёе зиг Рагіз, еііе Ъаііззаіі 
с!ё.іа сі’атоигеих еі атЪіііеих сііаіеаих еп Езра 8 пе. ЕПе іиі гарреіее 
а 1а гёаіііё раг Гепігёе сіе Уепсііёгез еі сіе М"° сіе Заіпі-Апсіге. Ъа 
ргисіепіе Оегігисіе аѵаіі .]и 8 ё а ргороз сіе зегѵіг сіапз 1а сІіатЪге Іе 
сііпег ері’еііе аѵаіі сиізіпё еііе-тёше. Аи тотепі ой Іез сіеих гесіиз 
з’аііаЫаіепі, 1с ѣгоиіііаіхі зе Іеѵа еі ип гауоп сіе зоіеіі 8 1ізза а іга- 
ѵегз іез агЬгез .іизаие зиг Іа парре ЫапсЬе. «Ѵоііа рш езі йе Ъоп 
аи 8 иге,» сііі Нуасіпіііе аѵес ипе 8 аіеіё пегѵеизе. ЕИе ѵегза сіи ѵт 
а Ьапіеі: «Виѵопз, топ аті, аи зиссёз сіе поз агтёез еі а Іа гезіаи- 
гаііоп сіи гоі! — Не! з’ёегіа Ѳегігисіе еп Ііаиззапі іез ёраиіез, Ітѵех 

168 


ріиіоі а Іа раіх еі аи йёрагі (1с сев таисіііз АПеташІз сцп т’опі 
оЫі^ёс а ёіеіпйге тез Іоигз!... Ее гёіаЫіззетепі (Іи ігбпе, с’езі Ъеі еі 
Ъоп, таіз зі Іа диегге сопііпис епсоге ип тоіз ои (Іеих, поиз п’аигопз 
ріиз (ріе сіе Геаи а Ъоіге а Іа запіё сіи гоі. — Каззигег-ѵоиз, та іапіе, 
з’ехсіата НуасіпіЪе сГип іоп сіе ргорііёіеззс, ѵоиз аигсг си тёте 
іетрз 1е гоі еі Іа раіх... Аѵапі се зоіг Іез .іасоЪіпз гесеѵгопі епйп Іа 
соггесііоп ^и’і18 тёгііепі! — Ма тіе, іи Бегав сіопс ёіегпеііеіпепі іп- 
соггідіЪІе!... Соише сіоп (^иісіюііс, іи ргеікіз ріиз (ціе ^ашаіз іез Іап- 
іаізіез роиг сіез гёаіііёз... Тоидоигз Іез шоиііиз а ѵеиі, іоіуоигз!...» 
Соішпе еііе асііеѵаіі, сіе поиѵеаих сои])з сіе сапой гёзоппёгепі сіапз Іа 
сіігесііоп сіе 8аіпіе-МепеЪои1<1. «Есоиіег, тигпшга 1е сііеѵаііег ей 
ігеззаіііапі, оа гесотгаепсе?» Ба сапоппасіе гергепаіі ей ейёі, таіз 
аѵес иие Іигіс Ьіеп ріиз уіоіепіе. Ба сііапоіпеззе Іаізза іотЪег за 
ІоигсЪеііе еі Іеѵа Ъгизсрютеп! Іа іёіс. 8ез риріііез зс сіііаіаіепі еі 
еііе іопіаіі сопѵиізіѵетепі за зегѵіеііе ей ёсоиіаиі аѵес ітс іпсіиіёіе 
зигргізе Іа ѵоіх дгошіапіе (Іе ГагііИегіе. Без сіёсііагдез зс зиссёсіаіеиі 
ргездие заиз іпісггирііоп аѵес ип Ігасаз ріиз геіенііззапі. Ьа сапоп¬ 
пасіе (Іи таііп п’ёіаіі гіеп аиргёз сіе сез сопііпиеіз гоиіетепіз сіе іоп- 
пегге сцй етрііззаіепі Іа Іогёі. Нуасіпіііе зе сісшапсіаіі аѵес апдоіззе 
зі еііе пс з’ёіаіі раз іготрёе сіапз зез соіцесіигез. Без ігоирез гёѵо- 
іиііоппаігез пс з’ёіаіепі сіопс раз сІёЪапсІёсз аіпзі ^и’с11е Гезрёгаіі, 
риіздие Іе Ней сіез Ъаіісгіез зе гаііитаіі ріиз агсіепі? С’ёіаіі ип сотЪаі 
(ІёзсагтоисЪе сцгеПе аѵаіі спіспсіи еп з’ёѵеіИапі, еі с’ёіаіі а сеііе 
Ъеиге зеиіетепі с^ие з’епдадеаіі 1а Ъаіаіііе сіёсізіѵе. ЕИе п’аѵаіі ріиз 
Іаіт еі, героиззапі за сііаізе, еііе сіиіііа Іа іаЫе. Миеііе, Іез Іёѵгез 
зеггёез, Іе Ігопі рііззё; еііе зе рготепаіі а ігаѵегз Гёігоііе сІіатЪге 
аѵес ипе адііаііоп сгоіззапіе. Бе Ьгиіі сіе Іа сапоппасіе аѵаіі ёдаіе- 
тепі соирё 1’аррёііі аи сііеѵаііег. II аііа ргисісттепі Іегтег Іа сгоізёе 
еі сіетеига сіеіюиі сіеггіёге Іез гісіеаих. 8а паіиге сіе ііёѵге гергепаіі 
Іе сіеззиз еі Іиі оіаіі іоиі запд-ігоісі: а сЪадие сіёіопаііоп іі ігеззаиіаіі 
еі з’ейагаіі, сотте з’іі ейі ёіё Іе роіпі сіе тіге сіез саиопз. Бе Ігасаз 
сіез Ъаіісгіез іеѵепаіі (1с ріиз еп ріиз іпіепзе. (}иапс1 1с ѵепі сГоиезі 
1’аррогіаіі раг Іа ѵаііёе сіе Іа Віезте, Іез ѵіігез сіе Іа таізоп ігет- 
Ыаіепі. Он еиі сііі аие іа іогёі іоиі епііёге, зесоиёе раг ип оигадап, 
зе сіёгасіпаіі еі з’сйошігаіі. Без Іібіез сіе Іа сеііиіе пе з’асігеззаіепі 
ріиз Іа рагоіе. М 11е (Іе 8аіпі-Апс1гё еііе-тёте рагаівзаіі ейгауёе. ЕИе 


169 


з’ёіаіі аззізе, еі іігапі сіе за росііе ип ігісоі дгоззіег, еііе адііаіі піа- 
сіііпаіешепі іез аідиіііез запз йеззеггег Іез іёѵгез. Тоиз ігоіз ргеззеп- 
іаіеиі сіапз се сопііпиеі гоиіешепі сіе іоппегге диеідие сіюзе сіе (іёсізіі 
еі (Іе ІогтМаЫе. С’ёіаіспі сіеих гасез, сісих топсіез срй з’епіге- 
сікміиаіепі Іа-Ьаз, сіеггіёге Іез соіііпез, еі зе рогіаіепі сез соирз іеггі- 
Ыез с[иі геіепііззаіепі зизди’аи соеиг сіе 1а Іогёі! (^иі аигаіі Іе сіеззиз? 
(^иі Гетрогіегаіі сіе Іа ѵіеіііе гоуаиіё зёсиіаіге ои сіи гёдіше поиѵеаи?... 
Ыуасіпіііе ёпегѵёе з’ішраііепіаіі сіез зоирігз еі сіез еЙ’гоіз сіи сііеѵаііег. 
ЕПс ГоЫідеа а сіиіііег Іа іёпёіге срГеНе оиѵгіі іоиіс дгаисіе. Бе соеиг 
раірііапі, Іез усих зотЬгез, еііе зе репсііаіі аи сіеіюгз. ЕИе зсгаЫаіі 
іпісггодег апхіеизешепі Іез таззсз ргоіопсіез <1е Іа Іиіаіе еі Іез Ъіапсз 
тіадез ёсііеѵеіёз сіиі Іиуаіепі ѵегз Гсзі аргёз аѵоіг ип тотепі ріапё 
аи-сіеззиз сіи сііатр сіе Ъаіаіііе. Бе тогісПез Ііеигез зе раззёгепі аіпзі. 
Бе сіеі з’ёіаіі сіе поиѵеаи соиѵегі. А Іа іотЪёе сіи сгёризсиіе, Іе Ьгиіі 
сіе Іа сапоппасіе з’айаіЫіі; он пе регсеѵаіі ріиз ^ие сіе зоигсіез сіёіо- 
паііопз Іагдетепі езрасёез, риіз іоиі зе іиі. Ба Ъаіаіііе ёіаіі ііпіе. 
Ба Іогёі й’Агдоппе геіотЪаіі сіапз зоп расИщие зііепсе сіе іоиз Іез 
30111 * 3 . ІттоЪіІе а Іа іёпёіге, НуасіпіЪе п’епіепсіаіі ріиз сціе Іе Ігіззоп 
сіез ІеПіІІез ^аипіззапіез, еі ріиз ргёз, сіапз Іез сЪагтіПез, іе даяоиіііе- 
тепі тени сГип реііі гоиде-догде циі тигтигаіі іпзоисіеизетспі за 
Іатіііёге сііапзоп сі’аиіотпе... Ба сііапоіпеззе з’епйёѵгаіі. Маідгё Іез 
оЪзегѵаііопз сіе Ѳегігисіе еі Іез ргіёгез сіи сііеѵаііег, еііе з’епіёіаіі ё, 
гезіег а Іа іёпёіге, езрёгапі іоіфигз ои'іг Іе ігоі сіи сііеѵаі сГЕИо сіе 
Соигоиѵге. А Іа пиіі, ип огаде ѵіоіепі ёсіаіа, сотте зі, сіапз Гаіто- 
зрііёге ігоиЫёе раг Іа сапоппасіе, Іез ёіётепіз сІёсЪаіпёз еиззепі ѵоиіи 
Іаіге ёсію аих іетрёіез сіе Іа Ъаіаіііе. Ба ріиіе гиіззеіапіе оЫідеа Іа 
,]еипе Іеіпте а іёгтег 1а сгоізёе. ЕПе гергіі аіогз за тагсііе пегѵеизе 
іі ігаѵегз 1а сЪатЪге. II ёіаіі ргёз сіе пеиі Ііеигез, фіапй сіеих соирз 
сіе Іей, іігёз сіапз 1а сіігесііоп сіи ѵіііаде, аШгёгепі 1’аііепііоп сіе Ыуа¬ 
сіпіііе. Б’іпзіапі сГаргёз, он епіепсііі (іисісіи’ип ігаѵегзег ргёсірііат- 
шепі 1а соиг, еі М 11е (Іе 8аіпі-Апс1гё, (]иі ёіаіі сіезсешіие роиг з’еп- 
сціёгіг сіе се сіиі аггіѵаіі, герагиі, ипе Іаиіегпе іі Іа таіп, роиззапі 
Еііе сіе Соигоиѵге сіапз Іа сЪатЪге. «С’езі зиг ѵоиз сіи’оп а іігё! 
з’ёсгіа Іа сііапоіпеззе ііаіеіапіе. — Рагсііпе! гёропсііі іе ѵеггіег еззоиШё, 
Іез засгёз таііпз іп’опі сапагсіё іі Іа Іізіёге сіи іаііііз, еі с’езі топ 
раиѵге Ъісіеі диі а іоиі геди... Іе Гаі Іаіззё зоиз Ъоіз еп ігаіп сіе 

170 


сгеѵеі'... Моі, .Іо п’пі ііеп. — Оп з’езі Ъаііи Іа-Ьак. ■ 1 

<1е сапов, еі Гоппе! - Іп» ІасоЫпа оп* еп 1е Дсззопз. - Ьепш... 
таШгсв! ІІ8 8 аіч1сп* Іепгз розіііопз... еі Іез АІІстапДз аиззі... 
с’сзі а гесоттепсег! - Ма й, опі!. И’охсііаііоп (ПІуастіЬо зёіеі- 

, таіь . в» й г пге ргепаіі ппс тоі-пе ехргеззіоп Де Дезарротіетепі. «Лопз 

Г.ѵез ’ѵп 1е рііпсе Йо Ртззе? Діі-еііс Л’ппо ѵоіх аііёгёо. - да а а раз 
6 « сапе реіпе... Оп те гепѵоуаіі Л’НёгоДе а Рііаіе. Епйп ,,с а и оті 
а Іа Гоппе Дез Мещпсах... II п’а раз ри ѵопз ёспге, сотте ,1с .рЫе, 
зепіетспі І1 т’а сотташіё Де ѵопз Діро Ч п'іі ГаІІаіі гева?псг ѴегДпп 
1с ріпз ѵііе роееіЫе. - ѴегДпп!... Ропщпоі?... Рм рпа тез тезигсз 
„ош- зпіѵге 1’ёіаі-тфг.» Ье ѵеггіег еаі ип панрюіз сіівпетепі Д уеих: 
«Ѵопз 1е ргёсёДегез аи Ііеп Де 1е зпіѵге, ѵоіІД Юиі. - дпезі-се цпе 
сеіа зікпійс!... И’агтёе гоуаіе по тагсііе-і-еііе раз зпг Рапз.» Соп- 
гоиѵге Ьапеза Іез ерапім: «АЫ опа!... Из опі ресДп !а Ш оі по 
заѵепі ріпз з’Из ігопі а кие оп а (Ко... Иез зоІДаіз опі Іа «Дщпс оп 
сѣеГз епх-тётез зопі <1сЫ$саШс$... Епіі-с поиз, *юіз Ч 111 
гпеп-е ріеіп Іо Доз еі чи’ііз гепігегопі іопі Шетепі сііег сик...» 

(Ім Сііапогпеззс.) 


22. Киіе, Вгііаппіа. 

Ь’ІшісІ До Іа ВеПе Ітадс оп Езіёѵе а ргіз репзіоп езі зт-іопі 
й-ёопепіё раг Іа соіопіе ёіі-апвёге. — А сеііе ёро Ч ие Іоіпіаіпе, іез ЪогДз 
Де Іа Иоіге епіі-е Віоіз еі Заигат- ёіаіепі епсоге сопзіДегез сотте 
Д’.ѵгёаМез зіаііопз Ыѵегпаіез; оп у ѵіуаіі ріапіпі-епзетепі, а Лез рпх 
Допх, оі Іез Апвіаіз у зфштаіепі ѵоіопііегз. - Сеі Ыѵег.Іе регзоппеі 
Де Іа іаЫе Д’ішіс езі тоіпз потЬгеих еі тоіпз топДаш ірю ЛогДтапе. 
Вапз Іа ѵазіе заііе а тапцее, Лёст-ёе Де раппоапх гёргёзспіапі 
Іез ргіпсіраих сііаіеапх Де Іа Тоигаіпе, Езіёѵе п’а Ічзчп’а ргезсп 
ропг сопшспзаих чи’ипс ГаіпіПс роіопаізе, пп Іоп»- вепііешап и-іашіаіз 
ЫаГагД ,щі зе визе іопз Іез зоігз, оі епйп Іо сЬцпгтап езсогіе Дез 
д еиІ уіеШез тіззез апх Лепіз .іаппез еі апх сЬсѵепх гагез. Ьез РоЮ- 
паіз-реге, тёге еі ігоіз ЙІІез, рогіапі іопз «1е ДешІ Де Іа Раіпо, 
зопі ЬаѵагДз, йи.уапіз еі іпзчррогіаЫез сотте Дез пюпсЬез; 1 МапДа.з, 
Вевтаіічпе, тапде зііепсіеизетепі Де іопз Іез ріаіз еп Іез аггозапі Де 
Іаі-всз газаДез Де зііеггу; 1с еіегвутап по сапзе ци’еп апвіаіз аѵсс 


171 


1е8 сіеих ѵіеі-^ез топіёез еп дгаіпе; 1е ^еипе Воиззепеі з’сттіе іегте 
еі соттепсе а ге*геІіег сіе рауег іогі сііег Піоппеиг сіе з’аІІаЪІег еп 
соіпра&піе зі реи аіігауапіе. 

Вп 80 іг сіе іеѵгіег, а 1’Ьеиге сіи сііпег, іі гетагсіие ері’оп а гё- 
8 егѵё епіге Іиі еі 1а ГатШе сіи ѵісаг сіеих ріасез епсоге іпоссирёез. 
Тапсііз (іи’іі йёрііе за зегѵіеііс еі епіаіпе зон роіа&е, сіеих сіашез епігепі 
ііапз Іа заііе еі, аргёз ип гаотепі сі’ііёзііаііоп, зе сііпдепі ѵегз Іез 
сЬаізез гёзегѵёез. Езіёѵе гсіёѵе Іа Іёіе еі Ігеззаиіе зоисіаіп ей гееоп- 
иаіззаиі, йапз Іез сіеих иоиѵеііез ѵспиез, Іа іеипе Іёштс еі Іа іеіте 
ІШе «іиі опі рагіа^ё зон сотрагіітепі епіге Іез АиЬгаіз еі Сііаіеаи- 
пеи1‘. ЕНез аиззі Гопі гесоппи. ЕПез ёсііаи^еиі ип воигіге, Іиі асігез- 
§еп1 ип Іёдег заіиі, риіз з’аззеуепі еі тапдепі Іеиг сііпег запз рапиіге 
аиігетепі йёзігеизез сі’епігег еп сопѵегзаііоп. Езіёѵе п’еп езі раз тоіпз 
гаѵі сіс Іа гепсопіге. II ёіисііе а Іа сІёгоЪёе зез ѵоізіпез; еііез Іиі 
зетЫеп! ріиз зёсіиізапіез епсоге сіапз Іеиг Іоіісііс сіе ѵіііе. ЕИез пе 
сіёѵогепі раз ^Іоиіоппетепі аіпзі сціе Іез Роіопаізез сі’еп іасе; 1е сііпеі 
п’езі раз рои г еііез, соіпте рот- 1с сіегвутап, ип сіеѵоіг ітрогіапі сіопі 
ІІ і-аиі в’асцшНег сопзсіепсіеизетепі; с’езі ріиіоі ип ріаізіг аисціеі 
еііез зб Ііѵгепі аѵес сіе реіііез тіпез ^оиппапсіез еі гаШпёез. ЕИез 
сіоппепі сіи сііапие а сеііе Ъезо&пе ргозащие еп Га^гётепіапі сіе тепиз 
^езіез ^гасіеих. Эе Іетрз еп Іетрз іеигз Ъеаих уеих соиіепі ип ге- 
^апі сіапз Іа сіігесііоп сіи ѵоізіп, таіз 1е гераз з’асііёѵе запз (іи’еііез 
зе зоисіепі ас іиі рагіег. Аи сіеззегі, аргёз аѵоіг ріеогё аие^иез 
і'гаізез, еііез зе іёѵепі, заіиепі сіе поиѵеаи еі сіізрагаіззепі. 

Езіёѵе, а Іа Іоіз сіёди еі ёпюизііііё, пе Іагсіе раз а іез ітііег; 
таіз, аѵапі сіс ге&а&пеі* зоп іо^із, И разве раг 1е Ъигеаи еі ^иезііоппе 
Іа піёсе сіи ргоргіёіаіге зиг Іез сіеих ѵоуа^еизез. Ь’аіпёе, 1а Ыопсіе 
апх гоуаіез ёраиіез, зе потше Мгз Зашііопі; 1а сііаіаіпе аих уеих 
соиіеиг сіе Ысиеі езі за ]сипе зевиг еі гёроші аи пот сіе ^ Т апсу Віоз- 
50 т. Сез сіатез опі асііеіё ипе ѵіііа зиг Іез Ъогсіз сіе Іа СЬоізіІІе сі 
сотріепі зё.іоигпег а Піоіеі еп аііепсіапі 1’асііёѵстепі сіе сегіаіпз 
Ігаѵаих сі’арргоргіаііоп. Сез гепзеі§;петепІ8 зигехеііепі 1 іта&іпаііоп 
сіе Воиззепеі; іі гёѵе сіёза сіе з’іпзіпиег сіапз Іез Ъоппез ^гасез сіе» 
ёігап^ёгез еі сіе Іаіге Іа соіщиёіе сіе Типе сі’еііез. Ье іепсіетаіп, іі 
аііепсі Гііеиге сіи сіё.іеипеі- аѵес ипе ітраііепсе реи огйіпаіге еі, чиапсі 
іі аггіѵе йапз Іа заііе, іі а Іа заіізіасііоп сіе ѵоіг Іез сіеих зоеигз т- 

172 


яіаііёез аих тётев ріасев <ріе Іа ѵеіііе. II Іев заіие аѵапі Ле в’аввеоіг, 
еііов Іиі гепЛепі вон ваіиі, еі с еві іоиі. Мгв ЗапЛіогЛ ве топіге роііо 
таіз ііепі вон ѵоівіп а Лівіапсе. Раг сопіге, еііе з’еві іаіі ргёвепіег 
1е сіег&утап, еі саиве аѵсс Іиі Лапв ва 1ап 8 ие таіегпеііе. < °ІІ е сои " 
ѵегзаііоп еіі ап 8 1аів, <ріі Леѵіепі ріив Іашіііёге а сііасріе герав, Лёвев- 
реге Евіёѵе, 1е геші .іаіоих сіи ѵісаг еі (Ісв (Іеих ѵіеіііев іШсв. II епга 8 е 
сіе по раз сотргешіге іт ігаііге тоі, еі ве Ліі срГП п’аѵапсега а гісп, 
іаиіе Л’ёіге іпіііё а сеі іпіпіеШ 8 іЪ1е ісііогае Ъгііашщие. Ьа-Лезвив, 1с 
ѵоііа ргів сі’ип Ъеаи гёіе еі іі вс шеі си іёіе Л’арргепЛге І’ап&іаів. 

Ье тёте воіг, ей рагсоигапі іт іоигиаі Іосаі, іі гетапріе а Іа аиа- 
іріётс ра 8 е 1’аппопсе виіѵапіе: «Ь’ап 8 1аів епвсі 8 пё еп сіеих тоів. 
Соигз (1с Мгв Оолѵаиу, гие Де 1а Оиегсііе, 17.» Сев сіеих Іі^пез Лап- 
8 СпЬ Леѵапі вез усих, сотте іте іоуеиве іиврігаііои ІотЬее (Ісв сіоііев... 
Рошчрюі пе виіѵгаіі-іі раз ее соигв? II еві епсоге авве/ іеипе роиг 
геЛеѵепіг ёсоііег еі Ісв Ьеаих усих сіев Латез ЗапЛІогЛ ѵаіепі Ъіеп 
ері’іі в’ітрове іт репвит сіе сіеих Ііеигез раг іоііг... 

Ьс іепсіетаіп, аи зогііг сіе вой Ъигеаи, іі ве ЛёсіЛе а вс теііге 
ей еріёіе сіи ргоіезвеиг ІегаеІІе Лопі ІІ а поіё Гасігевве. Ьс ѵоііа гие сіе 
Іа Оиегсііе. Мгв Оолѵаиу ІіаЪііѳ- епіге соиг еі дагЛт ии реііі раѵіііои 
іарівзё сіс сііёѵгсіеиіііев ягітрапів, еі Іа рііувіопотіе (1с ееііе іа^айс 
еп 8 иіг1апЛёе ветЫе а Евіёѵе <1с Ъои аи 8 иге. II адііе іте воппеііе 
аи ііпіетепі аг 8 епііп. Шіе вегѵапіе а Іа соііГе іоигап 8 е11е оиѵгс Іа 
рогіе, іпігоЛиіі 1е ѵівііеиг сіаив іт рагіоіг воЪгетепі теиЫе еі Іт 
аипопсе еріе тасіате вега Іа сіаив цие^аев тіииіев. Аи тёше то- 
тепі, он еиіеші сіаив 1е соиіоіг (Ісв Ъгиіів сіе раз, Лев ГгоиіѴоив сіс* 
іирев', сіев гігев сіс ііііеііев. Се воиі Іев ёіёѵев сіи соигв <іиі ргеітеиі 
Іеиг ѵоіёе еі ѵоіеі Мгв Оолѵаиу ери аррагаіі а Гепігёе сіи рагіоіг. 

Воивзепеі в’ёіаіі іта^іпё аѵоіг айаіге іі ЛііеЪріе ѵіеіііе іизіііи- 
ігіее, аизіёге еі гесііі^иёе. А вой дгапЛ ёіопиетеиі, іі ве ігоиѵе еп 
Іасе сГиис Гетте сіе ігсиіе айв, вѵеііе, тіисе, а Гаііиге ии реи гак с, 
таів ауаиі сіе сіаігез ргипеііев соиіеиг иоівеііе, сіе воуеих сііеѵеих 
Ыиив еі ни іеіиі ёЫоиівзаиі сіе Ігаісііеиг. Ье пег еві (Гии Лезвіи ігез 
риг, Іа Ъоисііе ші^поиие, аих Іёѵгев виШваттепі епіг’оиѵегіез роиг 
Іаіввег ѵоіг Лев Лепіз Ъіапеііев, а іте 1ё 8 ёге ехргеввіоп сіе ргиЛепе іоиі 
а Іаіі ргоѵосапіе. Ье іеипе іютте, адгёаЪІетепі вигрпв, ехрове Ле 
воп тіеих І’оіреі Ле ва ѵівііе. Ии воигіге 8 1івве сіаив Іев уеих Ле гг» 


173 


Оолѵаиу іі 1’авресі сіе ееі ёіёѵе ігёз аЛиІіе; таів еііе гергеші ѵііе воп 
вёгіеих ргоіеввіоппеі еі Ліі, аѵес ии ассепі Ъгііаппііріе еріі п’еві раз 
вапз «Тасе: 

— Реиі-ёіге, пюпвіеиг, ёіев-ѵоиз ии реи іі 8 ё роиг виіѵге ип соигв 
іаіі а Лев епіапіз Ле аиаіогге айв? Сеіа ѵоив -ёпегаіі, еі іе сгоів 
цис Лев іе^опз рагіісиііёгев ѵоив вегаіепі ріив ргойіаЫев... 

Ье ргіх сіев Іедопз рагіісиііёгев еві паіигеііетепі ріив ёіеѵё; 
таів Евіёѵе в’еві ігор аѵапсё роиг гесиіег. Ь’аіПеигз, 1а регвресііѵе 
Л’ии іёіе-іі-іёіе аѵес ееііе аітаЫе доѵстезз и’еві раз роиг Іиі Лё- 
ріаіге. II. ве воиѵіепі Ли сопвеіі Лоппё раг ии Ле вев соттепваих: 
«Роиг Ъіеп арргепсіге іте 1ап§ис ёігап 8 ёгс, гіеп Ле іеі еріе Л’аѵоіг 
ипе 8 гаттаіге еп іиропв...» еі іі ве Лёсісіе а ассерісг 1 аггап 8 етепі 
ргоровё: — ігоіз і'оів раг ветаіпе, Ле сііщ іі віх, іі ѵіешіга раввег ипе 
Ііеиге аи Лотісііе Ле Мгв Оолѵаиу. Бёз 1с вигіешіетаіп Іев 1е?оп8 
соттспсепі, еі Воивзепеі в’іпіііе Ъгаѵетепі аих ргосёЛёз Ле Іа тё- 
ііюсіе ОИепЛогіГ. Сііасріе іопг, іі ассрііегі Іа поііоп Л’ипе ѵіп 8 Ьаіпе 
Ле тоів изиеіз, аѵес Іевсіиеів іі соивігиіі Лев ріігавев риёгііетепі Ьаго- 
(ріев, Лайв 1е 8 спге сіе ссііев-сі: «Аѵег-ѵоив 1а таівои Ле та іапіе? 
N 011 , іе п’аі раз Іа таівоп Ле ѵоіге іапіе, таіз і’аі 1с соиіеаи Ле ѵоіге 
опсіе... «Ьа іеипе Лате з’ассрііііе сопзсіеисіеиветепі Ле вев Леѵоігз 
Ле ргоіеввеиг. С^иапЛ еііе роивве зов іпіегго^аііопз аѵсс ип епігаіп 
іоиі а Іаіі еп 8 а 8 еапі: «Наѵе уои тц аипі’з Іюню?» вез уеих 8 ёсіаі- 
гепі, ва Ъоисііе в’ёрапоиіі сотте ипе ііеиг; Евіёѵе в аггёіе роиг аЛтігег 
1а ИтріЛііё Лев ргипеііев соиіеиг поівеііе, Іа 8 гасс сіев Іёѵгев риіреивез, 
еі гевіе ип Ъоп гаотепі аѵапі Ле гёропсіге: «/ Ьаѵе поі уоиг аииГз 
Іюизе...» 

Мгв Оолѵаиу еві сГогі 8 іпс ігіаисіаіве; еііе а Іа ѵіѵасііе еі 11т- 
тоиг сіез епіапіз Ле «ГІІе ѵегіе», аѵес ни )?гаіп Ле ееііе роёвіе гота- 
певеріе еріі еві Гарапа 8 е Лев гасев ееіінріев. 8оп тагі, М. Оолѵаиу, 
езі ип Есовзаів таііпё сіе ХогтапЛ. еріі ѵоуа 8 е роиг Іа сііетівегіе еі 
Іев сгаѵаіев, еі пе геѵіепі аие Ле Іоіп еп Іоіп аи Ноте соп]и 8 а1. Веаи- 
соир ріиз а 8 ё рие ва Іегате, реііі, ігари, аѵес Лез уеих гоих еі Лев 
Іаѵогів роіѵге еі веі, іі пе рауе раз Ле тіпе. А Типе Ле вев соигіев 
аррагіііопв, іі а ёіё ргёвепіё іі Евіёѵе Воивзепеі, риі Іиі а ігоиѵё 1 аіг 
Іаих еі Іа ЛёшагсЬе Іёііпе. Ьериів Іогз, сікиріс іоів еріе 1е ІіазагЛ Іев 
гетеі еп ргёвепсе, М. Оолѵаиу пе таперіе рав Л’іпвіпиег ірГоп гесоп- 


174 


па іі ни ^ешіе Ііоіпте Дізііпдиё а зоп 1іп»е еі а 8ез сгаѵаіез. 11 іпзізіе 
зиг сс роіпі аѵес шіе ѳіосрюпсе зі опсіиеиветепі регзиазіѵе сріе Воиз- 
зспеЬ, іпіітісіё, сгоіі (Іеѵоіг, роиг зе Ыеп розег аих уеих сіе М-те Оо- 
лѵапу, соттатіег аи тагі Дез сЬетізез Ііпез еі сіез поеиДз ЬаѵаШёге. 
Неигеизетепі, сез гепсопігез зопі гагез; запз риоі, Іо ІшД&еі (Іо поіге 
агаі п’у гёзізіегаіі раз. 

Ъез Іедопз зе роигзиіѵепі гё&иііёгетепі, еі 1е зіисііеих Езіёѵе 
Іаіі сіе зепзіЫез рго&гёз. Ссіа ііепі-іі а ГехсеПепсе (1е Іа тёіІюДе 
ОПепДогЙ, он Ыеп а Іа іадоп зи^сзііѵе Допі Міппіе Ѳохѵапу з’у ргспсі 
роиг ^гаѵег Іез потз, Іез асі.іесіііз еі Іез ѵегЪев сіапз Іа гаётоіге сіе 
зоп ёіёѵе?... Соттепі пе раз геіспіг Іез тоіз аие сез ті^поппез Іёѵгез 
гёрёіепі аѵес ип зі рП еагоиіііетеиі сі’оізеаи? Соттепі пс раз гаеіігс 
Іоиі зоп атоиг-ргорге еі іоиі зоп ссеш* а сопіепіег ші рі оісззсш К 
шіпіп Допі Іез уеих ѵоиз іиісггодепі аѵес сіез ге<рт1з зі ёііпсеіапіз? 

Кіеп ігезі рёгШсих, Дапз Іа ѵіе опііпаіге, соитіе сіе зе геігоиѵег 
регіоДісріетепі еп іёіе-а-іёіе аѵес шіе Гетте .іеипе еі зёсіиізапіе. Ъе 
рёгіі сзі ріиз вгапй епсоге, Іогзсріе сеііе ]еипе Гетто сзі сіии^ёе сіе 
ѵоиз сіошісг ші епзеіё’петепі сіиеісошіие. Ь’ёсііап^е сіез дисзііопз еі 
сіез гёропзез іпігоДиіі Гогсётепі сіапз 1е еоштегсе сіе сііасріе іоиг пае 
іпіітііё. II аггіѵе аіогз срі’ип ёсоііег сіе Гаде Д’Езіёѵе рагіа^е іпё^а- 
Іегаепі зоп аііепііоп епіге Іез поііопз срі’оп Іпі теннис еі іез аіігаііз 
рііузщиез сіе Гіпзіііиігісе. Мгз Ооіѵапу, аѵес зоп реііі аіг ргийе сріе 
Дётепіепі Іез сагеззез сіе зез Іиізапіез ргипеііез, езі зіпгиііёгетепі 
ргоѵосапіе. Тапсііз срі’еііе з’ёѵегійе а ехріісріег Іез Ъігаггегіез сіе Іа 
ргопопсіаііоп ап^іаізе, Воиззепсі ргошёпс зез }еих епІіаіДіз зиі Іез 
сііеѵеих Ъгипз іогДиз еп ип іоигсі сііі&поп, зіи* Іез тоііез іпіісхіопз сіи 
сои, 1а гопДеиг сіи Ъизіе еі сіез Ъгаз, еі іі зе Діі еп зоп раѵ-сіесіаиз 
сціе Іа Дате Доіі ёіге ппе Гаиззе тадеге. РагГоіз, Іеигз гедагйз зе 
гспсоиігепі еі зе іопсіеиі ип тотепі Іез ипз сіапз іез аиігез. Міппіе 
з’ётеиі, риіз, зе гаісііззапі, аѵес ипе аіГесіаііоп сіе Дцріііё зёѵёіе, еііе 
тигтиге: *8іг, Ш из гезитс от- Іеззоп...» (Мопзіеиг, гергепопз поіге 
Іе^оп.) Ъа сопѵегзаііоп а Ней таіпіепапі епііёгетепі еп ап&іаіз; Ез- 
іёѵс еп ргойіе зоиѵепі роиг гізсріег сіе ^аіапіез гёйехіопз, аиі п’опі 
гіеп а Дёгаёіег аѵес Іа &гашпіаіге еі сріі і'опі гои&іг .іизсрі’аих уеих 
Мгз Ѳоіѵапу... 

Ъез іоигз ^гапсііззеиі, он епіге еп аѵгіі, еі, ей Іоигаіпе, 1е ргіп- 


175 


істрз сзі рагіісиііёгсшепі іепіаіеиг. (}иапЛ ѵіепі Пісиге Де Іа 1ѳ?оп, 
Езіёѵс аррогіе аѵес Іиі ип Ъоисріеі сіе ѵіоіеііез срі’іі оЙге а М-те Міп¬ 
піе еі сріе сеііе-сі рісріе еп зоигіапі сіапз зоп согза&е. Ьа іепеіге 
оиѵегіѳ епѵоіе сіапз 1е рагіоіг Дез Ьоиііеез Д’аиЪёріпе еі Де Ыаз. Оп а 
Іаіззе Де соіё Іа -гаттаіге, еі оп Ііі таіпіепапі Вугоп. Ъа таіігсззе 
еі Гёсоііег, аззіз Гип ргёз Де І’аиіге, репсііепі Іеиг іеіе зиг 1е ісхіе 
Ди ргетіег сііапі Де Поп «Гш»; ііз еп зопі аи разза-е ой Диан еі 
Диііа заѵоигспі еп іеіе-а-іёіе Іез ДёЛісез Де Гагаоиг сріі соштепсе: 

іТІіегс із а (Іапдегоиз зііаісе іп іШ Іюиг ...» 

Пи Дап?егеих зііепсе гё?пе аиззі сіапз 1е реііі рагіоіг; ип зііепее 
іепДгс сотте 1’осіеиг Дез ѵіоіеііез сріі зе іапепі аи согза^е Де Мгз 
Ооіѵапу. Ъа ѵоіх сіи Іесіеиг з’етЪаггаззе, Іез Іоиез сіе Іа таіігсззе 
Д’ап^іаіз з’етроигргепі аіпзі сріе сіез гозез гои^ез. Вгизсріетспі, 1е 
Ы-аз Д’Езіёѵе епзегге Іа іаіііе сіе за ѵоізіпе, еі, ігёз Доисетспі, іі 

тигтиге: 

— Міппіе , I Іоѵс уои! 

Міппіе пе Іюи^е раз; еііе пе іепіе аисип еЙогі роиг зе Дё^а^ег 
Ди Ъгаз диі Гсігсіпі; зеиіешепі, за роіігіпе езі орргеззее. Ъез уеих 
риДісріетспі Ьаіззёз, еііе гёропсі аѵес ип геДоиЫетепі Де гои^еиг: 

— 01і! тізіег Воиззепеі, езі-се роззіЫс?... 

Риіз, ріиз Ъаз, еііе гергепД: 

— Д’аі Іюпіе... Си тоіпз, рготеііег-тоі сріе поиз пе іегопз 
.Іатаіз 1е таі!... 

Маіз Езіёѵс пе рготеі гіеп: іі зегге ріиз еігоііетепі Іа іаіііе 
сріі з’аЪапДоппе, аіііге ѵегз Іиі Іа раірііапіе Міппіе еі 1ш Ъаізе іепіе- 
тепі іез уеих... 

Еі, се іоиг-1а, Из пс Іигепі раз Вугоп ріиз аѵапі... 


ЕВСКМАЪ Т ^ Т - СI1АТК1АN. 

23. Ргешіёгѳ Ъ а I а і 11 е. 

Епіге Іа ѵіііс еі поиз з’ёіепДаіі ип геріі Де іеггаіп ргоіопД. Ъе 
шагесііаі Кеу, сріі ѵепаіі сі’аггіѵег аиззі, ѵоиіиі заѵоіг аѵапі іоиі се 
^иі зе ігоиѵаіі Іа-ДеДапз. Ъсих сотра^піез Ди 27 е іигепі Дёріоуёез 
еп іігаіііеигз, еі Іез саггёз зе шігепі а тагсііег аи раз оі-Діпаіге: Іез 

176 


оійсіегз, Ісз зареигз, Ісз іатЪоигз ё Гіпіёгіеиг, Іез сапопз Лапз 1’іпісг- 
ѵаііе, еі Іез саіззопз Леггіёге 1е сіетіег гапд. Тоиі 1е пюпЛе зе Лёйаіі 
ііе се сгеих, Л’аиіапі ріиз (ріе г.оиз аѵіопз ѵи, Іа ѵеіііе, ипе таззс (1с 
саѵаіегіс еріі не роиѵаіі раз з’ёіге заиѵёе різсрі’аи Ъоиі (1с Іа дгашіе 
ріаіпе <ріе поиз Лёсоиѵгіопз еп іоиі зепз. С ёіаіі ітроззіЫе; аиззі ]е 
п’аі ]атаіз ей ріиз Ле Лёйапсс (рГеи ее тотепі: ,]с т аііспЛаіз ё 
(ріеірис сііозе. Наідгё ееіа, Ле поиз ѵоіг іоиз Ъіеп еп гапд, 1е Іизіі 
скагдё, поіге Лгареаи зиг 1е ігопі Ле ЪаіаШе, поз дёпёгаих Леггіёге, 
ріеіпз Ле сопйапсе, — Лс поиз ѵоіг тагсЬег аіпзі запз поиз ргеззег 
еі Ле поиз епіепЛге арриуег 1е раз еп таззе, ееіа поиз Лоппаіі ип 
^гапЛ соигаде. Ле гае Лізаіз еп гаоі-гаёте: «Рсиі-ёігс ци’еп поиз 
ѵоуапі ііз зе заиѵегопі; се зегаіі спсоге се еріі ѵаиЛгаіі 1е гаіеих рот 
сих еі роиг поиз.» Л’ёіаіз аи зесопЛ гапд, Леггіёге /ёЪёЛё, зш 1е 
Ігопі;, еі Гоп реиі зе Йдигег зі ^’оиѵгаіз Іез уеих. Во Іешрз еп іешрз 
^е гедагЛаіз ип реи Ле соіё 1’аиіге саггё (ріі з’аѵапсаіі зиг Іа тёте 
Ііо-пе, еі .іс ѵоуаіз 1с тагёскаі аи тіііеи аѵее зон ёіаі-та]Ог. Тоиз 
Іеѵаіепі Іа іёіе, Ісигз дгапЛз сЬарсаих Ле ігаѵегз, роиг ѵоіг Лс Іоіп 
се (ріі зе равзаіі. Ьез іігаіііеигз аггіѵаіепі аіогз ргёз Ли гаѵіп ЬогЛё 
Ле Ъгоиззаіііез еі Ле Ьаіез ѵіѵез. Бё^а, (ріеЬрісз іпзіапіз аѵапі, і’аѵаіз 
арегди ріиз іоіп, Лс 1’аиігс соіёЛрюкріе сіюзе гепшег соіпгае Лез ёріз 
ой раззе 1с ѵепі; ГіЛёе іп’ёіаіі ѵепие (ріе Іез Киззез, аѵсс іеигз іапсез 
еі Іеигз заЪгез, роиѵаіепі Ъіеп ёіге Іа; .і’аѵаіз роигіапі (1е Іа реіпе а 
1 е сгоіге. Маіз, аи гаотепі ой поз іігаіііеигз з’арргоскаіепі Лез Ъгиуёгез, 
еі сот те Іа іизіІІаЛе з’епдадеаіі еп ріизіеигз епЛгоіів, ]е ѵіз сіаігетспі 
(ріе с’ёіаіспі Лез Іапсез. Ргезеріе аиззііоі ип ёеіаіг Ъгіііа „Іизіе еп іаее 
(Іе поиз, еі 1с сапой іоппа. Ссз Киззез аѵаіепі Лез сапопз; ііз ѵепаіепі 
Лс іігсг зиг поиз, еі ,]с пе заіз (ріеі Ъгиіі т’ауапі іаіі іоигпег Іа іёіе, 
іе ѵіз гріе Лапз Іез гапдз. ё даиске, зе ігоиѵаіі ип ѵіЛе. Еп тёте 
іешрз і’епіепЛіз Іе соіопеі Еаріёі (ріі Лізаіі ігашрііііетепі: «Зсггег Іез 
гапдз!» Еі 1с сарііаіпе Еіогепііи (ріі гёрёіаіі: «Зеггеи Іез гапдз!» 
Ссіа з’ёіаіі іаіі зі ѵііс (ріе іе п’еиз раз Іе іешрз Лс гёЙёскіг. Маіз, 
сішріапіс раз ріиз Іоіп, И у еиі епсоге ип ёеіаіг еі ип Ъгиіі Лапз Іез 
гапдз — соішпе ип дгаиЛ зоиІЙе (ріі раззе, — еі іе ѵіз спсоге ни 
4гои, ееііе іоіз а Лгоііе. Еі сошше, аргёз скшріе соіір Ле сапоп Лез 
Киззез, Іе соіопеі Лізаіі іоиригз: «Зеггег Іез гапдз!» іе соіпргіз (ріе 
сіпкріе іоіз І1 у аѵаіі ип ѵіЛе. Сеііе іЛёе те ігоиЪІа іоиі а іаіі, таіз 


177 


П раііаіі Ъіеп тагсЬег. Ле п’озаіз репзег а ееіа, і’еп Лёіоигпаіз топ 
езргіі, еріаші іе дёпёгаі СЪетіпеаи, (ріі ѵепаіі Л’епігег Лапз поіге саггё, 
егіа (Типе ѵоіх іеггіЪІѳ: «Наііе!* Аіогз іе гсдагЛаі еі іе ѵіз (ріе Іез 
Киззез аггіѵаіепі еп таззе. «Ргетіег гапд, допои іегге! .. Сгоізег 1а 
Ъаіоппеііе! егіа Іе дёпёгаі. Арргёіег агтез!» Сотте 2ёЪёЛё аѵаіі 
тіз 1с депои ё іегге, і’ёіаіз еп (ріекріе зогіе аи ргетіег гапд. II те 
зсіпЪІе епсоге ѵоіг аѵапсег еп Іідпе іоиіс сеііе таззе Ле скеѵаих еі 
Ле Киззез соигЪёз еп аѵапі, Іе заЪге а Іа таіи, еі епіепЛге Іе дёпёіаі 
Ліге ігашрііііетепі Леггіёге поиз сотте іі І’ехегсісе: «Аііепііоп аи 
соттапЛстепі Лс іен. — Лоие... Ееи!» Хоиз аѵіопз ііге, Іез гріаіге 
саггёз спзетЪІе; он аигаіі сги «ріе Іе сіеі ѵепаіі Ле іогаЪег. А ]»еіис 
Іа ііітёе ёіаіі-сііе ип реи топіёе, (ріе поиз ѵігаез іез Киззез (ріі гераг- 
іаіепі ѵепіге & іегге; таіз поз сапопз іоппаіепі, еі поз Ъоиіеіз аііаіепі 
ріиз ѵііе (ріе Іеигз скеѵаих. «Скагдег!» егіа іе дёпёгаі. Ле пе сгоіз 
раз аѵоіг ей Лапз та ѵіе ип ріаізіг рагеіі. «Тіепз, ііепз, ііз з’еп ѵопі!» 
тс Лізаіз-іе еп тоі-тёте. Еі Ле іоиз Іез соіёз он епіешіаіі егіег: 
Ѵіѵе Гетрегенг! Вапз та ріе, ^е те тіз а егіег сотню Іез аиігез. 
Сеіа Лига Ъіеп ипе тіпиіе. Ьез саггёз з’ёіаіепі гетіз еп тагске, он 
сгоуаіі Лё^ё (ріе іоиі ёіаіі Йпі; таіз, а Леих он ігоіз сепіз раз Ли 
гаѵіп, іі зе йі ипе дгапЛе гитеиг, еі роиг Іа зесопЛе Іоіз 1с дёпёгаі 
егіа: «Наііе!... Оспой іегге!... Сгоізег Іа Ъаіоппеііе!» Ьез Киззез зог- 
іаіепі Ли сгеих сотте Іе ѵепі роиг іотЪег зиг поиз. Из аггіѵаіепі 
іоиз епзетЫе; Іа іегге еп ігешЪІаіі. Оп п еніепЛаіі ріиз Іез соттап- 
Летепіз; таіз Іе Ъоп зепз паіигеі Лез зоИаіз Ігапдаіз Ісз аѵегііззаіі 
(рѵіі Іаііаіі іігсг Лапз Іе іаз, еі Ісз іеих Ле Ше зе тігепі а гоиіег 
сотте Іе ЪоигЛоппетепі Лез іатіюигз аих дгапДез геѵиез. Сеих еріі 
п’опі раз епіспЛи ееіа пе роиггопі .іатаіз з'еп Іаіге ипе ІЛёе. (^иекріез- 
ипз Ле сез Киззез аггіѵаіепі .різеріе зиг поиз; оп Іез ѵоуаіі зе Лгеззег 
Лапз Іа Іитёе, риіз, аиззііоі аргёз, оп пе ѵоуаіі ріиз гіеп. Аи Ъоиі 
Ле (ріекріез іпзіапіз, сотте оп пе Іаізаіі ріиз (ріе скагдег еі іігсг. 
Іа ѵоіх іеггіЪІе Ли дёпёгаі СЪетіпеаи з’ёіеѵа, егіапі: «Сеззея 1с Іси!» 
Оп п’озаіі ргезеріе раз оЪёіг; скасип зе Лёрёскаіі Ле Іаскег епсоге ип 
соир; таіз, Іа Іитёе з’ёіапі Ліззірёе, оп ѵіі сеііе дгапЛе таззе Ле 
с аѵаіі с і*з (ріі гетопіаіепі Ле Гаиіге соіё Ли гаѵіп. Аиззііоі оп Лёріоуа 
Іез саггёз роиг тагскег еп соіоппез. Ьез іатЪоигз Ъаііаіепі Іа скагде, 
поз сапопз іоппаіепі. «Еп аѵапі! еп аѵапі!... Ѵіѵе Гетрсгеиг /» Хоиз 

12 


фр. 

178 


йезсепйітез йапз 1с гаѵіп раг-йсззиз дез іаз йе сЪеѵашс еі (1с Киззсз 
(1 иі гетиаіепі спсогс а іегге, еі поиз гешопі&тез аи раз ассеіеге сіи 
сбіё сіс ЛѴеіззепіеІз. Тоиз сез созациез еі сез сііаззеигз, Іа ^іЪсгпс 
зги- Іез геіпз еі 1с ііоз рііё, 8 а1ораіспі йеѵапі поиз аиззі ѵііе (рі’ііз 
роиѵаіепі: Іа ЪаіаШс ёіаіі ^пёс! ^ ^ шз) 


24. В 1 е 8 В ё. 

«Гепігаі йапз Кауа зиг Іа йгоііе сіи ѵі11а§е, еп сп.іашЬапІ (Іез 
Ііаіез еі заиіапі раг-сіеззиз (1с рсіііез раііззайез аие Іез ё'спз пісііепі 
роиг вёрагег Іез іагйіпз... й’епіспйаіз ип Ъгиіі ісіістепі ёроиѵапіаЫе 
аи’оп пс реи* з’еп іаіге ипе ісіёе. Без таззсз йе 1‘шпёс раззаіепі раі- 
<1088118 Іез іоіів, Іез іиіісз гоиіаіспі еі іотЪаіепі сіапз Іа те, с* Іез 
Ъоиіеіз епіопдаіепі Іез шигз он саззаіепі Іез роиігез аѵес ип іі'асаз 
ІюггіЫе. Еп тёше іетрз, (Іс Іоиз сбіёз, раг Іез гисіісз, раг-йеззиз Іез 
Ііаіез еі іез раііззайез (Іез загйіпз, епігаіепі поз воійаіз еп зе гсіоиг- 
пап* роиг іаіге Іей. И у еп аѵаіі йе іоиз Іез гё-ігаепіз, запз зііакоз, 
йёсЫгёз, соиуегіз йе вайе, 1’аіг іигіеих, еі, шаіпіепапі дне /у 1 >епзе 
аргёз іапі й’аппёез, с’ёіаіепі іоиз (Іез епіапіз, йе ѵёпіаЫсз епіапіз: 
зиг аиіпхе ои ѵіп 8 і, раз ип п’аѵаіі йе тоизіасііез; таіз 1е соига 8 е езі 
пё йапз Іа гасе ігапсаізе! Еі сотте Іез Гтззіепз - сопйиііз раг йе 
ѵіеих оШсіегз <іиі егіаіепі: *1?опѵегія! ТогтгІяЫ — атѵаіепі еп зе 
8 гітрапі еп (ріеЦие зогіе зиг 1е йоз, сотте йсз Ьапйсз йе Іоирз, роиг 
аііег ріиз ѵііе, поиз, аи соіп й’ипе 8 - гап 8 е, а ѵіп 8 і ои ігепіе, еп іаее 
(ІЧіп загйіп ой зе ігоиѵаіепі ип реііі гисЬег еі йе допйв вегівіегз еп 
Яеиг сііГіІ те ветЫв ѵоіг спсогс, поиз соттеп^атез ип іеи гоиіапі 
зиг сез 8 иеих <ріі ѵоиіаіепі езсаіайег ип реііі птг аи-йеззоиз еі ргепйге 
Іе ѵіііаде. СотЬіеп й’епігс еих, еп аггіѵапі зиг се шиг, геіотЬёгепі 
йапз Іа таззе, ]е п’еп заіз гіеп; таіз ІІ еп ѵепаіі іоиригз й’аиігез. 
Без сепіаіпез йе Ъаіісз зіШаіепі & поз огеіііез еі з’аріаііззаіепі сопіге 
іез ріеггез; 1с сгёрі іотЬаіі, Іа раіііе рспйаіі йез роиігез, 1а егапйо 
рогіе а 8 аис1іе ёіаіі сгіЫёе; еі поиз йеггіёге 1а ?тп 8 е, аргёз аѵоіг 
гесЬагвё, поиз іаізіопз Іа паѵеііе роиг іігег йапз Іе іаз: сеіа йигаіі 
іизіе іе іетрз й’арізіег еі йе веггег Іа йёіепіе, еі, та1 8 гё сеіа, сищ 
ои зіх ёіаіепі йё]а іотЬёз аи соіп йи іепіі, Іе пег й іегге; таіз поіге 


179 


га 8 е ёіаіі зі 8 гапйе (ріе поиз п’у іаізіопз раз аііепііоп. Сотте зе ге- 
іоигпаіз Іа роиг Іа йіхіёте іоіз, еп ёраиіапі, Іе Іизіі те іотЬа йе Іа 
таіп; ^е те Ъаіззаі роиг Іе гатаззег еі ^с ІотЬаі йеззиз: ^’аѵаіз ипе 
Ьаііс йапз Гёраиіе §аис1іе; Іе зап 8 зе гёрапйаіі зиг та роіігіпо сотте 
йе Геаи сііаийе. й’еззауаі йе те геѵеіег; таіз іоиі се дис ]е риз іаіге, 
се Іиі йе т’аззеоіг сопіге іе тиг. Аіогз Іе зап§; йсзсспйіі .різеріе зиг 
тез сиіззез, еі Гійёе те ѵіпі <ріе раііаіз шоигіг еп ееі епйгоіі, се <іиі 
те йоппа іоиі ігоій. Без сашагайез сопііпиаіепі іі іігег раг-йеззиз та 
іёіс, еі Іез Ргиззіепз гёропйаіепі іоіуоигз. Еп зоп&еапі ірГипе аиіге 
Ъаііе роиѵаіі т’асііеѵег, ]е те сгашроппаі іеііетепі йе 1а таіп йгоііе 
аи соіп йи тиг роиг піоіег йе Ій, <ріе іе ІотЬаі йапз ип реііі іоззё 
<ріі сопйиізаіі Геаи йе Іа те йапз Іе іагйіп. Моп Ьгаз 8 аис1іе ёіаіі 
Іоигй сотте йи рІотЪ, та іёіе іоигпаіі; і’епіепйаіз іоиригз Іа 
іизіііайе, таіз сотте ип гёѵе. Сеіа йига (ріеіоие іетрз запз йоиіс. 
Ьогздие іе гоиѵгіз Іез уеих, Іа пиіі ѵепаіі; Іез Ргиззіепз йёйіаіепі йапз 
Іа гиеііс еп соигапі. Из гетрііззаіепі йёрі Іе ѵі11а 8 е. 

(іе СонзсгИ (іс 1813). 

А. БЕ МБ88ЕТ. 

25. Ьа ^еипѳ88е готапіідие. 

Репйапі Іез §иеітез йе ГЕтріге, іапйіз <іис Іез тагіз еі Іез і’гёгез 
ёіаіепі еп АНета^пе, Іез тёгез ішрііёіез аѵаіепі тіз аи топйе ипе 
«ёпёгаііоп агйепіе, раіе, пегѵеизе. Соплив епіге йеих Ъаіаіііез, ёіеѵёз 
йапз Іез соііё^ез аи гоиіетепі йсз іатЬоигз, йез тііііегз й’епіапіз зе 
ге 8 агйаіспі епіге еих й’ип оеіі зотЬге, еп еззауапі Ісигз тизсіез сііё- 
іііз. Бе іетрз еп іетрз Ісигз рёгез епзап 8 1апіёз аррагаіззаіепі, Іез 
зоиіеѵаіепі зиг Іеигз роіігіпез сііатаггёез й’ог, риіз Іез розаіепі а 
іегге еі гетопіаіепі а сііеѵаі. 

Би веиі іютте ёіаіі еп ѵіе аіогз еп Еигоре; Іе гезіе йез ёігез 
іасііаіі йе зе гетрііг Іез роитопз йе Гаіг (рГП аѵаіі гезрігё. СЬасріе 
аппёе, Іа Егапсе (аізаіі ргёзепі а ееі іютте йе ігоіз сеиі тіііе іеипез 
§епз; с’ёіаіі 1’ітрбі рауё а Сёзаг, еі, з’іі п’аѵаіі се ігоиреаи йеггіёге 
Іиі, іі пе роиѵаіі зиіѵге за Гогіипе. С’ёіаіі Гезсогіе (іи’іі Іиі іаііаіі 
роиг (рі’іі риі ігаѵегзег Іс топйе, еі з’еп аііег іотЪег йапз ипе реіііе 
ѵаііёе й’ипе ііе йёзегіе, зоиз ип заиіе ріеигеиг. 


12 * 
1.80 


1 ТатаІ8 іі п’у еиі іапі <1е пиііз запз зоттеіі сріс сіи іетрз сіе 
сеі Іюштс; іатаіз он ие ѵіі зе репсіісг зиг Іез гетрагіз сіоз ѵііісз іт 
Іеі реиріе сіе тёгев сіёзоіёсз; ^атаіз іі п’у еиі іт Іеі вііепсе аиіоиг 
сіе сеих циі рагіаіепі сіе тог!. Еі роигіапі іатаіз іі п’у си! іапі сіе 
зоіс, іапі сіе ѵіе, іапі сіе іапіагез ^иетёгея сіаиз іоиз Іез ссеигз. .Ташаіз 
И п’у еиі (1с зоісііз зі рпгз аие сеих аиі зёсЪёгепі іоиі се зап&. Оп 
сіізаіі цис Еіеи Іез іаізаіі рои г сеі Ііоиппе, еі оп Іез арреіаіі зез зоіеііз 
(ГАизіегІііг. Маіз іі Іез іаізаіі Ъіеп Іиі-шёте аѵес зез сапопз іои.іоигз 
іоппапіз, еі <іиі не Іаіззаіепі (Іез тіа#ез срГаих Іепсіетаіиз (1е зез Ъа- 
іаіііез. 

С’ёіаіі І’аіг сіе се сіеі запз іасЪе, ой Ъгіііаіі Іапі сіе ё'іоіге, ой 
гезріепсііззаіі іапі сі’асіег, сріе іез епіапіз гезрігаіепі аіогз. Из заѵаіепі 
Ъіеп ци’ііз ёіаіепі сіезііпёз аих ЪёсаіотЪез; таіз ііз сгоуаіепі Мигаі 
іпѵиіпёгаѣіе, еі он аѵаіі ѵи раззег 1’етрегеиг зиг ип ропі ой зіШаіеп! 
Іаиі сіе Ьаііез, (іи’оп пе заѵаіі з’іі роиѵаіі тоигіг. Еі циапсі тёте оп 
аигаіі ай тоигіг, ци’ёіаіі-се (рю сеіа? Ъа тогі оПе-тёте ёіаіі зі Ьеііе 
аіогз, зі вгапЛе, зі тагпШцие сіаиз за роигрге іитапіе! сііе геззетЫаіі 
зі Ъіеп а Гезрёгапсе, еііе іаисітіі сіе зі ѵегіз ёріз, срГеИе ёіаіі сотте 
сісѵепие деипе, сі ци’оп пе сгоуаіі ріиз а Іа ѵіеіііеззе. Тоиз іез Ъег- 
ссаих сіе Егапсе ёіаіепі сіез Ъоисііегз, Іоиз Іез сегсиеііз ей ёіаіепі аиззі; 
ІІ п’у аѵаіі ѵгаітепі ріиз сіе ѵіеіііапіз, іі п’у аѵаіі ерю сіез саЛаѵгсз 
оп сіез сіеті-сііеих. Ссрепсіапі Гіттогіеі етрегеиг ёіаіі ип ]оиг зиг 
ипс соШпе а ге^апіег зері реиріез з’ёдог^ег; сотте іі пе заѵаіі раз 
епсогѳ з’іі зегаіі 1е таііге сіи тошіе ои зеиістепі сіе Іа тоіііё, Аггаёі 
разза зиг Іа гоиіе, іі ГеіНсига сіи Ъоиі сіе Гаііе, еі 1е роизза сіапз 
ГОсёап. Аи Ъгиіі сіе за сііиіе, Іез риіззапсез тогіЪопсІез зе гссігсззё- 
гспі зиг Ісигз Иіз (1с Лоиіеиг, сі аѵапгапі Іеигз раіісз сгосЪиез, іоиісз 
іез гоуаіез агаі&пёез сіёсоирёгепі ГЕигоре, еі сіе Іа роигрге (1е Сёзаг 
8 с йгепі ип ЪаЪіі (ГАгІециіп. Ее тёте срГип ѵоуа&еиг, іапі ци’іі езі 
зиг 1с сЪетіп, соигі пиіі еі .іоиг раг Іа ріиіс еі раг 1е зоіеіі, запз 
з’арегсеѵоіг сіе зез ѵеіііез пі (Іез сіап^егз; таіз, сіёз ци’іі езі аггіѵе аи 
тіііеи сіе за іатіііе еі срі’іі з’аззоіі сіеѵапі 1е іен, іі ёргоиѵе ипе Іаззі- 
іисіе запз Ъоі'пез сі реиі а роіпе зе ігаіпег а зоп Ііі: аіпзі Іа Егапсе, 
ѵеиѵе сіе Сёзаг, зепііі іоиі й соир за Ыеззиге. ЕИе іотЪа еп сіёіаіі- 
іапсе, еі з’епсіогтіі сі’пп зі ргоіопй зоттеіі, сріе зез ѵіепх гоіз, Іа 
сгоуапі тогіе, 1’епѵеіоррёгепі сі’пп Ііпсеиі Ыапс. Ьа ѵіеіііе агтёе еп 


181 


сііеѵеих §різ гепіга ёриізёе сіе іаіі<ріе, еі Іез іоуегз сіез сѣаіеаих йё- 
зсгіз зе гаііитёгепі ігізіетепі. Аіогз сез Іюттез сіе ГЕшріге, сріі 
аѵаіепі іапі соиги еі іапі ё&ог&ё, етЪгаззёгепі Іеигз іеттез атаі^гіез 
сі рагіёгепі сіе Іеигз ргетіёгез атоигз; ііз зе ге&агйёгепі сіаиз Іез іоп- 
іаіпез (Іс Іеигз ргаігіез паіаіез, еі ііз з’у ѵігепі зі ѵіеих, зі пшіііёз, 
сіи’ііз зе зоиѵіпгепі сіе Іеигз іііз, аііп ци’оп Іеиг іегтаі Іез усих. Из 
сіеташіёгепі ой ііз ёіаіепі; Іез епіапіз зогіігепі сіез соііё^ез, сі, пе 
ѵоуапі ріиз пі заЪгез, пі сиігаззез, пі іапіаззіпз, пі саѵаііегз, ііз сіетап- 
сіёгепі а Іеиг іоиг ой ёіаіепі Іеигз рёгез. Маіз оп Іеиг гёрошііі цие 
1а «иегге ёіаіі ііпіе, сціе Сёзаг ёіаіі тогі, еі сріе Іез рогігаііз (Іс \Ѵе1- 
Ііп^іоп еі сіе ВШсЬег ёіаіепі зизрепсіиз сіаиз Іез апіісІіатЪгез Лез соп- 
зиіаіз еі сіез атЪаззааез, аѵес сез йеих тоіз аи Ъаз: ВаІѵаіопЪиз титіі. 
Аіогз з’аззіі зиг ип тошіе еп гиіпе ипе ^еипе88е зопсіеизе. Тоиз сез 
епіапіз ёіаіепі сіез "оиііез сі’ип зап& Ъгйіапі циі аѵаіі іпопаё Іа іегге, 
ііз ёіаіепі пёз аи зеіп (1е Іа &исгге, роиг Іа ^иегге. Из аѵаіепі гёѵё 
репаапі циіпгс апз сіез псі§ - ез сіе Мозсои еі сіи зоіеіі (Іез Ругатісіез. 
Из п’ёіаіепі раз зогііз сіе Іеигз ѵіііез; таіз оп Іеиг аѵаіі (Ііі сріе, раг 
сііацие Ъаггіёге сіе сез ѵіііез, оп аііаіі й ипс сарііаіе сГЕигоре. Из 
аѵаіепі сіапз 1а іёіе іоиі ип топае; ііз ге^агсіаіепі Іа іегге, 1е сіеі, 
Іез гиез еі Іез сііешіпз: іоиі сеіа ёіаіі ѵніе, еі Іез сіосііез сіе Іеигз 
рагоіззез гёзоппаіепі зеиіез сіапз 1е Іоіпіаіп. Ее ріііез іапібшез сои- 
ѵегіз сіе гоікзз поігез, ігаѵегзаіепі іепіетсп! Іез сатра&псз; сГаиігез 
ігарраіепі аих рогіез сіез таізопз, еі сіёз <рі’оп Іеиг аѵаіі оиѵегі, ііз 
іігаіепі сіе Іеигз росііез сіе ^гапсіз рагсііетіпз іоиі изёз аѵес Іезциеіз 
ііз сііаззаіепі Іез ЪаЪііапіз. Ее іоиз сбіёз аггіѵаіепі сіез Іюттез епсоге 
іоиі ігетЫапіз сіе Іа реиг циі Іеиг аѵаіі ргіз іі Іеиг сіёрагі, ѵіп^і апз 
аирагаѵапі. Тоиз гёсіатаіепі, сіізриіаіепі еі егіаіепі; опз’ёіоппаіі срГипе 
зеиіе тогі рйі арреіег іапі йс согЪеаих. 

Ее гоі сіе Егапсе ёіаіі зиг зоп ігбпе, ге&агсіапі да еі Ій з’іі пе 
ѵоуаіі раз ипе аЪеШе сіапз зез іаріззегіез. Ъез ипз Іиі іепсіаіепі Іеиг 
сііареаи, еі іі Іеиг сіоппаіі ае Гаг&епі; Іез аиігез Іиі топігаіепі ип 
сгисійх, еі іі 1е Ъаізаіі; сГаиігез зе сопіепіаіепі сіе Іиі егіег аих огеіііез 
сіе ^гапсіз потз геіепііззапіз, сі іі гёрошіаіі а сеих-іа сі’аііег сіаиз за 
"гапсі’заііе, сіие Іез ёсіюз еп ёіаіепі зопогез; сГаиігез епсоге Іиі топ¬ 
ігаіепі Іеиге ѵіеих тапіеаих, сотте ііз еп аѵаіепі Ъіеп ейасё Іез аЪеіІІез, 
ер а сеих-іа іі сіоппаіі ип ЪаЪіі пеиі. Ьез епіапіз ге^агсіаіепі іоиі сеіа, 
182 


репзапі І 0 И.І 0 ИГ 8 іріе 1’отЪге (1е Сёзаг аІІаіЬ ЛёЪагсріег а ^ашіез еі 
зоиШег «иг сс8 Іагѵез; таіз 1е «Пенсе сопііпиаіі іоиіоигз, еі Гоп не 
ѵоуаіі Йоііег Лапз 1е сіеі іріе Іа раіеиг Лез 1і«. С^іипиі Іез епіапіз раг- 
Іаіепі Ле "Іоіге, он Іеиг Лізаіі: «Еаііез-ѵоиз ргёігез»; іріаші П« раг- 
іаіепі іГатЪіііоп: «Еаііез-ѵоиз ргёігез»; Л’езрегапсе, (Гатоиг, (1е іогее, 
(1е ѵіс: «Еаііез-ѵоиз ргёігез!» СерепЛапі іі тон іа а Іа ігіЬітс аих 
Ъагап&иез ин Ъоште іріі іенаіі а Іа таіп ші сопігаі епіге 1е гоі еі 1е 
реиріе; іі соштсп^а а сііге іріе Іа &1оіге ёіаіі іте Ъеііе сіюзе, еі 1 ат- 
Ыііон (1е Іа §ріегге аиззі, шаіз ірі’іі у он аѵаіі ипе ріиз Ъеііе, іріі 8 ар- 
реіаіі Іа ІіЪегіё. Ъез епіапіз геіеѵёгепі Іа іёіе еі зс зоиѵіпгепі (1е 
1еиг8 §;гапЛз-рёгез, іріі еп аѵаіені аиззі рагіё. Из зе зоиѵіпгені Л’аѵоіг 
гепсопігё, сіапз 1е8 соіпз оЪзсигз (1е Іа піаізои раіегпеііе, Пез Ъизіез 
шузіёгіеих аѵес сіе Іоп&з сіісѵеих (1е іпагЪге еі пне іпзегірііоп гогааіпе; 
ііз «е зоиѵіпгспі Л’аѵоіг ѵи 1с зоіг, а Іа ѵеіііёс, Іеигз аіеиіез Ъгапіег Іа 
іёіе еі рагіег сѴап Йеиѵе сіе зап§ - Ъіеп ріиз іеггіЪІе епсоге іріе ееіиі 
сіе Гешрегеиг. 11 у аѵаіі роиг еих, (Іанз се шоі (1е ІіЪегіё, іріоііріе 
сЪозе аиі Іеиг іаізаіі Ъаііге 1е еоэиг, іі Іа Гоіз сошше ин Іоініаін еі 
іеггіЪІе 8оиѵсніг еі сошше ипе сЪёге езрёгапсе, ріиз Іоіпіаіпе епсоге. 
Из ігеззаіііігепі еп Гепіешіапі; .шаіз еп гепігапі аи Іо^із ііз ѵігепі 
ігоіз рапіегз ірі’оп рогіаіі іі Сіашагі; с’ёіаіепі ігоіз іеипез й'епз іріі 
аѵаіепі ргопопсё ігор Ъаиі се шоі <1е ІіЪегіё. I п ёігап^е зоигіге Іеиі 
разза виг Іез Іёѵгез іі ееііе ігізіе ѵие; шаіз (І’аиігсз Ъагап&иеигз, шоп- 
іапі а Іа ігіЪипе, сошгаепсёгепі іі сакиіег риЫщиетепі се цие сойіаіі 
ГашЪіііоп, еі іріе Іа &1оіге ёіаіі Ъіеп сііёге; ііз Іігепі ѵоіг Пюггеиг Ле 
Іа &иегге, еі арреіёгепі Ъоисііегіез Іез ЪёсаіогаЪез. Еі ііз рагіёгепі іапі 
еі зі Іоп^іешрз, іріе іоиіез Іез іііизіопз Ъишаіпез, соитіе Пез агЪгез еп 
аиіошпе, іошЪаіепі іеиіііе іі іеиіііе аиіоиг сѴеих, еі іріе сеих аиі Іез 
ёсоиіаіепі раззаіепі Іеиг шаіп зиг Іеиг ітопі, сошше Лез йёѵгеих іріі 
з’ёѵеіііепі. Ъез ипз Лізаіепі: «Се диі а саизё Іа сііпіе Ле Гешрегеиг, 
с’езі рие 1е реиріе п’еп ѵоиіаіі ріиз»; Іез аиігез: «Ъе реиріе ѵоиіаіі 1е 
гоі; поп, Іа ІіЪегіё; поп, Іа гаізоп; поп, 1а геіідіоп; поп, 1а сопзіііиііоп 
ап&іаізе, поп, ГаЪзоІиіізгае»; ип Легпіег аіоиіа: «N 011 , гіеп Ле іоиі ееіа» 
шаіз 1е героз». 

Тгоіз ёіёшепіз рагіа&еаіепі Лопе Іа ѵіе ерті з’ойгаіі аіогз аих 
Іеипез о - епз: Леггіёге сих ип раззё а ^ашаіз Лёігиіі, за^ііаиі епсоіе 
«иг зез гиіпез, аѵес іоиз Іез іоззііез Лез зіёсіез Ле ГаЪзоІиіізше; Леѵапі 


183 


сих Гаигоге Л’ип ішшепзе Ъогігоп, Іез ргешіёгез сіагіёз Ле Гаѵепіг; еі 
епіге сез Леих шопЛез... еріеііріе сіюзе Ле зешЪІаЪІе а І’Осёап 0 .иі зёраге 
1е ѵіеих сопііпепі Ле Іа .іеипе Апіёгнріс, ^е не заіз циоі Ле ѵа&ие еі 
Ле Ноііапі, ипе шег Ъоиіеизе еі ріеіпе Ле паиіга^ез, ігаѵсгзёе Ле іешрз 
еп іешрз раг (ріеііріе Ъіапсііе ѵоііе Іоіпіаіпе он раг іріеііріе паѵіге 
зоиійапі ипе ІоигЛе ѵареиг; 1с зіёсіс ргёзепі, еп ип іпоі, іріі зёраге Іе 

раззё Ле Гаѵепіг, гріі п’езі пі Гип пі Гаиіге еі <ріі геззешЪІе а іоиз 

Леих іі Іа іоіз, еі ой Гоп пе заіі, іі сіикріе раз грГоп іаіі, зі Гоп шагсііе 
зиг ипе «степсе ои зиг ип ЛёЪгіз. Ѵоіій Лапз іріеі сііаоз іі іаііиі 
сЪоізіг аіогз; ѵоіііі се еріі зе ргёзепіаіі іі Лез епіапіз ріеіпз Ле іогее 
еі Л’аиЛасе, іііз Ле ГЕтріге еі реіііз-Шз Ле Іа Ііёѵоіиііоп. Сошше а 
ГарргосЪе Л’ипе іетрёіе, іі разве Лапз Іез іогёіз ип ѵепі іеггіЪІе еріі 
іаіі ігіззоппег іоиз Іез агЪгез, іі ірюі зиссёЛе ип ргоіопсі зііепсе; аіпзі 
Иароіёоп аѵаіі іоиі ёЪгапІё еп раззапі зиг Іе топЛе; Іез гоіз аѵаіепі 
зепіі ѵасіііег Іеиг соигоппе, еі, рогіапі Іеиг таіп іі Іеиг іёіе, ііз п’у 
аѵаіепі ігоиѵё іріе Іеигз сіісѵеих Ъёгіззёз Ле іеггеиг. Ъс раре аѵаіі 
іаіі ігоіз сепіз Ііеиез роиг Іе Ъёпіг аи пот Ле Віеи еі Іиі розег зон 

ЛіаЛёте; іпаіз Nаро1ёоп Іе Іиі аѵаіі ргіз Лез гааіпз. Аіпзі іоиі аѵаіі 

ігетѣіё Лапз ееііе іогёі ІидиЪге Ле Іа ѵіеіііе Еигоре; риіз Іе зііепсе 
аѵаіі зиссёЛё. Оп Ліі іріе, ІогзірГоп гепсопіге ип сіііеп іигіеих, зі он 
а Іе соигауе Ле тагсЪсг ^гаѵетепі запз зе геіоигпег, еі Л ипе тапіёге 
гё°ріИёгс, іе сіііеп зе сопіепіе Ле ѵоиз зиіѵге репЛапі ип сегіаіп іешрз 
еп ототтеіапі епіге зез Лепіз; іапЛіз ііие, зі оп Іаіззе ёсЪаррег ип 
уезіе Ле іеггеиг, зі ои іаіі ип раз ігор ѵііс, іі зе ^еііс зиг ѵоиз еі 
ѵоиз Лёѵоге; саг ипе іоіз Іа ргетіёге тогзиге іаііе, іі п’у а ріиз тоуеп 
Ле Іиі ёсЪаррег. Ог, Лапз Піізіоігс еигорёеппе, іі ёіаіі аггіѵё «Оиѵепі 
ірі’ип зоиѵегаіп ейі іаіі се ^езіе Ле іеггеиг еі іріе зоп реиріе 1 еиі 
Лёѵогё; піаіз, зі оп Гаѵаіі іаіі, іоиз пе Гаѵаіспі раз іаіі еп тёте 
іешрз. с’езі-а-Ліге ірГпп гоі аѵаіі Лізраги, шаіз поп Іа пиуезіё гоуаіе. 
Ъеѵапі Кароіёоп, Іа пирезіё гоуаіе Гаѵаіі іаіі, се й'езіе іріі регй іоиі, 
еі поп зеиіетепі Іа та^езіё, шаіз Іа поЪІеззе, таіз іоиіе риіззапсе 
Ліѵіне еі Іштаіпе. Nаро1ёоп тогі, Іез риіззапсез Ліѵіпез еі Ъшпаіпез 
ёіаіепі Ъіеп гёіаЪПез Ле Іаіі, таіз Іа сгоуапсе еп еііез п’ехізіаіі ріиз. 
И у а ип Ланоег іеггіЪІе а заѵоіг се іріі езі роззіЪІе, саг Гезргіі ѵа 
іоиіоигз ріиз Іоіп. Аиіге сіюзе Ле зе Ліге: «Сесі роиггаіі ёіге», ои 
Ле зе Ліге: «Сесі а ёіё»; с’езі Іа ргетіёге тогзиге Ли сіііеп. Иароіёоп 


184 


Левроіе Іиі Іа Легпіёге Іііеиг Ле Іа Іатре сіи Левроітше; П Лёігиівіі еі 
рагосііа Іев гоів, сотте ѴоНаіге Іев Ііѵгев ваіпів. Еі аргёв Іиі он еп- 
ісшііі іиі §гапЛ Ъгиіі: с’ёіаіі Іа ріегге сіе 8аіпі-Нё1ёпе еріі ѵепаіі (1с 
іотЪег виг І’апсіеп гаоікіе. Аиввііоі рагиі Лапв Іо сісі Гавіге §1асіа1 
сіе Іа гаізоп, еі вев гауопв, рагеіів а сеих сіе 1а ГгоіЛе сіёеввс сісв пиіів, 
ѵегвапі (1с Іа Іитіёгс ваив сііаісиг, епѵоіоррёгепі 1е тошіе <1 іт виаігс 
Ііѵісіе. Он аѵаіі Ъіеп ѵи ;рі8(рГа1ог8 (Іев §'епв «іиі Ііаівзаіепі Іев иоЫев, 
(іиі Лёсіатаіепі сопігс іев ргёігев, еріі сопврігаіепі сопіге Іев гоів ; он 
аѵаіі Ъіси егіё сопіге Іев аЪив еі Іев ргё^ёв; таів се іиі нас ^гапсіе 
поиѵсаиіё рис (1с ѵоіг 1с рсиріе ей воигіге. 8’іі равваіі іт ноЫе, он 
ип ргёіге, ои іт воиѵегаіп, Іев раувапв іріі аѵаіепі і’аіі Іа ^иегге сот- 
теш-аіепі а Іюсііег Іа іеіе еі а (Ііге: «Аіі! ссіиі-іё, поив Гаѵопв ѵи еп 
Іеіпрв еі Пси; іі аѵаіі ип аиіге ѵіза^е». Еі, диапсі оп рагіаіі Ли ігопе 
еі (1е Гаиіеі, іів гёропЛаіепі: «Ос вопі уиаіге аів сіе Ъоів; поив Іев 
аѵопв сіоиёв еі сіёсіоиёв». Еі ертпеі оп іеиг Ліваіі: «Рсиріе, іи ев 
геѵепи (Іев еггеигв еріі Гаѵаіепі ё^агё; іи ав арреіё іев гоів еі іев 
ргёігев», іів гёрошіаіепі: «Се п’езі рав поив, се вопі. сев ЪаѵагЛв-Іа». 
Еі сціаші он іеиг (Ііваіі: «Рсиріе, оиЫіе 1е разве, ІаЬоиге еі оЪёів», іів 
вс геіігезваіепі виг ісигв зіё&ев, еі оп епіешіаіі ип вотчі геіепііввеіиепі. 
С’ёіаіі ип ваЪгс гоиіііё еі ёЪгёсЬё еріі аѵаіі гегаиё сіапв ип соіп (1е Іа 
сііаитіёгс. Аіогв оп аіоиіаіі аиввііоі: «Кевіе еп геров Литоіпв; ві оп 
пе іе пиіі рав, пе сіісгсііе рав а пиіге». Нёіав! іів вс сопіепіаіепі сіе 
ссіа. АІаів Іа ^сипеввс пе з’еи сопіепіаіі рав. II еві сегіаіп ері’іі у 
а сіапв 1’Ьотте (Іеих риіввапсев оссиіісв <іиі сотЪаІіепі іизсці ё Іа 
тогі: Гипс, сіаігѵоуапіс еі ІгоіЛе, в’аііасііс а Іа гёаіііё, Іа саісиіе, Іа 
рёве, еі ,іи^е Іе разве; 1’аиіге а воіГ сіе Гаѵепіг еі вёіапсс ѵегв 1 іп- 
соппи. (^иапсі Іа раввіоп строгіе Пютте, 1а гаізоп Іе виіі еп ріеи- 
гапі еі еп 1’аѵегііввапі сіи Лап^ег; таів, сіёв аие Пютте в’еві аггёіё 
а Іа ѵоіх сіе Іа гаізоп, сіёв сри’іі в’еві (Ііі: «О’еві ѵгаі, ^е виів ип іои; 
ой аііаіз-де?» Іа раввіоп Іиі егіе: «Еі тоі, ^е ѵаів Попе тоигіг?» Ип 
вепіітепі сіе таіаіве іпсхргітаЫе соішпеп^а сіопс а іегшепіег сіапв іоив 
іев .іеипев соеигв. Сопсіатпёв аи геіюв раг Іев воиѵегаіпв сіи тошіе, 
Ііѵгёв аих сиівігев сіе іоиіе еврёсе, а Гоізіѵеіё еі а Геппиі, Іев ^еипсв 
^епв ѵоуаіепі ве геіігег сі’сих Іев ѵациев ёситапіев сопігс Іевіріеііев 
і!в аѵаіпі ргёрагё ісигв Ьгав. Тоив сев ^Іаіііаіеигв ігоііёв (I Ііиііе ве 
вепіаіепі аи іопсі сіе 1’аше ипе шівёге іпвиррогіаЫе. Ьев ріив гіеііев 


185 


ве йгепі ІіЬсгііпв; сеих сГипе іогіипе тёсііосге ргігепі ип ёіаі, еі ве 
гёві&пёгепі воіі а Іа гоЪе, воіі а 1’ёрёе; Іев ріив раиѵгев ве Іеіёгепі 
сіапв 1’епііюивіавте а і'гоіеі, сіапв Іев ^гапсів тоів, (Іапв І’аіігеиве тег 
(1с Гасііоп вапв Ьиі. Сотте Іа іаіЫевзе Ъитаіпе сіісгсііе Гаввосіаііоп 
еі еріе Іев Іюттев вопі ігоиреаи (Іе паіиге, Іа роіііпріе в’еп тёіа. Оп 
в’аііаіі Ъаііге аѵес Іев «агЛов Ли согрв виг Іев тагсііев Ле Іа СІіатЬге 
Іёй’івіаііѵе, оп соигаіі а ипе ріёсе Ле іііёаіге ой Таіта рогіаіі ипе 
регпщие еріі Іе іаіваіі гевветЫег а Сёваг, оп ве гиаіі ё Гепіеггетепі 
сГип Лёриіё ИЪегаІ. Маів Лев шетЪгев Лев сіеих рагіів орровёев, іі 
п’еп ёіаіі рав ип еріі, еп гепігапі сііея Іиі, пе вепііі ашёгетепі Іе 
уісіе Лс воп ехівіепсе, еі Іа раиѵгеіё сіе вев таіпв. 


Тоиіе Іа таІаЛіе Ли віёсіе ргёвепі ѵіепі Ле Леих саивев: Іе рсиріе 
еріі а разве раг 93 еі раг 1814 рогіе аи соеиг сіеих Ыеввигев. Тоиі се 
еріі ёіаіі п’еві ріив; іоиі се еріі вега п’еві рав епсоге. Кс сііегсііея рав 
аіііеигз Іе весгеі Ле нов шаих. 

Ѵоііа ип Іюіпте сіопі Іа таівоп іотЬе еп гиіпе; іі Га Лётоііе роиг 
еп Ъаііг ипе аиіге. Ъев ЛёсотЪгев й'івспі виг воп сііатр, еі іі аііепсі 
Лев ріеггев поиѵеііев роиг воп ёЛійсе поиѵеаи. Аи тотепі ой іе ѵоііё 
ргеі а іаіііег вев тоеііопв еі а іаіге воп сітепі, 1а ріосііе еп таіп, Іев 
Ьгав геігоиввёв, оп ѵіепі Іиі Ліге еріе Іев ріеггев ташріепі, еі Іиі соп- 
всіііег сіе геЫапсЬіг Іев ѵіеіііев роиг еп іігег рагіі. (}ис ѵоиіег-ѵоив 
(рГіІ І'авве, Іиі еріі пе ѵеиі роіпі сіе гиіпев роиг Іаіге ип піЛ ё ва сои- 
ѵёе? Ьа саггіёге еві роигіапі ргоіошіе, Іев іпвігиіпепів ігор іаіЫев роиг 
еп іігег іев ріеггев. «АііспЛех, Іиі Ліі-оп, оп Іев іігега реи ё реи; еврё- 
г е/, ігаѵаіііех, аѵапсея, гесиіег». С^ие пе Іиі Ліі-оп раз? Еі репЛапі се 
іетрв-іё ееі Іютте, п’ауапі ріив ва ѵіеіііе таівоп еі рав епсоге ва 
таівоп поиѵеііе, пе ваіі соттепі ве ЛёІепЛге Ле Іа ріиіе, пі соттепі 
ргёрагег воп герав Ли воіг, пі ой ігаѵаіііог, пі ой геровег, пі ой ѵіѵге, 
пі ой тоигіг; еі вез епГапів вопі поиѵеаи-пёв. 

Ои ]е те іготре ёігап^етепі, ои поив гевветЫопв ё ееі Іютте. 
О рсиріев Лев віёсіев Гиічгв! Іогвсріе, раг ипе сІіаиЛе ригпёе Л’ёіё, ѵоив 
8 СГС 2 соигЬёв виг ѵов сііаггиев Лапв Іев ѵегіев сашра&пев Ле Іа раігіе; 
Іогвсріе ѵоив ѵеггег, воив ип воіеіі риг еі вапв іасііе, Іа іегге, ѵоіге 
тёге ІёсопЛе, воигіге Лапв ва гоЪе гааііпаіе аи ігаѵаіііеиг, воп епіапі 
Ьіеп-аітё; Іогвсріе, еввиуапі виг ѵов Ігопіз ігаприіііев іе ваіпі Ъаріёте 


186 


Де Іа 8110111 ’, ѵоіі8 ргошёпегег ѵо8 ге&агДз 8ііг ѵоіге Ьогігоп іішпепзе, 
ой іі п’у аига раз ші ёрі ріиз Ъаиі «цю Гаиіге Дапз Іа тоіззоп Ііитаіііе, 
шаіз 8еи1етсп1. сіся Ыиеіз еі (Іез таг^иегііез ап тіііеи Дез Ыёз ^аи- 
піззапіз: о Ііоттез ПЬгез! диапД аіогз ѵоиз гетегсіегея Біеи Д’ёіге пёз 
роиг сеііе гёсоііе, репзег а поиз срп п’у зегопз ріиз, сШсз-ѵоиз цис 
попз аѵопз асЪеіё Ъіеп сііег 1с героя (Іопі уопз ^оиігся; ріаі&пег-поиз 
ріиз (Ціе іоиз ѵоя рёгез; саг поиз аѵопз Ьеаисоир Де таих циі Іез 
гспДаіепі Ді^пез ііе ріаіпіе, еі поиз аѵопз реніи се сщі Іез сопзоіаіі. 

(Ьа соп/'еззіои (Гип сп(апі (Іи зіесіе). 


ІтрготрЪи. 

ЕХ ВЕР0К8Б А СЕТТЕ <}ТІЕ8ТІ0Х: ОІГЕЗТ-СЕ ОІГЕ ПА Г0ЕЗІЕ? 

СІіаззег іоиі зоиѵепіг еі йхег Іа репзёе; 

8иг ип Ъеі ахс (Гог Іа іепіг Ьаіапсёе, 

Іпсегіаіпс, ііщиіёіс, ііптоЬіІе роигіапі; 

Ёіегпізег рсиі-ёіге ип гёѵе (Гип іпзіапі; 

Аітег 1с ѵгаі, 1е Ъеаи, сііегсііег Іеиг Ьаітопіе; 
Есоиіег (Іапз зон ссеііг Гёсііо сіе зон "ёпіе ; 

СЪапіег, і’іге, ріеигег, зсиі, запз Ъиі, аи Ітзаічі; 

ІЗ’ип зоигіге, (Гип іпоі, (1’ип зоиріг, (Гип ге^агД 
Ёаіге ип ігаѵаіі схциіз, ріеіп (Іе сгаіпіе еі (1с сііагте, 
Еаіге ипе регіо (Гипс іаппс: 

Г)и роёіс ісі-Ъаз ѵоііа Іа раззіоп, 

Уоііа зоп Ыеп, за ѵіе еі зон атЪіііоп. 

Ьа МогЬ 

Ноттсз, ѵоиз (ри заѵег сотргспДге Іа (Іоиіеиг, 

Сгётіг, .іеіег (Іез ріеигз, рѵіег зиг ипе іотЬе, 
Репзег-ѵоиз (щекрюГокя а се цие (Іоіі зоиШг 
Сеіпі (ціі ѵоіі аіпзі Гіпіогіипё <іиі іотЪе, 

Еі Іиі іепД ипе таіп (іи’іі пе репі ріиз заізіг? 

Сеіиі гри зиг ип Ііі ѵіепі репскег зоп і'гопі Ыёте 
Ой Іез пиііз запз зогатеіі опі §гаѵё Іеиг раіеиг, 

Еі Іа, (Гип оеіі агДепі, сііегсііег зиг се (рГіІ аіше 


187 


Сопппе ип зі&пе (Іе ѵіе, ип зі§ - пе (Іе Доиіеиг; 

С^иі, зизрепДапі зоп Гипс а сеііе алію аДогёе, 

8’аііасііе а се гаіпеаи іріі ѵа ГаЪапДоппег; 

(^иі, таисііззапі Іе ^оиг еі за ѵис аЪІіоггёе, 

8епі зоп сачіг ріеіп (Іе ѵіе, еі п’еп реиі гіеп Доппег ? 

Еі Іоізсріе Іа Дегпіёге ёііпсеііе езі ёіеіпіе, 

С^иапД іі езі гезіё 1ё, — запз езроіг еі запз сгаіпіе, 

— (^и’іі сопіешріе сез ігаііз, се саіпіе ріеіп Д’іюггеиг, 

Сез 1оп#з Ъгаз аіпаі°р’із ігаіпапі Ьогз (Іе 1а соисііе, 

Се согрз й’ёіе еі гоіДі, сез уеих еі сеііе Ьоисііс, 

Ой 1с пёапі геззеіпЫо епсоге а Іа (Іоиіеиг... 

II зоиіёѵе ипе таіп (Ціі геіотЪе ^Іасёе; 

Еі з’іі Доиіе, іпзепзё! з’іі зе геіоигпе, іі ѵоіі 
Ьа Могі Ъгапіапі Іа іёіс еі Іиі топігапі Ди Доі#і 
Ь’ёігс раіе, ёіепДи запз ѵіе еі запз репзёе. 

(Ехігаіі Ни Ваиіе). 

М Е К I ІІ Ё Е. 

•26. Ь’епІёѵетепЪ сіе Іа Несіоиіе. 

Ып тііііаіге Де тез атіз, гріі езі тогі Де Іа йёѵге еп Сгёсс іі у а 
ЗиеЦиез аппёез, те сопіа ип ^оиг Іа ргетіёге айаіге а Іа^иеііс і! аѵаіі 
аззізіё. 8оп гёсіі те і'гарра іеііетепі, (рю ^е Гёсгіѵіз Де тётоіге аиз- 
зііоі (рю і’еп еиз Іе Іоізіг. Ье ѵоісі: Де ге]'оі"ііІ8 іе гё^ітепі іе 4 зер- 
іетііге ап зоіг. .Те ігоиѵаі Іе соіопеі аи Ъіѵас. II те гедиі Д’аЪогД аззех 
Ъгизриетепі; таіз а])гёз аѵоіг Іи Іа Іеііге Де гесотшапДаііоп Ди § - ё- 
пёгаі В***, іі сііап&еа Де таиіёгез, еі т’аДгсзза (ріеісріез рагоіез оЫі- 
«•еапісз. Де і'из ргёзепіё раг Іиі іі топ сарііаіпе, (ріі геѵепаіі іі Гіп- 
зіапі тёте Д’ипе гесоппаіззапсе. Сіе сарііаіпе, рие ^е п’еиз &иёге 1с 
істрз Де соппаііге, ёіаіі ип ар*апД Іштте Ъгип, Д’ипе рііузіопотіе Диге 
еі героиззапіе. 11 аѵаіі ёіё зітріе зоІДаі, еі аѵаіі &а§;пё зез ёраиіеііез еі 
за сгоіх зиг Іез сііатрз Де Ъаіаіііе. 8а ѵоіх, риі ёіаіі епгоиёе еі ІпіЪІе, 
сопігазіаіі зіп^иііёгеіпепі аѵес за зіаіиге ргезцие ^апіезцис. Оп те Діі 
(іи’іі Леѵаіі сеііе ѵоіх ёігап&е іі ипе Ьаііе (іиі 1’аѵаіі регсё Де рагі еп 
рагі іі Іа Ъаіаіііе Д’Іёпа. Еп арргепапі рие ^е зогіаіз Де Гёсоіс Де Еоп- 
іаіпеЫеаи, іі йі 1а °рітасс еі Діі: «Мои Ііеиіепапі езі тогі Ъіег...» 188 


Ле сошргіз срі’іі ѵоиіаіі сііге: «С’езі ѵоиз срй Леѵег 1е гешріасег, 
сі ѵоиз п'еп еісз раз сараЫе.» Ш тоі ркріапі те ѵіпі виг Іез Іёѵгез, 
таіз іе те сопііпз. Ьа Іипе зе Іеѵа Леггіёге Іа гесіоиіе сіе Сііеѵегіпо, 
зііиёе а (Ісих рогіёез Ле сапой Ле поігс Ъіѵас. ЕИе ёіаіі 1аг#е еі гои^е 
сотте сеіа езі огЛіпаіге а зон Іеѵег. Маіз, се воіг-Іё, еііе те рапЛ 
ЛЧте отапЛеиг схігаогЛіиаігс. РепЛапі ип іпзіапі, Іа гсЛоиіе зе Лёіа- 
сііа еп иоіг виг Іе Ліз<]ііе ёсіаіапі Ле Іа Іипе. ЕПе гевзегаЫаіі аи соне 
Л’ші ѵоісап аи гаотепі Ле 1’ёгирііоп. Ип ѵіеих зоІЛаі, аиргёз Лшріеі 
Іе те ігоиѵаіз, гетагсріа Іа соиіеиг Ле Іа Іипе. «ЕПе озі Ъіеп іои§е», 
Ліі-іі; «с’езі зі§ріе сіи’іі ей сойіега Ъоп роиг 1’аѵоіг, сеііе іатсизе іе- 
Лоиіе!» Л’аі іоиіоигз ёіё зирегзііііеих, еі ссі аивиге, Лапз се тотепі 
зигіоиі, т’айесіа. .Тс те соисЪаі, таіз іе пе риз Логтіг. .Те те Іеѵаі, еі 
Іо тагсііаі <іискрю іетрз, ге^агЛапі Гіттепве Идпе Ле Теих сріі сои- 
ѵгаіі Іез Ъаиіеигз аи Леіа Ли ѵіііа&е Ле Сііеѵегіпо. Ъоіэдие іе сгиз 
сріе Гаіг Тгаіз еі ркріапі Ле Іа пиіі аѵаіі аззех гаТгаісЪі топ зап^, іе 
геѵіпз аиргёз Ли Теи; іе т’епѵеіоцраі зоі^пеиветепі Лапз топ тапТеаи 
еТ іе Тегтаі Іез уеих, езрёгапі пе раз Іез оиѵгіг аѵапі Іе .іоиг. Маіз 
Іе воттеіі те ііпі гі^иеиг. ІпзепзіЫетепі тез репвёез ргепаіепі ипе 
іеіпіе ІиеиЪге. Ле те Лізаіз срие іе п’аѵаіз раз ип аті рагті Іез сепі 
тіііе Іюттез сріі соиѵгаіепі сеііе ріаіпе. Ьі і ёіаіз Ыеззё, іе зсгаіз 
Лапз ип Ъбрііаі, ігаііё запз ё^агЛз раг Лез сЪігиі^іепз ідпогапів. Се 
сріе і’аѵаіз епіепсіи сііге Лез орёгаііопз с1іігиг»іса1ез те геѵіпі а Іа 
тётоіге. Мои ссеиг Ъаііаіі аѵес ѵіоіепсе, сі тасЬіпаІетеп* іе Лізрозаіз, 
сотте ипе езрёсе Ле сиігаззе, Іе тоисЪоіг еі Іе рогіеісиіііе сріе і ачаіз 
8 иг Іа роіігіпе. Ъа Таіі<?ие ш’ассаЫаіі, іе т’аззоиріззаіз а скасріе 
іпзіапі, еі а скасріе іпзіапі сріекріе репзёе зіиізіге зс гергоЛиізаіі аѵес ріиз 
Ле Тогсе сі те гёѵеіііаіі еп зигзаиі. СерепЛапі ІаТаіі&ие 1’аѵаіі етрогіё, сі, 
чиапЛои Ьаіііі Іа Ліапе, і’ёіаіз іоиі а Таіі епЛогші. N 0113110113 тііиев еп 
ЪаіаіІІе, оп Й1 1’арреі, риіз он гетіі Іез аггаев си Таізсеаих, еі іоиі 
аппопдаіі сріе поив аіііопв раззег ипе іоигпёе ігаікрііііе. Ѵегз Тюіз 
Ъеигев, ип аісіе Ле сагар аггіѵа, аррогіапі ип огЛгс. Оп поив Ъі ге- 
ргешіге Іез аппез; поз Іігаіііеигв зе гёрашіігепі Лапз Іа ріаіпе, поиз 
Іез зиіѵітев Іепіешепі, еі, аи Ьоиі Ле ѵіп?і тіпиіев, поиз ѵітез іоиз 
Іез аѵапі-розісв сіез Киззез зе герііег еі гепігег Лапз Іа гесіоиіе. I пе 
Ъаііегіе Л’агШІегіе ѵіпі з’еіаЫіг апоіге Лгоііе, ипе аиіге а поігс ^аисЪе, 
таіз іоиіез Іез Леих Ъіеп еп аѵапі сіе поиз. ЕПез соттеисёіепі ип 


189 


Теи ігёз ѵіТ зиг 1’еппеті, сріі гірозіа ёпег&щиетепі, еі кіепіоі Іа іс- 
Лоиіе сіе Сііеѵегіпо Лізрагиі зоиз Лез ііиа^ез ёраіз Ле Титёе. Хоііс 
гё"ітепі ёіаіі ргезаие а соиѵегі Ли Теи Лез Киззез раг ип ріі Ле іеітаіп. 
Ьеигз Іюиіеіз, гагез сі’аіііеигз роиг поиз (саг ііз іігаіепі Ле ргёТёгепсе 
зиг поз сапоппіегз), раззаіепі аи Леззив сіе поз іёіез, он іоиі аи ріиз 
поиз епѵоуаіепі Ле Іа іегге еі Ле рсіііез ріеггез. Аиззііоі аие ГогЛге 
Ле тагсЬег еп аѵапі поиз еиі ёіё Лоппё, топ сарііаіпе те ге^агЛа 
аѵес ипе аііепііоп <ріі т’оЫі^еа і\ раззег Леих он ігоіз іоіз Іа таіп зиі 
та іеипс тоизіасііе Л’ші аіг апззі сіё^аё'ё срі’іі те Тиі роззіЫе. Аи 
гезіе, іе п’аѵаіз раз реиг, еі Іа зсиіе егаіпіе ^ие і’ергоиѵаззе, с ёіаіі 
сріе Гоп пе з’ігаа^іпаі (ріе і’аѵаіз реиг. Сез Ъоиіеіз іпоіТепзіТз сопЫ- 
Ъиёгепі епсоге а те таіпіепіг Лапз топ саіте Ііёгоісріе. Мои атоиг- 
ргоргс те ііізаіі сріе іе соигаіз ип Аап^сг гёеі, риіз^ие епйп і ёіаіз 
зоиз Іе Теи сѴипе Ъаііегіе. .Т’ёіаіз спеканіе сі’еіге зі а топ аізе, еі ,]о 
зопд’еаі аи ріаізіг Ле гасопіег Іа ргізе сіе Іа гесіоиіе Ле Сііеѵегіпо, сіапз 
іе заіоп Лс таЛатс Ле В ***, те Ле Ргоѵепсе. 

Ье соіопеі разза Леѵапі поігс сотра^піе; іі т’аЛгезза Іа рагоіе: 
«Ек Ъіеп, ѵоив аііег еп ѵоіг Ле огізез роиг ѵоіге ЛёЪиі». .Те зоигіз Л’ип 
аіг іоиі ё, Таіі гаагііаі еп Ъгоззапі Іа шапсЪе Ле топ ЪаЪіі, зиг Ъщиеііе 
ип Ъоиіеі, іотЪё а ігепіе раз Ле тоі, аѵаіі епѵоуё ип реи Ле роиззіёге. 
II рагаіі аие Іез Киззез з’арег^игепі Ли таиѵаіз зиссёз Ле Іеиг Ъои- 
Іеіз; саг ііз Іез гетріасёгепі раг Лез оЪиз сріі роиѵаіепі ріиз Тасііетепі 
поив аііеіпЛге Лапз Іе сгеих ой поиз ёііопз розіёз. ТІи аззе/ ^гоз ёсіаі 
т’епіеѵа топ вЪако еі іиа ип Іютте аиргёз Ле тоі. — «Ле ѵоиз Таіз 
топ сотріітепі», те сііі Іе сарііаіпе, сотте іе ѵепаіз Ле гатаввег топ 
зЪако, «ѵоиз еп ѵоііа ^^^іііе роиг Іа іоигпёе». Ле соппаіззаіз ееііе зирег- 
зііііоп тіПіаіге сіиі сгоіі цие 1’ахіоте поп Ыз іп иіет ігоиѵе зоп арріі- 
саііоп аизві Ъіеп зиг ип сЪагар Ле Ъаіаіііе сріе Лапз ипе соиг Ле Іизіісе. 
Ле гетіз Ііёгетепі топ зЪако.—«С езі іаіге ваіиег Іез §;епз запз сёгё- 
гаопіе», Ліз-іе аиззі ^аіетепі сріе іе риз. Сеііе гааиѵаізе ріаівапіегіе, ѵи 
Іа сігсопзіапсе, рагиі ехееііепіе.—«Ле ѵоиз Шісііе», гергіі Іе сарііаіпе, 
* ѵоиз п’аигег гіеп Ле ріиз, еі ѵоив ооттапЛегсг ипе сотра^піе се.зоіг; 
саг іе зспз Ъіеп сріе Іе Тонг сЪаиЙ’е роиг тоі. Тоиіез Іез іоіз ^ие і аі 
ёіё Ыеззё, 1’оЙісіег аиргёз Ле тоі а геди сріеЪріе Ъаііе тогіе, еі, аіои- 
іа-і-іі Л’ип іоп ріиз Ъаз еі ргезеріе Ъопіеих, Іеигз погаз сотшепдаіепі 
іоніоиге раг ип Р.» 


190 


.Те ІІ8 1’езргіі Тогі; Ьіеп йез ^епз аигаіепі Таіі соішпс шоі; Ъіеп 
Дез цеііз аигаіепі ёіё аиззі Ъіеп сріе шоі ігаррёз сіе ссз рагоіез ріо- 
рЪёійріез. Сопзсгіі сотше іе 1’ёіаіз, ^е зепіаіз сріе ,]е пе роиѵаіз сопііег 
тез зепіітепіз а регзоппе, еі сріе .іе йсѵаіз іоіцоигз рагаііге Тгоійешепі 
іпігёрійе. Аи Ъоиі (Типе сіеті-ііеиге, 1с Теи (Іез Еивзсв йітіпиа зепзі- 
Ыетепі; аіогз поиз зогіігаез (1е поіге соиѵегі рот* тагсііег зиг Іа ге- 
сіоиіе. Хоіге гё^ітспі ёіаіі еотрозё сіе ігоіз ЪаіаШопз. Ье йеихіёіпе 
Тиі сііаг^ё сіе іоигпег Іа гейоиіе сіи соіё сіе Іа &ог&е; Іез сіеих аиііез 
деѵаіепі сіоппег Газзаиі. .Т’ёіаіз сіапз 1е Ігоізіёте Ъаіаіііоп. Еп зогіапі 
сіе йеггіёге Гезрёсе сі’ёраиіетепі еріі поиз аѵаіі ргоіё^ёз, поиз Тйтез 
Г есгиз раг ріизіеигз Йёс1іаг<?ез сіе тоизаиеіегіе срй пе іігепі сріе реи сіе 
іпаі сіапз поз гапдз. Ье зііЙетепі (іез Ъаііез те зигргіі: зоиѵспі ^е 
іоитаіз 1а іёіе, еі ^е т’аііігаі аіпзі дие^иев ріаізапіегіез сіе 1а рагі 
сіе тез сатагайез ріиз ТатіИагізёз аѵес се Ъгиіі.—«А іоиі ргепйге», те 
сііз-іе, «ипе Ъаіаіііе п’сзі раз ипс еіюзе зі іеггіЫе». N 0118 аѵапсіопз аи 
раз сіе соигзе, ргёсёсіёз сіе іігаіііеигз: іоиі а соир Іез Еиззез роиззёгепі 
ігоіз Ьоиггав, ігоіз Іюттаз сіізііпсіз, риіз сіешеигёгепі зііспсіеих еі 
запз іігег. — «.Тс п’аіте раз се зііепсе», сііі топ сарііаіпе; «ссіа пе 
поиз ргёза^е гісп сіе Ъоп». .Тс ігоиѵаі сріе поз &епз ёіаіепі ип реи іюр 
Ъгиуапіз, еі ,]е пе риз т’етрёсЪег сіе Таіге іпіёгіеигетспі Іа сотрагаізоп 
сіе іеигз сіатеигз іитиііиеизез аѵес 1е зііепсе ітрозапі сіе Гсппеті. 
N 0118 рагѵішпез гарійетепі аи ріесі сіе 1а гейоиіе, іез раііззайез аѵаіепі 
ёіё Ъгізёез еі 1а іегге Ъоиіеѵегзёе раг поз Ъоиіеіз. Ьсз зоісіаіз з’ёіап- 
сёгепі зиг сез гиіпез поиѵеііез аѵес сіез сгіз сіе «Ѵіѵе Гетрегеиг!* 
ріиз Тогіз срГоп пе 1’аигаіі аііепсіи сіез &спз еріі аѵаіепі сіёрі іапі сгіё. 
Йе Ісѵаі Іез уеих, еі ^атаіз ^е п’оиЫіегаі 1е зресіасіе сріе ^<* і і^. Ьа 
ріиз ^гапсіе рагііе сіе Іа Титёе з’ёіаіі ёіеѵёе еі гезіаіі зизрепйие сотше 
ии сіаіз а ѵш^і ріесіз аи-сіеззиз сіе Іа гейоиіе. Аи ігаѵегзйипс ѵареіи 
Ыеиаіге, оп арегсеѵаіі йеггіёге іеиг рагарсі а сіеті йёігиіі, Іез &гепа- 
сііегз гиззез, 1’агте Ііаиіе, ітгаоЪіІез сотте сіез зіаіиез. Ле сгоіз ѵоіг 
епсоге сііадие зокіаі, Гоеіі &аис1іе аііасііё зиг поиз, 1е сігоіі сасЪё раг 
зоп Тизіі ёіеѵё. Бапз ипе етЪгазиге, а сріе^исз ріесіз сіе поиз, ип 
Іютте іепапі ипе Іапсе а Теи ёіаіі аиргёз й’ип сапой. Йе Тгіззоппаі, 
еі іе сгиз сріе та сіегпіёге Ііеиге ёіаіі ѵепие.—«Ѵоііа Іа сіапзе ^иі ѵа 
соттепсег», з’ёсгіа топ сарііаіпе. «Вопзоіг»! Се Тигепі Іез сіегпіёгез ра- 
гоісз сріе Гепіепсііз ргопопсег. ТІп гоиіетепі сіе іатЪоигз геіепііі 


191 


сіапз Іа гейоиіе. ,Тс ѵіз зе Ъаіззег іоиз іез Тизііз. ,Те Тегпіаі Іез уеих, 
еі і’епіепсііз ип Тгасаз ёроиѵапІаЫе, зиіѵі сіе сгіз еі сіе ^ёшіззеіпепіз. 
Й’оиѵгіз іез уеих, зигргіз сіе те ігоиѵег епсоге аи шотіе. Ьа гейоиіе 
ёіаіі сіе поиѵеаи епѵеіоррёе сіе Титёе. Й’ёіаіз спіоигё сіе Ыеззёз еі сіе 
тогіз. Мои сарііаіпе ёіаіі ёіепйи й тез ріесіз: за іёіе аѵаіі ёіё Ъгоуёе 
раг ип Ъоиіеі, еі з’ёіаіз соиѵегі сіе за сегѵеііе еі сіе зоп зап&. Ье іоиіе 
та сотра^піе, іі пе гезіаіі сІеЪоиі сціе зіх Іюттез еі шоі. А се сатане 
зиссёсіа ип тотепі сіе зіиреиг. Ье соіопеі, теііапі зоп сііареаи аи 
Ъоиі сіе зоп ёрёе, ^гаѵіі 1е ргетіег 1е рагареі еп сгіапі: с Ѵіѵе Гетре - 
гсиг!» II Тиі зиіѵі аиззіібі сіе іоиз Іез зигѵіѵапіз. Йе п’аі ргезеріе ріиз 
сіе зоиѵепіг псі сіе се еріі зиіѵіі. N 0118 спігаіпсз сіапз Іа гейоиіе, іе пе 
заіз сопипепі. Оп зе Ъаіііі согрз а согрз аи шіііеи сГипе Титёе зі 
ёраіззе, сріе Гоп пе роиѵаіі зе ѵоіг. .Те сгоіз цие ,]е ігарраі, саг топ 
заЪге зе ігоиѵа іоиі зап&іапі. Епііп і’епіепйіз егіег: «Ѵісіоіге!» еі Іа 
Титёе, йітіпиапі, і’арегдиз сіи зап°- еі йез тогіз зоиз іезеріеіз сіізра- 
гаіззаіі Іа іегге сіе Іа гейоиіе. Ьез сапопз зигіоиі ёіаіепі епіеггёз зоиз 
сіез іаз сіе сайаѵгез. Епѵігоп йеих сепіз Іюттез сІеЪоиі, еп ипіТогте 
Тгапдаіз, ёіаіепі «тоирёз запз огйге, Іез ипз с1іаг«еапі Іеигз Тизііз, 
Іез аиігез еззиуапі 1еиі*з Ъаіоппеііез. Опге ргізоппіегз гиззез ёіаіепі 
аѵес еих. 

Ье соіопеі ёіаіі гепѵегзё іоиі зап&іапі зиг ип саіззоп ргёз сіе Іа 
о-ог^с. (^ііеіеріез зоісіаіз з'етргеззёгепі аиіонг сіе Іиі; іе т’арргосЪаі: — 
«Ой езі Іе ріиз апсіеп сарііаіпе»? йешапйаіі-іі а ип зег&епі. Ье зег&епі 
Ъаизза Іез ёраиіез сГипе тапіёге ігёз ехргеззіѵе.—«Еі Іе ріиз апсіеп 
Ііеиіепапі?» — «Ѵоісі топзіеиг еріі езі аггіѵё й’Ыег», йіі іе зег&епі й’ип 
іоп іоиі а Таіі саіпіе. Ье соіопеі зоигіі атёгетепі.— «АПопз, топзіеиг», 
те сііі-іі, «ѵоиз соттапсіег еп сЪеТ; Таііез рготріетепі Тогіійег Іа ё ог ё е 
йе Іа гейоиіе аѵес сез сііагіоіз, саг Гсппеті езі еп Тогсе; піаіз Іе §‘ё- 
пёгаі С*** ѵа ѵоиз Таіге зоиіепіг.» — «Соіопеі», Іиі сііз-.і’е, «ѵоиз ёіез 
^гіёѵепіепі Ыеззё? — I'..., топ скег, піаіз 1а гейоиіе езі ргізе!» 

Е. ЕТ. Й. БЕ С4 О N С О Б Е Т. 

27. Ьѳ Ьаі Бе ГОрёга. 

Оігоизі з’аііоп^еа зиг іе геЪогй йе Іа Іо&е, тіі іез йеих соисіез зиг 
Іе ѵеіоигз, еі арриуа зоп тспіоп зиг зез йеих таіпз. Сііагіез з’ассоийа, 
192 


еі іоиз Леих сопіешріёгепі аиеЦие іешрз, запз гісп 8 С Ліге, Іа заііе 
еі 1е Ъаі. Аи-йеззиз Д’еих, аи рІаіопД, ісі еі Іа, ип тогсеаи (Іе роигрге, 
ипе сЬаіг гозе, ип Папе Ле Лёеззе, ип рап (Іе тапіеаи, зогіепі сопіи- 
зётепі ЛЧт сісі оИасё еі (Іе ппёез аиі з’епі'иіспі. Аи-Деззоиз (І’еих, 
ип сісі Ле Іизігсз, ип ѵоііе ёЫоиіззапі (Іе ісих Ыапсз; Іез "шгіашіез 
(Гог (Іез Ъаісопз, Іез согЛопв (Іе іеиіііа^ез Ъаіапдапі Іез іпзігитепіз 
(Гог; (Іи Ііаиі еп Ъаз (Іез Іо^ез, зиг Іе героиззоіг (Іе Іеиг іоші гои^е, 
Поз сгаѵаіез Ыапсіісз, (Іез ѵіза^ез гои^із раг Іа сііаіеиг, Іе ігіапеіе 
Ыапс (Іез сііетізез (Пюттсз, (Іез сЬареаих поігз, Лез ЪаЪііз поігз, Лез 
отЪгез Ле істіпез поігез, Лез раігев Ле еапіз Ыапсз аиі гаЪаііепі ои 
геіёѵепі еп саизапі Іа ЬагЬо Л’ип тазаие зиг ип тепіоп; еп Ъаз, аих 
аеих сбіёз Ле Іа заііе зиг Іез Леих езсаііегз гои^ез, епіге Іез типісі- 
раих сйагёз, Лез Ноіз Ле таздиез, Лез Йоіз Ле іеттез пиі ріеііиепі Ле 
тагсііе еп тагсііе еі ріаЙ'епі Лё.іа Іа Лапзе; еп Ьаз, Іа заііе (ри еп- 
аіоиііі іоиі; Ли Ыапс, Ли гои-е, Ли гозе, Ли ѵегі, Лез рішпез, Лез саз- 
диез, Лез ёраиіез, Лез іирев, Лез сііатаггез, Лез сЬареаих, Лез Ьоийеііез, 
Лез Ліатапіз іаих... Ше тег Л’ёсіаігв, аиі іоіцопгз заиіепі! гаапсЬез 
еп Гаіг, іирез с,иі іоигпепі, аѵапі-Леих ЪгоиіИёз еі Ьепгіёз, ёгаіорв Ъпзез, 
рішпеіз еі гиЪапз аи ѵепі... Еі Іа тизщие, Іе ЛёсЬаІпетепі Лез стѵгсв. 
Іа Ьаііегіе Лез іашЪоигз, Іе іЪппегге Ле 1’огсЬезігѳ; еі Іе Ъгші Ле Іа 
заііе, Іез Ьоиггаз, Іез уіѵаіз, Іез геі'гаіпз, Іез сЬоеигз, Іез Ьиёез, Іез 
арреіз Ли ріеЛ, Іе сгі Лез сгёсеііез, Іа сіааие Лез Дапзеигз зиг Іеиг 
сиівзе, еі Іе рІапсЬег аиі іоіцоигз гопНе зоиз Іа Лапзе... — Ъ’агс-сп-сісі 
еі Іе заЪЬаі, іоиі Іеиг топіе аих уеих еі аих огеіііез Лапз ип Ъгоиіі- 
Іагй Ле гауопз, Лапз ип тигтиге Ле гитеигз, Лапз ипе пиее сЬаиЛо, 
Лапз ипе ѵареиг іаиѵе, Лапз 1а роиззіёге еі ГЬаІеіпе (Гипс ЪассЪапаІе... 

«Езі-се Ъеаи! Ліі іоиі а соир Еігоизі, аие се зрссіасіе Ле ѵегіі^е 
зетЫаіі аѵоіг Лё^гізё. Езі-се Ъеаи! Маіз гепЛге да!... Іе ігіроііз, Іе гои- 
Іетепі, да! Сгізіі! ип гиЛе топзіеиг диі іега Лапзег сез сЬаиЛгопз-Іа, 
сез зоіеііз-іа еі сез іизёез-іа Лапз ип Лсззіп Ли ЛіаЫе!... Сопссѵег-ѵоиз, 
Ьеіп, Бетаіііу? аиеіаие сЬозе Л’епга^ё сотше сеі аѵапі-Леих!... Ли росЬе, 
Ли сіадиапі... еі аие да іоигЪіІІоппе! РеіпЛге Іа тизщие, Іе сапсан, 
іоиі! Еі Лез соирз Ле різіоіеі сотте сеііе .іире Іаипе... Рап! рап! рап!» 
Еі, Ли роисе, Ѳігоизі ііі Іе &езіе Л’ип Ьоттс аиі розе Лез іопз Ле 
ргегаіег соир зиг ипеіоііе. «Еі репзег а іапі Ле ЪеІІез сЬозез тойсгпез 
аиі тоттопі!... аиі тоиггопі, топ сііег, запз ип Ьотте, запз ипе 


таіп (Ціі Іез заиѵе!,.. АЬ! аие Ле сгапез Лёсогз, еі аис Ле сгапез Ьопз- 
Ьоттез, Іез ЪоиІеѵагЛз, Іез СЬатрз-ЕІузёез, Іез Наііез, Іа Воигзе > 
ІІаЪіІІе, езі-се аис зе заіз!... С’езі роигіапі се ягеЛіп Ле зоигпаі..- 
(^иапЛ зе репзе аие з'е зиіз аззсг ІасЬе роиг... Тепег! РеіпаШу, ѵоиз 
ѵоиз Лііез: Роигаиоі ОИгоизі Ьоіі-іГ?... 8 і ѵоиз не ѵоиз Іе Лііез раз, іі 
у еп а Л’аиігез аиі Іе Лізепі роиг ѵоиз... ЕЬ Ьіеп! ѵоііа роигаиоі 30 
Ьоіз... Рагсе аис зе зепз, еі аие з'е пс рейх раз!... .Те ѵоіз Лез сіюзез... 
ітроззіЫе Л’у топіег! С’езі сотте роиг Гсзсаіісг іоиі й ГЬеиге... .Те 
ѵоиЛгаіз ѵоиіоіг, еі з'е пе рейх раз... еі 30 Ьоіз!... Оиі, с’езі Ъеаи да!...» 

(Сііагісз ВетаШу). 

28. Ьа заііе «ГЬбрііаІ. 

Ра заііе езі Ьаиіе еі ѵазіе. ЕИе езі Іоп^ие, еі зе рго1оп<?е Лапз ипе 
ошЬгс ой еііе з’епіопсе запз Нпіг. II іаіі пиіі. Рейх роёіез зеііепі раг 
Іеиг ]>огіе оиѵегіе ипе Іиеиг гоиде. Ре Лізіапсе еп Лізіапсе Лез ѵеіі- 
Іеизез, Лопі Іа роіііо Патте Лёсгоіі а Гоеіі, Іаіззепі іотЪег ипе ігаіпёе 
Ле іеи зиг Іе саггеаи Іиізапі. 8 оиз Іеигз Іиеигз Лоиіеизез еі ѵасіііапіез, 
Іез гіЛеаих ЫапсЬіззспі сопіизёіпепі а Лгоііе еі а даисЪс сопігс Іез 
тигз, Лез Іііз з’ёсіаігепі ѵа&истепі, Лез Иіез Ле Іііз аррагаіззепі й Лсті 
гріе Іа пиіі Іаіззе Леѵіпег. А ип Ъоиі Ле Іа заііе, Лапз Іез ргоіопЛеигз 
поігез, аиеіаие сЬозе зстЫе раііг, аиі а Гаррагопсе ЛЧтс ѵіег^с Ле 
ріаіге. Ь’аіг езі ііёЛе, Л’ипе ііёЛеиг тоііе. 11 езі сііаг^ё ДЧте оДеиг 
і'аДе, ЛЧт 50 Г 1 І ёсоеигапі Ле сёгаі ёсЬаиЙё еі Ле &гаіпе Ле Ни Ъоиііііѳ. 
г Гоиі зе іаіі. Шеп пе Ьгиіі, гіеп пе гапис. Ьа пиіі Логі, Іе зііепсс ріапе. 
А реіпе зі, Ле Іоіп еп Іоіп, іі зогі Ле ГотЪге іттоЪіІе еі тиеііе ип 
ігіррегаепі (Іе Лгарз, ип Ъаііістепі ёіоиПё, ипе ріаіпіе ёіеіпіе, ип 
зоиріг... Риіз Іа заііе геіотЪе Лапз ипе раіх зоигЛе еі шузіёгіеизе. Ра- 
Ъаз, ой ипе Іатре й Ъсс езі розёе, а соіё Л’ип реііі Иѵге Ле ргіёгез, зиг 
іте сііаізе, Лопі еііе ёсіаіге Іа раШс, ипе "гоззе ИПе а«і а Іез Леих 
ріеЛз арриуёз аи Ъаіоп Ле Іа сітізе зе Іёѵе, Іез сЪеѵеих ёЪоигіЙёз раг 
Іе зоттеіі, Ли дгаші іаиіеиіі гесоиѵегі аѵес ип Лгар Ыапс, ой еііе зе 
іепаіі зотпоіепіе. ЕИе разве, сотте ипе зіііюиеііе, зиг Іа Іитіёге Ле 
Іа Іатре, ѵа а ип роёіе, ргепЛ Іа роіпіе Ле і*ег розёе зиг Іа сепЛге 
сЬаиЛе, гейте еі ігасаззе Леих ои ігоіз Тоіз Іе сЪагЪоп Ле іегге, геѵіепі 
а зоп іаиіеиіі, герозе зез ріеЛз зиг Іе Ъаіоп Ле Іа сііаізе, еі з’аііоп^е 
Ле соіё. Ье Геи, аѵіѵё, гауоппе ріиз гоиде. Рапз Іеиг "оЛеі Ле ѵегге аі- 

13 


194 


Іоиаё, репаи а аеих ЪгапсЬез ас ісг аггошііез, Іез ѵеіііеизез з’ёіеі^іепі 
еі 8 с гапітепі. Беиг Іитірпоп зе іёѵе еі з’аЪаіззе, соттс іт зоийіе, 
виг І’ЬиіІе Іитіпеизе еі ігапзрагепіе. Бе йітіѵоге, аиі зе Ьаіапсе а Іепі 
Натте тоЬПе, ргоісііе зпг Іез роиігеііез аи рЫопа іте отЪге епогте 
аопі 1с сегсіе з’а^Ие еі гейте запз сеззе. Аичіеззоиз, а агоііе еі а 
"аисііе, Іа Іитіёге соиіе тоіістепі, аи ѵегге зизрешіи, зиг 1 е ріеа аез 
Іііз, зиг Іа Ъаініе ае іоііе ІѴоисёе <іиі Іез соигошіе, зиг Іез гиіеаих аопі 
еііе зеііе ГошЬге еп ёсЬагре аи ігаѵегз а'ип согрз реіоіоппё зоиз ипе 
сопѵегіиге. Без і'оппез, Іез Іі^пез з’ёЬаисІіепі сп ігсшЫаиі аапз 1е аеіш- 
Зоиг іпсегіаіп сріі Іез Ъаі§пе, іаікііз аи’епіге Іез Іііз, Іез Гепёігсз Ііаиісз, 
шаі ѵоііёез раг Іез гіаеаих, Іаіззепі раззег Іа сіагіё Ыеиаіге аЧше Ъеііс 
пиіі й’Ыѵег, зегеіпе еі 8 1асёе. Бе ѵеіііеизе еп ѵеіііеизе, Іа регзресііѵе 
з’ёіоіёпе, Іез ііпа^ез з’еіГасепі еі зс сопіоіиіепі. Аих сжІгоИз ой Іа 
сіагіё ае Гипс сеззе еі ой Іа сіагіё ас сеііе цпі зиіі пе іиіі раз епеоге, 
ае ^гашіез отЪгез поігез зе Іёѵепі іопіез агоііез еі зе ^оі^пепі ап 
ріаіоші, тсііапі Іа пиіі аих аеих соіёз ае Іа заііе. Аи Леій, Гсеіі рег- 
5 оіі епеоге ипе сопйізе ЫапсЬеиг; риіз Іа пиіі геѵіепі, ипе пиіі орарие 
ой іоиі аізрагаіі. Аи ріпз ёраіз ае ГотЪге, аи іона, іоиі аи іоші Не 
Іа заііе, ипе реіііе Іиеиг ігеззаіііе, ип роіпі ае Геи рагаіі. ІІпс Іитіеге 
иі зегі аи Іоіпіаіп, тагсііс еі ёташііі, соттс ипе Іитіеге реічіие аапз 
ипе сатра&пе поіге ѵегз ІарпеПе оп ѵа Іа пиіі. Ба Іитіеге арргосііе, 
еііе езі йеггіёге Іа ^гатіе рогіс ѵіігёе сріі іёгте Іа заііе еі 1 а зёраге 
а’ипе аиіге; еііе еп аеззіпе Гагсеаи, еііе еп ёсіаігс 1 е ѵііга^е, Іа роііе 
з’оиѵге: оп аівіівдие ипе сйатІеПе, - еі аеих Геттез іопіез ЫапсЬез. 
«Аіі! Іа гошіе ае Іа Мёге...» тигтиге а аеті-ѵоіх ипе таМе а тоіііё 
ешіогтіе, сріі іёгте Іез уеих а Іа Іитіёге еі зе геіоигпе ае Гаиігс 
сбіё. Без аеих іёттсз еп Ыапс раззепі Іепіетепі еі Лопсетепі. ЕПез 
ѵопі а’ип раз зі 1 ё§ег сріе Іеиг ріеа пе іаіі раз тёте зиг 1 е саггеаи 
1е Ьгиіі а'ип рііззетепі. ЕПсз аѵапсепі, аѵес Іа сііашісііс аеѵапі еііез, 
аіпзі іріе аез отЪгез аапз ип гауоп. Сеііе (рй зе ііепі аи соіё аез Іііз 
таг еііе Іез таіпз сгоізёез аеѵапі еііе. ЕИе езі .Іеипе. 8а Й&иге а ппе 
аоисеиг саіте: ип ас сез зоигігез ае раіх цие 1 е гёѵе теі еп зііепсе 
зиг ип ѵізаде <іиі аогі. ЕИе рогіе зиг Іа іёіе 1е ѵоііе Ыапс аез поѵісез. 
8а гоЪе тоііеіоппеизе, еі сріе іаипіззеиі а Іеиг сопігазіе Іез Ыапсііеигз 
{токіез ае Іа регсаіе еі Не Іа іоііе аез Іііз, езі Іа гоЪе Ыапсііе аез 
8 оыігз ас 8 аіпі-Аи&изііп. 


195 


Аих соіёз ае Іа згвиг, Іа Ьоіте ас Іа соттипаиіё, еп сатізоіе 
Ыапсііе, еп .іироп Ыапс, еп Ъоппеі ае пиіі, зиіі зон раз. ЕИе рогіе Іа 
сііашіеііе, гріі іиі ёсіаігс си ріеіп 1е ѵіза^е еі аоппе а зон іеіпі ае 
раріег тасііё Іа ЫапсЬеиг таіе еі ігоіНе «Типе іёіе ае ѵіеіііе аЪЬеззе 
аапз ип іаЫеаи поіг. 

(8ссиг Ркііотспе). 

29. Ьѳ Пиеі. 

Бепоізеі соигаіі ргёѵепіг ип іеипе сЫгиг°реп ае зез агаіз. II 
аііаіі геіепіг сііег ип Іоиеиг ипе ѵоііиге Лоисе еі Ьоппе а гатепег ип 
Ыеззё. Т1 раззаіі сііег ІІепгі ^^^і ёіаіі зогіі. II соигаіі аи ііг, еі Гу 
геігоиѵаіі з’атизаиі а іігег зиг ае реіііз раіріеіз ас еріаіге ои сіпд 
аііитеііез репйиез а ипе йееііе, ірГіІ аііитаіі ей іоисЬапі 1е зоиГгс 
аѵес за Ьаііе. «ОЬ! да, да пе зіупійе гіеп, аіі-іі а Бепоізеі, іе сгоіз 
<іие да з’епйатте раг 1е ѵепі ае Іа Ъаііе, таіз ііепз...» Еі іі Іиі 
гаопіга ип сагіоп аапз 1е ргетіег сегсіе Ліщиеі іі ѵепаіі ас теііге 
ипе Ноигаіпе ае Ъаііез. 

«С’езі се зоіг... а еріаіге Ьеигез... соттс іи ѵоиіаіз», Іиі аіі Бе- 
поізоі. — «Воп, йі Непгі еп геіиіапі зон різіоіеі аи "агдоп. еі Ьои- 
сііапі аѵес Іез Ноіоіз аеих ігопз аапз 1с сагіоп, ип реи ёіоі&пёз аез 
аиігез: — Ѵоіз-іи, запз сез аеих ёсагіз-Іа, се зегаіі ип сагіоп а еп- 
саагег. АЬ! іе зиіз сопіепі дие се зоіі роиг аіцопгЛ'Ьиі...» Еі іі Ісѵа 
1е Ьгаз аѵес 1е &езіе а’ип ІіаЬііиё ае ііг сріі зе ргёраге а іігег, еі 
аоііа ип іпзіапі за таіп роиг еп Гаіге аезсешіге 1е зап&. «Еі^иге-іоі, 
гергіі-іі, сріе да пе т’а Гаіі ае 1’еЙёі, ГЫёе ае те Ьаііге, сріе се таііп 
аапз топ Ііі... Сеііе аіаЫе ае розе Ьогігоіііаіе... .Те сгоіз еріе да п’езі 
раз Ьоп роиг 1е соига&е...» Оп Левина сЬея Бепоізеі: риіз оп зе тіі 
а іитег. Непгі ёіаіі §аі, ехрапзіі, рагіаіі Ьеаисоир. Бе сЬігиг§реп 
аггіѵа. Из топіёгепі іоиз Іез ^^^аі^е еп ѵоііиге. 

А ті-сііетіп, ей аѵаіі &агНё 1с зііепсе іизеріе-іа, Непгі іеіа, аѵес 
ип тоиѵетепі а’ітраііепсе, зоп сі&аге раг Іа рогііёге. «Боппе-тоі ип 
сі^аге, Бепоізеі, ип Ьоп... Ѵоиз пе заѵег раз сріе с’езі ігёз ітрогіапі 
роиг іігег, ип Ъоп сі^аге. Роиг Ыеп іігег, іі пе і'аиі раз ёіге пегѵеих... 
с’езі 1а ргетіёге сошііііои. «Т’аі соттепсё раг ргешіге іт Ъаіп се 
таііп... 8і ѵоиз аѵег 1е тоііиіге ёЪгапІетепі... Тепегі ае соіиіиіге, 
с’езі аёіезіаЫе... Без сЬеѵаих ѵоиз зсіепі 1а таіп... .Те ѵоиз аёйе аргёз 

13* 


196 


га сіе іігег сп Ііріе... топе аѵег іофіігв ип соир сіе Лоі К і... Ьс« го- 
шап8 зопі зіиріЛез аѵес Іеигз (Іиеіз ой Гоп агпѵе еп Іеіапі Іез ?шс ез 
а доп Лошезікріе... 8і Іе ѵоиз сіізаіз <рГП у а Ъезот сѴип вузіёте га- 
ігаісіііззапі? Маіз с’езі розШГ... Ле п’аі Іатаіз ѵи ві Ьіеп Іігег <Шип 
Апеіаіз... таіз И зе соисііе а Ъиіі Ьеигез... Іатаіз Л’ехсііапіз... 11 Гаіі 
іош Іез зоігз ипе реіііе рготепасіе & Іа рара... Тоиіез Іез Юіз еще Л аі 
еіе аи ііг сіапз ипе ѵоііиге Лиге, тез сагіопз в’еп геззепіаіепі... Ап 
Ш еііс езі ігёз Ьоппе, Іа ѵоііиге, Бепоізеі... Ей Ъісп, Іе едите, с езЬ 
Іа тёте сіюзе: ип сі&агс еріі зс Липе таі, ѵоиз ёіез Іа а Іе ігаѵаі ег, 
а іоиі тотепі іі Іаиі рогіег Іе Ъгаз а Іа ЪоисЪе, да ѵоиз іѵасаззс а 
таіп• аи Ней сііГип Ъоп сі^аге, йетапйеа а ип іігеиг, сезі араізапі, 
«а ѵоиз теі Іез пегГз еп Ъоп ёіаі... И п’у а гіеп Ле пюіИеиг фіе 
ееііе сасіепсе Ли Ъгаз еріі Гоіе еі Іе Гете! еп тезпге. ( езі Іепі, 

с’езі гёеиііег...» , . , , 

Оп ёіаіі аггіѵё. М. Ле ѴШасоигі еі 8ез іётоіпз аііешіаіепі виг Іа 

сііаиззёе епіге Іез Леих ёіап&з. Ьа іегге ёіаіі ЪІапсЬе Ле Іа пеі-е 
іотЪёе Іоиіе 1а таііпёе. Ьс Ъоіз Лгеззаіі Лапз Іе сісі Лез ЪгапсЪез 
йёроиШёез, еі аи іоіп Лез Шёез Л’агЪгез іоиі поігз гауыепі ип гои^е 
соисііег Ле зоіеіі Л’Ьіѵег. Оп аііа іизди’аи сіютіп Ли Мопіаіеі. Ьез 
раз йігепі сотріёз, Іез різіоіеіз Ле Бепоізсі сЪаг^ёз, 1<> аЛуегзаиез 
тіз еп Іі^пез. Веих саппез розёез зиг Іа пеі&е тагеріёгепі Іа пш е 
Лез Ліх раз еріе ейаеріе аЛѵегзаіге роиѵаіі Гаіге. Аи тотепі ои с- 
поізеі сопЛиізаіі Непгі а Іа ріасе апе 1с зогі Ни аѵаіі Лёзі^пёе, соттс 
ІІ іиі гепігаіі ип соіп Ле зоп соі Ле сЬетізе аш Лераззаіі за сіауаіе. 
«Мегсі, Іиі Ліі Непгі а ѵоіх Ъаззе, Іе ссеиг те Ъаі ип реи зоиз аіз- 
яеПе таіз іи зегаз сопіепі...» М. Ле ѴШасоигі Лёрошііаіі за геЛт- 
„оіе, аггасЬаіі за сгаѵаіе, іеіаіі іоиі ееіа аи Іоіп. 8а сЪе.шзе, Іаг^е- 
тепі оиѵегіе, Іаіззаіі ѵоіг за &гіе еі гиЛе роііппе іоиіе соиѵеііе Ле 
роііз поігз еі ЪІапсз. Ъез асіѵегзаігез агтёз, Іез іёіпотз з еіоі^пегепі 
еі зе гап&ёгепі сіи тёте сйіё. «МагсЪег!» спа ипе ѵоіх. А се то , 
М. сіе ѴШасоигі з’аѵапда, тагсЪапі ргезеріе запз зеййсег. I спи, се 
тсигапі ітіпоЪІІе, Іиі Іаізиа іаігс сіш[ раз. Аи зіхіёте, іі ііки.. 
ѴШасоигі іогаЪа, аззіз раг іоггс. Ьов Іётоіии ѵігепі аіоп Іе Ьісвве 
розег зоп різіоіеі, арриуег аѵсс іогсо вез Деих роисев виг Іе .ЬиЫо 
!гои ([«(■ Іа Ьаііе Іиі аѵаіі і'аіі си іиі ІаЬоигапІ 1с ѵспіге, ршз іешііи 

&ез роисез. 


197 

«Г А ’а пе зепі раз!... Ле зиіз гаіё!... А ѵоіге ріасе, топзіеиг!» 
егіа-і-іі сГипе ѵоіх Іогіе а Непгі еріі, сгоуапі іоиі йпі, аѵаіі Іаіі ип 
тоиѵетепі роиг з’еп аііег; еі гатаззапі зоп різіоіеі, іі зе шіі а Іаііе 
Іез ертіге раз еріі Іиі гезіаіепі різди’а 1а саппе, еп зе ігаіпапі зиг Іез 
таіпз еі Іез іашЪез. 8иг Іа пеі^с, Леггіёге Іиі, іі Іаіззаіі Ле зоп зап&... 
Аггіѵё а Іа саппе, іі арриуа Іе соисіе а іеггс, аііізіа Іспіешепі еі 
Іоп&иегаспі... «Тігсх сіопс!» егіа Вагсіоиіііеі. Непгі, еііасё, зе шазсіиапі 
Іе ѵіза^е аѵес зоп різіоіеі, аііепЛаіі. II ёіаіі раіе, аѵес ип ге^агЛ 
Лег. Ье соир рагііі; іі озсіііа ипе зесопсіе, риіз іотЪа й ріаі, Іе ѵіза^е 
сопігс іегге, еі зез таіпз, аи Ъоиі сіе зез Ъгаз ёіешіиз, ип тотепі 
ІоиіІІёгепі Іа пеі^е сіе Іеигз Лоіё'із егізрёз. 

{Вепсе Ъіанрепн). 


30 . Ь’ехёеиііоп Не М-те Пи Ваггу. 

А ссііе Іесіиге,* іеггаззёе, ассаЪІёе раг Іа зіиреиг еі ГЪоггеиг, 
М тв Ли Ваггу регсііі зоиЛаіпетепі Іе вап&ІгоіЛ еі Іе гезіе сіе Лі§;пііё 
ри’еііе аѵаіі топігёз Лапз зез гёропзез. ^иапЛ еііс ѵіі рие іоиі ёіаіі 
Ііпі,- (рі’оп аііаіі Геттепег, еі ерю Іез іётоіпз епіепЛиз зе ігоііаіепі 
Іез таіпз еі іоиіззаіепі запз рисіеиг Ле зоп ад^піе, еііе Іиі ргізе Л’ипе 
іеііе 1аіЪ1ез»зе, еріе Іез депсіагтез ёіаіепі оЪІі^ёз Ле Іа зоиіепіг зоиз іез 
Ъгаз, еі дие Іе риЪІіс рі-іі репг ри’еііе п’ейі роіпі Іа Іо г се Ле тоигіг 
іоиіе ѵіѵапіе. Ъе ігоиЪІе, ГеЙгоі, Гёроиѵапіе, Гапёапііззетепі, Іа рго- 
зігаііоп Леѵапі Іа тогі, еі Леѵапі ееііе тогі, ійгепі зі ^гапсіз сЪег 
ееііе Іетте еріі іоиіе за ѵіе п’аѵаіі репзё ди’а ѵіѵгс, ди’еп ип то¬ 
тепі еііе оиЫіа іоиі, атіііё, гесоппаіззапсе, Леііез Ле ссеиг, епо-а^е- 
тепіз засгёз, Іе зесгеі еі Іе Лёѵоиетепі Ле сеих с[ііі з’ёіаіепі сот- 
рготіз роиг еііе. Езрёгапі заиѵег за ѵіе еп ѵепЛапі Іа ѵіе Лез аиігез, 
сгоуапі асЪеіег за "гасе, ип зигзіз аи тоіпз, еп Ііѵгапі се ^иі Іиі 
гезіе Ле сасііеііез еі Ле ігёзогз, Іе ІепЛетаіп Ле зоп рі^етепі, 1с ,]оиг 
Ле за тогі, Іа ѵоіеі, а Ліх Ьеигез Ли шаііп, іопіе раіе Л’ипе пиіі Ле 
іеггеиг, ігетЪІапіе еі зиррііапіе епіге Іез Леих диіейеіз Ле Іа Соп- 
сіеі^егіе, ^еіапі аи Ъоиггсаи еріі ѵіепі, а ГЪсиге диі ])геззс, й Іа &иі11о- 
ііпе еріі арргосііе, Іа Лёпопсіаііоп ргёсірііёе еі Ітіеіапіе Ле іоиі се 
^^Ге11с а спіоиі, ЛёгоЪё, зоизігаіі аи Йаіг Ле Іа ЕёриЪИчие, аих спрі- 
сіііёз Ле Іа раігіе сіе Гап II. Аи Вспізоі, а СІаиЛе Но§;ег, зиЪ- 

198 


йіііиі сіе Гассизаіеиг риЫіс. М 1пе сіи Ваггу Гаіі 1е сіёіаіі сіез оіцсіз 
ргёсіеих епіеггёз (Іапз 1е ,|аіч1иі сіе Бисіеппез, епіеггёз сіапз Іез Ьоз- 
сціеіз, сасііёз сіапз Іа геззегге сіоз іизігшпсиіз ( 1 е ^апііиадо, сасііё-з 
ііапз Гезсаііег сіе Іа даічІе-гоЪе, сасііёз сіапз Іез соітісіогз, сіапз Іа саѵе, 
сіапз 1е ]агс1ііі сіе зон ѵаіеі <1е сІіатЬге, се йсіёіе Могіп, (ціі рауега сіе 
за іёіе Іа (Іёсіагаііои сіе за таіігеззе, сасііёз сііея Іа Гетто Бёііаиі, 
сасііёз СІЮ2 1е сііоуеп Монігоиу. 8 онз 1е сопр сіе 1’ёроиѵапіе, еііе зе 
гарреііе, еііе геігоиѵе іоиі, ріёсе ё ріёсе, Іоиіз а Іонія, .цізсцГа ипе 
азвісііе, цізсцГа ипе сиіііег, саг с’езі за ѵіе срГеПе сгоіі геігоиѵег. 
Банз зоп гё.іе, сіапз зез апдоіззез, сгаідпапі 9 ііе іоиі се ігёзог не 
зиі’йзе раз епсоге а рауег за дгасс, еііе з’епдаде а ёсгіге а Бопсігез, 
зі с’езі 1 с Ьоп ріаізіг сіи ігіітпаі, а гесоиѵгег іоиз Іез агіісіез сіи ѵоі 
сіе 1791 сіёрозёз сіісг Могіаші, Мопсеіеі еі Катзоп... МаШеигеизе ! 
еііе оиЫіаіі (ціе 1а Еёѵоіиііоп (Іеѵаіі Ііёгііег сі’еііе! С’ёіаіі 1е іетрз 
оіі 1е соигаде п’аѵаіі ріиз 1е зехе. Сошіатпёсз сотте (іез Ьошгаез, 
Іез Геттез тоигаіепі сотте (Іез Іюттез. Оп Іез епі (Ііі іаіопзез (Іи 
(Ігоіі сіе той г і г. Сеііез-сі топіаіепі ё Гёсііаіаші сотте ап засгійсс, 
сеііез-іа сотте ё пне ігіЪипе. Без ппез рагаіззаіепі тагсііег а Іа 
розіёгііё, Іез аиігез а пне раігіе. Сііаснне ёіаіѣ (Іідпе (Іе іопіез. Без 
Ъоигдеоізез тоигаіепі ен Еотаіпз, іез дгашіез сіатез тоигаіепі сп 
дгапсіз зеідпеигз, Іез Ееіпсз тоигаіепі ен Еоі. Маіз іопіез аѵаіеиі Іа 
Гогсе сГипе ісіёе, сѴпп ргіпсіре, (І’ипе іоі, (Ѵчп сіеѵоіг, <1 пп сіюіі, <1 ипе 
раззіоп, (і’ипе іііизіоп, (1с (цісіцие сіюзе спйп сціі зонііепі Гёте еі 
роііс Гадопіе. М те (Іи Ваіту и’ аѵаіі гіен (1е сеіа роиг Гаісіег ё тоигіг, 
е ц «Гіі езі (Іапз зоп Ііізіоіге пи зсапсіаіе <цГои (Іоіѵе Іиі раічіоиисг, с’езі 
1с зсапсіаіе сГипе шогі сціі аиепйгіі Іа Тсггеиг. Ен шопіапі зпг Іа 
сііагеие, М юв сіи Ваггу, ё Гщиеііе 1е шаііп, Іогз сіе за (Іёсіагаііоп епіге 
(Іепх диісііеіз, 1 е ,іидс Бепізоі аѵаіі ѵадиетепі рготіз за дгасс, еі 
цпі, Іез сііеѵеих сіё^а соирёз, пе сгоуаіі раз тоигіг, М ше (Іи Ваггу сіе- 
ѵспаіі Ыапсііе сотте Іа гоЪе (цГсІІс рогіаіі. 

Ьа Гопіс, Іа Гопіс сі’іт сіітапсііе, аііеисіаіі Іа таіііеигеизе Гетто. 
Еі сіапз сеііе Гопіс, аи ргетіег ріап, Іа сопсіатиёе риі арегсеѵоіг бгеіѵе, 
<ріі 1е зоіг сіізаіі: «.Те п’аі іатаіз іапі гі ди’аіуоигсПші, ен ѵоуапі Іез 
дгішасез сціе Гаізаіі сеііе Ьеііе... роиг тоигіг.» Без сЬеѵаих зе теі- 
іаіепі а тагсііег Іепіегаепі. 

Бе реиріе зе ргеззаіі роиг гедагсіег раззег Іа соигіізапе Ли сі- 


199 


Леѵапі іугап. СеПе сщ’оп гедагйаіі не ѵоуаіі гіеп, п’епіепсіаіі гіеп; 
еііе не Гаізаіі 911 с зоирігег, заидіоіег, ёІоиіГег. 8 ез сотрадиопз сіе гопіс, 
диі сісѵаіепі ёіге зез сотрадпопз сі’аггіѵёе, Іез Уаисіепуѵег, сііегсііаісиі 
а Іа зоиіеиіг сіе іеигз рагоіез, 1 е соиѵепііописі Коёі з’ейогоаіі ( 1 е Іиі 
сіоппег зон соигадс: еііе пе Ісиг гёрошіаіі (Ціе раг (іез гедакіз тоііз, 

сіез іпоиѵетепіз сіе Іёѵгез іпсгіез. 

Топі а сопр, аиргёз сіи Раіаіз-Еоуаі, ё Іа Ьаггіёге сіез Зегдепіз, 
Іеуапі Іез уеих, еііе арегсеѵаіі 1е Ьаісои (Тип тадазіп (1с пкміез оіі 
Іез оиѵгіёгез з’ёіаіепі гапдёез роиг ѵоіг ипе сіегпіёге Гоіз аи раззаде 
сеііе сціі аѵаіі ёіё М гое (Іи Ваггу: се тадазіп ёіаіі Іа таізои ой еііе 
аѵаіі ёіё опѵгіёге еп тосіез... Реиі-ёіге аіогз, сіапз ни сіе сез ёсіаііз 
(іе Гадопіе, сіапз ипе (Іс сез Іпсісіііёз сіе Іа сіегпіёге Ііеиге сціі ріёсірі- 
Іеиі 1с зоиѵепіг еі Іез ітадез (Іе іоиіе нпе ѵіе, М те сіи Ваггу ісііѵліі 
іоиі зон раззё, за ^еипеззе, риіз УегзаШез, риіз Бисіеппез... Вёѵе сі ипе 
зесошіе (Іопі еііе зогіаіі еп роиззаиі сіез сгіз, сіез сгіз рсгдапіз, сіез 
сгіз сіёсііігаиіз сціі з’епіспсіаіепі (Гии Ъоиі а Гаиігс (Іе Іа гие Ьаіиі- 
Ыопогё. Б’ехёсиіеиг сі зез сіепх аійсз аѵаіеиі реіпе а таіиіепіг Іа ооп- 
сіатиёе, а геіеиіг зпг Іа сііаггеііс Іа Ггёиёзіе (Іе зон согрз (Ціс Іез 
сопѵиізіоиз (Іе Іа рсиг роиззаіепі а зе ргёсірііег а Ьаз. Аих ѵіоіепсез, 
аих сгіз, зиссёсіаіепі Іез ітріогаііопз тёіёез (Іе Іагтез; еі Іа Гетто, 
Іе Ггопі еі Іез уеих Ьаіауёз (Іе зез соигіз сііеѵеих, зе реисііаіі аи- 
сіеззпз сіез сигіеих сіе за тогі роиг Іеиг (Иге: Мез атіз.... заиѵсг-тоі..., 
іс п’аі ]атаіз / 1 аіі сіе та і а регзоппе; аи пот Ли сіеі, заиѵег-тоі! Ба 
іоиіе з’ёіоппаіі. Он ёіаіі ІіаЬііиё а зі Ьіеп ѵоіг тоигіг, ё ѵоіг тоигіг 
а Іа ЬгагаЛс, сціе сеііе Гетто зетЫаіі роиг Іа ргетіёге Гоіз ипе Гетто 
сці’оп аііаіі іиег. ЕНе, серепсіапі, іои.іоигз сп Іагтез, гёрёіаіі: Ьі ѵіе! 
Іа ѵіе!., «[Мои тс Іаіззе Іи ѵіе, р Лоппе Іоиз тез Ыспз а Іа паііоп. «Тез 
Ъіепз! таіз іи не «Іошіез а Іа иаііои сціе се сціі Іиі аррагііепі с 1 ё]ё...» 
Бп сііагіюппіег ріасё сіеѵаиі Гіизиііеиг зе геіоигпаіі еі, запз сіігс пп 
тоі, Іиі арріісціаіі пп зоиГПеі. II зе Іеѵаіі сіапз Іез дгоирез вііепсіеих, 
зіирёйёз, сеііе ргетіёге ётоііоп сціі езі сіапз ип реиріе сотте 1 ёЬгап- 
Іетепі (Іе 1 а ріііё. 

Б’оГйсіег Гаізаіі Гоиеіісг Іез сЬеѵаих (Іе Іа сііаггеііс сі Ъгизсціаіі 
Іе зресіасіе... Ба сЬаітеііе аггіѵаіі ріасе сіе Іа Кёѵоіиііон ё сціаігс 
Ііеигез ігспіе гаіпиіез сіе геіеѵёе. М тв сіи Ваггу сіезсешіаіі Іа ргс- 
тіёге. Оп Геиіепсіаіі виг Гезсаііег (Іе ГёсІіаГаий, ёіюгсіие, йёзезрёгёе, 


200 


ГоПе й’ап&оіззе еі (1с іеггсиг, зе ЛёЪаііге, зиррііег, (Іешашіег &гасе а 

1’схёсиіеиг (Іешашіег; Енсоус ипе тіпніе, пюпзівиѵ ів Ъоиѵѵсаиі риіз, 80 іі 8 

1е соиіеаи, егіег: А тог! « тог! соште ипе Гстте аззаззіпёе раг 

(ІС8 ѵоіеигз. _ _ ч 

(Ілі (іи Ваггу). 

V. СНЕВВШЛЕ2. 

31. Ье еЬігиг^іеп. 

II у аѵаіі серешіапі ипе сіюзе ^иі Іиі &іііаіі зоп сііег корііаі, 
е'ёіаіі Гаіпё ііе зез оташіз-опсіез. МаИіеигеизешепі сііс ёіаіі сошіашпёе 
а 1е ѵоіг іо и 8 Іез іоигз. Сіииріе таііп, а Іа тёте Ьеиге, еп іоиіе заізоп 
еі раг іоиз іез іетрз, аи’П пеі^еаі, аи’П іоппаі ои аи’П кгёіаі, он 1е 
ѵоуаіі аггіѵег сп Ггас поіг сі ей сгаѵаіе Ыапсііе, еі 1 іпзіапі (Іаріёз іі 
сотіпеп^аіі за ѵізііс, спѵсіоррё сіапз зоп ^гаікі іаЫіег, за еаіоііс (1с 
ѵеіоагз пё^іі^еттепі розёе зиг за іёіс. 

Аиіапі (рі’сііс роиѵаіі Ііа'іг, зсеиг Магіе ёргоиѵаіі роиг Іиі ипе іп- 
зигтопіаЫе аѵегзіоп. К11с аѵаіі ріизіеигз гаізопз (1с нс раз 1 аітсг. 
ЕПе пс роиѵаіі Іиі раічіоішег сі’ёіге йетсигё зоигсі а Іа ргіёге (1 ип 
тоигапі сі сіе по Іиі аѵоіг Іаіі Иге Іа Іеііге сіе зоп рёге а»е роиг Іиі 
іётоі&пег 1с реи (1с саз (рі’іі сп іаізаіі. ЕПс аіігіішаіі за сошіиііе а ипе 
(Іиге іпзепзіЪіІііё, (ріі ргспаіі ріаізіг а з’аійсііег. Еі риіз шёгс Атёііс 
Іиі аѵаіі гёѵёіё (ріе се сёІёЪге сііігиг^ісп ёіаіі ип аіііёс ітрёпііепі сі 
гёзоіи. ЕПс п’аѵаіі іатаіз ѵи Й’аіііёе, сііс сотргепаіі (ІіШсіІстспі ри’оп 
рйі І’еігс. 11 іиі зетЫаіі (ріе Віеи езі аиззі ёѵійепі (ріе 1с зоіеіі сі 
(ріе Гаіііёізіпс аппопсе ип оЪзсигсіззетспі <1е І’іпіеПі^спсс (ріі ргоѵіепі 
(Гни топзігиеих ог&иеіі еі (Іо Іа (Іёргаѵаііоп (Іи ссеиг. ЕПс сп аѵаіі 
сопсіи рис зоп §таік1-опс1с ёіаіі а Іа Гоіз 1е ріиз іпзепзіЫе сі 1с ріиз 
ог&иеіИеих сісз Іюшшез, сі (рГП аѵаіі 1с ссеиг ііёргаѵё, зі іоиіеіоіз іі 
аѵаіі ип соеиг. 

8а Я"ііге п’ёіаіі раз і'аііс роиг Іа гёсопсіііег аѵес Іиі. Риіззапі (1е 
саггиге еі (1с роіігіпс, Іе согрз гоЪизіе сі оззеих, ссі Іюіпте (1с Ьаиіе 
іаіііе рогіаіі зиг зез Іаг&ез ёраиіез ипе іёіс аіііёге, топитспіаіе, (ріі 
зетЫаіі пс з’ёіге іатаіз іпсііпёе Псѵапі регзоппе, паѵоіг іатаіз заіиё 
пі Віеи пі Іа тогі. Ѵиз (1е ргоШ, зоп ^гаікі пех сгосіш сі зоп сгапс 
сііаиѵе, (ріі пе сопзегѵаіі (ріе (ріекріез іоііііез (Іе сііеѵеих 8‘гі», Іе Іаі- 
заіепі гсззстЫег а ип ѵаиіоиг (Іёріитё. С^иаші оп 1с сопзі(1ёгаіі (Іе 


201 


Гасс, Гатріеиг ппувзіисизе (Іи ігопі, 1 ёсіаі ехігаоічііпаіге (Іез усих, 
Іа рі-оіошіеиг Пи ге^аічі, заиѵаіепі іоиі; се ге^аічі іотЬаіі (Гаріотк, 
іоиіііаіі Іез ѵіза&ез, ріоп^еаіі аи Гоші (Іез согрз сі (Іез агаез, роиг Ісиг 
аггасіісг Іеигз зесгеіз, аиззі ІіаЪіІс а Півзё^иег ип тепзоп&е аис Іа таіп 
роиѵаіі Гёігс а орёгег Іа гёзесііоп (І’ип соисіе ои ГаЫаііоп (Типе та- 
сіюіге. Еа таіп (І’ип сЫгиг&іеп езі ип іпзігитепі (Іе ргёсізіоп іпііпі- 
тепі (Іёіісаі еі епсоге ріиз зіуеі а зе Йёігааиег пие Іа ѵоіх (І’ип іёпог; 
оп пе Іа ргёзегѵе (Іез асскіепіз (рГаи ргіх (Тип гё^іте зёѵёге. А зоі- 
хапіе апз, М. Апіопіп Сапіагеі Іаізаіі (Іе Іа зіеппе іоиі се (рі’іі ѵои- 
Іаіі; сііе аѵаіі &ап1ё іоиіс за зйгеіё еі за рготрііііиіе. Оп йізаіі (Іе 
Іиі (ріе ее (ріі (Іетапііаіі а ип аиігс ігоіз тоиѵетепіз, іі Іе Іаізаіі еп 
Псих. Ргсзаис іоіуоигз ітраззіЪІе, іі аѵаіі Іе рагіег Ьгизрис сі п’ёіаіі 
раз іешіге роиг Іез таіаііез. 11 сп аѵаіі іапі ѵи! II п’ёсоиіаіі раз іеигз 
ріаіпіез, іі соираіі соигі а іеигз Ъаѵагсіа^ез. С^иаті оп Іиі гёзізіаіі, 
(ріаші Іез сіюзез п’аііаіепі раз а зоп §гё, іі спігаіі Йапз (Іез соіёгсз 
ісггіЫез, Іез ѵіігез (1с 1’іюрііаі з’еп зоиѵепаіепі сі ігешЫаіепі епсоге 
сп у репзапі. 

Воеиг Нагіе пе роиѵаіі зе (Ііззітиіег (рі’іі схегсаіі ип ргосіі^іеих 
азсешіапі зиг іоиі се (ріі 1’спіоигаіі. 8сз ёіёѵсз 1’аѵаіепі зигпошшё Іе 
"гаші-ргёігс еі гесиеіііаіепі зез тоіпйгев рагоіез соште (Іез огасіез. 
Из рагіаіепі <1с Іиі соште (Іи ріиз ІіаЪіІс ргаіісіеп (Іе Рагіз. Оп ассог- 
(Іаіі (рі’іі ёіаіі еп "ёпёгаі роиг Іез тоуепз зоттаігез, оп Іиі гергосііаіі 
(ріекріез атриіаііопз іпиіііез, таіз іі’аиігез аШгтаіспі (рі’іі ѵоуаіі ріиз 
сіаіг (ріе іоиі 1с тошіе сі (ріе, з’іі атриіаіі аѵес ріаізіг, іі пе 1с Іаі¬ 
заіі .іатаіз <рі’к Ъоппез спзсі^пез. ІІп таііп, зсеиг Магіе, 1с гепсопіга 
соште іі зогіаіі (1с Гатркііііёаіге, 1’аіг (Іізроз сі &аі11аг(1 еі (Іізапі 
(І’ип іоп спршё а зоп іпіегпе: «N 0118 аѵопз си аід'оигП’Ьиі ипе Ъсііс 
с1іпі(ріс.» И аѵаіі сс риг-кі ргаікріё ипе (Іёзагіісіііаііоп (1с Іа Ііапсііе, 
схіігрё ипе іитеиг сапсёгсизе (І’ип ^опгс іоиі рагіісиііег, сі ассотріі 
ип ѵёгііаЫе іоиг (Іе Іогсс ііапз ип саз Ъігагге (Іе ігёрапаііоп. ЕПс 
Гепіепйіі ріиз іаічі гаЪгоиег ѵегіешепі сс тёте іпіегпе роиг аѵоіг 
(Іізрозё й’ип Ііі ѵасапі еп Іаѵеиг (Гипс реіііе 1іпо;ёге (ріі з’ёіаіі саззё 
Іа іатке. «Не сгоіі-оп Іаіі, з’ёегіа-і-іі аѵес Ьитеиг, роиг гМиіге (Іез 
Ігасіигез?» II аигаіі ѵопіи п’аѵоіг (Іапз зоп зегѵісе (ріе Пез таккііез 
ехігаогйіпаігез, ѵгаігаепі (Іі^пез й’ехегсег зоп §ёпіе. Сеіа п’етрёсііаіі 
раз іюигіапі (ріе скаіріс іоиг іі пе ѵіі аѵес зоіп іоиі зоп тошіе; іі 


202 


рапіоппаіі ^ёиёгеизетепі а сепх (Іопі 1с саз и ёіаіі раз іпіёгеззапі сі 
(цй з’ёіаіепі сопіепіёз (1с зе (Іётеііге сривісціе тетЬге, таіз іі пе Ісиг 
сасііаіі раз іоіуоигз 1с тёргіз (рі’іі аѵаіі роиг сих. 

Аи (Иго (1с теге Ашёііе, (ріі 1е іепаіі ііапз іте заіпіе Іюггеиг, 

П езіітаіі (ріе Ісз Іібрііаих ёіаіепі іаііз роиг Ісз тё(1ссіпз сі пои рот 
Іез таіайез. ЕПе ргёіепсіаіі аиззі, (Іапз ип (1с зез гагсз шотепіз (1с 
раісіё, дие Іез орёгаііопз Гаізаіепі рагііе (1с Гііу^іёпе (1е се Ьоиггеаи 
еі (ріе за зсиіс гаізоп (1с не раз сгоіге ел Біеи ёіаіі (ріе Іез Іютіпез 
п’аѵаіепі (ріе (Іеих , 101111 ) 08 , рагсе <|іі И ёіаіі ргіѵё аіпзі (Іи ріаізіі (1 еп 
соирег ігоіз а Іа Іоіз. ЕПе І’ассизаіі епііи сіе гарасііё, іГаѵагісе; еііс 
<Пзаіі <ріе, ауапі соттсисё аѵсс гісп, іі аѵаіі асірііз иие іттсизе іог- 
Іиис си пс зоііріапі (ріе Іез гісЬез (ріі реиѵепі рауег (Их тіііе Ігапсз 
ипе орёгаііоп. Тоиіеіоіз всей г Нагіе, (ріі аѵаіі (Ісз огеіііез, арргіі ип 
Іоиг (1е Ьоппс зоигее (рі’іі ёіаіі ІіЬёгаІ, ^ёпёгсих, (рі’іі зоі^ріаіі ёгаііз 
Ьеаисоир (Іс раиѵгез, ци’аи зигріиз іі пе іоисііаіі раз ип зои (Іи ігаііе- 
шепі аіиіиеі іі аѵаіі Лгоіі сотте сЬеГ сіе зегѵісе, (рі’іі ГаЪапйоппаіі 
оиі спііег а сеих (1с зез раііепіз (ріі, аи зогііг (1е 1’ііорііаі, зс ігои- 
ѵаіеиі Нога сі’ёіаі (1е рауег Іез гетё(1ез сойіеих аи’П Ісиг тчіоииаіі. 
8(гиг Нагіе пс заѵаіі (рі’еп рспзёг, таіз сііе зс еапіаіі (1с сопігеіііге 
зиг гісп зоп ігазсіЫс іапіс.'ІІп таііп, теге Ашёііе еиі ипе сопіезіа- 
ііоп аззег ѵіѵс аѵсс М. Сапіагеі. С^иаші сііе зе гсігоиѵа еп іёіс-а-іёіс 
аѵсс зоеиг Нагіе, еііс пс риі з’етрёсііег сіе Іиі сііге аѵес соііёге: «Ъ’ііо- 
рііаі езі ип Ііси шаисііі, ой 1с (ІіаЫс ііепі Біеи сп ёсііес». Бе (ІіаЫе, 
с’ёіаіепі Ісз тёсіесіпз сп ^ёпёгаі сі И. Апіопіп Сапіагеі еп рагіісиііеі, 
Біеи, с’ёіаіепі Ісз аи^изііпез сі реиі-ёіге тёге Ашёііе. Веіоп зоп йа- 
Ьіііиіс, еііс з’ареггиі аиззііоі (рі’еііе ѵепаіі (1с Іасіісг ип ргороз Ііазаг- 
сіеих, сі еііс ііі ип "гаікі зі°;пе (1е сгоіх. 8оеиг Нагіе п’ёіаіі раз Шіе 
а Іа ргепсіге аи шоі; сііе зс ^агсіаіі 1е зесгсі, таіз еііе п’аѵаіі іагааіз 
рц р-ар'пет зиг еііс (1с сгоіге аи (ІйіЫс, сёіаіі за зеиіс Ііёгёзіе. Сереп- 
(Іапі, (рі’іі еп ііпі ои (рі’іі п’еи ііпі раз, 1’апііраііііе еріе Іиі іизрі- 
гаіі зоп ^гапсі-опсіс аііаіі сгоіззапі сіе ,іоиг сп ^оиг. II п’аѵаіі раз 1 иіг 
(1с з’еп арегссѵоіг пі (Іо зе (Іоиіег (рі іі у еиі аи шошіе ипс зоеиг Майе. 
8іх іпоіз з’ёсоиісгепі, рсікіапі Іезіріеіз сііаіріс таііп сііе раззаіі ріи* 
зіеигз Іоіз аиргёз (1с Іиі, запз (рі’іі рагйі Іа ге^агсіег пі тёте Іа ѵоіг; 
(Іи іпоіпз сііе 1с сгоуаіі, сііе пе заѵаіі раз (іи’іі аѵаіі (Ісз уеих сісггіёгс 
Іа іёіе. ТІп ,іоиг аггіѵа серепііапі ой, іоиі а соир, запз ргёашЬиІс, іі 


Іиі айгезза Іа рагоіе; се іиі роиг еііс ип ёташі вѵёпстспі, (іиі Іиі 
саиза Ъеаисоир (1е ігоиЫе. II зс (Іізрозаіі а іаіге ипе §таѵе орёгаііоп, 
іі аііаіі оиѵгіг ипе таіііеигеизе іетте роиг Іиі епіеѵсг ипс іитсиг (Іи 
зеіп. 8оп іпіегпе Іиі ргёзепіа ип соиіеаи іоиіпсиі; іі у аѵаіі аи тап- 
сііе (Іез еп^оііѵигез; іі Іез ге&апіа еп зоигіапі, еі (Ііі: «Ыі! ѵгаітспі, 
топ сіісг Шсііаічі, ѵоиз іаііез Іа тагіёе ігор Ьеііе». Риіз іі з’аѵап§а 
ѵегз Іа раііепіе. Оп по Гаѵаіі раз ргёѵепие, сііе ргогаепаіі аиіоиг Л’еііо 
(Іез уеих сІГагёз. (^иапіі еііс зиі сіе (рюі іі з адіззаіі, сііе зс гёегіа, 
ргоіезіа, гёсіата ип сіёіаі (рі’іі Іиі геіиза. Аіогз еііс з’іпіоггаа зі Гоп 
п’аііаіі раз Іа сЫогоІогтсг; іі Іиі гёропсііі (ріе поп, ри’іі аѵаіі зез гаі- 
зопз роиг ссіа. ЕПс пс роиѵаіі зе гёзі^пег а зоп зогі, еііс соттспеа 
а зе (ІёЬаіігс. Оп з’ёіаіі тіз зіх роиг 1а іепіг, (ріі раг Іа іеіе, (ріі раг 
Іез Ъгаз, (ріі раг Ісз ]атЪез. Маіз сііе ёіаіі ѵі^оигеизе сі (Іёзезрёгёе; 
еііс гстиаіі іои.іоигз. М. Сапіагеі (Ііі а Гехісгпс (ріі з’ёіаіі сііаг^ё (Іс 
іиі гетсііге аи іиг еі а тезиге іез іпзігитепіз (Іоиі іі аѵаіі Ъсзоіп : 
«N 0118 ігоиѵегопз ^ис1^и’ип роиг ѵоиз гешріасег, аіісісг-ѵоиз а ееііе 
,]атЪе». Еп сс тотепі, зоеиг Нагіе ѵіпі а раззег. Беѵіпапі сс сціі 
ргёрагаіі еі іі’аѵапсе ёроиѵапіёе (Ісз ^ётіззетепіз ри’еііс аііаіі епіешіге, 
е11& з’етргеззаіі (Іс да^пег 1’аиіге Ьоиі (Іс Іа заііс. 1 пс ѵоіх Іиі егіа: 
«ЕІі! реіііе Шіе, геийег-ѵоиз иіііе; ѵепег поиз аиіег». ЕПе (Іетсига 
сіоиёе зиг Іа ріасе. Ба тёте ѵоіх а^оиіа: «И’епіепйег-ѵоиз, зоеиг На¬ 
гіе?» ЕПс п’еп роиѵаіі ріиз (Іоиіег, Іа реіііе Шіе, с’ёіаіі еііс. Ерегйис, 
Іс Ігопі гои&іззапі, еііс арргосііа. М. Сапіагеі Іиі (Ііі: «Ргепе/ сез оніііз 
еі оиѵгс/. Ъіеп ѵоз уеих». ЕПе ііі сс (рі оп Іиі ііізаіі, таіз еііс аигаіі 
ѵоиіи (ріе Іа іегге Геп^іоиііі. (}иап<1 Горёгёе, іріі пс роиѵаіі ріиз Ъои- 
"сг, зспііі рёпёігег (Іапз зез сЬаігз 1е ігоііі ііе 1’асісг, сііе роизза ип 
егі сй'гоуаЫе, еі (Гипс ѵоіх Лёсііігапіе: «А1і! топ Біеи! топ Біеи! (Ііі- 
еііе, ѵоиз т’аггасііея Іс соеиг». М. Сапіагеі Іиі гёропіііі ѵіѵетепі: 
«Ѵоісі ѵоіге соеиг, зс п’у іоисііе раз, іс сіёіезіе Ісз сха^ёгаііопз». Ріиз 
тогіе (ріе ѵіѵе, зоеиг Нагіе аѵаіі ип пиа&е зиг Іез уеих, еііс зс зеп- 
ііііі ргёз (Іс іотЪег еп (Іёіаіііапсс, сііе зе гаііііззаіі роиг гезіег (ІеЪоиі. 
Не засііапі ой сііе сп ёіаіі, сііе ргёзепіа а И. Сапіагеі пп Ьізіоигі аи 
Пси (Іез ріпсез (рГП йёзігаіі, II іиі (Ііі (Гип іоп зес: «Ргспег (Іопс дагоіе, 
ѵоиз пе га’аійег раз». Неигеизетепі Іа раііепіе пс егіаіі ріиз, сііе 
з’ёіаіі ёѵапоиіе, еі зоеиг Нагіе пе іотЬа раз. (^иаші іоиі Іиі сопзоттё, 
еііс з’епіиіі сотте ип ѵоіеиг запз (Істатіег зоп гезіе сі запз геіоиг- 


пег Іа іёіе. ІТпо Ііенге аргёз, Гіпіегпе, аиі Іа сііегсііаіі сіи ге&агсі, ѵіпі 
а еііе еі Іиі сііі: «Ма зоеиг, 1е §;гапс1-ргёігс сіёвіге ѵоиз рагіег, іі ѵоиз 
аііепй сіапз зоп саЪіпсІ.* Еііе сгиі а ипе тузіШсаііоп. «МаІ8 аііег 
<1опс, гергіі-іі ей гіапі, іі не ѵоиз тап^ега раз». Тоиіе сопіизе еі 
іпіегсіііе, еііе соигиі аиргёз сіе за іапіе роиг Іиі зоиіпеііге 1е саз. 
Мёге Атёііе іиі герагііі: «С^иі ѵоиз аггёіс? Ее сот ргепег-ѵоиз раз еріе 
І)іеи ѵоиз оіТге ипе оссазіоп сіе сопіеззег ѵоіге іоі ?» ЕПе ргіі зон сои- 
га^е а сіеих гааіпз, зе тіі ей гоиіе. Аргёз аѵоіг ігаѵегзё ип рсііі 
ѵезііЪиІс оЪзсиг, еііе в’аггёіа ип іпзіапі роиг зоиІІІсг, Іа шаіп зиг 1е 
Іофіеі сіе Іа рогіе. Ье ссеиг Іиі Ъаііаіі Ыеп іогі, іапі Гаіііёе Іиі іаіваіі 
реиг. Епйп еііе епіга. 8оп ^гапсі-опсіе ёіаіі аззіз сіапз ип іаиіеиіі, еі 
іі іепаіі за іёіе сіапз зез шаіпз. (}иапсІ іі Іа геіеѵа, еііе іиі (гаррёе сіе 
за раіеиг. «Зегіег-ѵоиз іпсіізрозё, топзіеиг? Іиі іІетапсІа-1-е11е. Риіз-.іе 
ѵоиз ёіге сіе сріекріе зесоигз?» И рагиі скосріё сіе сеііе сріезііоп, іі 
п’асітоііаіі раз ірГоп 1с сгиі іпсіізрозё. 11 зс тігезза еі сііі: «Ме іс- 
гег-ѵоиз Іа ^гасе сіе т'арргспііге се еще ѵоиз і’аііез ісі ? Еііе зе іготра 
зиг 1е зс '118 сіе зез рагоіез еі Іиі гёропсііі си іаізапі ип тоиѵошепі 
роиг зе геіігег: «Он т’аѵаіі сііі. топзіеиг, еще ѵоиз сіёзігіех те рагіег. 
Сеіа те рагаіззаіі іпѵгаізетЫаЫе, іпаіз.іе сгоіз ігор іасіістепі се фПоп 
те сііі. Уеиііісх схсизег та тёргізе». 11 Іа гсііпі сіи ге^агсі еі сіи #езіе. 
«Он не ѵоиз а раз ігошрёе; таіз се п’езі раз а зоеиг Магіе, с’езі а 
та реіііе-піёсе, М-Ие Леііа МаиІаЪгеі, еріе ]с сіёзігаіз рагіег, еі ,]е Іа 
ргіе сіе ѵоиіоіг Ыеп т’ехріщисг раг еріеііо гаізоп еііе а ёіи сіотіеііе 
сіапз ип Ііорііаі!». ЕПе Іиі ип рои іпіегіоеріее; таіз, зигтопіаиі §п іі- 
тіеіііё, еііе гёропсііі (Гипс ѵоіх Іегте: «Ьоиіех-ѵоиз, топзіеиг, сіе та 
ѵосаііоп ?—Оіі! ,]е п’аигаіз ё’агсіе, ііі-іі сѴип іоп тоШё Ыспѵеіііапі, тоі- 
ііё ігопіеріе, епіге Іі§ие еі гаізіп. Л’епіепсіз рагіоиі сііапіег ѵоз Іоиап- 
^ез, еі тоі-тёте іс ѵоиз ѵоіз а 1’сеиѵге... .Те п’сп сііз раз сіаѵапіат* 
роиг пс раз сІёзоЫі^сг ѵоіге тосіезііс... Ли зигріиз, іі зиіііі сіе іе^пг- 
сіег ѵоіге іаЪІіег роиг з’аззигег еріе ѵоиз пе ѵоиз ёраг^пех раз, еріе 
ѵоиз теііех Іа таіи ё Іа раіе. Сеіиі сіе ѵоіге іапіе езі сі ипе Ыап* 
сііеиг ітшасчіёе; 1е ѵоіге езі сГипе ргоргсіе йоиіеизе еі ѵоиз іеші 
іётоі^паде. .Те п’аі еріип гергосію ё ѵоиз іаіге, тез ехіегпез ѵоиз ге- 
^агйепі ип реи ігор, ѵоиз Іеиг саизех сіез сіізігасііопз... Еі риіз Іа ѵие 
сіи зап& ѵоиз ётеиі епсоге. Тоиі а Гкеиге»... — ЬЪаЫіисІе те гепсііа 
ріиз іогіе. — Еіі! рагЫеи, оиі, ГЬаЫіисІс!.. Маіз еп йёріі сіез аррагепсез 


205 


еі аиоі еріе ѵоиз еп сіізіех, ]е пе ѵоиз сгоіз раз іаііе роиг ѵіѵге сіапз 
ип Ііорііаі. -Тс сгаіпз ері’оп пе ѵоиз аіі іоиггё сіапз Іа іёіе сіез ісіёез 
готапезеріез... Репзех-ѵоиз сіопс сотгае гаёге Атёііе цие Іа геіі^іоп 
езі ипе зосіёіё сГаззигапсс сопіге Іез гізсрюз сіе Гепіег?.. Маіз ]'е ѵоиз 
Іаіз сіе Іа рсіпе.—Веаисоир, сііі-еііс сіоисетепі— .Те зиіз ип ѵііаіп Іютте... 
,Те ш’ёіаіз роигіапі ргошіз сіе пе раз ѵоиз сЪа&гіпег. Ьа іепіаііоп ёіаіі 
ігор іогіе, і’у аі зиссотЪё, еі, риізеріе ,і’аі соттепсё, ,іс сопііпие еп 
ѵоиз гергёзепіапі еріе зі ѵоиз ёіез гёзоіис а рогіег ѵоіге сгоіх... ѵоиз 
ѵоуех цие ,іе рагіе ѵоіге іап&а&е... еіі! та раиѵге епіапі, іі п’езі раз 
Ъезоіп роиг сеіа сіе ѵепіг а 1 Ііорііаі, оп ігоиѵс рагіоиі ё зоссирег, а 
Ъаіаіііег еі а зоийгіг. Ье тагіа^е аиззі езі ипе сгоіх, еі Гоп роиггаіі 
ѵоиз ргосигег іеі тагі еріі ѵоиз сіоппсгаіі сіи Ш а геіогсігс... .Г еп соп- 
паіз ип. Ѵоиіех-ѵоиз іаіге за соппаіззапсс ?» ЕНс 1е ге^агсіаіі аѵес сіез 
уеих сіе сіёріі еі сіе гергосію. 

«Бёсісіётепі ѵоиз пс ѵоиіех раз? С’езі іасііеих... Масіетоізеііе, іе 
ѵоиз ріаіпз сіе іоиі топ соосиг. Еііе Іиі еп ѵоиіаіі сіе Гаѵоіг арреіёе 
тасіетоізеііе; еііе ёіаіі іпсііфіёе сіе за ргорозіііоп, срГеІІе ігоиѵаіі Іогі 
іпсопѵепапіе еі срГеІІе ргепаіі роиг ипе таиѵаізс ріаізапіегіе; епііп зон 
ассепі ігопіеріе Іа ріеріаіі ап ѵіІ. ЕПе гёрііеріа еп з’апітапі: «\опз те 
ріаі^пег, топзіеиг ? .Те ѵоиз сгоуаіз іпсараЫе сіе ріаіпсіге регзоппе. — 
ОЫ оіі! сііі-іі "■аіетепі, еп раззапі за таіп зиг зез іаѵоігіз Ыапсз, ѵоііа 
ип раѵё сіапз топ .іагсііп... Л г оиз те ігоиѵех сіиг роиг тез таіасіез, 
іёгосе, ітрііоуаЪІс ?—Ѵоііа сіез тоіз еріе ^с п етріоуегаі ^атаіз, <1іі-е11е. 
Ле заіз ігор Ыеп еріе ѵоиз сіёіезіех іоиіез Іез ехаеёгаііопз». 11 сотргіі 
Гаііизіоп еі сііі еп зоигіапі: «Ле зиіз Ыеп аізе сіе ѵоиз аѵоіг іаіі ѵепіг 
ипе іоіз сіапз та ѵіс, оп т’аига сііі топ іаіі. (}ие ѵоиіег-ѵоиз? іі у а 
сіеих езрёсез сіе сііігиг^іепз, Іез Ыцоніісгз еі Іез сііагсиіеигз. Лс 
п’аі затаіз аітё 1с Ъі.і’ои, ,іе зиіз пё сііагсиіеиг, .]е тоиггаі еп сііаг- 
сиіапі». 

Риіз, сѴип іоп ріиз зёгіеих: «Ье ргетіег сіез сіеѵоігз езі сіе Ыеп 
іаіге зоп тёііег. Соппаіззех-ѵоиз Сеізе, зевпг Магіе? II ёегіѵаіі зоиз 
Гетрсгсиг ТіЪёге. Сеізе сіёсіаге фіе 1е сііігиг^іеп реиі ёігс Пюішпе 
1с ріиз сіоих сіи топсіе .іизсрГаи тотепі ой іі ііепі зоп зсаірсі, таіз 
с|ие, ипе іоіз срѵіі Га ргіз, іі пе еіоіі гіеп ѵоіг, гіеп спіепсіге, сіи аиііс- 
тепі іі іегаіі шаі се срГП еіоіі іаіге. II у а сіез сЫгиг&іепз, зоеиг Магіе, 
цис Іез Ііётоггафез ііщиіёіепі аи роіпі сіе Іеиг іаіге ргёсіріісг ипе 
206 


орёгаііоп; ГЬотте іріі п’езі рай таііге Де Іиі ей іасе ДЧте Ііётоггадіе 
п’езі раз ші сііігиг^іеп. .Геи сошкіій Д'аиігез іріі йс Іаіззепі ігоиЫег раі* 
Іей сгій, еі серепйапі ісй сгій зопі шіе Ъоіте сІЮйе, риізірГПз зоиіа&еиі 
]о раііепі. II еіі сзі Д’аиігез пиі, раг зепзіЪіІііё сіе совиг, аЪизепі Ли 
сіііогоіогте, еі іі сйі роигіапі сіой сай оіі 1с сіііогоіогте п’а&іі рай, Лей 
сай аііййі оіі ІІ сйі Дап&егеих еі тіійіЫе. С’езі иіі роійоп рои г Іей 
роіігіпѳз Дёіісаіез, еі Іа таіііеигеіійе ірю .1 ’орёгаіз іаиібі сйі роі- 
ігіпаіге.» ЕПе не гёрошіаіі гіеп, еііе йе зепіаіі Дёзагтёе. Маій еііс репза 
іоиі а соир а Іа Ісііге ііе йоп рёге, еі се ссепг іріі ёіаіі виг 1е роіпі 
йе йс Іаівйег ргсшіге йе гайёгтіі йапз йсй геззепіітепіз. 11 еиі Гаіг йе 
Деѵіпег се фіі йс раззаіі сп еііе, еі іі Іиі сііі: «Ѵоіій аѵеи Ъіеп гаійоп 
сіе те ігоиѵег Лиг. .Т’аі геііійё Д’ёіге ѵоіге іиіеиг... БёсіДёшепі іе йііій іт 
топйіге.» II йс іиі гріеіфісз ііійіапій. II не Іа циіііаіі рай іісй усах, іі 
ргепаіі ріаійіг іі сопіетріег сеііе гоЪе Ыапсііе, се Ігопі раіе, сей іонез 
ѵіѵетепі соіогёсз, Іа Ігаісііеиг сіе сеііе ЪоисЬе фі’іі п’аѵаіі раз епсоге 
те зоигіге. «Ѵоіій п’аѵег гіеп іі те Детапйег? гергіі-іі сѴіт іоп сІёЬоп- 
паіге. йе пе рній гіеп Іаіге іріі ѵоий йоіі а^гёаЫе?— Кіеп, топйіеиг. .Тс 
пе йетапйе срі’іі гезісг йетаіп ісііе фіе іе йііій апіоигй ’іші, еі аіпві йе 
зііііе різсіи’а Іа ііп.— Ъіі, ѵоіій пе ге^геііег гіеп?» 

Еііе ёіаіі сотте ип’епіапі іі фіі Гои а Іаіі репг йп Іопр еі сціі 
йёсопѵге (]ііе 1е Іопр а Ди Ъоп еі Іиі ѵеиі Ди Ъіеп. ЕПе зе ДёсіДа сеііе 
Гоів іі йоигіге. «Ъа аеніе сіюзе <іие іе ге^геііе, оп пе репі раз те Іа 
гепсіго.»—(^и’еві-се Допс? — Ье реііі іагйіп фіе і’аѵаіз ап соиѵепі. Аіі! 
ѵоіій аѵіея ип іагДіи? Ѵоий аітег іез Яеіігз. Ьаіріеііс ргёіёгег-ѵоиз? 

Ьс сіігузапіііёше.—Югбіе йе ^ойі!» йі-іі, еі іі аіоиіа: «8і ѵоив ѵоиз 
гаѵізіея, йі ѵоіій аѵіег риеіфіе гсфіёіе а те ргёвепіег, пе регйег раз 
йе іетрв, саг, іе ѵоиз 1е Діа еп сопМепсе, .іе йііій аііеіпі Дате таіайіе 
<рй пе рагйоппс раз, еі тез іоигз зопі сотріёз.—II п’у а раз йе геіпёйе? 
з’ёсгіа-і-еііе, ргоіопйётспі ётие. —Йе пе сгоів фі’іі Іа тёйесіпе орёга- 
іоігс. йе ѵоіій аі сііё Сеізе, іе ѵеих ѵоиз сііег Ѳаііеп. II а сііі іріс 1с 
ріиз айтігаЫе тёйесіп сйі Іа паіпге, рагсе ірі’еііе ё'иёгіі Іез ігоій іртгіз 
Дез таіайіез еі аіГеІІс пе сііі іашаіз йе таі йе зез сопігёгез... Ьа па- 
іиге пе §ріёгіі раз іез сапсегв іі 1’езіотас, еі йапз ігоій тоіз іе пе 
йегаі ріиз йе се топйе... С’езі реиі-ёіге роиг сеіа сціе і’аі геііізё Д’ёіге 
ѵоіге іиіеиг». ЕПе ёргоиѵа ип ваізіззеіпепі, іі зе Іаізаіі ипс гёѵоіиііоп 
йапз йоп езргіі, еііе гесоппаіззаіі ірі’еііе з’ёіаіі іготрёе; шаій еп тёте 


іетрз еііе йс зоиѵепаіі Де Іа гесоттапйаііоп срііе Іиі аѵаіі іаііе теге 
Атёііе, еііе зе йепіаіі оЪІі^ёе йе рагіег йе Біеи іі ссі аіііёс, фіі Деѵаіі 
тоигіг йапз ігоіз тоіз. МаПіеигеизетепі Іез тоіз по Іиі ѵепаіспі раз, 
еі за тойезііе ^ёпаіі зон ёіоіріепсе. С^иі ёіаіі-сііе роиг йоппег ипе 1е$оп 
іі сеі Ъотте циі заѵаіі іапі Де сіюйез? II Деѵіпа епсоге се циі зе раз- 
заіі еп еііе, еі іі Іиі сііі ей гіапі: «Аѵоися фіе ѵоиз шоигег (1 епѵіе Де 
те сопѵегііг аѵапі та тогі. С’езі ип реп ДіШсіІе... Се п’езі (ріе йапз 
Іез готапз а六1аіз фіе Іез реіііез йііез сопѵегііззепі Іезѵіенх тёйссіпй. 

Аіі! топйіеиг, йапз ігоіз тоіз!...— ЕЪ! оиі, йапз ігоій тоіз... (^иезі-се 
<ріе Іа тогі? ІЙп ргосёз сііітідие.—Еі аргёз?» тигтига-і-еПе. Іи ёсіаіг 
разза йапз Іез уепх йп "гапй-ргёіге, еі іі з’ёсгіа й’ипе ѵоіх зігійепіе: 
«Аргёз?.. Еіеп, гіеп, гіеп». Се шоі ігоіз Іоіз гёрёіё діізза йііг вез Іёѵгез 
сотте 1е соирегеі Де Іа диіііоііпе йапз за гаіпиге, еі с’еп Іиі іаіі, іоиі 
аѵаіі Дізраги; іі п’у аѵаіі ріиз гіеп, ріиз гіеп Ди іоиі. ЕПе Детеига 
сопзісгпёе, аііеггёс. «АНопз, гергіі-іі, а се фіе іе ѵоіз, поив зоттез 
сопйатпёз а поиз ёіоппег Гип 1’аиіге, а поиз ріаіпйге тиіиеііетепі, 
іоиі сеіа реиі-ёіге Іаиіе Де поиз сотргепйге. Маій, і’еп йііій йііг, іі у 
а ип роіпі виг Ісфіеі поив поиз ассогйопз. Ѵоіій рсизег сотте тоі 
срі’ипс Ъеііе ѵіе езі сеііе ой Гоп Іаіі зоп Дсѵоіг рійфі’аи Ъоиі... 8і іе 
сгоуаіз еп Віеи, іе 1е Іаіі&исгаіз Де тез ргіёгез еі .іе іёгаіз ріиз сГипе 
пеиѵаіпе роиг фі’іі т’осігоуііі Іа §гасе Де тоигіг ап сііатр й Іюппеиг». 

Риіз іі зе Іеѵа, епіопга зон сііареаи йапз за іёіе; таіз аѵапі йе 
рагііг: «іі у а сіез 8‘епй, Діі-іі, іріі еп тоигапі ёргопѵепі Іе Ъезоіп 
Д’епіепйге ип аіг Де тизісріе; й’аиігез ДетапДепі (Іез йсигз ; (ріапй 
ѵоиз еп зегег Іа, ѵоиз ѵоиз Іегег аррогіег ип сЪгузапіІіёте. II те зетЪІе 
ірі’сп тоигапі і’аигаі Ъеаисоир ііе ріаізіг а ѵоиз ѵоіг, зсеиг Магіе. ОЪіісп- 
Дгех-ѵоиз Де ѵоіге іеггіЫе іапіе ипе йізрепзе роиг те гешіге ѵізііе а 
топ Ііі Де тогі ?—Йс Іа ДетапДегаі, топзіеиг п’еп ііоиісг раз», гёрошііі- 
еііе еп з’іпсііпапі, Іез Ъгаз сгоізёз зпг Іа роіігіпе, еі еііе зе геііга. ЕПе ёіаіі 
сотте ёрепіие; сеі опігсііеп аѵаіі Ьоіііеѵсгзё іоиіез зсз ійёез, іоиіез 
8С8 поііопз Де Іа ѵіе еі Дез Іюттез. ЕИе еп йі рагі іі тёге Атёііе. 
Сеііе-сі, аргёз Гаѵоіг ёсоиіёе, Ііаизза Іез ёраиіез еі тигтига: «Огапй 
сотёйіеп!» Репйапі Іез тоіз іріі зиіѵігепі, зсеиг Магіе ѵіі зоп §гаий- 
опсіе аггіѵег сіпиріе іоиг іі ГЬеиге гё&іегаепіаіге еі аррогіег іі за ѵізііе 
аиіапі Д’аііепііоп еі йе зсгириіе іріе іашаіз. ЕПе п'еиі ріиз Госсазіоп 
Де саизег аѵес Іиі, іі зе соиіепіаіі Де 1а ге&агйег диеідиеіоіз Йи соіп Де 


208 


Гсеіі. ЕПе ёіаіі зоиѵепі Ггаррёе сіе ва раіеиг, ^иі таі&гё Іиі, ігаіііззаіі 
В68 зоийгапсев. II по Іаіззаіі раз іі’аѵоіг 1 езргіі рагіаііетспі ІіЪіс, (Іе 
з’оссирог (1с всв таіасісз сотню 8’П по 1’аѵаіі раз ёіё Іиі-шёте, (Іо ве 
раззіоппег роиг зоп тёііег сотню з’іі аѵаіі си сіеѵапі Іиі ѵіирі апз (1с 
ѵіе, сі роигіапі іі сіеѵаіі тоигіг сіапз ігоіз тоіз, сі іі по сгоуаіі а 
гіеп. 8оп "гаті-опсіс ёіаіі рот* воет* Магіе ип іпзошІаЫе ргоЫёшс. 8а 
зёгёпііё Іиі саизаіі ип ёіоппошопі ргоіоші еі ипс зоііе сі ёроиѵапіс, 
піаіз, аиоі сіи’еііо он ейі, еп сіёріі сіо іоиіез Іез оЪіесііопз ерГеИс зе 
іаізаіі, сііе по роиѵаіі з’етресііег <1с Гасітігег еі (Іе зе (Іігс <іпо сіапз 
се сотёсіісп іі у аѵаіі ип Ііёгоз. 

(Шгт еі Еоидеа). 


И. В Е В А Ъ 2 А С. 

32. Ьа тогЪ сіи рёге Оогіоі. 

_ Е1ІС8 ѵопі ѵспіг, гергіі Іе ѵісііагй! .Те Іез соппаіз. Сеііе Ьоппе 

Беіріііпе, зі .]е теигз, сіиеі сііа^гіп зе іиі саизегаі! Казіе, аиззі. .Те пе 
ѵоікігаіз раз тоигіг, роиг по раз іез іаіге рісигсг. Моигіг, топ Ъоп 
Еи&ёпс, с’езі пе ріиз Іез ѵоіг. ІА ой Гоп з’еп ѵа, .]'е т’еппиіегаі Ьіеп. 
Рот- ип рёге, Гепісг, с’езі сГёіге запз епіапіз, еі ,і’аі сіё^А іаіі топ 
арргеіііізза#с сіерпіз срГеІІез зон! тагіёез. Мои рагасііз ёіаіі те сіе 1а 
•Тиззіеппе. 1)ііез сіопс, зі іе ѵаіз еп рагасііз, .іе роиітаі геѵепіг виг Іегге 
еп езргіі аиіоиг (Геііез. .Гаі спіепйи сііге сіе зез сіюзез-іа. 8опі-е11ез 
ѵгаіез? .Те сгоіз Іез ѵоіг еп се іпотспі іеііез ^и’с11е8 ёіаіепі гие сіе Іа 
.Тиззіеппе. ЕПсз сіезсепсіаіепі Іе таііп. «Воіцоиг, рара», йізаіепі-еіісз. 
.Те іез ргепаіз виг тез &епоих, іе Іет* Гаізаіз тШе а&асегіез, сіез пі- 
сіюз. ЕІІез те сагсззаіепі $епіітепі. Коиз сіё.іеипіопз іоиз іез таііп» 
епзетЫе, поив сііпіопз, епйп і’ёіаіз рёге, іе іоиіззаіз ііе тез епіапіз. 
(^иапсі еііез ёіаіепі гие <1с 1а .Тиззіеппе, еііез пе гаізоппаіепі раз, еііез 
пе заѵаіепі гіеп сіи топсіо, еііез т’аітаіопі Ьіеп. АІ он Т) і е и! ропщи о і нс. 
зопі-еііез раз 1ои]оигз гезіёез реіііез? (ОЫ Іе зоиСГге, Іа іёіе те Ііге). 
Аіі! аіі! рагсіоп! тез епіапіз! іе зон Иге ІюггіЫетепі, еі іі іаиі <ріе се 
зоіі сіе 1а ѵгаіс сіоиісиг, ѵоиз га’аѵея гспйи Ьіеп сіиг аи таі. Моп Віеи! 
зі і’аѵаіз зеиіетепі Іеигз таіпз сіапз Іез тіеппез, ,]с пе зепіігаіз роіпі 
топ таі. Сгоуех-ѵоиз ди’еііез ѵіеппепі? Сіігізіорііе езі зіЪёіе? Й’аигаіз 
сій у аііег тоі-тёте. II ѵа Іез ѵоіг, Іиі. Маіз ѵоиз аѵех ёіё Ьіеі аи Ьаі. 


20Р 


Бііез-іпоі сіопс соттепі еііез ёіаіепі? ЕНсз пе заѵаіепі гіеп сіо та 
таіасііе, п’езі-сс раз? Еііез п’аигаіспі раз сіапзё, раиѵгез рсіііез! 01і! 
Іе пе ѵсих ріиз ёіге шаіасіе. Еііез опі епсоге ігор Ьезоіп сіе іпоі. Ьсигз 
іогінпез зопі сошргошізез. Еіа ^ие18 іпагіз зопі-еііез ііѵгёез! Оиёгіззея- 
іпоі, еріёгіззех-тоі! (01і! аиеіе зоиІГге! АЬ! аіі! аіі!). Ѵоуез-ѵоиз, іі іаиі 
те §иёгіг, рагсе грГП іеиг іаиі сіе 1’ащепі, еі іе заіз ой аііег еп ^а- 
§• 1101 *. «Т’ігаі іаіге сіе Гашійоп еп аі^иШез а Осіезза. .Те зиіз ип таііп, іе 
^а§ - пегаі сіез тіНіопз. (01і! іе зоийге ігор!). Оогіоі ^агсіа іе зііспсе реп- 
сіапі ип тотепі, еп рагаіззапі іаіге Іоиз вез ейогіз роиг газзетЫег 
зез іогсез айп сіе зиррогісг Іа сіоиісиг. — 8і еііез ёіаіепі Іа, іе пе тс 
ріаіпсігаіз раз, йіі-іі. Роищиоі сіопс тс ріаіпйге? Ип іё&ег аззоиріззе- 
іпепі зигѵіпі сі сіига Іоп&іетрз, Сіігізіорііе гсѵіпі. Еазіі^пас, сріі сгоуаіі 
Іе рёге Оогіоі епсіогті, Іаізза 1с <щщоп Іиі гепсіге сотріо а Ііаиіе 
ѵоіх (1с за тіззіоп.—Мопзіеиг, сііі-іі, іе зиіз (ГаЪогсТ аііё сіюя тайате 
Іа сотіеззе, а Іа^исіііе іі т’а ёіё ігароззіЫе (1с рагіег, еііе ёіаіі сіапз 
сіе ^гатіез аііаігсз аѵес зоп тагі. Сотню і’іпзізіаіз, топзісиг сіе Всз- 
іаисі езі ѵспи Іиі-тётс, еі т’а (Ііі сотню да: Мопзіеиг Оогіоі зе теигі, 
еіі Ьіеп, с’езі се срГі! а сіе тіеих й іаіге. .Т’аі Ьезоіп сіе шасіате (Іе 
Еезіаіиі роиг іегтіпег сіез айаігез ітрогіапіез, еііе іга (ціаші іоиі зега 
йпі. II аѵаіі Гаіг еп соіёгс, се топзіеиг-іа. .Т’аііаіз зогііг, 1о^8^ие та- 
сіаіпе езі епігёе сіапз ГапіісІіатЬге раг пае рогіо ерю іе пе ѵоуаіз раз, 
еі т’а (Ііі: Сіігізіорііе, (Ііз а топ рёге ерю іе зиіз еп сіізсиззіоп аѵес 
топ тагі, іе пе риіз раз Іе апіііег; іі з’а^іі (Іе Іа ѵіе он сіо Іа тогі 
(1с тез епі'апіз; таіз аиззііоі ерю іоиі зега йпі, і’ігаі. (^папі а тасіате 
Іа Ьагоппе, апіге Ьізіоіге! ,]е пе Гаі роіпі ѵие, еі іе п’аі раз ри Іиі 
рагіег. Аіі! тс (Ііі Іа Гетто (Іе сІіатЬге, тасіате езі гепігее (Іи Ьаі 
а сіпсі Іюигез ип еріагі, еііе сіогі; зі іе ГёѵеіІІе аѵапі тіеіі, еііе те 
§топс1ега. .Те Іиі сіігаі а не зоп рёге ѵа ріиз таі еріаші еііе те зошюга- 
Роиг ипе таиѵаізе поиѵеііе, іі езі іоиіоиі*з іетрз сіе 1а Іиі сііге. .Т’аі 
ей Іюли ргіег! Аіі! оиіп! і’аі сіетапсіё а рагіег а топзісиг Іе Ьагоп, іі 
ёіаіі зогіі. — Ансипе сіе зез йііез не ѵіепйгаіі! з’ёегіа Еазіі^пас. .Те ѵаіз 
ёегіге а іоніез сіенх. — Аисипе, гёропсііі Іе ѵіеіііагсі еп зе сігеззапі виг 
зоп зёапі. Еііез опі сіез айаігез, еііез сіогтепі, еііез пе ѵіепсігопі раз. 
.Тс іе заѵаіз. II Гапі тоигіг роиг за ѵоіг се ерю с’езі грю сіез еиГапіз. 
Аіі! топ аті, пе ѵоиз гаагіег раз, п’ауег раз Л’епГапіз! Ѵоиз іеиг (Іоп- 
пех Іа ѵіе, ііз ѵоиз сіоппепі Іа тогі. Ѵоиз Іез і'аііез епігсг сіапз 1с 


фр. 


14 

210 


точйс Ш ѵоиз еп сЬавзеп*. Коп, еііез не ѵіепЛгопІ раз! .Тс заіз сеіа 

лсриі ; аіх спз .Те « ГГ I "ЦГГ 

"Г зі і'сѵсіз ^ та ТоНипе, - іе по 

,а глг :г:гіг\,ги, і** а. «. 

ГсЬстЬѵез, Лез Лотез^пез, Ли Теи а -М ** ““"іГ. 
Іаггаез аѵсс Ісиге тапв. Юпге епіап з. ■ - ^ ^ 0І1 С з1-І1? 8І 

І/аг^епТ Лоппе Тешете с11е8 те зоі^гаіепЦ 

/аѵаіз Лез І.език - ^ АЬ , юоп сЬсг епГапІ, топ зеиі епіапі, 

■І е 1и8 епІепЛіаіз, іе 1 , Дп т0Іп8 , ішт а „и таШеи- 

,і’аіте тіоих топ а аіі т ^ , оп Раіт0 . Коп, іе ѵошігаіз 61 «е гісЬе, 
ѵепх езі аігае, іі. _ ЕШз 0п1 і 0 „ (с5 Іез Деих Лоз сшш-з 

Зе Ісз усиль. Мл і 1 • пи’еііез ей еиззепі роиг 

ГГ'-ГТГ "ГасГ ГГеГи тпь 

Іі • . , лпс і Р11г8 тагів поп ріиз еіге іииез алее 

ІѴапсз, еііез пс роиѵа.спі раз, т опт т.ш і 

тоі. Оп те гессѵаіі: «Ноп Ьоп іи*е. аѵ сс Ісагз 

Ыоп сопѵсгі «аіі Ющоагз тіа сЬоу еііез. • ‘ ; епС оге 

тагіз, „пі те — аѵсс ^ »“ 1 ш 

лоеічие сНозе. Тошчиоі (;а • & 8ез МІв> Ма ц , т і, 0 ттс а 

Іютте (ЩІ Лоппе Ііші ееп т * ■ ‘ п й1 ,. еп і. 

• .. 1,4 І’пп ОЫІІ апх реШз зошз, таіз с еіаіі рот шоп » 
зощпе.. ЕІ Юп Чаи 1 га0 те паіІ еп ѵоИиге 

и топЛс п езі раз Ьеап. 3 аі ѵи ееіа, 

ап зрссіаеіе, с» іе гезіаіз со, „те пгіш апх «п^з- 

во Лізаіспі тез Шіез сі еііез «Ътопияі реи Ь» * . ^ 

,пл йпеззе, аііег, сі псп по те * ^ сп I * ^ Літвв; таІ8 Іе 

“".“ІІ—-"* 1 ''””- 11 - -•— •**"" 


^^^е се топзіеиг-іа? — С’езі Іе рёге апх ёсиз, іі еві гіеііе. — Аіі 
(ІіаЫе! > (Іізаіі-оп, еі Гоп тс ге{*аг(1аіІ аѵес Іе гевресі сіи апх ёсіі8. 
Маів ві ^е Іез "ёпаіз ^ие1^иеГоІ8 ип реи^’е гасЪеІаіз Ъіеп тез (ІёТаиІз! 
Г)’аі11еиг8 ^пі (Іопс езі рагТаіі! (Ма Іёіс езі ипе ріаіе!) «Тс зоиТТге еп 
се тотепі сс (рГП Таиі зоийгіг роиг топгіг, шоп сіісг топзіоиг Еи- 
<*ёпе, сіі Ъісп! се п’езі гіеп сп согарагаізоп (1с Іа йоиісиг (ріе т’а 
саизёс Іе ргстісг гс^аічі раг Ісчцісі Апазіазіе т’а Таіі сошргепйгс (ріе 
Іе уепаіз (1с сіігс ипе Ъёіізе (рй Гііитіііаіі: зон ге^аічі т’а оиѵегі 
Іоиіез Іе ѵсіпез. .Т’аигаіз ѵоиіи Іоиі заѵоіг, таіз сс (ріе ,і’аі Ыеп зи, 
с’езі (ріе ^’ёіаіз (1с Ігор зиг Іегге. Ьс іешіешаіп, ,]'е зиіз аііё сііех 
ІХ'ІрІііпе роиг те сопзоіег, еі ѵоііа (ріе ,і’у Таіз ипе Ьсіізс (ріі те Га 
шізе сп соіёгс. «Т’еп зиіз сіеѵепи соште Той. .Т’аі ёіё Ішіі ^оигз пе 
засЬапІ ріиз сс (ріе ]е (Іеѵаіз Таігс. ^с п’аі раз озё Ісз аііег ѵоіг 
сіе рейс сіе Іеигз гсргосііез. ЕІ те ѵоііа а Іа рогіо (Іе сіісг тез ііііез. 
О топ (Ііеи! риізеріе Іи соппаіз ісз тізёгез, Іез зоиТТгапссз (ріе ^’аі 
епсіигёез; риізеріе Іи аз соіпріё Ісз соирз (1с роі^пагсі гріе ,)’аі гедиз, 
(іапз сс Іегарз (ріі т’а ѵіеіііі, сііап^ё, іиё, ЫапсЫ, рош^иоі те Таіз-Іи 
(Іопс зоиіТгіг аіуошчГІіиі? «Т’аі Ъісп схріё Іе рёсііё (1с Ісз Ігор аігаег. 

Еііез зе зопі Ъісп ѵепдёез (1с топ аТГесііоп, еііез т’опі Іепаіііё сотте 

(Ісз Ъоиггеаих! ЕЪ Ъіеп! Іез рёгез зопі зі Ъёіез! іе ісз аітаіз Іапі аие 
^’у зиіз гсіоигпё сотте ип ^оиеиг аи ^еи. Мез ІіПсз, с’ёіаіі топ ѵісе 
а тоі!.. Еііез аѵаіепі іоиіез Ісз (Ісих Ъсзоіп (1с (ріеЦие сіюзе, (Іе ра- 
гигез; Ісз Теттез (1с сІіатЪге те Іе (Іізаіепі, сі ^с Ісз йоппаіз рот* 
ёігс Ъіеп геди! Маіз еііез т’опі Таіі Іоиі (1с тёте (ріеЪрісз рсііісз 
Ісдопз зиг та тапіёгс (Гёіге (Іапз Іе тотіе. ОЪ! еііез п’опі раз аііепйи 
іе іешіетаіп. Еііез соттепдаіепі а гои^іг (Іе тоі. Ѵоііа се «ріе с’езі 
(ріе (Іе Ъіеп ёіеѵег зез епТапІз. А топ а^'с ^е по роиѵаіз роигіапі раз 
аііег а 1’ёсоіе. (Іе зоийго ІюггіЫетепІ, топБіеи, Іез тёЛесіпз, Ісз тё(1е- 
сіпз! 8і Гоп т’оиѵгаіі Іа Іёіе, ^е зоиІТгігаіз тоіпз). Мез Шіез, тез Шісз, 
Апазіазіе, Беіріііпе! ѵеих Іез ѵоіг. Епѵоусг-Іез сЪегсЪег раг 1а ^спйаг- 
тегіе (Іе Тогсе! Іа ^изіісе езі роиг тоі, Іоиі езі рот* тоі, Іа паіиге, 

Іе со(1е сіѵіі. Іе ргоіезіе. Ьа раігіе рёгіга зі Іез рёгез зопі Тоиіёз аих 

ріс(1з. Сеіа езі сіаіг. Ьа зосіёіё, Іе топсіе гоиіепі зиг Іа раіегпііё, Іоиі 
сгоиіе зі Іез епТапІз п’аігаепі раз Іеигз рёгез. ОЪ! Іез ѵоіг, Іезепіепсіге, 
п’ітрогіе се (рГеІІез те сіігепі, роигѵи йііе ^’епіепйе іеиг ѵоіх, ^а саі- 
тега тез (Іоиіеигз, Беіріііпе зигіоиі. Маіз (Іііез-Іеиг, ^иап(1 еііез зегопі 

14* 212 


Іа, Ле пе раз те ге^агЛег ІгоіЛетепі сотте еііез Іопі. ЛЬ! топ Ьоп 
аті, топзіеиг Еи^ёпе, ѵоиз пе заѵсх раз се ерю с’езі ерю (1е ігоиѵсг 
І’ог Ди гееагй сЬапдё іоиі а соир еп рІотЪ ёі’із. ІХфиіз 1е Іоигой 
Ісигз усих п’опі ріиз гауоппё зиг тоі, і’аі Іоіцоигз ёіё еп Ьіѵег ісі; 

,Іе п’аі ріиз ей аие сіез сііа^гіиз а Лёѵогег, еі ,іе Іез аі Лёѵогёз! .Т аі 
ѵёси роиг ёіге Ьитіііё, іпзпИё. .Тс Іез аіте іапі, апе І’аѵаіаіз іоиз 
Іез айгопіз раг Іезсрюіз еііез те ѵепЛаіепі ипе раиѵге реіііе Іоиіззапсе 
Ьопіеизе. Еп рёге зс сасЬег роиг ѵоіі* зсз Ыіез! .Те Іеиг аі Лоппё та 
ѵіе, еііез пе те Лоппегопі раз ипе Ьеиге аиригЛ’Ьш ! Й’аі зоіГ, і’аі 
Іаіт, 1е соеиг те Ъгйіе, еііез не ѵіепЛгопі раз гай-аісЬіг топ а^опіе, 
саг ]е тсигз, іе 1е зепз. Маіз еііез пе заѵепі сіопс раз се Ч ие с’езі 
»ие Де тагсітг зиг 1е саЛаѵге (1е зоп рёге? 11 у а ип І)іеи Лапз Іез 
сіеих, іі поизѵеп^е таі^ѵё поиз, поиз аиігсз рёгез. ОЬ! еііез ѵіепЛгопі! 
Успех, тез сЬёгіез, успех епсоге те Ъаізег, ип Легпіег Ъаізег, 1е ѵіаіиріе 
Де ѵоігс і>ёге, сріі ргіега Еіе и роиг ѵоиз, сріі Іиі (Ига аис уоиз аѵсх 
еіё Де Ъоппез іШез, риі рІаіДега роиг ѵоиз! Аргёз іоиі, ѵоиз сіез іппо- 
сепісз Еііез зопі іппосепіез, топ аті! І)і1ез-1с Ъіеп а іоиі 1е тошіе, 
(1 и’оп пе Іез ішрііёіе раз ё топ зіцсі. Тоиі езі сіе та іаиіе, .іе Іез аі ЪаЪііиёез 
іі гас іоиіег аих ріеДз. Й’аітаіз сеіа тоі. Сапе гс^агЛе регзоппе, ш Іа Іизіісе 
Ьишаіпе пі Іа іизіісе Ліѵіпе: 1)іеи зегаіі іпіизіс з’іі Іез сопЛатпаіі іі 
саизе сіе тоі. Йе п’аі раз зи те сопЛиіге, і’аі іаіі Іа Ъёіізс Л аЬЛщиег 
тез Агоііз. Йе те зегаіз аѵііі роиг еііез! С^ис ѵоиіех-ѵоиз! Іе ріиз Ъеаи 
паіигсі, Іез теШеигез атез аигаіепі зиссогаЬё іі Іа соггирііоп Ле сеііе 
іасііііё раісгпсііе. Йе зиіз ип тізёгаЫе, .іе зиіз іизіетепі риш. Моі 
зеиі аі саизё Іез ЛёзогЛгсз сіе тез Ыіез, іе Іез аі ^аіёез. Еііез ѵеиіепі 
ащоигЛ’Ьт 1с ріаізіг, соттсз еііез ѵоиіаіепі аиігеіоіз сіи ІюпЪоп. Йе 
Іеиг аі іоиіоигз регтіз .Іе заіізТаіге Ісигз йтіаізіез сіе іеипез Ыіез. А 
пиіпхе апз еііез аѵаіспі ѵоііиге! Кіеп пе Іеиг а гёзізіё. Моі зеиі зиіз 
соираЫе, таіз соираЫе раг атоиг. Ьеиг ѵоіх т’оиѵгаіі Іе сатг. Йе 
Іез епіепЛз, еііез ѵіеппепі. ОЬ! оиі, еііез ѵіепЛгопі. Іл Іоі ѵеиі сцюи 
ѵіеппе ѵоіг тоигіг зоп рёге, Іа Іоі езі роиг тоі. Гшз да пе соиіега 
ои’ипе соигзе. Йе Іа рауегаі. Есгіѵсх-Іеиг сріс і’аі Лез тііііопз іі Іеиг 
Іаіззег! Рагоіе Л’Ьоппеиг. Й’ігаі і'аігс сіез раісз Л’ііаііе а ОЛсзза. . с 
соппаіз Іа тапіёге. II у а сіапз топ ргоіеі, Лез тііііопз іі ёа^пег. 
Регзоппе п’у а рспзё. да пе зе ёаіега роіпі сіапз іе ігапзрогі сотте 
Іе Ыё он сотте Іа і'агіпе. ЕЬ! еЬ! 1’атіЛоп! іі у анга Іа Лез ітііюпз. 


213 


Уоиз пе шепіігех раз, Лііез-Іеиг Лез тііііопз, еі сріапЛ тёте еііез ѵіеп- 
Лгаіепі раг аѵагісе, і’аіте тіеих ёіге іготрё, іе Іез ѵеггаі. Йе ѵеих 
тез Ыіез! іе Іез аі іаііез! еііез зопі іі тоі: Ліі-іі еп зе Лгеззапі зиг 
зоп зёапі, еп топігапі іі Еи^ёпе ипе іёіе Лопі Іез сЬсѵеих Ыапсз 
ёіаіепі ёрагз еі сріі тепадаіі раг іоиі се фй роиѵаіі ехргітег Іа 
тспасе.— АПопз Іиі Ліі Еи^ёпе, гссоисЬех-ѵоиз, топ Ъоп рёге Ѳогіоі, 
Іе ѵаіз Іеиг ёсгіге. Аиззіібі ерю ВіапсЬоп зега Ле геіоиг, і’ігаі, зі еііез 
пе ѵіеппепі раз. 8і еііез пе ѵіеппепі раз? гёрёіа 1с ѵіеіііагсі еп заи^іо- 
іапі. Маіз іе зегаі тогі, тогі сіапз ип ассёз Ле га^е, Лс га^е! Ьа га^е 
те ёа^пе! Еп се тотепі, іе ѵоіз та ѵіе епііёге! Йе зиіз Лире! еііез 
пе т’аітепі раз, еііез пе т’опі іатаіз аітё! сеіа езі сіаіг. 8і еііез 
пе зопі раз ѵепиез, еііез пе ѵіепсігопі раз. Ріиз еііез аигопі іагсіё, тоіпз 
еііез зе ЛёсіЛегопі іі те іаігс сеііе іоіе. Йе Іез соппаіз. Еііез п’опі 
Іатаіз зи гіеп Леѵіпег сіе тез сЬа§тіпз, Ле тез Лоиіеигз, сіе тез Ьезоіпз, 
еііез пе Леѵіпегопі раз ріиз та тогі; еііез пе зопі зеиіетепі раз Лапз 
іе зесгеі Ле та іепЛгеззе, Оиі, іе Іе ѵоіз, роиг еііез, 1’ЬаЪііиЛе Ле 
т’оиѵгіг Іез епігаіНез а оіё Ли ргіх іі іоиі се ерю іе Гаізаіз. Еііез 
аигаіепі Летапсіё іі те сгеѵег Іез уеих, іе Іеиг аигаіз Ліі: «Сгеѵех- 
Іёз!» Йе зиіз ігор Ъёіе. Еііез сгоіепі ерю іоиз Іез рёгез зопі сотте Іе 
Іеиг. 11 Іаиі іоиіоигз зе іаіге ѵаіоіг. Ьеигз епіапіз те уеп^егопі. Маіз 
с’езі Лапз Іеиг іпіёгёі Ле ѵепіг ісі. Ргёѵепсх-Іез сіопс ^и’с11е8 соіпрго- 
теііепі Іеиг а^опіе. Еііез соштоііепі іоиз Іез сгітез еп ип зеиі. Маіз 
аіісх сіопс, Лііез-Іеиг Лопе ерю пе раз ѵепіг с’езі ип раггісіЛе! Еііез 
еп опі аззех соттіз запз а.і'оиіег ееіиі-іа. Сгісх сіопс сотте тоі: «Ыё! 
Хазіе! Ьё! ЫеІрЬіпе! ѵепех іі ѵоігс рёге ерй а ёіё зі Ьоп ропг ѵоиз еі 
ерй зоиііге!» Кіеп, регзоппе. Моттаі-іе сіопс соіпшс ип сЬісп? Ѵоіііі та гё- 
сошрепзе, ГаЬапЛоп. Се зопі Лез іпіатез, сіез зсёіёгаіез; .іе Іез аЪотіпе, Іез 
таисііз; ,)е те геіёѵегаі Іа пиіі Ле топ сегсиеіі роиг Іез гетаиЛіге, саг, 
епііп, тез атіз, аі-іе іогі? еііез зе сопЛиізепі Ъіеп таі! Ьеіп? ди’езі- 
се ^ие іе Ліз? Кс т’аѵех-ѵоиз раз аѵегіі ^ие БеІрЬіпе езі Ііі? С’езі Іа 
теіііеиге сіез сіеих. Ѵоиз ёіез топ Ыз, Еидёпе, ѵоиз! аітех-іа, зоуех 
ип рёге роиг еііс. Ь’аиіге езі Ъіеп таІЬеигеизс. Еі Іеиг Тогіипе! АЫ 
топ ІЗіеи! і’ехріге, іе зоиІГге ип реи ігор: Соирех-іпоі Іа іёіе, Іаіззех- 
тоі зеиіетепі Іе соеиг. — СЬгізіорЬе, аііех сЬсгсЬег ВіапсЬоп! з’ёегіа 
Еио-ёпе ёроиѵапіё Ли сагасіёге еріе ргепаіепі Іез ріаіпіез еі Іез егіз Ли 
ѵіеіііагсі, еі гатепех-тоі ип саЬгіоІеі. — Йе ѵаіз аііег сЬсгсЬег ѵоз Ыіез, 


топ Іюп рёге Оогіоі, іе ѵоиз Іез гаіиёпсгаі. Ле іогсс! (Іе іоісе! Ле- 
гаапсіе/ Іа &аіч1е, Іа 1і&пе, іоиі! Іоиі, йіі-іі сп іеіапі а Еи^ёпе ип Йег- 
піег ге&аѵй ой Ьгіііа Іа гаізоп. Лйсз аи ^оиуегпстспЦ аи ргосигеиг сіи 
гоі (щ’оп те Іез ашёпе, .іе Іе ѵеих! - Маіз ѵоиз 1е8 аѵег таиййез. — 
<^ и і езі-се циі а (Ій сеіа? гёропйіі Іе ѵіеіііагй зіирёіаіі. Ѵоив заѵег 
Ъіеп (ріе .іе ІС8 аіте, .іе Іез айоге! .Тс зиіз &иёп ві .]е Іез ѵоіз... Аііег, 
топ Іюп Ѵ 0 І 8 ІП, топ сііег епіапі, аіісх, ѵоиз ёіез Ъоп, ѵоиз; іе ѵоийгаів 
ѵоив гетегсіег, таів .іе п’аі гіеп а ѵоиз Лоппег <рю Іез ѣёпёйісііопз 
(Гии тоигапі... АЬоігс! Іез епігаіііез те Ъгйіепі! Меііег-тоі фіекіие 
сіюве виг Іа Іёіе. Ла таіп сіе тез Шіез, да те ваиѵегай, іе Іе зепз... 
Мои Ліей! <іиі геіега Іеигв Гогіипез ві .іе т’епѵаів? Іе ѵеих аііег а 
Ойезза роиг еііез, а ОЛезза, у іаігс сіез раіез. — Виѵег сссі, (Ій Еи- 
^ёпе сп воиіеѵапі Іе шогіЪопй еі Іе ргспаій <1аиз зон Ьгаз ^аисЪс Іапйіз 
гціе (Іе і’аійге іі іспай ипе Іаззе ріеіпе (Іе Іівапе. — Ѵоиз Леѵсг аітег 
ѵоігс рёге еі ѵоіге тёге, ѵоиз! (Ій Іе ѵіеіііаічі си зеггапі Ле зез таіпз 
(іёі'аіііаійез Іа таіп й’Еидёпе. Сотргепег-ѵоив (ріе .іе ѵаіз тоигіг запз 
Іез ѵоіг, тез Шіез? Аѵоіг вой іоиіоигз, еі не .іатаіз Ьоіге, ѵоііа сот- 
теій і’аі ѵёси (Іериіз сііх апз... Мез (Ісих &спйгез оій іиё тез Шіез. 
Оиі, .іе п’аі ріиз ей (Іе Шірз аргёз аи’еііез оій ёіё тагіёез. Гёгсз, ййез 
аих сЪатЪгез сіе І'аігс ипе Іоі зиг 1с тагіа^е! ЕпЙп, по тагіег раз 
ѵоз Шіез зі ѵоиз Іез аітег. Ле ^епЛге езі ип всёіёгаі (Ціі &йіс іоиі 
сііег ипе Шіе, іі воиіііе іоій. Ріиз (Іе тагіа^е! С’езі се (ріі поиз еп- 
Іёѵе поз Шіез, еі поиз не Іез аѵопз ріиз сріаші поиз тоигопз. Еайез 
ипе Іоі виг Іа тогі (Іез рёгез. С’езі ёіюиѵапІаЫе, сесі! Ѵеп^еапсе! Се 
зопі тез ^епіігез (ріі Іез стрёсііеій (Іе ѵепіг. Тиег-Іез! А тогі 1с Ке- 
зіаікі, а тогі ГАІзасіеп, се зопі тез аззавзіпз! Ьа тогі ои тез Ііііез! 
АЪ ! с’езі ііпі, іе теигз запз еііез! Еііез! Казіе, ЕШпе, аііопз, ѵепег 
(Іопс! ѵоіге рара зогі... — Мои Ъоп рёге Оогіоі, саітег-ѵоиз, ѵоуопз, 
гезіег Ігапсіиіііс, не ѵоиз а&йег раз, не ]іепзсг раз. — N 0 раз Іез ѵоіг, 
ѵоііа Га^опіе! — Ѵоиз аііег Іез ѵоіг. — Ѵгаі! сгіа Іе ѵіеіііагй ёдагё. 
01і! Іез ѵоіг! .іе ѵаіз Іез ѵоіг, епіеікіге іеиг ѵоіх. .Те тоштаі Ьси- 
геих. ЕІі Ъіеп! оиі, іе пе йеіпапЛе ріиз а ѵіѵге, іе п у Іепаіз ріиз, 
тез реіпев аііаіепі сгоіззапі. Маіз Ісз ѵоіг, Іоисііег Іеигз гоЪез, аіі! 
гіеп (ріе Ісигз гоЪез, с’езі Ъіеп реи; таів (ріе іе вепіе фіеЬіис сіюзе 
(1’еііез! Еаііез-шоі ргепйге Іез сііеѵеих... ѵеих... II ІотЪа Іа Іеіе зиг 
Гогеіііег соттс з’іі гесеѵаіі ип соир (Іе таззие. 8ез таіпз з а&йёгепі 


215 


вт- Іа соиѵегіпге сотгае рот- ргепйге Іев сі.сѵеих йе зев Шіез. - .Те 
Іез Ъёпіз, йіі-іі сп Таізапі ш еЯоП... Мпіз. II з’аійизза Іоиі. а соир. 
Ей со тотеп* Віапсіюп епіге. - Т’аі гепсопігё СІ.пзіорІ.с, <Ы-і1, .1 ѵа 
і'атепсг иис ѵоіШге. Рпіз ІІ гсга.чіа Іе таіайе, Іиі зоиісѵа Ле Гогее 
Ісз раиріёгез, с* Іез Леи* ёішііапіз іиі ѵігеп* ип оеіі запз сЬаІеии е* 
Іегпе. — II п’еп геѵіепйга раз, (Ій Віапсіюп, .іе пе сгоіз раз. II рій Іо 
роиіз, Іе Іаіа, тй Іа таіп зиг Іе ссеиг (Іи Ъопіютте: — Ьа тасішіе 
ѵа Юиіоигз; таіз, Йапз за розіііоп, с’езі иптаШеиг, ІІ ѵаийгай тіеих 
ои’іі тоигйі! Ма іоі, оиі, (Ій Казіі^пас! 1}и’аз-1и (Іопс? Іи сз раіо 
сотте Іа тогі. — Мои аті. .Те ѵіепв Й’епіепЙге (Іез сгіз еі (іез ріатіез. 
II у а ип Ліей! ОЫ оиі! іі у а ип Ліей, еі іі поиз а Іай ип тошіе 
теШсиг, ои поіге іегге езі ип поп зепз. 8і се п’аѵай раз ёіё зі іга- 
Шгріе, іе іопйгаіз еп Іаппез, таіз і’аі Іе ссвиг еі Гезіотас ІюгпЪІетепі 
всггёз. — Ліз йопс, іі ѵа Таііоіг Ъіеп (іез сіювез; ой ргепйге (Іе Гагдспі. 
Казііёріас Ііі*а за топіге. 

_Тіепз, шеіз-іа ѵііе еп Іе пе ѵеих раз ш’аггеіег еп гоиіе, 

саг і’аі реи г (1с регйге ипе шіпиіе, еі І’аііепйз СЪпзІорЪе. .Те п’аі раз 
ип Ііагсі, іі Іашіга раусе шоп сосііег аи геіоиг. Казіі^иас зе ргесірйа 
Цапз 1’евсаііег, еі рагій роиг аііег гие (іи Неійег, сііег шайаше (Іе Ке- 
зіаші. Рсшіапі Іе сЪетіп, зоп іта г іпаІіоп, Ггаррёе (Іе ІЪоггіЪІе зрес- 
Іасіе (Іопі іі аѵаіі ёіё іётоіп, ёсііаийа зоп іиЛі^аШіоп. І^иапсі іі аггіѵа 
(Іапз ГапІісЪатЪге еі (рі’іі ііетапйа пииіате Ле Кезіаий, оп Ни герошій 
срі’еііе п’ёіаіі раз ѵізіЫе... ^ ^ 


В. Л Е К О Л Л Е Л Е. 

33. Еп аѵапіз! 

Ле ІатЪоиг Ъаі, Іе сіаігоп зоппе; 
С^иі гезіе еп аггіёге?... Регзоппе! 
С’езі ип реиріс (ріі зе Лёіеші. 

Еп аѵапі! 

Лгоікіе сапоп, сгасііе тйгаіііе! 
Еіегз Ъйсіісгопз Ле Іа Ъаіаіііе, 
Оиѵгег-поиз ип сЪетіп зап^іапі! 
Еп аѵапі! 

Ье сіісшіп езС Гаіі: (іи’оп у раззе! 

С^и’оп Іез ёсгазе, <іи’оп Іез сііаззе! 

С^и’оіі зоіС ІіЬге ап зоіеіі ІеѵапС! 

Еп аѵапС! 

АІІопз! Іез ^ігз ап соеиг гоЪизСе, 

Аѵапдопз ѵіСе еС ѵізопз іизСе, 

Ьа Егапсе езС Іа циі поиз аССепД. 

Еп аѵапС! 

Ьеиг потЪге езС &гапД Лапз сеСіе ріаіпе: 

ЕзС-іІ ріиз &гапЛ (]ие поСге Ііаіпе? 

N 0118 1е заигопз сп аггіѵапС. 

Ей аѵапС! 

Ьеигз сапопз поиз ГаисЪепС! (^и’ітрогСе? 

8і Іей г агШІегіе е$С іогСе! 

N 0118 1е заигопз сп 1’епІеѵапС. 

Еп аѵапС! 

Ой поиз С011Г0П8? ой Гоп поиз тёпе? 

Еіі! зі Іа ѵісСоіге езС рѵосііаіпе, 

N 0118 1е заигопз сп Іа СгоиѵапС. 

Еп аѵапС! 

Еп аѵапС! СапС різ роиг циі СошЪе, 

Ьа тогС п’езС гісп. Ѵіѵс Іа СотЪе, 

(^иапЛ 1е Рауз сп зогС ѵіѵапС! 

С^иапЛ 1с Рауз еп зогС ѵіѵапС; 

Еп аѵапС! 

(.Роезісз ШШаггев) 


ЬАМАВТШЕ. 

34. Ып ѵіііаё’ѳ сіез Аірез. 

8иг іііі йез ѵегСз рІаСеаих Лез Аірез Ле 8аѵоіе, 
Оазіз ЛопС Іа госііе а іеппё СоиСе ѵоіе, 

Ой Піоішпе п’арегдоіС, зоиз зез уеих сйгауёз, 
(^и’аЪіше зиг за СёСе еС ци’аЫте а зез ріеЛз, 
Ьа паСиге ёСепЛіС циекцюз ёСгоіСез репСез 
Ой 1е &гапіС геСіепі Іа Сегге епСге зез іепСез 


217 


ЕС пе реппеС аи’а рсіпе а ГагЪге Л’у ^егшег, 

А 1’іюішпс Ле &гаССег Іа Сегге еС Л’у зешег. 
Ь’іішпепзез сЪаСаі&піегз аих ЪгапсЪез ёСепЛиез 
У сгатроппепі Іеигз ріеЛз Лапз Іез госіісз СепЛиез, 

ЕС рспДепС еп Леіюгз зиг Лез ^оиЙ’гез оЪзсигз, 

Соіпше Іа #ігоНёс аих рагоіз Лез ѵіеих тигз! 

Оп ѵоіС, а тШе ріеЛз аи-Леззоиз Ле Іеигз Ъгапсііез, 

Ьа "гапЛе ріаіпе Ысие аѵес зез гоиСез ЫапсЬез, 

Ьез тоіззопз .іаипе Л’ог, Іез Ъоіз сотте ип роіпС поіг, 
ЕС Іез Іаез гепѵоуапС 1е сіеі сотте ип тігоіг; 

Ьа Соізе Ле реіоизе, а Ісиг ошЪге аЪгіСёе, 

Раг Іа Леи С Лез сЪеѵгеаих еѣ Лез апез ЪгоиСёе, 
ЕраіззіС зоиз Іеигз Сгопсз зез Диѵеіз Гіпз еС соигСз, 
І)опС тіііе ШеСз Л’опЛе ІштссСепС 1е ѵеіоигз, 

ЕІ репДапС 1е ргіпСетрв, <іиі п’езС ци’ип соигС зоигігс, 
Епіѵге Ле зез Йеигз 1е ѵепС циі Іез гезріге. 

Ьс шопСз СоиС Ыапсз Ле пеі^е спсаДгепС ІЪогігоп, 
Сотте ип таг Ле сгізСаІ Ле та ІіаиСе ргізоп, 

ЕС, циапЛ Іеигз ріез зегеіпз зопС зогСіз Лез СетрёСез, 
ЬаіззепС ѵоіг ип рап Ыеи Ле сіеі риг зиг поз СёСез. 
Оп п’епСепД Л’аиСге ЪгиіС, Лапз сеС ізоІетепС, 

<^ие (ріе^исз ѵоіх Л’епГапСз, он циеіеріо ЪёІетепС 
Ье о-ёпіззе он Ле сііёѵге аи гаѵіп ЛезсепЛиез, 

ЬопС 1е раз іаіС сіпСег Іез сіосііез зизрепЛиез; 

Ьез зопз епСгесоирёз Ли посСигпе Ап&ёіиз, 

(^ие 1е рёге еС ГепГапС ёсоиСепС Іез ГгопСз низ, 

ЕС 1е зоигЛ гопЙетепС Лез сазсаЛез Л’ёсшпе, 

Аіщиеі, еп ГонЫіапС, ГогеіПе з’ассоиСите, 

Ес циі зетЫе, ГопЛи Лапз сез ЪгиіСз Ли ЛёзегС, 

Ьа Ъаззе запз героз Л’ип ёСегпеІ сопсегС. 

Ьез таізопз, аи ІіазагЛ зоиз Іез агЬгез регсііёез, 

Еп &гоирез Ле Ьатеаих зопС рагСоиС ёрапсііёез, 
8етЫепС аѵоіг роиззё, запз ріапз еС запз Леззеіп, 

8иг Іа Сегге, аѵес ГагЪге еС 1е гос Ле зоп зеіп; 

Ьез раиѵгез ІіаЪіСапСз, Дізрегзёз Лапз І’езрасе, 

N6 з’у ЛізриСепС раз 1е зоіеіі еС Іа ріасе, 
Еі сііасип воив зон сііёпе, аи ріив ргёв (1е вой сЬапір, 

А ва рогіс аи таііп еі воп тиг аи соисііапі. 

(,7« осѵіуп). 


35. Кёѵѳгіѳз би деипе аё’е. 

Епіапі, і’аі сріеІсріеТоів раввё без Іо иг в епііегв 
Аи іагсііи, сіяй в Іев ргёв, Лапв сріеісріев ѵегів вепііегв 
Сгеивёв виг Іев соіеаих раг Іев Ъсеиів сіи ѵіііа&е, 

Тоиі ѵоііёв сѴаиЬёпіпе еі сіе тйге ваиѵа&е; 

Мои сіііеп аиргёз сіе иші, топ ііѵге сіапв Іа таіп, 
М’аггёіаиі вапв і'аіі<ріе еі шагсііапі вапв сііетіп, 
Тапібі Іівапі, іапібі ёсогеапі (рюігріе іі^е, 

Зиіѵапі сГип оеіі сіівігаіі Гіпзесіе сріі ѵоііі^е, 

Ь’еаи сріі соиіе аи воіеіі еп реіііз сііатапів, 

Он ГогсШе сіоиёе а сісв Ъошчіошіешенів. 

Риів, сіюівівваиі ип &ііе а 1’аЪгі (Гипс Ііаіе, 

Сотте ип Ііёѵге Іарі срГип аіюіешепі еіігаіе, 

Ои соисііё сіапв 1е рге, сіопі іев дгатепв еп Нет в 
Ме поуаіепі сіапв ип Ііі сіе тувіёге еі сі’осіеигз, 

Еі гесоигЪаіепі виг тоі Іев гісісаих сГотЬге оЪзсиге, 
.То гергепаів сіе 1’оеіі еі Ли сое и г та Іесіиіе. 

С’ёіаіі ^ие1ер1е роёіе аи вутраіііісріе ассепі 
(^иі гёѵёіе а 1’евргіі се ^ие 1е соеиг ргсввепі, 

Ноттов ргёсіевііпёв, тувіёгіеивев ѵіев, 

Еопі іоив Іев вепіітепів соиіспі си тёіосііев, 

С^ие Гоп аіте а рогіег аѵес воі сіапв іев Ьоів, 

Сотте оп аіте ип ёсію сріі гёропсі а пов ѵоіх! 

Ои Ъіеп с’ёіаіі еиеог суиеНцге іоисііапіе ківіоіге 
Б’атоиг еі сіе таШеиг, Ігівіе еі Ыеп сіиге а еюііе. 
Ѵіг&іпіе аггасііёе а воп Тгёгс, еі рагіапі, 

Еі Іа тег Іа іеіапі тогіс аи соеиг сріі Гаііепй! 

,]с Іа тоиіііаів сіе ріеигв еі іе тащиаів 1с Ііѵге, 

Еі іе Тегтаів іев уеих еі іе т’ёсоиіаів ѵіѵге; 

Де вепіаів сіаив топ всіп топіег сотте ипе тег 
Ое вепіітепі сіоих, Тогі, ігівіе, апюигеих, атег, 


219 


Б’ііпа&ев сіе Іа ѵіе еі сіе ѵа°ріев репвёев 
Бапв Іев Ііоіз сіе топ ате іпсіоіештепі Ъегсёев, 

Боих Тапібтез сГевроіг сіопі і’ёіаів сгёаіеиг, 

Бгатсв тувіёгіеих, еі сіопі і’ёіаів Гасіеиг. 

Риів, сотте сіев Ъгоиіііагсів аргёз ипе іетрёіе, 

Тоив сев сігатев соплив еі іоиёв сіапв та іёіс 
8е Ъгоиіііаіепі, ве сгоіваіепі, Гип Гаиіге в’еІГадаіепі; 

Мев репвегв воиіеѵёз сотте ип Йоі в’аЛаівваіепі; 

1/ев ^оиііев ве вёсііаіепі аи Ьогсі сіе та раиріёге, 

Мои ате ігапврагепіе аЪвогЬаіі Іа Іитіёге, 

Еі, вегеіпе еі Ьгіііапіе аѵес ГЬеигс еі 1е Ней, 

Б’ип ёіап паіигеі ве воиісѵаіі а Біеи. 

Тоиі ііпівваіі еп іиі сотте іоиі у соттепсе, 

Еі топ соеиг араівё в’у регсіаіі еп вііепсе, 

Еі іе равваів аіпві, вапв т’еп арегееѵоіг, 

Тоиі ип 1оп& іоиг сГёіё, сіе ГаиЬе іивсіи’аи воіг, 

Запв еріе 1а тоіпсіге скове іпііте, схіёгіеиге, 

М’еп іпсіщиаі Іа Тиііе, еі вапв соппаііге Гкеиге 
С^и’аи воіеіі ^иі сііап&еаіі сіе репіе сіапв іев сіеих, 

Аи воіг ріив раііввапі виг топ Ііѵге ои тез уеих, 

Аи вегеіп сріі сіе ГІіегЪе Іштесіаіі Іев саіісев: 

Саг ип Іоп" іоиг п’ёіаіі срГипе Ііеиге сіе сіёіісев! 

(Ьесіигез роиг іоив). 


30. Ь’іпПпі. 

Д’аі гоніо сіев тіИіегв сіе Тоів Іа репвёе сіе 1'іпйпі сіапв тез уеих 
еі сіапв топ евргіі, еп гей'агсіапі сіи Ііаиі сі’ип рготопіоіге ои сіи ропі 
сГип ѵаіввеаи Іе воіеіі ве соисііег виг Іа тег, еі ріив епсоге еп ѵо)апі 
V аписе <1сз еіоііез соттепсег, воив ип Ъеаи йгтатепі, ва геѵие еі вев 
ёѵоіиііопв сіеѵапі Біеи. Оиапсі оп репве еріе Іе іёісвсоре сі Ііегвсііеіі а 
сотріё сіёіа ріив сіе сііщ тііііопв сі’ёіоііев, еріе сііасипс сіе сев ёіоііев 
езі ип топсіе ріив ^гапсі еі ріив ітрогіаиі еріе се &1оЪо сіе Іа іегге; 
еріе сев сіш] тііііопв сіе топсіев пе вопі еріе Іев Ьогсів сіе ееііе сгёа- 
ііоп; еріе ві поив рагѵепіопв виг Іе ріив ёіоі&пё, поив арегееѵгіопв сіе 
Іа сі’аиігез аЬітев сГеврасе іпйпі сотЫёв сГанігев топсіев іпсаІснІаЫев, 


220 


еі рие се уоуа«-е сіигсгаіі сіез тугіасіез сіе зіёсіез, запз рие поиз риз- 
зіопз аМеіпйге іатаіз Іез іігаііез епіге 1е пёапі еі Біеи, оп пе сошріе 
ріиз, оп пе сііапіе ріиз: оп гезіс і'гаррё сіе ѵегіі&с еі сіе зііепсе. оп 
асіоге, еі Гоп зе іаіі. 

(Ьесіигез роиг іоцз). 


О. Б'ЕШЬЪЕТ. 

: і 7 . Сгоуапее ісіёаіе. 

С^папсі ЗаЬіпе ёіаіі іпзіаііёе тошепіапётепі ап сііаіеаи, зон іиіеиг 
у ѵепаіі аиеі^иеіоіз сііпсг; іі з’еп геюигпаіі 1е ріиз зоиѵепі а ріесі, 
еі іі п’ёіаіі раз гаге еще Ы. сіе Ѵаисігісоигі 1'ассотраупаі репсіаиі ипе 
раѵііе сіе Іа гоиіе. Бапз сез іёіе-ё-іёіе аззег Ггёриепіз сі аззег ргоіоп- 
^ёз, Іепгз епігеііепз ргепаіепі сіе ріиз еп ріиз 1е іоп сіе 1’іпіітііёеі 
йе Іа сопМепсе атісаіе. Из іотЪёгепі ріиз сГипе Іоіз зиг Іа аиезііоп 
геіі&іеизе, еі се Іиі ип ёіоппетепі роиг Вегпагсі сіе ігоиѵег 1е 1ап^а«с 
(1е М. Таііеѵаиі зиг сез таііёгез аиззі сШГёгеиі (1е Іа гаіііегіе ѵоііаі- 
гіеппе рие сіе Іа дгоззіёге Тигсиг апіісіёгісаіе. II у аррогіаіі Іа §таѵі1ё, 
1е гезрссі сі Іа сіоисеиг сГип ^гаші езргіі риі езі аи-сіеззиз сіе іоиіе 
раззіоп Ііаіпеизе. II у аррогіаіі тёте ип ассепі ргоіошіётепі геіі&ісих: 
саг іі аѵаіі за іоі, еі сотте еііе ёіаіі сЬег Іиі зіпсёге еі епіЪоизіазіе, 
іі зе Іаіззаіі епігаіпег а ипе сегіаіпе агсіеиг сіе ргозёіуіізте. Се ри’іі 
айтеііаіі 1е шоіпз, еп Іаіі сіе геіі^іоп; с’ёіаіі ГішІШёгепсе, еі И еззау- 
аіі сіе Іаіге епіешіге а Вегпагй зиг се зіуеі сісз ѵёгііёз аззег сіеіі- 
саіез, рие сеіиі-сі ассеріаіі іоиіеіоіз согсііаіетспі, Іа Ьопіё аІГесіиеизе 
сіе Іа Іогте іетрёгапі зиШзаттепі 1’аизіёгііё сіи Іоші. 

— 11 ёіаіі сіопс, зиіѵапі М. Таііеѵаиі, іиді^пе сі’ип Іюішпе сіе ге- 
попсег а іоиіе сгоуапее ісіёаіе рагее ри’іі аѵаіі рспіи 1 ісіёаі сіігёііеп. 
іі Таііаіі, сіе іоиіе пёсеззііё, з’аііасііег ё ипе сгоуапее ісіёаіе зі Гоп пе 
ѵоиіаіі раз зе гарргосііег реи ё реи сіе Гапітаіііё... Гп Іютте Ыеп 
пё, риі пе сгоіі ріиз а гіеп еі риі з’у гёзідпе, зе ігоиѵе епсоге зои- 
іепи риеірие іетрз раг Гітриізіоп ргетіёге сіе зоп ёЛисаііоп, раг Іез 
сопѵепапсез ехіёгіеигез сіе за сіаззе зосіаіе; таіз, еп гёаіііё, 1е зепіі- 
тепі сіи сіеѵоіг сі сіе Іа сіі^пііё тогаіе, пе герозапі, ріиз зиг гіеп, 
з’сііасе сііег Іиі сіе ріиз еп ріиз: іі п’а ріиз срГип оіресііі сіапз Іа ѵіе, 
ееіиі сіез Тасііез еі Ъаззез зоиіззапсез ; іі сіезсепсі аіпзі реи ё реи, зоиз 


221 


зон ѵегпіз сіѵііізё, а Гёсііеііс тогаіе сіи пё§те, еі сіапз ееііе сітіе, а 
тезиге ри’іі ѵіеііііі, іі іотЪе ріиз Ъаз... 8оп іпіеііі^епсе тёте зе сіё- 
ргіте еі з’аЪаіззе; іі пе ргепсі ріиз сіе сіюзез сіе Гезргіірие се ри’еі- 
Іез опі сіе ріиз Іиіііе, сіе зирегйсіеі, сі еп риеірие зогіе сіе таіёгіеі... 
Еп іаіі сіе Іссіиге, іі пе Ііі ріиз еріе сіез готапз ои сіез .іоигпаих; еп 
Іаіі сіе іііёаіге, іі п’а ріиз сіе ^ойі еріе роиг Іез оеиѵгез сГип огсіге іпіё- 
гіеиг, ]юиг Іез зресіасісз еріі з’асігеззепі ргезрие ипіриетепі аих зспз... 
ІГезі-се раз Гііізіоіге сіез Іюттез ои сіез реиріез риі опі рогсіи іоиі 
ісіёаі? 

— Ъе зепіітепі геіі^іеих, Іа сгоуапее а ип ісіёаі роиѵаіепі зеиіз 
сіоппег а ГЬотте Іа ѵоіопіё, Іа Іогсе еі 1е §-оііі сіе гетрПг поЫетепі 
за сіезііпёе ей сопзасгапі за ѵіе аи сиііе сіи Ыеп, сіи ѵгаі, сіи Ъеаи,— 
еі И сіёрепсіаіі сіе іоиі Іютте іпісііі&епі сГаггіѵег а ееііе сгоуапее 
ісіёаіе раг Іа сопіетріаііоп еі Гёіисіе сіе Іа паіиге, с’езі-а-сііге раг Іа 
зсіепсе.—С’ёіаіі сіопс раг Іа зсіепее срГоп сіеѵаіі рагѵспіг а сотЫег 1е 
уісіс еіігауапі рие Іаіззаіепі сіапз 1е топсіе тогаі Іез апсіеппез геіі- 
&іопз ёриізёез. С’ёіаіі раг Іа зсіепсе еріе М. Таііеѵаиі з’ёіаіі ёіеѵё Іиі- 
тёте а ееііе Іоі риі 1с зоиіепаіі сіапз зоп гисіе ІаЬеиг зсіепіііірие, 1е- 
рисі ёіаіі еп тёте іетрз ипе сеиѵге сіе ргора§ - апс1е: 1е Ыеп ері’іі Іаі- 
за